REGULAMIN OBIEKTU
„CHOCHOŁOWSKIE TERMY” SP. Z O.O.

Spis treści

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 3
§ 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA TERM 4
§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z TERM 6
§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW 9
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 10
§ 6 ZAŁĄCZNIKI 11
ZAŁĄCZNIK NR 1: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY BASENOWEJ 11
ZAŁĄCZNIK NR 2: REGULAMIN KORZYTANIA ZE STREFY WANIEN Z HYDROMASAŻEM 16
ZAŁĄCZNIK NR 3: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY LECZNICZEJ 17
ZAŁĄCZNIK NR 4: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNYCH (WIEŻA) 18
ZAŁĄCZNIK NR 5: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI RODZINNEJ I RYNNOWEJ 21
ZAŁĄCZNIK NR 6: REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA WEWNĘTRZNEGO I ATRAKCJI WODNYCH 23
ZAŁĄCZNIK NR 7: REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA WEWNĘTRZNEGO I MOKREGO PLACU ZABAW 25
ZAŁĄCZNIK NR 8: REGULAMIN SAUNY MOKREJ DLA DZIECI 27
ZAŁĄCZNIK NR 9: REGULAMIN ZEWNĘTRZNEGO WODNEGO PLACU ZABAW 28
ZAŁĄCZNIK NR 10: REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA ZEWNĘTRZNEGO I ATRAKCJI WODNYCH 29
ZAŁĄCZNIK NR 11: REGULAMIN WSPINALNI SIATKOWEJ 31
ZAŁĄCZNIK NR 12: REGULAMIN SZTUCZNEJ RZEKI 32
ZAŁĄCZNIK NR 13: REGULAMIN ZEWNĘTRZNEGO DMUCHANEGO WODNEGO PLACU ZABAW 33
ZAŁĄCZNIK NR 14: REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM FITNESS I SIŁOWNI 35
ZAŁĄCZNIK NR 15: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPA 38
ZAŁĄCZNIK NR 16: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNARIUM 41
ZAŁĄCZNIK NR 17: REGULAMIN SAUNY BIO 44
ZAŁĄCZNIK NR 18: REGULAMIN SAUNY PAROWEJ AROMATYCZNEJ 45
ZAŁĄCZNIK NR 19: REGULAMIN SAUNY PAROWEJ 46
ZAŁĄCZNIK NR 20: REGULAMIN SAUNY INFRA RED 47
ZAŁĄCZNIK NR 21: REGULAMIN SAUNY SUCHEJ GÓRALSKA CHATA 48
ZAŁĄCZNIK NR 22: REGULAMIN SAUNY SUCHEJ FIŃSKIEJ 49
ZAŁĄCZNIK NR 23: REGULAMIN SAUNY SUCHEJ Z WIDOKIEM 50
ZAŁĄCZNIK NR 24: REGULAMIN GROTY SOLNEJ 51
ZAŁĄCZNIK NR 25: INSTRUKCJE STANOWISKOWE 53
ZAŁĄCZNIK NR 26: REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2- SPA / GABINETY MASAŻU 55
ZAŁĄCZNIK NR 27: REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2- GASTRONOMIA 56
ZAŁĄCZNIK NR 28: REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2- SIŁOWNIA / FITNESS 57
ZAŁĄCZNIK NR 29: REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2- PARK ROZRYWKI – PARK WODNY

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. w obiekcie zlokalizowanym pod adresem Chochołów 400, 34-513 Chochołów (dalej: Termy).
 2. W niniejszym regulaminie posłużono się następującymi definicjami:
 • Regulamin – treść niniejszego dokumentu oraz treść innych, uchwalonych przez zarząd spółki Chochołowskie Termy Sp. z o.o. oraz inne uprawnione osoby,  dokumentów regulujących zasady korzystania z usług świadczonych przez Chochołowskie Termy sp. z o.o. 
 • Kierownictwo obiektu – osoby zarządzające Termą w imieniu jego administratora Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą Chochołów 400, 34-513 Chochołów.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z określonych rodzajowo świadczeń Term.
 • Organizator – osoba fizyczna, która towarzyszy grupie zorganizowanej, sprawując nad nią opiekę i czuwając nad sposobem wykonania na rzecz tej grupy usług przez Termy lub osoba prawna, która organizuje pobyt w Termach dla grupy zorganizowanej.
 1. Regulamin określa przede wszystkim:
 • sposób i formę świadczenia usług przez Termy z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych usług,
 • warunki na podstawie których Termy świadczą usługi na rzecz Użytkowników obiektu, w tym zakres czynności jego pracowników oraz warunki współdziałania między pracownikami a Użytkownikami obiektu dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników,
 • prawa i obowiązki Użytkowników Term.
 1. Przed wejściem na teren Term oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń/usług, zakupem usług online lub zamówieniem usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Term obowiązuje wszystkich jego Użytkowników. Przyjmuje się, iż z chwilą zakupu, nieodpłatnego otrzymania lub innego wejścia w posiadanie biletu/karnetu wstępu, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 3. Termy są obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem itp. Monitoring nie obejmuje kabin w przebieralniach oraz toalet. 
 4. Zarząd Term może chwilowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających. Informacja na ten temat przekazywana będzie każdorazowo w formie stosownych komunikatów. 

§ 2
ZASADY FUNKCJONOWANIA TERM

 1. Godziny otwarcia obiektu:
  • Termy czynne są codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00. 
  • Siłownia jest czynna od godziny 8.00 do 22.00. 
  • Spa jest czynne od godziny 9.00 do 21.00. 
  • Saunarium jest czynne od godziny 10.00 do 22.00. 
  • Strefa basenowa jest czynna od godziny 9.30 do 21.30 z wyłączeniem: zjeżdżalni, które są czynne od godziny 9.30 do 21.15. 

