REGULAMIN PROMOCJI RABATOWEJ POD NAZWĄ „PODHALAŃSKIE ODDYCHANIE”

§ 1

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania
  z promocji rabatowej pn. „Podhalańskie oddychanie”, zwanej dalej jako Promocja.
 • Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji i jest głównym dokumentem określającym prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w Promocji.
 • W okresie trwania Promocji Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora wskazanej w § 2 poniżej (w recepcji Chochołowskiej Normobarii), a także pod adresem: www.chocholowskietermy.pl, pod linkiem: https://www.chocholowskietermy.pl/bez-kategorii/38666/.

§ 2

 1. Organizatorem Promocji jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322, zwana dalej Organizatorem, Spółką lub Termami.

§ 3

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem/Uczestnikami.
 2. Warunkiem niezbędnym umożliwiającym wzięcie udziału w Promocji jest zamieszkiwanie przez Uczestnika w chwili korzystania z Promocji na terenie powiatu:
  a) nowotarskiego (gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ (gmina miejska), Nowy Targ (gmina wiejska), Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój (gmina miejsko-wiejska), Spytkowice, Szaflary, Szczawnica (gmina wiejsko-miejska)) lub
  b) tatrzańskiego (gminy: Zakopane (gmina miejska), Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin)
  i okazanie do wglądu Personelowi Spółki dokumentu, z którego wynika, że Uczestnik jest mieszkańcem jednego z ww. powiatów.
 3. Dopuszczalnym dokumentem, na podstawie którego odbywa się weryfikacja miejsca zamieszkania, może być:
  a) dowód osobisty lub prawo jazdy – w tym wypadku decyduje wpisany adres zamieszkania/zameldowania, bądź nazwa organu wydającego dany dokument (musi to być właściwy organ gminy zlokalizowanej na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego); Spółka dopuszcza, aby ww. dokumenty miały formę elektroniczną;
  b) aktualne, tj. wydane maksymalnie na 2 miesiące przed przedłożeniem, zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego – bądź w formie tradycyjnej, papierowej, wydane przez uprawniony organ gminy zlokalizowanej na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego, opatrzone stosowną pieczęcią i podpisem oraz datą wydania lub w formie dokumentu wygenerowanego elektronicznie przez stronę www.gov.pl poprzez e-usługę „Pobierz dokument o zameldowaniu” – tj. informacji o zameldowaniu przesłanej na skrzynkę Gov (ePUAP) danej osoby w formie dokumentu elektronicznego PDF z pieczęcią elektroniczną ministra cyfryzacji (dopuszczalne jest również przedstawienie wydruku takiej informacji).
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad. Osoba biorąca udział w Promocji, przystępując do niej oświadcza i potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do skorzystania z Promocji.
 5. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§ 4

 • Promocja ograniczona jest czasowo i obejmuje dni od poniedziałku do piątku włącznie (z wyłączeniem weekendów) w okresie: 27.02.2023 – 07.04.2023, 11.04.2023 – 28.04.2023, 04.05.2023 – 07.06.2023, 12.06.2023 – 23.06.2023, z wyłączeniem dni ewentualnego zamknięcia obiektu Chochołowskich Term.
 • Promocja jest prowadzona i dotyczy komór normobarycznych zlokalizowanych w obiekcie Chochołowskich Term pod adresem: Chochołów 400, 34-513 Chochołów (dalej też jako Obiekt).

§ 5

 • W Okresie trwania Promocji Uczestnicy uprawnieni są do dokonania zakupu biletu wstępu na dwugodzinny seans w jednej z dwóch komór normobarycznych zlokalizowanych w Obiekcie, w cenie 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) za sztukę.
 • Osoba, która chce skorzystać z Promocji, powinna w trakcie jej obowiązywania dokonać zakupu określonego w ust. 1 powyżej biletu wstępu. Sprzedaż biletów objętych Promocją prowadzona jest wyłącznie na miejscu – w recepcji Chochołowskiej Normobarii w siedzibie Spółki. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu sesji w komorze.
 • W okresie trwania Promocji ceny biletów wstępu do komór normobarycznych dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w pozostałe, niewymienione w § 4 ust. 1 dni tygodnia, pozostają niezmienione, a opłaty są pobierane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 • Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami, ofertami, pakietami itp.

§ 6

 • Spółka nie będzie pozyskiwać od Uczestników Promocji żadnych odrębnych i dodatkowych danych osobowych, za wyjątkiem tych przetwarzanych ogólnie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w związku z korzystaniem z komór normobarycznych.
 • Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Termy, w tym kupujących bilety wstępu, jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322.
 • Wszelkie pozostałe wymagane przepisami informacje szczegółowe dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Termy zawarte są w stosownych klauzulach informacyjnych dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-polityka-transparentnosci-klauzule-informacyjne/, a także w Polityce prywatności dostępnej w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-prywatnosci-obiektu/.

§ 7

 • Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Term, pisemnie na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres: bok@chocholowskietermy.pl, z dopiskiem: „Reklamacja”. Informujemy, iż formularz reklamacyjny, za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację, jest dostępny w kasach biletowych, w Biurze Obsługi Klienta Term oraz na stronie internetowej Spółki.
 • Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Ewentualne spory w związku z realizacją Promocji mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • W wypadku powstania sporu z udziałem Uczestnika będącego konsumentem pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Organizatora zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 8

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec – w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
 • Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników), a także do przerwania trwania Promocji lub jej wcześniejszego zakończenia w każdym momencie, bez podawania przyczyny – o których to kwestiach Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Spółki. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a także wewnętrzne regulacje obowiązujące w Spółce, w tym w szczególności główny Regulamin Obiektu Chochołowskie Termy oraz Regulamin korzystania z komór normobarycznych zlokalizowanych w kompleksie Chochołowskich Term.
 • Wszystkie treści ewentualnie zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Promocją mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2023 roku.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA