KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PRZEWOZU OKAZJONALNEGO
Szanowni Państwo, Realizując obowiązek wynikający art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).
 2. KONTAKT
  Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest wyznaczony przez Spółkę Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@chocholowskietermy.pl bądź w formie listownej na adres: Chochołowskie Termy Sp. z o. o. Chochołów 400, 34-513 Chochołów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „Ochrona
  danych osobowych”.
 3. ZAKRES, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe osób korzystających z usługi przewozu okazjonalnego świadczonej przez Spółkę jako przewoźnika, obejmujące imię i nazwisko każdego podróżującego, pozyskane (i) bądź bezpośrednio od konkretnej osoby przez złożenie przez nią własnoręcznego, czytelnego podpisu na zawieranej ze Spółką umowie o okazjonalny przewóz osób, (ii) bądź od opiekuna prawnego danej osoby (gdy uczestnik przewozu jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną), Administrator przetwarzał będzie w celu realizacji zawieranej umowy przewozu okazjonalnego, a uszczegóławiając:
  1. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/nawiązaniem współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (przed świadczeniem usługi));
  2. w celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym szczególności obowiązków fiskalnych, rozliczeniowych, rachunkowych i podatkowych, a także obowiązków wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
  4. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
  5. dla celów statystycznych Administratora i analiz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które w tym przypadku należy rozumieć potrzebę posiadania informacji statystycznych o działaniach przez niego prowadzonych, co pozwala Administratorowi na usprawnienie tych działań).

Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa pozostałych danych osobowych jako ogólnie klientów Spółki, w tym w szczególności informacje dotyczące monitoringu wizyjnego stosowanego w obiekcie Chochołowskie Termy, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej: https://www.chocholowskietermy.pl/ w zakładce „Polityka prywatności”.

 1. ODBIORCY DANYCH
  Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną właściwą regulującą przekazanie danych osobowych, bądź współadministrowanie tymi danymi. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów świadczących usługi prawne lub księgowe, konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi marketingowe, kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe i inne). Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.
 2. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
  Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazanie danych do państw trzecich jedynie w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). W przypadkach wskazanego przekazania następuje ono w oparciu o odpowiednią podstawę (podstawą takiego przekazania może być przede wszystkim decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych
  osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO); stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe klientów korzystających z usługi przewozu okazjonalnego Administrator przetwarzał będzie w wewnętrznym systemie informatycznym i organizacji dokumentów przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dana osoba korzystała z przewozu. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 4. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku osób wymienionych na wstępie niniejszej informacji, ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są następujące:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
  2. prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
  3. prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest
   niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądania w tym zakresie Administrator może nie uwzględnić jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy)
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
  Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do
  zawarcia i wykonywania tejże umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe
  prawidłowe realizowanie nawiązywanego z Administratorem stosunku prawnego.
 2. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
  W ramach przetwarzania zebranych danych osobowych, nie będą wykorzystywane systemy i
  metody służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jednak
  samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo
  zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach
  komputerowych.