Informacja o monitoringu

W celu zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem udostępnianego Państwu obiektu, cała przestrzeń basenowa oraz parking wokół term, objęte są stałym monitoringiem wizyjnym. To rozwiązanie pozwala naszemu personelowi na szybszą reakcję w sytuacji alarmowej oraz w razie wystąpienia innych zdarzeń, w których mogą Państwo potrzebować pomocy lub wsparcia naszych pracowników.

Dzięki systemowi monitoringu wizyjnego, wykwalifikowani pracownicy ochrony, mogą szybciej zidentyfikować miejsca wymagające interwencji. Przedmiotem nadzoru zawsze są zdarzenia i zachowania osób znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach naszego obiektu – zasady monitoringu wykluczają jakiekolwiek próby identyfikowania osób korzystających z naszych obiektów, w celu samej identyfikacji. Gdyby natomiast w przestrzeni objętej systemem monitoringu doszło do jakiegokolwiek zdarzenia naruszającego Państwa prawa, w szczególności własność lub dobra osobiste, po uzyskaniu od Państwa informacji w tym zakresie, będziemy dokładać wszelkich starań, aby pomóc Państwu wykorzystać nagrania z monitoringu do identyfikacji osób, które naruszyły Państwa prawa.

Zastosowany w naszym przedsiębiorstwie system monitoringu wizyjnego nie obejmuje żadnej formy zautomatyzowanego rozpoznawania osób przebywających na terenie naszych obiektów.

Co do zasady, dla korzystania z naszego obiektu, nie wymagamy od Państwa żadnych danych identyfikacyjnych, w szczególności imion i nazwisk. W konsekwencji, nagrania z naszego monitoringu nie są wystarczające do rozpoznania konkretnych osób fizycznych, które znalazły się w obszarze monitoringu. Oceniamy jednak, że treść nagrań pochodzących z naszego monitoringu, może zawierać dane, które zdecydowaliśmy się chronić jako Państwa dane osobowe.

Z tego powodu, udostępniamy Państwu również poniższe informacje, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, które mogą być zawarte na nagraniach monitoringu wizyjnego, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest bieżący dozór obiektu dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, poprzez zapewnienie możliwości szybszej reakcji personelu na awarię lub zdarzenie, w którym jakaś osoba mogłaby potrzebować pomocy lub asysty personelu Chochołowskich Term. Nagrania monitoringu mogą być również pomocne w przypadku konieczności udokumentowania przebiegu zdarzeń awaryjnych lub popełnienia czynu niedozwolonego. Monitoring zwiększa zatem Państwa bezpieczeństwo oraz jest niezbędny do zapewnienia ochrony mienia Chochołowskich Term Sp. z o.o. oraz innych osób.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci nagrań monitoringu nie jest zgoda, ale przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1 oraz art. 222 §1 Kodeksu Pracy [Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)].

Prowadzenie stałego monitoringu wizyjnego obiektu takiego jak baseny i sauny zwiększa bezpieczeństwo takiego obiektu bowiem umożliwia szybszą reakcję na zdarzenia, w których mogą Państwo potrzebować pomocy naszych Pracowników. Biorąc pod uwagę konieczność przestrzegania Państwa prawa do prywatności oraz ochronę osób, których dotyczą dane objęte monitoringiem wizyjnym, w szczególności dzieci, poświęciliśmy wiele uwagi na takie zorganizowanie działania monitoringu, które nie narusza tych praw. Dlatego zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w naszym obiekcie oraz ochrona mienia, stanowią prawnie uzasadnione interesy Administratora realizowane poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego, obejmują zdarzenia występujące w obiektach Administratora i są utrwalane w celu poprawy bezpieczeństwa obiektu, ochrony mienia oraz dokumentowania ewentualnych zachowań i zdarzeń naruszających czyjekolwiek prawa. Dane te nie są przekazywane żadnym odbiorcom, z wyjątkiem sytuacji w których obowiązek udostępnienia nagrań monitoringu wizyjnego wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie dla realizacji tych celów i są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Chochołowskie Termy Sp. z o.o. poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów przechowywania nagrań, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Z wyjątkiem sprzedaży karnetów imiennych, zabiegów SPA i obsługi zorganizowanych wycieczek nie prosimy Państwa o podanie żadnych danych identyfikujących, natomiast ze względów bezpieczeństwa, monitoring wizyjny jest nieodłącznym elementem możliwości korzystania z naszego obiektu.

W związku z monitoringiem, Administrator nie prowadzi żadnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podstawowym celem prowadzenia monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu oraz ochrona mienia pracodawcy.

Bardzo istotnym celem wykorzystania monitoringu wizyjnego w naszym przedsiębiorstwie jest zapewnienie Państwu, jako naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa i możliwości zapewnienia szybszej pomocy, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tego względu również będziemy dokładać wszelkich starań, aby korzystanie z tego mechanizmu odpowiadało Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych postaramy się je zapewnić – prosimy o przedstawienie Państwa oczekiwać w recepcji lub korespondencyjnie.

¹¹ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

¹² art. 222 Kodeksu pracy: „§1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).”