Karnety Imienne

Sterefa Basenowa, Saunarium

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z obiektów Chochołowskich Term z wykorzystaniem imiennych karnetów, dzięki którym możliwe jest zakupienie dostępu do określonych usług dla jednej osoby na czas kolejnych wizyt. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest konieczne uiszczanie opłat przy każdej wizycie, a w razie utraty dowodu posiadania karnetu imiennego, możemy łatwo potwierdzić zakres usług pozostałych do wykorzystania.

W celu zapewnienia sprawnego korzystania z karnetów imiennych, będziemy przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska osoby, dla której karnet Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z obsługą karnetów imiennych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze karnetów imiennych jest identyfikacja osób uprawnionych do otrzymania usług związanych z posiadaniem karnetu imiennego oraz ustalenie zakresu pozostałych do wykorzystania usług w przypadku zgubienia dowodu posiadania karnetu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska posiadacza karnetu imiennego art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

W sytuacji w której ktoś inny wykupił dla Państwa karnet imienny, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1. Jeżeli bowiem ktoś chce wykupić dla Państwa karnet imienny i w tym celu udostępnia nam Państwa imię i nazwisko, stajemy się zobowiązani do udostępnienia Państwu karnetu imiennego i w tym znaczeniu nasz obowiązek wykonywania usług na Państwa rzecz stanowi uzasadnionych interes przetwarzania Państwa danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom.

Państwa dane osobowe przechowujemy w naszym wewnętrznym systemie informatycznym do czasu wykorzystania wszystkich usług związanych z karnetem imiennym, a następnie przez okres nieprzekraczający 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym karnet imienny był wykorzystywany – dla zapewnienia możliwość projektowania indywidualnych ofert rabatowych w oparciu o ilość usług wykorzystywanych w przeszłości. W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, dane dotyczące każdego zakupu przechowywane są do czasu usunięcia przez kupującego jego konta w sklepie internetowym.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży karnetów imiennych podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma korzystać z takiego karnetu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować karnetu imiennego.

W związku ze świadczeniem usług z wykorzystaniem karnetów imiennych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nie będziemy podejmować prób kontaktu z osobami korzystającymi z karnetów imiennych, ponieważ nie będziemy posiadać ich danych kontaktowych, natomiast nie wykluczamy możliwości zaproponowania dodatkowych usług własnych w przypadku zakupu kolejnych karnetów imiennych.

¹art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

²art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”