PODHALAŃSKIE I SŁOWACKIE WIECZORY !

PODHALAŃSKIE I SŁOWACKIE WIECZORY !

Start / Aktualności / PODHALAŃSKIE I SŁOWACKIE WIECZORY !

PODHALAŃSKIE I SŁOWACKIE WIECZORY !

Mieszkańcy Podhala !

W Chochołowskich Termach czeka na Was, aż 5 godzin relaksu za jedyne 29 zł !

Bilet do strefy basenowej i leczniczej albo do Saunarium  po godzinie 17:00 od poniedziałku do piątku za 29 zł .

Oferta obowiązuje do 20 grudnia 2019 r.

Regulamin Promocji

PODHALAŃSKIE WIECZORY (dalej: Regulamin)

 1. Organizatorem promocji Podhalańskie Wieczory (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Uczestnik lub Uczestnicy.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od poniedziałku do piątku do 20.12.2019 r.
 5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
 6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zamieszkiwanie na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego i okazanie dokumentu tożsamości, z którego wynika, że Uczestnik jest mieszkańcem jednego z tych powiatów.
 8. Dokumentem tożsamości, na podstawie którego odbywa się weryfikacja miejsca zamieszkania jest dowód osobisty lub prawo jazdy. Decyduje wpisany adres zamieszkania bądź nazwa organu wydającego dany dokument.
 9. Udział w Promocji jest możliwy wyłącznie dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.
 10. W Okresie Trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu do strefy basenowej i leczniczej lub biletu wstępu do strefy saunarium w godzinach 17:00-22:00 w cenie 29 zł za sztukę.
 11. Ceny biletów dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w godzinach 9:00-16:59 w Okresie Trwania Promocji pozostają niezmienione, opłaty są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej chocholowskietermy.pl
 15. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.
PODHALAŃSKIE I SŁOWACKIE WIECZORY !

Vstupenky za 29 PLN za bazénovú zónu alebo za Saunárium pre obyvateľov Slovenska

po 17:00 od pondelka do piatku !

Podmienky akcie

SLOVENSKÉ VEČIERKY (ďalej len Podmienky)

 1. Organizátorom slovenských večierkov (ďalej len Akcia) sú Chochołowské kúpele (Chochołowskie Termy Sp. z o.o.) so sídlom v meste Chochołów (34-513), Chochołów 400, DIČ/NIP 736-164-03-22, ďalej len Organizátor.
 2. Akcie sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony alebo obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a súhlas zákonného zástupcu na účasť v tomto podujatí, a zdržiavajú sa na území Poľskej republiky, ďalej len Účastník alebo Účastníci.
 3. Účasť na akcii je dobrovoľná.
 4. Trvanie propagačnej akcie sa vzťahuje na obdobie od pondelka do piatku od 02/09/2019 do 20/12/2019 s výnimkou technologického prerušenia, sviatkov, víkendov a obdobia propagácie.
 5. Akcia je organizovaná v Chochołowských kúpeloch.
 6. Účasť na Akcii znamená súhlas z týmito podmienkami.
 7. Podmienkou pre účasť na Akcii pre občanov Slovenskej republiky je preukázanie dokladu totožnosti, v ktorom sa uvádza, že účastník je občanom Slovenskej republiky.
 8. Dokladom totožnosti, na základe ktorého bude overené občianstvo, je občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz.
 9. Účasť na Akcii je možná len pre občanov Slovenskej republiky.
 10. Počas Trvania Akcie, každý účastník má právo zakúpiť vstupenku do zóny bazéna a liečivej zóny alebo vstupenku do zóny wellness v hodinách 17:00-22:00 v cene 29 PLN za jeden lístok.
 11. Ceny vstupeniek pre občanov Slovenskej republiky v hodinách 9:00-16:59 v priebehu Trvania Akcie zostávajú nezmenené, poplatky sú účtované podľa aktuálneho cenníka.
 12. Tieto podmienky sú k dispozícii na webových stránkach chocholowskietermy.pl, v budove Chochołowských kúpeľov v pokladní a a kancelárii zákazníckeho servisu.
 13. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek prekážky v prístupe k Akcii, ktoré budú výsledkom udalostí od neho nezávislých, napríklad vzniknú z technických dôvodov alebo budú spôsobené Účastníkom.
 14. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ to nebude mať vplyv na práva nadobudnuté Účastníkmi. Najmä Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť Akciu pred koncom obdobia Trvania Akcie, o čom bude informovať na internetových stránkach chocholowskietermy.pl.
 15. Akciu nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami.
pl_PLPL
en_GBEN sk_SKSK pl_PLPL