Wielka Barbórka w Chochołowskich Termach!
3 – 5 grudnia 2018
– 30% na bilety znajdujące się w cenniku dla mieszkańców Województwa Śląskiego

 

 

REGULAMIN:
1. Organizatorem promocji Wielka Barbórka (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy, posiadające zameldowanie na terenie Województwa Śląskiego.
3. Promocja dotyczy biletów znajdujących się w cenniku z wyłączeniem karnetów.
4. Czas trwania Promocji obejmuje dni od 03. do 05.12.2018.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest ukazanie ważnego dokumentu tożsamości lub prawa jazdy z aktualnym adresem zameldowania, potwierdzającm zamieszkanie na terenie Województwa Śląskiego.
8.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
11. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA