Grupy Zorganizowane

Sterefa Basenowa, Strefy gastronomiczne, Saunarium, Centrum Sportu

Posiadamy bogatą ofertę dla grup zorganizowanych liczących od 15 osób. Specyfika miejsca, różnorodność stref daje nam możliwość stworzenia oferty dopasowanej do potrzeb każdej grupy. Proponujemy Państwu korzystanie z naszych obiektów i innych usług w formie grup zorganizowanych zarówno w grupach dzieci i młodzieży jak i grupach wycieczkowych i grupach seniorów.

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z obiektów Chochołowskich Term pod opieką Państwa opiekunów grup zorganizowanych, których prosimy o przekazanie listy wszystkich uczestników prowadzonej przez nich grupy zorganizowanej, obejmującej imię, nazwisko i rok urodzenia. Dzięki tym danym możemy przygotować dla Państwa ofertę oraz efektywnie zarządzać pobytem grupy w naszych obiektach – np. dostarczając zagubionym członkom grupy informacje o aktualnym miejscu pobytu grupy i dalszym harmonogramie atrakcji.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z obsługą grup zorganizowanych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze grup zorganizowanych jest identyfikacja osób uprawnionych do udziału w programie przygotowanym dla danej grupy zorganizowanej oraz ustalenie zakresu pozostałych do wykorzystania usług, a także dalszego planu pobytu dla konkretnego członka grupy zorganizowanej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz roku urodzenia członka grupy zorganizowanej jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

W sytuacji w której ktoś inny wykupił dla Państwa udział w programie stworzonym dla danej grupy zorganizowanej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1. Jeżeli uczestniczycie Państwo w zorganizowanej wycieczce, organizator tej wycieczki, jako opiekun grupy przekaże nam Państwa dane osobowe, abyśmy mogli realizować program przygotowany dla Państwa grupy zorganizowanej i w tym znaczeniu nasz obowiązek wykonywania usług na Państwa rzecz stanowi uzasadnionych interes przetwarzania Państwa danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Jeżeli organizator wycieczki przekaże nam listę uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, będzie ona przechowywana przez naszego dostawcę usług poczty elektronicznej przez okres dwóch miesięcy od czasu pobytu grupy zorganizowanej, której taka lista dotyczy.

Państwa dane osobowe, zawarte w liście uczestników grupy zorganizowanej, przekazanej nam przez opiekuna grupy, przechowujemy w naszym wewnętrznym systemie informatycznym i organizacji dokumentów do czasu zakończenia pobytu Państwa grupy zorganizowanej, a następnie przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym Państwa grupa zorganizowana korzystała z naszej oferty – dla zapewnienia organizatorowi Państwa pobytu potwierdzenia zakresu wykorzystanych usług.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy organizowaniu pobytu grupy zorganizowanej, podanie imienia, nazwiska i roku urodzenia poszczególnych członków grupy zorganizowanej jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować obsługi grupy zorganizowanej.

W związku z obsługą pobytu grup zorganizowanych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie będziemy podejmować prób kontaktu z członkami grup zorganizowanych, np. w celu prowadzenia marketingu usług własnych, ponieważ nie będziemy posiadać ich danych kontaktowych.

³ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

⁴ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”