Regulamin II Turnieju Siatkówki Plażowej 

 1. Organizator: Chochołowskie Termy Sp.z.o.o. z siedzibą w Chochołów 400, 34-513 Chochołów. 
 2. Współorganizator: Bogoce Czarny-Dunajec.
 3. Cel :  popularyzacja siatkówki plażowej  zachęcenie do aktywnego wypoczynku 
 4. Miejsce: Boisko do Siatkówki Plażowej w Chochołowskich Termach.
 5. Termin: 27 czerwca 2021 r., start godzina 9:00. Zbiórka przy Biurze Obsługi Klienta o godzinie 8:40.
 6. Uczestnictwo:  w Turnieju mogą brać udział zawodnicy(mężczyźni nie zrzeszeni oraz kobiety zrzeszone lub nie) bez względu na wiek i płeć,  zgłoszenia drużyn dwuosobowych przyjmowane będą: Radek Mitoraj 505276236 do dn. 23 czerwca 2021 r. do godziny 16:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodników oraz nr telefonu.  Maksymalna ilość drużyn 16. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Wpisowe: 99 zł od drużyny.
 7. Opłata wpisowa na konto bankowe, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2021 r. w tytule przelewu obowiązkowo podaj nazwiska uczestników, z dopiskiem “turniej siatkówki”.
 8. System rozgrywek:  System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń.
 9. W turnieju nie mogą brać udziału zrzeszeni zawodnicy (mężczyźni) którzy w ostatnim sezonie, 2020/2021 byli czynnymi zawodnikami w klubach w jakiejkolwiek klasie rozgrywek, dla kobiet jest to turniej OPEN więc mogą grać zrzeszone zawodniczki (kobiety) Niezależnie od klasy rozgrywek. Od tej zasady nie ma wyjątków. Weryfikacji zawodników dokonujemy na stronie https://pzps-rejestracja.pl kto ma licencje przedłużoną w 2020r jest traktowany jako zawodnik zrzeszony.
 10. Postanowienia regulaminowe:  turniej siatkówki plażowej rozegrany zostanie zgodnie z polska wersją „ Oficjalnych przepisów gry w siatkówkę plażową”, wydanymi przez PZPS zgodną z międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB.  Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. Przerwa między setami trwa 1 minutę. 
 11. Nagrody: vouchery do Chochołowskich Term.
 12. Postanowienia końcowe: Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Chochołowskie Termy) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.).  Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Buy ticket

Contact

SPA