Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000261672

NIP  7361640322

Regon 120300433

Kapitał zakładowy 31 611 000 złotych, kapitał opłacony w całości.