Zawody na rozpoczęcie sezonu biegowego wokół Chochołowskich Term ! Zima 2019/2020 !

4 styczeń 2020 r. (sobota)
Do zabawy zapraszamy wielbicieli nart biegowych: dzieci, młodzież i dorosłych. Trasy można będzie pokonywać stylem dowolnym. Na wszystkich czekają atrakcyjne nagrody i ciepły poczęstunek.
 
Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30 do 9:30
 
Plan zawodów:
 
– od godz. 8:30 do godz. 9:30 – przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Zawodów oraz wydanie numerów startowych, (opłata wpisowa, odbiór dyplomów, podpisanie zgody na przetwarzanie wizerunku, przekazanie bloczków na poczęstunek.)
-godz. 10:00 – pierwszy start najmłodsi

Kategorie Rocznik:

K01/ M01 ur. 2012r. i młodsi – dystans 300m

K02/ M02 ur. 2010r. – 2011r. – dystans 500m

K03/M03  ur. 2008r. – 2009r. – dystans 1km

K04/M04 ur. 2006r. – 2007r. – dystans 2km

K05/M05 ur. 2001r. – 2005r. – dystans 3km

K06 /M06 (U-20) 2000r. – 1991r. – dystans 4km

K07/M07 (U-30) 1990r. – 1981r. – dystans 4km

K08 /M08 (U-40) 1980r. – 1971r. – – dystans 4km

K09/M09 (U-50) 1970r. – 1961r. – dystans 4km

K10/M10 (U-60) 1960r. – 1951r. – dystans 4km

K11/M11 1950 > (U-70) – dystans 4km

UWAGA!

W zawodach rozgrywanych w 2020 roku obowiązują roczniki na rok 2021, czyli np. 19 latek jest klasyfikowany w kategorii 20-29, a 29 latek w kategorii 30-39 itd.

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN oraz regulaminem Mistrzostw Polski Amatorów opublikowanym na stronie Polskiego Związku Narciarskiego

 
 
Wpisowe 30zł.
 
Zapisy: 781-300-301, bok@chocholowskietermy.pl lub w dniu zawodów.

REGULAMIN

Puchar Chochołowskich Term na rozpoczęcie sezonu biegowego”

Zawody zaliczane do Pucharu Polski Amatorów PZN w Biegach Narciarskich

 • 1.ORGANIZATOR

Chochołowskie Termy Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672.

 • 2.CELE ZAWODÓW

 

 1. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku.
 2. Krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej.
 3. Integracja miłośników sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.

 

 • 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 1. Zawody odbędą się dnia 4 stycznia 2020 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Chochołowie, 34-513 Chochołów 400, na trasach biegowych wokół Chochołowskich Term.
 2. Trasa zawodów długości od 500 m do 4 km będzie przebiegała wokół Chochołowskich Term. Start, przebieg trasy, meta będą ustalone przez Organizatora w pobliżu obiektu Chochołowskich Term.

W przypadku braku śniegu zawody zostaną przeniesione w inne miejsce, ewentualnie na inny termin. Mogą też ulec przesunięciu godziny pracy biura i rozpoczęcia biegu. Informacja zostanie podana najpóźniej dwa dni przed zawodami.

 • 4. ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. W zawodach „Puchar Chochołowskich Term na rozpoczęcie sezonu biegowego” mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w kategorii open – najszybszy zawodnik (kobieta, mężczyzna).
 3. Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
 4. Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie, iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 6. Osoby jeszcze niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media.
 8. Opłata startowa dla zawodników zgłoszonych wynosi 30 zł.

 

 • 5. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN W SEZONIE 2019/2020

Kategorie Rocznik:

K01/ M01 ur. 2012r. i młodsi – dystans 300m

K02/ M02 ur. 2010r. – 2011r. – dystans 500m

K03/M03  ur. 2008r. – 2009r. – dystans 1km

K04/M04 ur. 2006r. – 2007r. – dystans 2km

K05/M05 ur. 2001r. – 2005r. – dystans 3km

K06 /M06 (U-20) 2000r. – 1991r. – dystans 4km

K07/M07 (U-30) 1990r. – 1981r. – dystans 4km

K08 /M08 (U-40) 1980r. – 1971r. – – dystans 4km

K09/M09 (U-50) 1970r. – 1961r. – dystans 4km

K10/M10 (U-60) 1960r. – 1951r. – dystans 4km

K11/M11 1950 > (U-70) – dystans 4km

UWAGA!

W zawodach rozgrywanych w 2019 roku obowiązują roczniki na rok 2020, czyli np. 19 latek jest klasyfikowany w kategorii 20-29, a 29 latek w kategorii 30-39 itd.

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN oraz regulaminem Mistrzostw Polski Amatorów opublikowanym na stronie Polskiego Związku Narciarskiego

 • 6. NAGRODY
 1. Nagrodami za zwycięstwo w zawodach w kategorii dzieci i dorośli są: I miejsce, II miejsce, III miejsce – pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.
 2. Warunkiem odbioru nagrody jest pokonanie całości wyznaczonej trasy.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy konkursu momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie.
 5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję, lub nie przyznania jej wcale.
 7. Organizator przed wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej, o ile taki będzie wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagród nie może być przeniesione na inną osobę trzecią.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników trofeami oraz nagrodami rzeczowymi.
 • 7. PROTESTY
 1. Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej. Do pisemnego protestu należy załączy kaucję w wysokości 300 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy mety. Protesty należy składać w biurze zawodów.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.
 3. Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga JURY Zawodów.
 4. Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 5. W zależności od możliwości przygotowania tras, organizator może wydłużyć lub skrócić dystanse.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 8. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawana jako wytłumaczenie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem „siły wyższej”.

 

UWAGA! Administratorem danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672. W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) każdy zawodnik, zgłaszający się na zawody, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu informacyjnych, promocyjnych imprezy. Oznacza to, że zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania. Nie ma jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.

Formularz zgłoszeniowy rodo
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA