Noc Saunowa

Sterefa Basenowa, Strefy gastronomiczne, Saunarium, Centrum Sportu

Oferujemy Państwu możliwość udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, takich jak noc Sarnowa, na podstawie uprzedniej imiennej rezerwacji – z wykorzystaniem imiennych karnetów na udział w konkretnej nocy saunowej.

W celu potwierdzenia rezerwacji i wykupienia udziału w konkretnej nocy saunowej, będziemy przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska osoby, dla której udział w nocy saunowej został zarezerwowany lub opłacony.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z obsługą nocy saunowych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze nocy saunowych jest identyfikacja osób uprawnionych do udziału w takim wydarzeniu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska uczestnika nocy saunowej jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

W sytuacji w której ktoś inny wykupił lub zarezerwował dla Państwa udział w nocy saunowej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1. Jeżeli bowiem ktoś chce zapewnić dla Państwa udział w nocy saunowej i w tym celu udostępnia nam Państwa imię i nazwisko, stajemy się zobowiązani do udostępnienia Państwu możliwości udziału w organizowanej przez nas nocy saunowej i w tym znaczeniu nasz obowiązek wykonywania usług na Państwa rzecz stanowi uzasadnionych interes przetwarzania Państwa danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Jeżeli udział w nocy saunowej został wykupiony za pośrednictwem naszego sklepu internetowego jako bilet imienny, informacje o takim zamówieniu będą przechowywane przez naszego dostawcę sklepu internetowego.

Państwa dane osobowe przechowujemy w dostępnych nam systemach informatycznych do czasu następnego dnia roboczego po zakończeniu konkretnej nocy saunowej. W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, dane dotyczące każdego zakupu przechowywane są do czasu usunięcia przez kupującego jego konta w sklepie internetowym.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży biletów udziału w nocy saunowej, podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma wziąć udział w takim wydarzeniu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować wcześniejszych rezerwacji.

W związku z organizowaniem nocy saunowych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nie będziemy podejmować prób kontaktu z osobami korzystającymi z nocy saunowych, ponieważ nie będziemy posiadać ich danych kontaktowych, natomiast nie wykluczamy możliwości zaproponowania dodatkowych usług własnych w przypadku zakupu kolejnych karnetów imiennych.

⁵ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

⁶ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”