Boisko do siatkówki plażowej dla Gości Chochołowskich Term !
Zapraszamy serdecznie codziennie od 9:00 do 22:00. Korzystanie z boiska w cenie biletu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA NAWIERZCHNI Z PIASKU NATURALNEGO

W CHOCHOŁOWSKICH TERMACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Boisko do siatkówki plażowej jest administrowane Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie 400, 34-513 Chochołów.

2. Boisko do siatkówki plażowej czynne jest w okresie letnim tj. lipiec – wrzesień:  poniedziałek-niedziela w godz. od 9:00 do 21:00 lub do zapadnięcia zmroku.

3. Boisko do siatkówki plażowej służy wyłącznie do gry w siatkówkę plażową.

4. Korzystanie z boiska następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora, czyli spółkę Chochołowskie Termy Sp. z o.o.

5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boiska.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA

1. Nie są prowadzone rezerwacje boiska.

2. Chochołowskie Termy zastrzegają sobie prawo do możliwości zamknięcia boiska ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.

3. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracownika Chochołowskich Term. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi Term.

5. Na boisku obowiązuje strój sportowy/kąpielowy.

6. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie boiska Chochołowskie Termy nie ponoszą odpowiedzialności.

7. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się w szczególności:

a) korzystania z boiska bez zgody Chochołowskich Term,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boiska,

c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,

i) przeszkadzania w grze,

j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

k) przebywania na terenie boiska osobom poniżej 13 roku życia bez opieki,

l) wprowadzania zwierząt,

ł) korzystania z boisk przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi,

m) jeżdżenia po boisku rowerem, motocyklem i innymi pojazdami.

10. Za bezpieczeństwo w trakcie gry odpowiadają osoby biorące udział w zajęciach. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu sportowego korzystający z boiska ma obowiązek zrezygnować z jego użytkowania oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika Chochołowskich Term.

11. Użytkownicy boiska mają obowiązek stosowania się do poleceń pracowników Chochołowskich Term.

13.Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi lub obsłudze obiektu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

2. Wejście i korzystanie z boiska jest bezpłatne, wyjątek stanowi zniszczenie, uszkodzenie sprzętu sportowego lub elementów technicznych boiska. Wysokość „kary finansowej” jest zgodna z wartością rynkową uszkodzonego/zniszczonego sprzętu sportowego lub elementów technicznych boiska, czyli

– piłka 100 zł

– profesjonalna siatka 300 zł

– słupki konstrukcyjne 1 000 zł

– linie boiska 100 zł

3. Pracownicy Chochołowskich Term mogą kontrolować wszystkie zajęcia, rozgrywki, mecze a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boiska.

4. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem użytkownika z boiska.

5. Chochołowskie Termy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.

6. Na całym boisku obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

Zarząd Spółki Chochołowskie Termy

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA