REGULAMIN IMPREZY SYLWESTROWEJ 2023/2024
PN. „SYLWESTER PO GÓRALSKU”

ORGANIZOWANEJ W KOMPLEKSIE CHOCHOŁOWSKICH TERM
POD ADRESEM: CHOCHOŁÓW 400, 34-513 CHOCHOŁÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa podstawowe warunki organizacji i uczestnictwa w imprezie sylwestrowej pn. „Sylwester po góralsku” (dalej jako „Impreza sylwestrowa”), organizowanej przez Spółkę Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie, Chochołów 400, 34-513 Chochołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322 (dalej: „Spółka” lub „Termy”) na terenie obiektów wchodzących w skład kompleksu Chochołowskie Termy (dalej jako „Kompleks”), na którą to imprezę składać się będą dwa odrębne wydarzenia, tj. zabawa sylwestrowa w strefie basenowej, która odbędzie się w dniu 31 grudnia 2023 roku od godziny 20:00 i potrwa do dnia 01 stycznia 2024 roku do godziny 2:00 (dalej jako „Sylwester w strefie basenowej”) oraz zabawa sylwestrowa w strefie saunarium (przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich), która odbędzie się w dniu 31 grudnia 2024 roku od godziny 21:00 i potrwa do dnia 01 stycznia 2024 roku do godziny 3:00 (dalej jako „Sylwester w saunarium”).
Impreza sylwestrowa organizowana jest w ramach normalnego funkcjonowania Kompleksu, bez zmiany jego charakteru i przeznaczenia. Na czas trwania Imprezy zmienione zostaną jedynie godziny otwarcia Kompleksu oraz wprowadzone zostaną atrakcje dodatkowe dla jego użytkowników.
Zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają zapisów pozostałych Regulaminów obowiązujących w Kompleksie Chochołowskie Termy, instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń, a także zapisów Regulaminu sprzedaży online, a mają jedynie na celu ich doprecyzowanie.
Regulamin stanowi podstawę wzięcia udziału w Imprezie sylwestrowej i jest głównym dokumentem określającym prawa i obowiązki uczestników tej Imprezy (dalej jako „Uczestnicy”).
Każdy Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, przed zakupem biletu upoważniającego do wzięcia udziału w Imprezie sylwestrowej.
Regulamin udostępniony jest do wglądu na oficjalnej stronie internetowej Term pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/aktualnosci/ , a także dla zainteresowanych osób rozdawany do indywidualnego zapoznania przez Obsługę kas biletowych oraz recepcji SPA.

ZASADY ZAKUPU I REALIZACJI BILETÓW WSTĘPU

§ 2

W trakcie Imprezy sylwestrowej odbędą się dwa odrębne i niezależne wydarzenia, tj. zabawa sylwestrowa w strefie basenowej oraz zabawa sylwestrowa w strefie saunarium (przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich). Na każde z tych wydarzeń obowiązują oddzielne bilety, według następującego cennika:
Sylwester w strefie basenowej:
Cena biletu w okresie przedsprzedaży trwającej do 17 grudnia 2023 r. :
Bilet ulgowy dla osób w wieku do 16 roku życia – 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
Bilet normalny dla osób wieku powyżej 16 roku życia – 299,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
Cena biletu w sprzedaży regularnej:
Bilet ulgowy dla osób w wieku do 16 roku życia – 189,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
Bilet normalny dla osób wieku powyżej 16 roku życia – 349,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100);
Sylwester w saunarium:
Cena biletu w okresie przedsprzedaży trwającej do 17 grudnia 2023 r. :
Bilet normalny – 599,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
Cena biletu w sprzedaży regularnej:
Bilet normalny – 649,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć złotych złotych 00/100).
Szczegółowy wykaz cen biletów oraz zakresu świadczeń związanych z poszczególnymi biletami (świadczeń zawierających się w cenie danych biletów) określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3
Bilety wstępu na Imprezą sylwestrową zakupić będzie można bądź on-line, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.chocholowskietermy.pl/sklep/, w przypadku biletów na sylwestra w saunarium bilety dostępne tylko online bądź w Kasach Biletowych (w przypadku biletów na Sylwester w strefie basenowej) – maksymalnie do godziny 22:00 dnia 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania puli biletów.
Szczegółowe zasady zakupu i realizacji biletów zakupionych on-line określa Regulamin sprzedaży online, dostępny pod adresem: https://droplabs.pl/wp-content/uploads/2020/02/Regulamin-sprzeda%C5%BCy-4.3.3.pdf .
Wstęp na teren Kompleksu i prawo do wzięcia udziału w Imprezie sylwestrowej mają osoby posiadające ważny bilet/wejściówkę, z którymi zobowiązani są zgłosić się do Obsługi i na podstawie których upoważnieni pracownicy Spółki wydawać będą transpondery na odpowiednią strefę, jak i na czas, zgodnie z zakupionym biletem wstępu.

