KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z CENTRUM SPORTU /SIŁOWNIA I CENTRUM FITNESS/

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

 1. KONTAKT

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest wyznaczony przez Spółkę Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail:  iod@chocholowskietermy.pl bądź w formie listownej na adres: Chochołowskie Termy Sp. z o. o. Chochołów 400, 34-513 Chochołów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „Ochrona danych osobowych”.

 1. ZAKRES, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KORZYSTANIE Z CENTRUM SPORTU 

W przypadku korzystania z Chochołowskiego Centrum Sportu z wykorzystaniem imiennych karnetów, dzięki którym możliwe jest zakupienie dostępu do określonych usług dla jednej osoby na czas kolejnych wizyt, Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane takie jak: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego opiekuna/ów prawnego/ych uczestnika (gdy uczestnik jest osobą małoletnią – z zastrzeżeniem, że wówczas ww. dane mogą być zbierane nawet wtedy, gdy małoletni uczestnik chce skorzystać z siłowni jednorazowo, bez posiadania karnetu). Dane te będą zbierane przede wszystkim celem identyfikacji i weryfikacji osób uprawnionych do skorzystania Centrum Sportu i do otrzymania usług związanych z posiadaniem określonego rodzaju karnetu imiennego, celem ustalenia zakresu pozostałych do wykorzystania usług w przypadku zgubienia dowodu 

posiadania karnetu, a także celem ewidencjowania osób korzystających z Centrum Sportu i poszczególnych usług. 

Ponadto, również celem identyfikacji osób uprawnionych do skorzystania Centrum Sportu i wykorzystywania karnetu, a także celem weryfikacji wieku uczestnika, uczestnik może zostać poproszony przez upoważniony personel Administratora o okazanie dowodu tożsamości. Dokument taki okazywany będzie wyłącznie do wglądu i nie będzie w żaden sposób ani w żadnym zakresie kopiowany, przechowywany itp. 

W przypadku osób korzystających z Centrum Fitness, które z własnej inicjatywy wyrażą taką wolę, Spółka może przetwarzać również dane w postaci numeru kontaktowego. Dane te, jeśli zostaną podane, będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu informowania o zmianach w harmonogramie zajęć. 

Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

W sytuacji, w której ktoś inny dokonał dla danego uczestnika zakupu karnetu do Centrum Sportu, podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli bowiem ktoś chce zapewnić dla danego uczestnika możliwość skorzystania z Centrum Sportu na podstawie karnetu i w tym celu udostępnia ww. dane osobowe uczestnika, Administrator staje się zobowiązany do udostępnienia możliwości skorzystania z Centrum Sportu i udostępnienia karnetu i w tym znaczeniu obowiązek Administratora do świadczenia usługi stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania ww. danych osobowych.

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI ORAZ USTALANIE, DOCHODZENIE I OBRONA WZAJEMNYCH ROSZCZEŃ

Dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane takie jak: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego opiekuna/ów prawnego/ych uczestnika (gdy uczestnik jest osobą małoletnią), numer telefonu (jeśli taki został podany). 

Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

MONITORING WIZYJNY 

Strefa Centrum Sportu jest objęta monitoringiem wizyjnym. Kamery rejestrujące obraz zlokalizowane są: na korytarzach (poziom +2 i +3), w recepcji (podgląd na stanowisko pracy obsługi), w poczekalni, w szatni, na siłowni oraz na sali fitness. 

Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego obejmuje: sylwetkę/postać.

Wyłącznym celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników), porządku oraz ochrony mienia, a ponadto ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące monitoringu wizyjnego stosowanego w obiekcie Chochołowskie Termy, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej: https://www.chocholowskietermy.pl/ w zakładce „Polityka prywatności” – „Polityka przetwarzania danych osobowych (polityka transparentności) – klauzule informacyjne” – „Informacja o monitoringu”.

MARKETING BEZPOŚREDNI 

W celu realizowania działań marketingowych własnych usług Administrator może zbierać i przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu i/lub adres e-mail uczestnika. 

Jeżeli uczestnik wyrazi stosowną zgodę, ww. dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przekazywania/wysyłania informacji i materiałów marketingowych/handlowych o świadczonych przez Administratora usługach, za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej.

Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez uczestnika zgody (marketing bezpośredni).

Niezależnie od informacji zawartych w pkt. 6 i 7, dodatkowo wskazujemy, iż osobom, których dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w tym ewentualnego profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Dane zebrane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 1. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych lub inną właściwą regulującą przekazanie danych osobowych, bądź współadministrowanie tymi danymi. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów świadczących usługi prawne lub księgowe, konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi marketingowe, kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe i inne).  

Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazanie danych do państw trzecich jedynie w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). W przypadkach wskazanego przekazania następuje ono w oparciu o odpowiednią podstawę (podstawą takiego przekazania może być przede wszystkim decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO); stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 powyżej celów.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usług), dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. 

Gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda, dane są przetwarzane do momentu jej wycofania.  

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

(z uwzględnieniem okresów przedawnienia), a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku osób korzystających z Centrum Sportu, ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są następujące:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
 2. prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
 3. prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądania w tym zakresie Administrator może nie uwzględnić jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 7. prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy);
 8. prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 powyżej (za wyjątkiem danych podawanych w celu marketingu bezpośredniego oraz numeru telefonu kontaktowego), jest dobrowolne, jednak koniecznie niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę w zakresie udostępniania Centrum Sportu i korzystania z niego na podstawie karnetu. 

Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości podjęcia przez Spółkę działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy, w konsekwencji uniemożliwiając skorzystanie z usług świadczonych przez Spółkę w zakresie udostępniania Centrum Sportu i korzystania z niego na podstawie karnetu.

Niepodanie danych, które mają być przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie ma żadnego wpływu na możliwość skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

W ramach przetwarzania zebranych danych osobowych (za wyjątkiem danych zebranych w celu marketingu bezpośredniego), nie będą wykorzystywane systemy i metody służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jednak samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach komputerowych.

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator może dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.