Zapraszamy na Dzień Nauczyciela w Chochołowskich Termach.

W tym dniu  nauczyciele otrzymują zniżki na bilety trzygodzinne 🙂

 

 

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji Dzień Nauczyciela (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie nauczyciele, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy.
3. Udział w promocji grup zorganizowanych jest możliwy tylko i wyłącznie po dokonaniu rezerwacji telefonicznej pod numerem 572 70 80 80 lub drogą e-mail grupy@chocholowskietermy.pl oraz po przedłożeniu listy uczestników wraz z pieczątką placówki oświatowej.
4. Promocja dotyczy biletów na trzy godziny do strefy basenowej. Koszt biletu dla osoby dorosłej (18-59 lat) to 47 złotych, dla osoby od 60 roku życia to 37 złotych.
5. Czas trwania Promocji obejmuje dzień 14.10.2018 zwany dalej Okres Trwania Promocji.
6. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
7. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest okazanie legitymacji służbowej nauczyciela – w przypadku uczestników indywidualnych.
9. W przypadku rezerwacji grupowej, warunkiem wzięcia udziału w promocji jest ukazanie pieczątki placówki oświatowej na liście uczestników.
109. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
13. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA