Podhalańskie Wieczory – regulamin promocji

Podhalańskie Wieczory – regulamin promocji

Start / Aktualności / Podhalańskie Wieczory – regulamin promocji

Podhalańskie Wieczory - regulamin promocji

Bilety za 25 zł /szt. na strefę basenową albo do Saunarium dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego po godzinie 17:00

Regulamin Promocji

PODHALAŃSKIE WIECZORY (dalej: Regulamin)

 1. Organizatorem promocji Podhalańskie Wieczory (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Uczestnik lub Uczestnicy.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres 4.06.2018-22.06.2018 r., dalej Okres Trwania Promocji.
 5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
 6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zamieszkiwanie na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego i okazanie dokumentu tożsamości, z którego wynika, że Uczestnik jest mieszkańcem jednego z tych powiatów.
 8. Dokumentem tożsamości, na podstawie którego odbywa się weryfikacja miejsca zamieszkania jest dowód osobisty lub prawo jazdy. Decyduje wpisany adres zamieszkania bądź nazwa organu wydającego dany dokument.
 9. Udział w Promocji jest możliwy wyłącznie dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.
 10. W Okresie Trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu do strefy basenowej i leczniczej lub biletu wstępu do strefy saunarium w godzinach 17:00-22:00 w cenie 25 zł za sztukę.
 11. Ceny biletów dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w godzinach 9:00-16:59 w Okresie Trwania Promocji pozostają niezmienione, opłaty są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej chocholowskietermy.pl
 15. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.

Podmienky akcie

SLOVENSKÉ VEČIERKY (ďalej len Podmienky)

 1. Organizátorom slovenských večierkov (ďalej len Akcia) sú Chochołowské kúpele (Chochołowskie Termy Sp. z o.o.) so sídlom v meste Chochołów (34-513), Chochołów 400, DIČ/NIP 736-164-03-22, ďalej len Organizátor.
 2. Akcie sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony alebo obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a súhlas zákonného zástupcu na účasť v tomto podujatí, a zdržiavajú sa na území Poľskej republiky, ďalej len Účastník alebo Účastníci.
 3. Účasť na akcii je dobrovoľná.
 4. Trvanie akcie zahŕňa obdobie 4.06.2018-22.06.2018, ďalej len Trvanie Akcie.
 5. Akcia je organizovaná v Chochołowských kúpeloch.
 6. Účasť na Akcii znamená súhlas z týmito podmienkami.
 7. Podmienkou pre účasť na Akcii pre občanov Slovenskej republiky je preukázanie dokladu totožnosti, v ktorom sa uvádza, že účastník je občanom Slovenskej republiky.
 8. Dokladom totožnosti, na základe ktorého bude overené občianstvo, je občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz.
 9. Účasť na Akcii je možná len pre občanov Slovenskej republiky.
 10. Počas Trvania Akcie, každý účastník má právo zakúpiť vstupenku do zóny bazéna a liečivej zóny alebo vstupenku do zóny wellness v hodinách 17:00-22:00 v cene 25 PLN za jeden lístok.
 11. Ceny vstupeniek pre občanov Slovenskej republiky v hodinách 9:00-16:59 v priebehu Trvania Akcie zostávajú nezmenené, poplatky sú účtované podľa aktuálneho cenníka.
 12. Tieto podmienky sú k dispozícii na webových stránkach chocholowskietermy.pl, v budove Chochołowských kúpeľov v pokladní a a kancelárii zákazníckeho servisu.
 13. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek prekážky v prístupe k Akcii, ktoré budú výsledkom udalostí od neho nezávislých, napríklad vzniknú z technických dôvodov alebo budú spôsobené Účastníkom.
 14. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ to nebude mať vplyv na práva nadobudnuté Účastníkmi. Najmä Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť Akciu pred koncom obdobia Trvania Akcie, o čom bude informovať na internetových stránkach chocholowskietermy.pl.
 15. Akciu nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami.