[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Konkurs trwa od 10.08.2018-18.08.2018 roku!

Uchwyć na zdjęciach najlepsze chwile w Chochołowskich Termach i wygraj całodzienne zaproszenie Open do Chochołowskich Term dla dwojga oraz obiad w Restauracji Chochołowskiej!

Zgłoszenia wysyłaj na adres:  marketing@chocholowskietermy.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://www.chocholowskietermy.pl/wp-content/uploads/2018/07/konkurs-fotograficzny-Chochołowskie-Termy.png” image_width=”750″ image_height=”” hover=”false” align=”center”][mk_padding_divider size=”60″][vc_column_text responsive_align=”left”]

Regulamin konkursu fotograficznego organizowanego przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. w Chochołowie

§ 1

Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem konkursu są Chochołowskie Termy Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, zwane dalej Organizatorem.

2.  Konkurs jest organizowany na profilach należących do Chochołowskie Termy Sp. z o.o. w serwisach społecznościowych w terminie od 10.08.2018 do 18.08.2018.

3.  Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Uczestnikami konkursu nie mogą zostać pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.  W celu wzięcia udziału w konkursie, Uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w profilu społecznościowym.

6.  Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby które nie ukończyły 18 lat będą pominięte podczas wyłaniania zwycięzców.

§ 2

Prawa autorskie

1.  Zadanie konkursowe wymaga przesłania zdjęcia konkursowego spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: Utworem). Zdjęcie wykonane w Chochołowskich Termach podczas pobytu.

2.  Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej Organizatora.

3. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

3.  Przystępując do niniejszego konkursu Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za przekazany utwór. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz naprawienia wszelkich innych szkód wynikających z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

§ 3

Nagrody

1.  Nagrodami w konkursie są: I miejsce – voucher dla dwóch osób open + obiad w Restauracji Chochołowskiej (przystawka lub zupa, danie główne, deser, napój z wyłączeniem alkoholi). II miejsce – karnet na basen 5 wejść. III miejsce – voucher dla 2 osób – strefa basenowa lecznicza. Nagrody należy odebrać lub zrealizować do dnia 21.12.2018 roku.

2.  Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.

3. Prawo do nagród nie może być przeniesione na inną osobę trzecią.

§ 4

Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672.

2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO).

3.  Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie dla potrzeb konkursu i będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie a także przez okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

4.  Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

§ 5

Postanowienia końcowe

1.  Zgłaszając się do udziału w konkursie Uczestnik potwierdza, zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.

2.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.  Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: Chochołów 400, 34-513 Chochołów.

4.  Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.chocholowskietermy.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA