Osoby udostępniające swoje dane

Formularz informacyjny dla osób, które udostępniły swoje dane osobowe
Chochołowskim Termom sp. z o.o.

[A13]

1.Niniejsza informacja zostaję Państwu przekazana w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej określanego jako „RODO”).

2.W celu przygotowania i realizacji zamówienia lub oferty poprosiliśmy o udostępnienie Państwa danych osobowych.

3.Administratorem Państwa danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

[art. 13 ust. 1 lit. a) RODO]

4. We wszystkich sprawach, dotyczących Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych, Łukasz Kasprzak-Kuros, odo@chocholowskietermy.pl, tel. 781 300 301 wew. 25

[art. 13 ust. 1 lit. b) RODO]

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i realizowania umowy w związku z którą zostały nam udostępnione. Podstawę prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

[art. 13 ust. 1 lit. c) RODO]

6.Prowadząc działalność gospodarczą oraz w celu przygotowania i wykonania umowy w związku z którą Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione, będziemy je przetwarzać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, komputerów, telefonów i tabletów, nie będziemy jednak przekazywać tych danych innym przedsiębiorcom. W celu wykonywania umowy, w związku z którą otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, celowe może okazać się udostępnienie Państwa danych osobowych innym podmiotom, zaangażowanym w wykonywanie takiej umowy. W każdym wypadku przekazania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, w celu kontaktu związanego z wykonywaniem jakichkolwiek umów, poinformujemy Państwa w osobnej korespondencji o tym komu i w jakim celu ujawnimy Państwa dane osobowe.

[art. 13 ust. 1 lit. e) RODO]
[art. 14 ust. 3 lit. c) RODO]

7. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisu art. 44 RODO.

[art. 13 ust. 1 lit. f) RODO]

8. Jeżeli kontaktujecie się Państwo z naszym personelem poprzez ich prywatne konta w mediach społecznościowych, takie jak Facebook, LinkdIn, GoldenLine, pozostaje to w sferze Państwa prywatnych kontaktów i stanowi przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, do którego nie stosuje się przepisów RODO. Jako administrator Państwa danych osobowych oraz danych osobowych naszego personelu, nie gromadzimy informacji umieszczanych w portalach społecznościowych ani nie przetwarzamy ich w żadnej formie w naszych zbiorach danych osobowych.

[art. 2 ust. 2 lit. c) RODO]

9. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w okresie przygotowania i wykonywania umowy, w związku z którą zostały nam udostępnione oraz w okresie rękojmi wynikającej z wykonania takiej umowy lub okresie udzielonej gwarancji – w każdym wypadku w okresie roku od czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wynikać z faktu przygotowania, zawarcia i wykonywania takiej umowy. Dokładne wskazanie tego okresu jest możliwe dla każdej umowy oddzielnie – w celu ustalenia dokładnego okresu, w jakim będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami w dogodnej dla Państwa formie. Ponadto, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe zostaną utrwalone w dokumentach księgowych (np. wskazanie osoby dokonującej odbioru towaru w protokole odbioru lub WZ), będziemy je przechowywać przez okres, w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego zobowiązują nas do przechowywania dokumentów księgowych – obecnie okres ten wynosi 5 lat.

[art. 13 ust. 2 lit. a) RODO]

10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądanie przeniesienia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo uzyskania od nas, jako administratora Państwa danych osobowych, potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe, które Państwa dotyczą oraz uzyskania od nas informacji wskazanych w przepisie art. 15 RODO, które zostały już zawarte w niniejszym dokumencie, a także uzyskania od nas kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Zapewniamy, że w sposób niezwłoczny zareagujemy na wszelkie przedstawione nam wątpliwości dotyczące Państwa danych osobowych.

[art. 13 ust. 2 lit. b) RODO]
[art. 15 ust. 1 i 3 RODO]

11. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

[art. 21 ust. 1 i 4 RODO]

12. Udostępnienie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez tych danych osobowych nie będziemy mogli przygotować i wykonywać umowy, dla zawarcia której zwróciliśmy się do Państwa o udostępnienie nam danych osobowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

[art. 13 ust. 2 lit. c) RODO]
[art. 13 ust. 2 lit. e) RODO]

13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy organ nadzorczy ułatwia wnoszenie skarg, za pomocą takich środków, jak gotowy formularz skargi, który można również wypełnić elektronicznie, co nie wyklucza innych sposobów komunikacji.

[art. 13 ust. 2 lit. d) RODO]
[art. 57 ust. 2 RODO]

14. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie obejmuje żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji ani profilowania.

[art. 13 ust. 2 lit. f) RODO]

15. Przewidujemy, ze po zrealizowaniu celu, w którym otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, celowe może być dalsze utrzymywanie możliwości kontaktu z Państwem, dla realizacji naszych wspólnych celów biznesowych, w tym ewentualnej przyszłej współpracy. Jeżeli zdecydujemy się na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych w takim celu, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w osobnej korespondencji, ewentualnie prosząc o Państwa zgodę, na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych, w celu usprawnienia ewentualnych przyszłych kontaktów biznesowych.

[art. 13 ust. 3 RODO]

16. Jeżeli w toku przygotowania lub wykonywania umowy w związku z którą zostały nam udostępnione Państwa dane osobowe, odwiedzicie Państwo siedzibę Chochołowskich Term Sp. z o.o. informujemy, iż teren naszej siedziby objęty jest monitoringiem wizyjnym, prowadzonym w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych obiektów i personelu. Informacje dotyczące tego monitoringu możecie Państwo każdorazowo uzyskać w recepcji lub korespondencyjnie, od osoby wskazanej w pkt 5 powyżej.

Osoby których dane zostały udostępnione

Formularz informacyjny dla osób, których dane osobowe
zostały udostępnione
Chochołowskim Termom sp. z o.o.

[A14]

1. Niniejsza informacja zostaje Państwu przekazana w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej określanego jako „RODO”).

2. W celu wykonywania umów, przygotowywanych w porozumieniu z osobą, która udostępnił nam Państwa dane osobowe, będziemy utrzymywać z Państwem kontakt, jedynie w zakresie niezbędnym do przygotowania lub wykonywania takich umów. Nasz personel będzie realizował ten kontakt poprzez udostępnione nam Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko, numer telefonu oraz ewentualnie wskazanie dokumentu tożsamości, którym legitymują się Państwo w obrocie cywilnoprawnym.

3. Administratorem Państwa danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433. [art. 14 ust. 1 lit. a) RODO]
We wszystkich sprawach, dotyczących Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z [Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych, Łukasz Kasprzak-Kuros, odo@chocholowskietermy.pl, tel. 781 300 301 wew. 25.

[art. 14 ust. 1 lit. b) RODO]

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i wykonywania umowy w związku z którą zostały nam udostępnione. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[art. 14 ust. 1 lit. c) RODO]

5. W celu wykonania takiej umowy, przyjęliśmy do przetwarzania wyłącznie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko, numer telefonu i ewentualnie oznaczenia dokumentu tożsamości, którym legitymuje się osoba reprezentująca drugą stronę umowy.

[art. 14 ust. 1 lit. d) RODO]

6. Prowadząc działalność gospodarczą oraz w celu przygotowania i wykonania umowy w związku z którą Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione, będziemy je przetwarzać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, komputerów, telefonów i tabletów, nie będziemy jednak przekazywać tych danych innym przedsiębiorcom. W celu wykonywania umowy, w związku z którą otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, celowe może okazać się udostępnienie Państwa danych osobowych innym podmiotom, zaangażowanym w wykonywanie takiej umowy. W każdym wypadku przekazania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, w celu kontaktu związanego z wykonywaniem jakichkolwiek umów, poinformujemy Państwa w osobnej korespondencji o tym komu i w jakim celu ujawnimy Państwa dane osobowe.

[art. 14 ust. 1 lit. e) RODO]
[art. 14 ust. 3 lit. c) RODO]

7. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisu art. 44 RODO.

[art. 14 ust. 1 lit. f) RODO]

 

8. Jeżeli kontaktujecie się Państwo z naszym personelem poprzez ich prywatne konta w mediach społecznościowych, takie jak Facebook, LinkdIn, GoldenLine, pozostaje to w sferze Państwa prywatnych kontaktów i stanowi przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, do którego nie stosuje się przepisów RODO. Jako administrator Państwa danych osobowych oraz danych osobowych naszego personelu, nie gromadzimy informacji umieszczanych w portalach społecznościowych ani nie przetwarzamy ich w żadnej formie w naszych zbiorach danych osobowych.

9. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w okresie przygotowania i wykonywania umowy, w związku z którą zostały nam udostępnione oraz w okresie rękojmi wynikającej z wykonania takiej umowy lub okresie udzielonej gwarancji – w każdym wypadku w okresie roku od czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wynikać z faktu zawarcia i wykonywania takiej umowy. Dokładne wskazanie tego okresu jest możliwe dla każdej umowy oddzielnie – w celu ustalenia dokładnego okresu, w jakim będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami w dogodnej dla Państwa formie. Ponadto, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe zostaną utrwalone w dokumentach księgowych (np. wskazanie osoby dokonującej odbioru towaru w protokole odbioru lub WZ), będziemy je przechowywać przez okres, w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego zobowiązują nas do przechowywania dokumentów księgowych – obecnie okres ten wynosi 5 lat.

[art. 14 ust. 2 lit. a) RODO]

10. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy, na podstawie Państwa relacji prawnej, z osobą, która udostępniła nam te dane (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, udzielonego Państwu pełnomocnictwa czy prokury). Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przygotowania i wykonania umowy, w związku z którą zostały nam udostępnione. Ten niezbędny zakres kontaktu, wskazujemy Państwu jako prawnie uzasadniony interes przetwarzania Państwa danych osobowych.

[art. 14 ust. 2 lit. b) RODO]

11. Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądanie przeniesienia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo uzyskania od nas, jako administratora Państwa danych osobowych, potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe, które Państwa dotyczą oraz uzyskania od nas informacji wskazanych w przepisie art. 15 RODO, które zostały już zawarte w niniejszym dokumencie, a także uzyskania od nas kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Zapewniamy, że w sposób niezwłoczny zareagujemy na wszelkie przedstawione nam wątpliwości dotyczące Państwa danych osobowych.

[art. 14 ust. 2 lit. c) RODO]
[art. 15 ust. 1 i 3 RODO]

12. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

[art. 21 ust. 1 i 4 RODO]

13. Udostępnienie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez tych danych osobowych nie będziemy mogli przygotować i wykonywać umowy, dla zawarcia której zwróciliśmy się do Państwa o udostępnienie nam danych osobowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

[art. 14 ust. 2 lit. c) RODO]
[art. 14 ust. 2 lit. e) RODO]

14. Nie zwracaliśmy się do Państwa bezpośrednio o uzyskanie Państwa danych osobowych i nie przetwarzamy tych danych osobowych na podstawie Państwa zgody wyrażanej wobec nas jako administratora danych osobowych. W przypadku, w którym chcieliby Państwo cofnąć zgodę, ewentualnie wyrażoną wobec osoby, która przekazała nam Państwa dane osobowe, proszę skontaktować się z tą osobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, wszelkich informacji w tej kwestii może udzielić Państwu nasz personel. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

[art. 14 ust. 2 lit. d) RODO]

15. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy organ nadzorczy ułatwia wnoszenie skarg, za pomocą takich środków, jak gotowy formularz skargi, który można również wypełnić elektronicznie, co nie wyklucza innych sposobów komunikacji.

[art. 14 ust. 2 lit. e) RODO]
[art. 57 ust. 2 RODO]

16. Nie uzyskaliśmy Państwa danych osobowych ze źródeł publicznie dostępnych, nawet jeżeli są w taki sposób udostępniane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Państwa zobowiązań umownych wobec osoby, która udostępniła nam Państwa dane osobowe. Jeżeli nie wiedzą Państwo kto udostępnił nam Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z osoba wskazaną w pkt 5 powyżej – udzielimy Państwu wszelkich informacji potrzebnych do wyjaśnienia takiej sytuacji.

[art. 14 ust. 2 lit. f) RODO]
[art. 19 RODO]

17. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie obejmuje żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji ani profilowania.

[art. 14 ust. 2 lit. g) RODO]

18. Przewidujemy, ze po zrealizowaniu celu, w którym otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, celowe może być dalsze utrzymywanie możliwości kontaktu z Państwem, dla realizacji naszych wspólnych celów biznesowych, w tym ewentualnej przyszłej współpracy. Jeżeli zdecydujemy się na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych w takim celu, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w osobnej korespondencji, ewentualnie prosząc o Państwa zgodę, na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych, w celu usprawnienia ewentualnych przyszłych kontaktów biznesowych.

[art. 14 ust. 4 RODO]

19. Jeżeli w toku przygotowania lub wykonywania umowy w związku z którą zostały nam udostępnione Państwa dane osobowe, odwiedzicie Państwo siedzibę Chochołowskich Term Sp. z o.o. informujemy, iż teren naszej siedziby objęty jest monitoringiem wizyjnym, prowadzonym w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych obiektów i personelu. Informacje dotyczące tego monitoringu możecie Państwo każdorazowo uzyskać w recepcji lub korespondencyjnie, od osoby wskazanej w pkt 5 powyżej.