Spółka zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi i odmowy wstępu i wzięcia udziału w Imprezie sylwestrowej, gdy zajdzie próba oszustwa lub pracownik Spółki będzie miał uzasadnione wątpliwości co do autentyczności zakupionego biletu wstępu.

Zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu.
Bilety wstępu na Imprezę sylwestrową mają charakter jednoosobowych, tj. upoważniają do wejścia i udziału w ww. Imprezie tylko jedną osobę, bez możliwości wprowadzenia na tym bilecie osoby towarzyszącej czy dzieci.
Zakupiony bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Kompleksu Chochołowskie Termy w dniu Imprezy Sylwestrowej, w godzinach jej trwania. Niemożliwe jest ponowne wejście na teren Kompleksu i do obiektów wchodzących w skład Kompleksu po jego/ich opuszczeniu.

§ 4
Z uwagi na to, że bilety wstępu na Imprezę sylwestrową zakupione on-line dotyczą usług, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres ich świadczenia i które to usługi związane są z wypoczynkiem i wydarzeniem o charakterze rozrywkowym, kupującym nie przysługuje w tym wypadku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy, co wynika z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U.2020.287).
Spółka zastrzega, iż w przypadku, gdy liczba osób chętnych na udział w Imprezie sylwestrowej będzie zbyt mała (co stanowić będzie ważny powód rozwiązania umowy), wydarzenie zostanie odwołane i nie odbędzie się. Wówczas uprzednio zakupione bilety wstępu podlegają zwrotowi – cena ich zakupu zostanie zwrócona w całości.
Spółka zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Imprezy sylwestrowej w przypadku jej odwołania oraz w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z ustaleń niniejszego Regulaminu – wówczas, gdy do odwołania Imprezy sylwestrowej lub niewykonania lub nienależytego wykonania ustaleń dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu Spółka nie mogła zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli Spółki.
W przypadku, gdy obostrzenia ewentualnie wprowadzone na terenie kraju uniemożliwią organizację Imprezy sylwestrowej w jej założonej formie i zostanie ona odwołana, zakupione bilety wstępu podlegają zwrotowi – cena ich zakupu zostanie zwrócona w całości.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE SYLWESTROWEJ,
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

§ 5

Uczestnicy Imprezy sylwestrowej posiadający odpowiednie bilety mogą przebywać w Kompleksie w godzinach trwania Imprezy i poszczególnych wydarzeń składających się na tę Imprezę, tj.: w przypadku Sylwestra w strefie basenowej: w dniu 31 grudnia 2023 roku od godziny 20:00 do dnia 01 stycznia 2024 roku do godziny 2:00; z zastrzeżeniem, że uczestnicy tego wydarzenia wpuszczani będą do strefy basenowej najwcześniej o godzinie 19:55 w dniu 31 grudnia 2023 roku; w przypadku Sylwestra w saunarium: w dniu 31 grudnia 2023 roku od godziny 21:00 do dnia 01 stycznia 2024 roku do godziny 3:00; z zastrzeżeniem, że uczestnicy tego wydarzenia będą mogli wejść do strefy saunarium najwcześniej o godzinie 20:55 w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Uczestnicy Imprezy sylwestrowej zobowiązani są do opuszczenia terenu Kompleksu niezwłocznie po jej zakończeniu. W przypadku stawiania oporu Uczestnik może zostać wyproszony z terenu obiektu przez pracowników Spółki lub służby porządkowe.

