❗❗ROZDANIE JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO❗❗
.
Do wygrania aż 5 pięcioosobowych wejściówek do największych basenów termalnych w Polsce!??
.
Wszystko co musisz zrobić to dać się ponieść pozytywnym emocjom ??
.
➡️ obserwuj nasz profil na Facebooku lub Instagramie ?
➡️ polub zdjęcie konkursowe ?
➡️Napisz pod konkursowym postem dlaczego właśnie TY wraz ze swoją PACZKĄ musisz PRZYJECHAĆ do Chochołowskich Term? – miejsca pełnego radości i zabawy!?
➡️NIE ZAPOMNIJ OZNACZYĆ swojej fantastycznej paczki?‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️ – max 4 osoby.
Ilość komentarzy nieograniczona, jednak nie możesz oznaczać kont fikcyjnych, osoby nie mogą się powtarzać!
.
Spośród wszystkich komentarzy, wybierzemy aż 5 najbardziej ciekawych???
Liczy się kreatywność ❗❗
.
Konkurs trwa do 13.10.2019 r.

 

Regulamin konkursu pn. “Moja fantastyczna paczka” organizowanego przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie

 1

Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem konkursu są „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, zwanej dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na profilu należącym do “Chochołowskie Termy” Sp. z o.o. w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram w terminie od 04.10.2019 od momentu publikacji konkursu do 13.10.2019 r., do godz. 23.59. Wyniki zostaną ogłoszone do trzech dni po zakończeniu konkursu tj. do 16.10.2019 r. do godz. 16 : 00
 3. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin i osób najbliższych, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które opublikują treść na profilu należącym do “Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram. Komentarz opublikowany po dacie i godzinie wskazanej w § 1.2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę i rozpatrywane w konkursie.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby które nie ukończyły 18 lat będą pominięte podczas wyłaniania zwycięzców.
 4. Uczestnik publikuję treści konkursowe wyłącznie za pośrednictwem profilu należącego do “Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram.
 5. Zadania konkursowe:
  -publikacja komentarza pod postem konkursowym, który odpowiadać będzie na hasło: “dlaczego właśnie Ty wraz ze swoją paczką musisz przyjechać do Chochołowskich Term”.
  -Oznaczenie maksymalnie czterech osób w treści komentarza pod postem konkursowym.
 6. Treść konkursowa nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie a Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczenia takich zgłoszeń z Konkursu.
 7. Każdy Uczestnik konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz pod postem konkursowym.
 8. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne komentarze , jury bierze pod uwagę ten, który zostanie zamieszczony na profilu należącym do “Chochołowskie” Termy Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram  jako pierwsze.

 3

Zasady przyznawania nagród:

 1. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora, wyłoni zwycięzców spośród Uczestników konkursu, którzy opublikowali komentarz pod postem informującym o konkursie na funpage Chochołowskie Termy w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram ; treści zgodne z warunkami określonymi w Regulaminie i wykazali się największą pomysłowością oraz oryginalnością.
 2. Jury konkursowe przyzna pięć nagród głównych, którymi są zestawy pięciu Voucherów na strefę basenową bez limitu czasu, każdy o wartości 79 zł. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o . Odbiór nagrody zostanie ustalony przez Organizatora ze Zwycięzcą indywidualnie. O terminie odbioru nagrody Zwycięzców konkursu poinformuje Organizator.
 3. Warunkiem odbioru nagrody jest wiadomość prywatna do administratora funpage Chochołowskie Termy na portalu Facebook oraz Instagram. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą, przez 5 dni roboczych, prawo do Nagrody ostatecznie przepada na rzecz Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję, lub nie przyzna jej wcale.
 6. Organizator przed wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej o ile taki będzie wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

 4

Prawa autorskie:

 

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie treści będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z chwilą zgłoszenia treści do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie tej treści przez Organizatora dla celów konkursowych.
 4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę konkursu na „Termy Chochołowskie” Sp. z o. o., praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskiego komentarza na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. jest uprawniona do korzystania z treści konkursowej w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu i zobowiązuje się w przypadku jego wygrania do zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich do odpowiedzi zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu, a przysługującej osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związanej ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

 5

Dane osobowe: 

 1. Administratorem danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO), tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu (w przypadku Zwycięzcy, dane dot. imienia i nazwiska lub firmy zostaną opublikowane na profilach należących do Organizatora w serwisach społecznościowych oraz stronie internetowej, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem informacji handlowych od Organizatora, także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

6

Postanowienia końcowe:

 

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji po zakończeniu Konkursu. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby: Chochołów 400, 34-513 Chochołów, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego pisemnie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych obowiązujących w Polsce.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ono na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięzców, w każdym momencie, bez podawania przyczyny.
 6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 8. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Buy ticket

Contact

SPA