Chochołowskie Termy zapraszają na Europejski Dzień Seniora 🙂 W tym dniu osoby od 60 roku życia korzystają ze strefy basenowej za 35 złotych. Oferta dotyczy biletu trzygodzinnego.

 

 

 

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji Europejski Dzień Seniora  (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby które ukończyły 60 rok życia posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy.
3. Promocja dotyczy biletów na trzy godziny do strefy basenowej.
4. Czas trwania Promocji obejmuje dzień 20.10.2018 roku: Okres Trwania Promocji.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest ukazanie dowodu osobistego, prawa jazdy lub innego dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika..
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
11. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA