REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„PIEKIELNE ROZDANIE SYLWESTROWE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady udziału w konkursie pn. „Piekielne rozdanie sylwestrowe”, zwanym dalej jako Konkurs.
 2. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i jest głównym dokumentem określającym prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w Konkursie.
 3. W okresie trwania Konkursu Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora wskazanej w § 2 poniżej (w Biurze Obsługi Klienta) oraz pod adresem: www.chocholowskietermy.pl, w zakładce:
 4. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2020.2094), w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ww. ustawy. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz odwołania Konkursu.
 6. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej Uczestnikiem) przystępując do Konkursu oświadcza i potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322, zwana dalej Organizatorem lub Spółką. Spółka jako Organizator jest również Fundatorem nagród w Konkursie.
 2. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji. § 3
 3. Konkurs jest organizowany na profilach należących do Spółki w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram – dla użytkowników tych portali.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook czy Instagram.

§ 4

 1. Konkurs trwa w terminie od 17.12.2021 roku do 22.12.2021 roku do godziny 24:00.
 2. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 4. Wyniki Konkursu i lista zwycięzców zostaną ogłoszone na portalu Facebook i Instagram, na profilach należących do Spółki w tych portalach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 5

 1. Konkurs ma charakter otwarty, z wyłączeniem pracowników, współpracowników i przedstawicieli Organizatora lub spółek z nim powiązanych, członków ich rodzin i osób najbliższych, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające w dniu rozpoczęcia Konkursu pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat będą pominięte podczas wyłaniania zwycięzców.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest rejestracja i posiadanie konta w serwisie Facebook i/lub Instagram, na których Uczestnik występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem.
 4. Uczestnikami Konkursu stają się osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin i prawidłowo wykonają zadanie konkursowe wskazane na profilu należącym do Term w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram. Odpowiedzi przesłane po dacie i godzinie wskazanej w § 4 ust. 1 Regulaminu nie będą brane pod uwagę i rozpatrywane w Konkursie.

§ 6

 1. Zadanie konkursowe polega na opisaniu pod postem konkursowym na portalu Facebook lub Instagram, dlaczego dany Uczestnik powinien wygrać przewidzianą w Konkursie nagrodę oraz na zaproszeniu (oznaczeniu) pod treścią postu minimum dwóch osób, które dany Uczestnik zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. W przypadku braku zrealizowania któregoś z warunków, Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
 2. Uczestnik udziela odpowiedzi na zadanie konkursowe wyłącznie za pośrednictwem profilu należącego do Term w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.
 3. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie powinna być dłuższa aniżeli 15 (piętnaście) zdań, musi być sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.
 4. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie, a Jury konkursowe będzie uprawnione do wykluczenia takich zgłoszeń z Konkursu.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 1 odpowiedź – ograniczenie to dotyczy zarówno odpowiedzi publikowanej na Facebooku, jak i na Instagramie.
 6. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwie identyczne odpowiedzi, Jury bierze pod uwagę tę, która została zamieszczona na profilach należących do Spółki w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram jako pierwsza.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 7

 1. Jury konkursowe złożone z upoważnionych przedstawicieli Organizatora, wyłoni 6 (sześciu) zwycięzców spośród Uczestników Konkursu, którzy opublikowali odpowiedzi pod postem informującym o konkursie na funpage Term w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, zgodne z warunkami określonymi w Regulaminie i wykazali się największą pomysłowością oraz oryginalnością. Decyzje Jury konkursowego są ostateczne.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i informacje o wynikach zostaną ogłoszone i opublikowane zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 Regulaminu.
 3. Jury konkursowe dla 6 (sześciu) wyłonionych zwycięzców przyzna nagrody główne, którymi będą jednoosobowe zaproszenia/wejściówki na Imprezę sylwestrową organizowaną przez Spółkę w jej siedzibie pn. „Sylwester z piekła rodem”, w strefie basenowej, o wartości 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) każda.
 4. Poza nagrodą wymienioną w ust. 3 powyżej, Uczestnik otrzyma nagrodę dodatkową – nagrodę/premię pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej w zaokrągleniu do pełnych złotych, na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uzyskaniem tej nagrody, który to podatek przed wydaniem nagrody głównej Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora na poczet tego podatku, co oznacza, że nie będzie podlegała wypłacie, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 5. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Spółkę.
 6. Odbiór nagrody zostanie ustalony przez Organizatora ze Zwycięzcą indywidualnie.
 7. O terminie odbioru nagrody Zwycięzców Konkursu poinformuje Organizator.
 8. Warunkiem odbioru nagrody jest wiadomość prywatna do administratora fungape Spółki na portalu Facebook lub Instagram. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą przez 5 dni roboczych, prawo do nagrody ostatecznie przepada na rzecz Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 10. Nagroda nieodebrana w ciągu 4 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.
 11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Jury, lub nie przyzna jej wcale.
 12. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 13. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

REKLAMACJE

§ 8

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu/sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy zobowiązani są przesłać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Organizatora wskazany w § 2.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym, tj. imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy. Ponadto konieczne jest określenie, czego reklamacja dotyczy, podanie okoliczności uzasadniających jej złożenie i ewentualnie wskazanie żądanego sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętej decyzji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora pisemnie, na wskazany w reklamacji adres pocztowy.

DANE OSOBOWE

§ 9

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), a także przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (dalej: również jako Administrator).
 3. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest wyznaczony przez Spółkę Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@chocholowskietermy.pl bądź w formie listownej na adres: Chochołowskie Termy Sp. z o. o. Chochołów 400, 34-513 Chochołów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „Ochrona danych osobowych”.
 4. Dane Uczestników zebrane w celu udziału w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora w szczególności w celach:
  • realizacji Konkursu,
  • kontaktu z Uczestnikami,
  • realizacji, w tym ewentualnej wysyłki nagród,
  • rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu. Dane Uczestników będą przechowywane w celu ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona przed roszczeniami oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym szczególności obowiązków fiskalnych, rozliczeniowych, rachunkowych i podatkowych, a także obowiązków wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu, w tym do firm obsługujących Organizatora w zakresie teleinformatycznym, księgowym i rozliczeniowym oraz realizującym dla niego działania marketingowe, w tym do podmiotów dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne oraz podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością Organizatora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Organizator jako Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Uczestników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Każdy z Uczestników jest uprawniony do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, w tym przede wszystkim imienia, nazwiska, ewentualnie innych danych identyfikacyjnych konta używanych przez Uczestnika na Facebooku/Instagramie jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów Konkursu i możliwości wzięcia w nim udziału, a także ewentualnego otrzymania nagrody.
 5. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce przetwarzania danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Spółka zastrzega, iż nie ma wpływu na Politykę prywatności portali takich jak Facebook czy Instagram. Uczestnicy Konkursu korzystając z tych portali akceptują zasady regulujące ich działanie i sposób przetwarzania danych osobowych.

PRAWA AUTORSKIE

§ 10

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z chwilą zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tej odpowiedzi przez Organizatora dla celów konkursowych.
 4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę Konkursu na Spółkę praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięską odpowiedzią na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Spółka jest uprawniona do korzystania z odpowiedzi w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać odpowiedź każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do odpowiedzi, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem praw autorskich praw majątkowych do zwycięskiej odpowiedzi autorowi – Zwycięzcy Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabędą.
 6. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich do odpowiedzi zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu, a przysługującej osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związanej ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 7. Wyżej zwanym Zwycięzcą są osoby, które wygrały nagrody główne w Konkursie, zaś zwycięską odpowiedzią jest odpowiedź opublikowana w Konkursie przez te właśnie osoby na oficjalnym profilu Spółki w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Ewentualne spory w związku z realizacją niniejszej Konkursu mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Uczestnik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 4. W wypadku powstania sporu z udziałem Uczestnika będącego konsumentem pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Organizatora zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 12

 1. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę, zobowiązany jest do jej zwrotu.
 2. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec – w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięzców, w każdym momencie, bez podawania przyczyny.
 5. O zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną uprzednio powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Spółki i za pośrednictwem profilu należącego do Term w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, z dodatkowym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Uczestnika, o ile w wyznaczonym terminie od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy on o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2021 r.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA