Uwaga, Uwaga ogłaszamy konkurs !!!

Wrzuć pod postem konkursowym zdjęcie i pokaż jak się bawisz w Największych Termach w Polsce !

Zdjęcie powinno w jednoznaczny sposób pokazywać, że zostało zrobione w Chochołowskich Termach. 

Spośród zgłoszeń wyłonimy aż 5 zwycięzców,  którzy otrzymają zaproszenie OPEN, bez limitu czasu do strefy basenowej, leczniczej i Saunarium ! 

Konkurs potrwa od 22.07.2019 r. (poniedziałek) – do 28.07.2019 r.(niedziela).

Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 dni po zakończeniu konkursu. 

Zdjęcia będą wykorzystywane i rozpowszechniane wyłącznie na potrzeby konkursu. 

 

Powodzenia i niech moc termalnych bąbelków będzie z Wami 🙂

***********************

 

attention ! attention !

we announce a competition !

Put a photo under our post and show how you play in the largest Thermal pools in Poland at Chocholowskie Termy!

The photo should clearly show that it was taken in Chochołowskie Termy.

From the sent photos we will select 5 winners who will receive a voucher, with no time limit to the pool and treatment and saunarium zone!

The competition will run from 22/07/2019 (Monday) – until 28/07/2019 (Sunday).

Results to 3 days after the competition.

Good luck 🙂

************************************

 

Regulamin konkursu pn: „Pokaż jak się bawisz w Chochołowskich Termach” organizowanego przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie

 1

Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem konkursu są „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, zwanej dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na profilu należącym do “Chochołowskie Termy” Sp. z o.o. w serwisie społecznościowym Facebook w terminie od 22.07.2019 r., godz. 13.00 do 28.07.2019 r., godz. 22.00. Wyniki zostaną ogłoszone do trzech dni po zakończeniu konkursu tj. do 31.07.2019 r. do godz. 16.00.
 3. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin i osób najbliższych, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które opublikują zdjęcie na profilu należącym do “Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook. Zdjęcia  przesłane po dacie i godzinie wskazanej w § 1.2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę i rozpatrywane w konkursie.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby które nie ukończyły 18 lat będą pominięte podczas wyłaniania zwycięzców.
 4. Uczestnik publikuję zdjęcie konkursowe wyłącznie za pośrednictwem profilu należącego do “Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook.
 5. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie zdjęcia, które opowiadać będzie na hasło  „Pokaż jak się bawisz Chochołowskich Termach”, które należy umieścić pod postem informującym o konkursie. Zdjęcie nie powinno zawierać niestosownych treści oraz jednoznacznie wskazywać iż zostało wykonane w Chochołowskich Termach. Uczestnik, który opublikuje zdjęcie musi być jego autorem i posiadać do niego pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.
 6. Zdjęcie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie a Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczenia takich zgłoszeń z Konkursu.
 7. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie..
 8. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne zdjęcia, jury bierze pod uwagę to, które zostanie zamieszczone na profilu należącym do “Chochołowskie” Termy Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook jako pierwsze.

 3

Zasady przyznawania nagród:

 1. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora, wyłoni zwycięzców spośród Uczestników konkursu, którzy opublikowali zdjęcie pod postem informującym o konkursie na funpage Chochołowskie Termy w serwisie społecznościowym Facebook ; zdjęcia zgodne z warunkami określonymi w Regulaminie i wykazali się największą pomysłowością oraz oryginalnością.
 2. Jury konkursowe przyzna pięć nagród głównych, którymi są Vouchery Open bez limitu czasu dla 2 osób, każdy o wartości 218 zł. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o . Odbiór nagrody zostanie ustalony przez Organizatora ze Zwycięzcą indywidualnie. O terminie odbioru nagrody Zwycięzców konkursu poinformuje Organizator.
 3. Warunkiem odbioru nagrody jest wiadomość prywatna do administratora fungape Chochołowskie Termy na portalu Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą, przez 5 dni roboczych, prawo do Nagrody ostatecznie przepada na rzecz Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję, lub nie przyzna jej wcale.
 6. Organizator przed wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej o ile taki będzie wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

 4

Prawa autorskie:

 

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z chwilą zgłoszenia zdjęcia do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie z tego zdjęcia przez Organizatora dla celów konkursowych.
 4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę konkursu na „Termy Chochołowskie” Sp. z o. o., praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskiego zdjęcia  na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. jest uprawniona do korzystania ze zdjęcia w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu i zobowiązuje się w przypadku jego wygrania do zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać zdjęcia każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do odpowiedzi, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem praw autorskich praw majątkowych do zwycięskiej odpowiedzi autorowi – Zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabędą.
 6. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich do odpowiedzi zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu, a przysługującej osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związanej ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 7. Wyżej zwanym Zwycięzcą są osoby, które zostały wytypowane przez jury Chochołowskich Term, zaś zwycięskie zdjęcie jest odpowiedź opublikowana w konkursie przez te właśnie osoby na oficjalnym profilu “Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook.

 5

Dane osobowe:

 

 1. Administratorem danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO), tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu (w przypadku Zwycięzcy, dane dot. imienia i nazwiska lub firmy zostaną opublikowane na profilach należących do Organizatora w serwisach społecznościowych oraz stronie internetowej, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem informacji handlowych od Organizatora, także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

6

Postanowienia końcowe:

 

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji po zakończeniu Konkursu. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby: Chochołów 400, 34-513 Chochołów, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego pisemnie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych obowiązujących w Polsce.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ono na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięzców, w każdym momencie, bez podawania przyczyny.
 6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 8. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA