REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BILETÓW WSTĘPU
DO KOMPLEKSU CHOCHOŁOWSKIE TERMY
ZLOKALIZOWANEGO POD ADRESEM:
CHOCHOŁÓW 400, 34-513 CHOCHOŁÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa podstawowe zasady i warunki zakupu i realizacji biletów wstępu, tj. biletów jednorazowych, karnetów oraz voucherów, uprawniających do wejścia i korzystania z poszczególnych atrakcji i usług w ramach kompleksu Chochołowskie Termy, zlokalizowanego pod adresem: Chochołów 400, 34-513 Chochołów (dalej jako: „Kompleks”), które to atrakcje i usługi świadczone są przez Spółkę Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie, Chochołów 400, 34-513 Chochołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322 (dalej jako: „Spółka” lub „Termy”).
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów wstępu kupowanych wyłącznie na miejscu, w siedzibie Spółki. Szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji miejsc i zakupu wejściówek za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Spółki: https://www.chocholowskietermy.pl, określa Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem: https://droplabs.pl/wp-content/uploads/2020/02/Regulamin-sprzeda%C5%BCy-4.3.3.pdf (dalej jako „Regulamin sprzedaży on-line”).
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów wstępu kupowanych przez Klientów będących konsumentami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów. 
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają zapisów pozostałych Regulaminów obowiązujących w Kompleksie Chochołowskie Termy, w szczególności Regulaminu głównego, a także zapisów Regulaminu sprzedaży on-line, a mają jedynie na celu ich doprecyzowanie. 
 5. Każda osoba dokonująca zakupu wejściówek uprawniających do wstępu i korzystania z atrakcji i usług Kompleksu Chochołowskie Termy, jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed tym zakupem. Dokonanie zakupu biletu wstępu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin udostępniony jest do wglądu na oficjalnej stronie internetowej Term pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/regulamin-bilety/, a także dostępny w kasach biletowych w siedzibie Spółki. 

PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI BILETÓW WSTĘPU

§ 2

 1. Prawo wstępu do Kompleksu – w dniach i godzinach jego otwarcia – mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu (jednorazowy bądź karnet), voucher upominkowy/podarunkowy, specjalny voucher prezentowy lub inny rodzaj zaproszenia wydanego przez Spółkę (dalej łącznie jako „Bilet/y wstępu”). Rodzaje Biletów wstępu i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów (zasady sprzedaży tychże biletów) jest każdorazowo szczegółowo opisany na stronie internetowej: https://www.chocholowskietermy.pl. Stosowne informacje można również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta i kasach biletowych w siedzibie Spółki. Ceny Biletów wstępu określa cennik. Cennik może być okresowo zmieniany przez Spółkę. 
 2. Jednorazowy bilet wstępu zakupiony stacjonarnie w siedzibie Spółki obowiązuje i jest ważny jedynie w dniu zakupu. Ważność i termin realizacji karnetów okresowych oraz wszelkiego rodzaju voucherów i zaproszeń uzależniona jest od ich rodzaju i określana przy zakupie/przy wydawaniu, o czym szczegółowo mowa w dalszych zapisach niniejszego Regulaminu. 
 3. W zależności od rodzaju Biletu wstępu zakupionego/otrzymanego przez Klienta, Klient ten ma prawo dostępu i korzystania tylko z takich stref Kompleksu i poszczególnych atrakcji/usług, które obejmuje ten bilet. Dostęp i korzystanie z niewykupionych stref i atrakcji oraz usług wymaga dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem dla danej strefy, atrakcji lub usługi. 
 4. Po przekroczeniu bramek wejściowych na podstawie jednorazowego biletu wstępu, opuszczenie terenu Kompleksu i wyjście przez bramki wyjściowe zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji (tj. wykorzystanie biletu). Ponowne wejście przez bramki wejściowe na teren Kompleksu jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.
 5. Zabrania się przekazywania Biletu wstępu po wejściu do Kompleksu osobie trzeciej celem wejścia przez tę osobę do Kompleksu na podstawie przekazanego jej biletu, który został uprzednio wykorzystany do wejścia do Kompleksu. Taki bilet nie uprawnia osoby trzeciej do wstępu do Kompleksu. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAKUPU I KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

§ 3

 1. Przez voucher należy rozumieć dokument na okaziciela, wystawiony przez Spółkę, uprawniający do bezgotówkowego nabycia w Termach określonych usług.
 2. Wystawcą i realizatorem voucherów jest Spółka. 
 3. W zależności od wybranego rodzaju, voucher może zostać zrealizowany w kasach biletowych Term, w recepcji SPA lub w Restauracji Chochołowskiej.
 4. W Termach obowiązują następujące rodzaje voucherów:
 5. vouchery upominkowe/podarunkowe, które mają postać voucherów wejściowych lub kwotowych, odpowiednio do wykorzystania celem wejścia i korzystania z określonych stref Kompleksu, bądź do wykorzystania na wybrane przez Klienta usługi, produkty lub zabiegi w Kompleksie Chochołowskie Termy w ramach określonej wartości/kwoty zakupionego vouchera, zgodnie z aktualną ofertą Spółki;
 1. vouchery specjalne prezentowe, które mają postać voucherów wejściowych lub kwotowych, odpowiednio do wykorzystania celem wejścia i korzystania z określonych stref Kompleksu, bądź do wykorzystania na oznaczone usługi, produkty lub zabiegi w Kompleksie Chochołowskie Termy w ramach określonej wartości/kwoty vouchera, zgodnie z aktualną ofertą Spółki i które wydawane są Klientom i kontrahentom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, według uznania i decyzji Zarządu Spółki;
 2. vouchery przeznaczone do zakupu wyłącznie przez podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów (zasady sprzedaży i realizacji tego typu voucherów określane są odrębnie, a niniejszy Regulamin nie ma do nich zastosowania).  
 1. Spółka zastrzega sobie ponadto możliwość wystawiania i sprzedaży innego rodzaju voucherów i na innych zasadach niż określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedaż voucherów jest prowadzona: przez stronę https://www.chocholowskietermy.pl; w Biurze Obsługi Klienta lub recepcji SPA w siedzibie Spółki; za pośrednictwem podmiotów współpracujących. 
 3. Płatność za wybrany voucher dokonywana jest przez Klienta przelewem na rachunek bankowy

Spółki, płatnością internetową, kartą płatniczą lub gotówką w Biurze Obsługi Klienta lub recepcji SPA w siedzibie Spółki.

 1. Voucher wystawiany jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na rachunku bankowym Spółki – w formie drukowanej i wówczas bezpośrednio wydawany (jeżeli zakup następuje na miejscu, w siedzibie Spółki) lub wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, bądź w formie elektronicznej i wówczas przesyłany na adres mailowy osoby kupującej i/lub osoby obdarowanej (jeżeli zakup następuje za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Spółki, bądź telefonicznie).
 2. Otrzymana przez Spółkę wpłata z tytułu sprzedaży vouchera dokumentowana jest fakturą lub

paragonem fiskalnym, które to dokumenty przesyłane są Klientowi w formie elektronicznej na adres mailowy, w formie drukowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wydawane w siedzibie Spółki.

 1. Voucher nie może być zamieniony, ani w całości ani w części, na gotówkę.

§ 4

 1. Voucher można wykorzystać jednorazowo w okresie jego ważności.
 2. Ważność vouchera upominkowego/podarunkowego wynosi 3 (trzy) miesiące od daty zakupu, to jest od dnia zaksięgowania pełnej wpłaty za ten voucher na rachunku bankowym Spółki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy Klient nie może zrealizować vouchera upominkowego/podarunkowego z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od siebie, ważność tego typu vouchera może zostać jednokrotnie przedłużona o maksymalnie 1 (jeden) miesiąc. Celem dokonania przedłużenia ważności należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Term. Ostateczna decyzja o zasadności przedłużenia terminu ważności vouchera należy do uznania Spółki. 
 3. Ważność vouchera specjalnego prezentowego ustalana jest każdorazowo indywidualnie i określana na voucherze. Termin ważności tego typu vouchera nie podlega przedłużeniu. 
 4. Ważność voucherów przeznaczonych do zakupu przez przedsiębiorców ustalana jest indywidualnie w chwili ich zakupu. 
 1. Posiadacz vouchera może go zrealizować w wybranym przez siebie czasie w ramach terminu ważności vouchera, w dniach i godzinach otwarcia Kompleksu.
 2. Realizacja vouchera odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi lub produktu, według dostępności, cen i zasad obowiązujących w Kompleksie w chwili realizacji usługi lub zakupu produktu.

§ 5

 1. Nabywcy i/lub posiadaczowi vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został voucher.
 2. W przypadku nieskorzystania przez posiadacza vouchera z części usług przysługujących na podstawie tego vouchera, w szczególności w przypadku skrócenia pobytu w Termach, zwrot kwoty z tytułu niewykorzystanych usług nie należy się.
 3. W przypadku, gdy cena za wybraną usługę/produkt przewyższa wartość vouchera, nabywca lub posiadacz vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy między wartością usługi/produktu, a środków do wykorzystania w ramach vouchera.
 4. Jeżeli posiadacz vouchera chce skorzystać z dodatkowych usług /produktów, nieobjętych tym voucherem, zobowiązany jest do zapłaty za te usługi/produkty na zasadach ogólnych.
 5. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Klientowi.
 6. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Spółki z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia vouchera.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KARNETÓW

§ 6

 1. Wstęp do Kompleksu możliwy jest również na podstawie karnetu. 
 2. Karnet uprawnia do wejścia i do korzystania z określonych atrakcji Kompleksu objętych danym karnetem w okresie jego ważności i/lub aż do wyczerpania limitu wejść.
 3. Wystawcą i realizatorem karnetów jest Spółka. 
 4. W Termach obowiązują następujące rodzaje karnetów:
 1. karnety okresowe – na podstawie których można korzystać z określonych atrakcji Kompleksu objętych danym karnetem przez określony okres ważności, bez limitu wejść; 
 2. karnety ilościowe (określające liczbę wejść) – na podstawie których można korzystać z określonych atrakcji Kompleksu objętych danym karnetem przez ściśle oznaczoną ilość razy, aż do wyczerpania określonego limitu wejść;
 3. karnety okresowo-ilościowe – na podstawie których można korzystać z określonych atrakcji Kompleksu objętych danym karnetem w okresie jego ważności, aż do wyczerpania limitu wejść.
 4. Karnety obowiązujące w Termach, bez względu na ich rodzaj, co do zasady są karnetami na okaziciela, co oznacza, że nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby i nie zawierają danych osobowych. To sprawia, że może z nich korzystać jedna lub więcej osób, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszym Regulaminie oraz przy zachowaniu ograniczeń wiekowych związanych z danym rodzajem wejściówki. Wyjątkiem są karnety uprawniające do korzystania 

z Chochołowskiego Centrum Sportu oraz karnety uprawniające do korzystania z basenu pływackiego, które mają postać karnetów imiennych i z których korzystać może wyłącznie osoba wskazana jako uprawniony właściciel/posiadacz. 

 1. Spółka zastrzega sobie ponadto możliwość wystawiania i sprzedaży innego rodzaju karnetów i na innych zasadach niż określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedaż karnetów jest prowadzona wyłącznie w kasach biletowych w siedzibie Spółki.
 3. Płatność za wybrany karnet dokonywana jest przez Klienta kartą płatniczą lub gotówką w kasach Term.
 4. Otrzymana przez Spółkę wpłata z tytułu sprzedaży karnetu dokumentowana jest fakturą lub paragonem fiskalnym, które to dokumenty przesyłane są Klientowi w formie elektronicznej lub wydawane w kasach w Termach.
 5. Po zakupie karnetu (tj. po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za karnet na rachunku bankowym Spółki), Klientowi wydawana jest karta magnetyczna, która jest elektronicznym nośnikiem zakupionego karnetu. Karnet (karta magnetyczna) pozostaje w dyspozycji Klienta, który wykupił usługę, na okres ważności karnetu i/lub aż do wyczerpania limitu wejść. Z upływem terminu ważności lub po wykorzystaniu wszystkich wejść należy zdać kartę w kasach biletowych lub w Biurze Obsługi Klienta Term. Istnieje również możliwość przedłużenia bądź wykupienia dodatkowych usług na tę samą kartę.

§ 7

 1. Wykorzystanie karnetu jest możliwe w wybranym przez Klienta czasie w ramach terminu ważności karnetu oraz/lub obowiązującego na karnecie limitu wejść, w dniach i godzinach funkcjonowania poszczególnych stref, na które obowiązuje dany karnet.
 2. Szczegółowe informacje na temat rodzajów karnetów, ich zakresu oraz terminów ważności znajdują się w cenniku. 
 3. Data ważności karnetu jest liczona od dnia jego zakupu.
 4. Ważność karnetu nie podlega przedłużeniu. 
 5. Informacje odnośnie pozostałej liczby wejść oraz terminu ważności danego karnetu można uzyskać u obsługi Term w kasach, recepcji SPA lub w Biurze Obsługi Klienta – osobiście po okazaniu karnetu lub telefonicznie na podstawie numeru paragonu lub numeru karnetu, znajdujących się na rewersie karty magnetycznej, będącej nośnikiem karnetu.
 6. Jednorazowo z tego samego karnetu mogą korzystać dwie osoby (do wyczerpania limitu wejść, jeśli taki jest określony w karnecie). Na podstawie tego samego karnetu można wykorzystać maksymalnie 2 (dwa) wejścia w jednym dniu, w dowolne dni tygodnia. Zasady te nie obowiązują w przypadku karnetów mających postać karnetów imiennych.  
 7. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia do Kompleksu poza kolejnością.

§ 8

 1. W przypadku, jeżeli okaziciel karnetu przekroczy limit czasowy (jeśli był określony w karnecie) lub chce skorzystać z usługi nieobjętej karnetem, zobowiązany jest dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Term. Rozliczeń można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą na kasie wyjściowej.
 2. Do zakupu karnetów nie stosuje się innych promocji, aktualnie prowadzonych w Chochołowskich Termach.

§ 9

 1. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za karnet, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Klientowi.
 2. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Spółki z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia karnetu.
 3. W przypadku zgubienia karnetu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Term w celu zablokowania karnetu. Opłata za wydanie duplikatu karty karnetu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100).

ZWROTY I REKLAMACJE

§ 10

 1. Zakupione Bilety wstępu i koszty ich zakupu mogą podlegać zwrotowi wówczas, gdy nie zostały wykorzystane/zrealizowane i gdy nie minął termin ich ważności/termin realizacji. Celem dokonania zwrotu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Term.
 2. Również w razie zaistnienia siły wyższej, czy jakichkolwiek zdarzeń losowych niezależnych od Spółki, a skutkujących koniecznością zamknięcia Kompleksu i niemożnością realizacji Biletów wstępu w terminie ich ważności (np. w wyniku niespodziewanych przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii, decyzji władz o zamknięciu i niemożliwości prowadzenia działalności tożsamej z tą realizowaną przez Spółkę itd.) – zakupione i niewykorzystane Bilety wstępu podlegają zwrotowi lub zamianie na inny termin realizacji/wydłużeniu terminu realizacji. Celem dokonania zwrotu/zmiany terminu realizacji, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Term w nieprzekraczalnym terminie 1 (jednego) miesiąca liczonego od chwili upływu terminu ważności niewykorzystanego Biletu wstępu.
 3. Zakupione i niewykorzystane Bilety wstępu podlegają zwrotowi lub zamianie na inny termin realizacji/wydłużeniu terminu realizacji również w sytuacji, gdy upływ terminu ich ważności przypada na czas uprzednio planowanego zamknięcia Kompleksu (np. z powodu planowanej przerwy technologicznej), uniemożliwiającego realizację Biletów wstępu w terminie ich ważności. Celem dokonania zwrotu/zmiany terminu realizacji, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Term w nieprzekraczalnym terminie 1 (jednego) miesiąca liczonego od chwili upływu terminu ważności niewykorzystanego Biletu wstępu.
 4. Zasady opisane w ust. 1, 2 i 3 powyżej nie dotyczą Biletów wstępu otrzymanych od Spółki nieodpłatnie. Tego typu bilety nie podlegają zwrotom i wymianie na gotówkę w żadnym przypadku.

§ 11

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Term, pisemnie na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres: transakcje@chocholowskietermy.pl, z dopiskiem: „Reklamacja”. Informujemy, iż formularz reklamacyjny, za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację, jest dostępny w kasach biletowych, w Biurze Obsługi Klienta Term oraz na stronie internetowej Spółki. 
 2. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie zgodnym w powszechnie obowiązującymi przepisami.
 1. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez Spółkę usługach. 
 2. Podstawą uznania reklamacji związanych z zakupem i realizacją usług przy użyciu Biletu wstępu jest dowód zakupu tego biletu. 
 3. W przypadku Biletów wstępu zakupionych u pośredników, dystrybutorów, w biurach turystycznych itp., reklamacje i ewentualne zastrzeżenia oraz skargi należy kierować bezpośrednio do podmiotu, u którego dane bilety zostały zakupione. Reklamacje oraz skargi w sprawach takich biletów nie będą rozpatrywane przez Spółkę. 

DANE OSOBOWE

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Termy, w tym kupujących Bilety wstępu, jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322.
 2. Wszelkie pozostałe wymagane przepisami informacje szczegółowe dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Termy zawarte są w stosownych klauzulach informacyjnych dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-polityka-transparentnosci-klauzule-informacyjne/, a także w Polityce prywatności dostępnej w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-prywatnosci-obiektu/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz innych właściwych aktów prawnych, a także wewnętrzne regulacje obowiązujące w Termach, w tym w szczególności główny Regulamin Spółki Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie, określający organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Termy, a także Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Spółka zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie. 
 3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2022 roku.