Osoby korzystające ze SPA

Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi fizjoterapeutyczne

Dla zapewnienia Państwu najbardziej owocnych zabiegów SPA, przed przystąpieniem do niektórych zabiegów poprosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej Państwa zdrowia. Poprosimy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, wieku oraz danych o stanie zdrowia. Zakres informacji zbieranych od Państwa został dostosowany do poszczególnych zabiegów, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie i informacje te są zbierane w trakcie konsultacji przedzabiegowej z fizjoterapeutą lub osobą, która będzie wykonywała zabieg kosmetyczny.

W celu dokonania rezerwacji terminu zabiegu, poprosimy Państwa również imię i nazwisko.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych lub kosmetycznych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych i kosmetycznych jest potwierdzenie i udokumentowanie dostępności zabiegu dla konkretnej osoby oraz dobór zalecanych zabiegów.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz danych dotyczących zdrowia posiadacza karnetu imiennego art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom.

Państwa dane osobowe, zebrane w związku z wykonywanym zabiegiem fizjoterapeutycznym, przechowujemy jako dokumentację medyczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 505 z późn. zm.) przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w zakresie dotyczącym zabiegów kosmetycznych, jako potwierdzenie baku przeciwwskazań do wykonania zabiegu kosmetycznego przez okres nieprzekraczający 2 lat od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym zabieg kosmetyczny został wykony.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży karnetów imiennych podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma korzystać z takiego karnetu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować karnetu imiennego.

W związku ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych i usług kosmetycznych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nie będziemy podejmować prób kontaktu z Państwem jako osobami korzystającymi z zabiegów fizjoterapeutycznych lub zabiegów kosmetycznych, ponieważ nie będziemy posiadać Państwa danych kontaktowych.

Strefa SPA nie jest objęta monitoringiem wizyjnym, natomiast monitoring wizyjny jest elementem całego kompleksu Chochołowskich Term, stąd w związku z zainteresowaniem ofertą SPA, przedstawiamy również informacje dotyczące naszego monitoringu.

⁹ art. 9 ust. 2 lit. a) RODO: „1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;.”