Tento Poriadok, ďalej iba Poriadok, stanovuje podmienky a pravidlá uplatnenia akciovej ponuky „Słowackie grzanie/Slovenské zahriatie”, ďalej ako Akcia.
Poriadok stanoví základ pre uskutočnenie Akcie a je hlavným dokumentom, v ktorom sú zakotvené práva a povinnosti Účastníkov Akcie.
Poriadok bude počas trvania Akcie k dispozícii v sídle Organizátora uvedenom v §2 (v kancelárii Zákazníckeho oddelenia a v pokladniciach) a na adrese: www.chocholowskietermy.pl, v záložke: https://www.chocholowskietermy.pl/bez-kategorii/zohrievanie-sa-specialne-pre-slovakov/
§ 2
Organizátorom Akcie je Spoločnosť Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, zapísaná  v obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného na Okresnom súde: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod číslom KRS0000261672, IČO: 120300433, DIČ: 7361640322, ďalej ako Organizátor, Spoločnosť alebo Termy.
 § 3
Akcia je určená výhradne pre občanov s trvalým pobytom v Slovenskej republike – fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu s ich účasťou v Akcii, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v Poriadku, ďalej ako Účastník/Účastníci.
Základnou podmienkou pre využitie Akcie je slovenské občianstvo Účastníka v okamihu uplatnenia Akcie, ktoré Účastník potvrdí predložením dokladu potvrdzujúceho totožnosť pracovníkom Spoločnosti.
Spoločnosť akceptuje predloženie dokumentu v elektronickej forme; ktorý musí byť aktuálny, a teda vydaný najneskôr 2 mesiace pred predložením, ako napr. potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt v Slovenskej republike – alebo v tradičnej papierovej forme vydanej oprávnenou inštitúciou.
Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá uvedené v Poriadku. Účastník, ktorý si uplatní Akciu vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s Poriadkom a akceptuje jeho všetky ustanovenia, a že spĺňa všetky podmienky na oprávnenie Akciu využiť.  
Využitie Akcie je dobrovoľné
§ 4
Akcia je časovo limitovaná a trvá od pondelka do piatku (okrem víkendov) v období: 17.04.2023 – 28.04.2023, 04.05.2023 – 07.06.2023, 12.06.2023 – 23.06.2023, okrem dní, v ktorých je prevádzka areálu Chochołowskie Termy zatvorená.
Miestom akcie je areál Chochołowskie Termy na adrese: Chochołów 400, 34-513 Chochołów (ďalej aj ako Areál).
§ 5
Účastníci si v rámci Akcie môžu zakúpiť vstupenku do saunária v Areáli za cenu 49,00 PLN (slovom: štyridsaťdeväť zlotých 00/100) za jednu osobu. 
Predaj vstupeniek na uplatnenie Akcie sa realizuje výhradne na mieste – v pokladniach v sídle Spoločnosti.
Ceny vstupeniek, ktoré nie sú uvedené v § 4 ods. 1 zostávajú pre občanov Slovenska počas trvania Akcie nezmenené a účtujú sa podľa aktuálneho cenníka.
Akciu nie je možné uplatňovať v spojení s inými akciami, zľavami, ponukami, balíkmi atď..
§ 6
Spoločnosť nebude od Účastníkov Akcie požadovať žiadne osobitné ani dodatočné osobné údaje, okrem určených na všeobecné spracovanie v súvislosti s využívaním služieb poskytovaných Spoločnosťou.
Správcom osobných údajov osôb, ktoré využívajú služby poskytované kúpeľmi Termy, vrátane osôb, ktoré si zakúpili vstupenku, je Spoločnosť Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, zapísaná  v obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného na Okresnom súde: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod číslom KRS0000261672, IČO: 120300433, DIČ: 7361640322.
Všetky ďalšie podrobné zákonom požadované informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov osôb využívajúcich služby poskytované kúpeľmi Termy sú obsahom príslušných informačných doložiek na oficiálnej webovej stránke Spoločnosti na adrese: https://www.chocholowskietermy.pl, v záložke: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-polityka-transparentnosci-klauzule-informacyjne/, a v záložke „Politika ochrany osobných údajov“: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-prywatnosci-obiektu/.
§ 7
Akékoľvek reklamácie súvisiace s Akciou musia byť nahlásené osobne v Zákazníckom centre kúpeľov Termy, alebo písomne na adresu sídla Spoločnosti alebo elektronickou poštou na adresu: bok@chocholowskietermy.pl, s prípisom: „Reklamácia”. Upozorňujeme, že reklamačný formulár, prostredníctvom ktorého je možné nahlásiť reklamáciu, je k dispozícii v pokladniach, v Zákazníckom centre kúpeľov Termy a na webovej stránke Spoločnosti. 
Informácia o posúdení reklamácie bude sťažovateľovi doručená písomne alebo elektronickou poštou (e-mailom) na kontaktné údaje uvedené sťažovateľom v zákonom stanovenej lehote.
Prípadné spory v súvislosti s realizáciou Akcie budú riešené mimosúdnou cestou. Podrobné informácie o možnostiach Účastníka ako spotrebiteľa využiť mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a uplatniť si nároky, ako aj pravidlá sprístupnenia týchto postupov sú k dispozícii v sídlach a na webových stránkach obecných (mestských) subjektov na ochranu spotrebiteľov, spoločenských organizácií zameraných na ochranu spotrebiteľa, Vojvodských inšpektorátov obchodnej inšpekcie na nasledujúcich webových stránkach Úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Pre alternatívne riešenie mimosúdneho sporu Účastníka, ktorý je zároveň spotrebiteľom, je možné využiť aj webovú platformu ODR, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uplatnenie mimosúdneho vyriešenia reklamácie a uplatnenia nárokov je dobrovoľné a môže sa uskutočniť iba so súhlasom oboch strán. Predchádzajúce ustanovenie je len informatívne a neznamená súhlas organizátora s účasťou na mimosúdnych postupoch pri riešení reklamácií a uplatňovaní nárokov (riešenie sporov).
§ 8
Organizátor nezodpovedá za žiadne udalosti, ktoré pri vynaložení riadnej starostlivosti nemohol predvídať alebo im zabrániť- najmä spôsobené vyššou mocou alebo konaním tretích osôb, za ktoré Organizátor nezodpovedá, vrátane a predovšetkým Organizátor nezodpovedá za nemožnosť realizácie Akcie z dôvodov, ktoré sú na strane Účastníka Akcie alebo z technických príčin, ani v prípadoch, keď táto nemožnosť nastala z príčin nezávislých od Organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek tento Poriadok zmeniť (pod podmienkou, že tým nebudú dotknuté nadobudnuté práva Účastníkov), a zároveň Akciu ukončiť alebo predčasne ukončiť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu – o čom poinformuje Účastníkov Akcie v príslušnom oznámení na webovej stránke Spoločnosti. Zmeny v Poriadku budú platné v lehote uvedenej spolu s informáciou o jeho úprave.
Pre záležitosti, ktoré neupravuje tento Poriadok sa uplatňujú všeobecne platné poľské legislatívne predpisy, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka a interné predpisy Spoločnosti, vrátane a predovšetkým hlavný Poriadok areálu Chochołowskie Termy.
Všetky reklamné a propagačné materiály súvisiace s Akciou slúžia výhradne pre informáciu. Právnu účinnosť majú len ustanovenia Poriadku.
Poriadok nadobudol platnosť a účinnosť dňa 17.04.2023.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Buy ticket

Contact

SPA