§ 6
Wszystkie osoby korzystające z Kompleksu Chochołowskie Termy, niezależnie od źródła, z jakiego nabyły bilety wstępu i formy zorganizowania, zobowiązane są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących w Spółce, cenników (regulaminów opłat) i instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń oraz stosowania się do poleceń Obsługi Chochołowskich Term oraz służb porządkowych.
Postanowienie powyższe odnosi się w szczególności do:
zachowywania bezpieczeństwa na terenie obiektów wchodzących w skład Kompleksu Chochołowskie Termy;
dokonywania opłat w razie przekroczenia limitu czasu pobytu;
dokonywania opłat za atrakcje dodatkowe, z jakich skorzystał klient;
dokonywania opłat za usługi gastronomiczne, z jakich skorzystał klient.

§ 7
Zakazuje się wstępu oraz przebywania na terenie Kompleksu, a także uczestnictwa w Imprezie sylwestrowej osobie:
odmawiającej poddania się sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy jest uprawniona do uczestniczenia w Imprezie sylwestrowej;
znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, bądź innych podobnie działających środków; zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla innych Uczestników Imprezy sylwestrowej lub w jakikolwiek inny sposób mogącej zakłócić funkcjonowanie Kompleksu;
odmawiającej wykonywania poleceń pracowników Spółki i służb porządkowych;
posiadającej przedmioty, których wnoszenie na teren obiektów wchodzących w skład Kompleksu Chochołowskie Termy jest zabronione, tj. własnych napojów oraz wyżywienia, a także przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, np.: fajerwerków, petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu

ludzkiemu, przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
Podczas Balu Sylwestrowego zabrania się:
rzucania przedmiotami;
rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu, nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.;
tarasowania i blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej;
przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania.
Osoby znajdujące się na terenie Kompleksu, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, będą stwarzać zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy sylwestrowej, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać Regulaminów Spółki bądź nie będą stosować się do poleceń i komunikatów pracowników Spółki i służb porządkowych, zostaną natychmiastowo wyproszone z Kompleksu, bez zwrotu kosztów biletów wstępu.

WIZERUNEK

§ 8
Zakup biletu uprawniającego do uczestnictwa w Imprezie sylwestrowej i wzięcie udziału w tej Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy nieodpłatnej zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Spółkę jego wizerunku utrwalonego podczas pobytu na terenie obiektów wchodzących w skład Kompleksu Chochołowskie Termy w trakcie trwania Imprezy sylwestrowej – na zdjęciach, filmach, bądź nagraniach wykonanych przez pracowników, przedstawicieli i inne osoby upoważnione przez Spółkę albo podmioty działające na zlecenie Spółki, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i sprawozdawczych
związanych z prowadzoną przez Spółką działalnością.

Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika Imprezy, w całości lub we fragmentach, utrwalonego w którejkolwiek z ww. form, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności poprzez publikowanie na stronach internetowych Spółki, portalach społecznościowych służących promowaniu działalności Spółki (takich jak Facebook, Instagram, TikTok i inne) oraz we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.
Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. Zezwolenie obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję.

Zgody, o których mowa wyżej udzielone zostają bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

DANE OSOBOWE

§ 9
Administratorem danych osobowych Uczestników Imprezy sylwestrowej jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322.

§ 10
Wszelkie pozostałe wymagane przepisami informacje szczegółowe dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych Uczestników Imprezy Sylwestrowej jako klientów korzystających z usług oferowanych przez Termy zawarte są w stosownych klauzulach informacyjnych dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-polityka-transparentnosci-klauzule-informacyjne/ .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz innych właściwych aktów prawnych, a także wewnętrzne regulacje obowiązujące w Termach, w tym w szczególności główny Regulamin

Spółki Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie, określający organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Termy.
Spółka zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2023 roku i obowiązuje do dnia 01 stycznia 2024 roku włącznie.

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Buy ticket

Contact

SPA