Kierownictwo obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia obiektu w określone dni. Informacja na ten temat umieszczona zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej obiektu.

 1. W Termach wydzielone są główne strefy dostępności dla Użytkowników. Są to: strefa Basenowa, strefa Lecznicza, Saunarium, strefa Sportu oraz Spa. Każda z tych stref posiada inną funkcjonalność, a za wejścia do tych stref obowiązują inne opłaty, ustalone w cenniku obiektu.
 2. Szczegółowe zasady użytkowania każdej ze stref wymienionych w § 2 ust. 2, urządzeń bądź atrakcji określają odrębne regulaminy lub instrukcje, których przepisy mogą uzupełniać treść niniejszego regulaminu. Regulaminy i instrukcje, o których mowa powyżej dostępne są przy wejściach do każdej ze stref. 
 3. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników obiektu do zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownikom zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody Kierownictwa obiektu.
 5. Zabrania się wnoszenia posiłków, alkoholu oraz innych napojów na teren Term.
 6. Zabrania się spożywania posiłków i napojów poza strefami do tego przeznaczonymi.
 7. Na terenie Term, panuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w wyznaczonych strefach. W budynku Term, restauracjach, strefie basenowej (w tym zewnętrznej), leczniczej i Saunarium, Spa oraz Fitness obowiązuje również zakaz palenia tzw. E-papierosów.
 8. Każdy Użytkownik Term ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników funkcyjnych obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników lub pracowników obiektu.
 9. Użytkownicy Term mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz roślinności znajdującej się na jego terenie. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego zanieczyszczania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca przedmiotów/urządzeń obiektu, Użytkownik ponosi pełną prawną i materialną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
 10. Wszystkie sprzęty i urządzenia znajdujące się w obiekcie są własnością Term. W razie zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Użytkownik ponosi koszty naprawy. Koszty naprawy będą każdorazowo szacowane przez Kierownictwo obiektu. 
 11. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu oraz z szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Ze względu na monitoring pomieszczeń przebieralni, należy przebierać się w kabinach do tego przeznaczonych. Każdy Użytkownik przed włożeniem rzeczy do szafki zobowiązany jest do zapoznania się z jej numerem wyświetlanym na czytnikach i umieszczeniem rzeczy we wskazanej szafce. 
 12. Rzeczy zgubione, pozostawione przez Użytkowników w obiekcie Term przechowuje się na terenie Term przez okres 7 dni od dnia ich znalezienia. Po tym terminie rzeczy znalezione przekazuje się do Biura Rzeczy Znalezionych, za wyjątkiem czepków, ręczników, środków higieny osobistej, strojów kąpielowych, bielizny, zabawek itp., które to poddane zostają utylizacji.  Dokumenty (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) po upływie 7 dni od dnia ich znalezienia przekazywane są na Policję. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych, rzecz podlega utylizacji.  Termy zastrzegają sobie prawo do otwarcia pozostawionych toreb w celu weryfikacji, czy nie zawierają materiałów i substancji niebezpiecznych, jak również szybko psujących się artykułów spożywczych. Wyjątkiem jest okres obowiązywania reżimu sanitarnego związanego z COVID-19 – w tym czasie, ze względów bezpieczeństwa, pozostawione na terenie obiektu rzeczy takie, jak czepki ręczniki, środki higieny osobistej, stroje kąpielowe, bielizna czy zabawki podlegają utylizacji. 
 13. Każdy z Użytkowników przed pozostawieniem rzeczy na terenie Term zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami korzystania z szafek odzieżowych oraz depozytowych, a także do ich stosowania. Wszelkie znalezione na terenie obiektu przedmioty należy przekazać pracownikom Term.
 14. Kierownictwo obiektu uprawnione jest do odmowy wykonania usług przez Termy Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu. Nieprzestrzeganie zawartych w Regulaminie warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Term, a tym samym może spowodować wezwanie przez pracowników Term ochrony a w razie konieczności Policji. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.
 15. Kierownictwo obiektu lub osoby przez nie upoważnione mogą nie wpuścić na teren Term osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obiektu, jeżeli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, jest pod wpływem środka odurzającego lub stwarza zagrożenie dla osób lub mienia (jest agresywna, niebezpieczna, itp.).
 16. Kto w przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej nie będzie stosował się do polecenia Kierownictwa obiektu, bądź osób przez nie upoważnionych i wejdzie na teren Term, bądź nie opuści obiektu, będzie podlegał karze porządkowej w wysokości od 200,00 do 1000,00 zł. 
 17. W przypadku zaistnienia nagłej konieczności, Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z usług Term w szczególności w przypadku wystąpienia przekroczenia limitu dopuszczalnej liczby użytkowników w obiekcie, w razie pilnej potrzeby lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu Użytkowników.
 18. Użytkownicy Term są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na wszystkich tablicach ostrzegawczych. Zabrania się je niszczyć, brudzić czy usuwać z dotychczasowych miejsc. Informacje i piktogramy są integralną częścią Regulaminu.
 19. Atrakcje i urządzenia dostępne w obiekcie są sterowane automatycznie. Termy nie gwarantują dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji.
 20. Przewiduje się możliwość przedstawienia ofert dla Użytkowników Term, zawierających różnego rodzaju promocje. Zasady korzystania z nich każdorazowo określa stosowny regulamin oraz informacja dostępna w Biurze Obsługi Klienta. Rabaty i promocje w okresie ich obowiązywania nie sumują się, chyba że w regulaminie promocji określono inaczej.
 21. Aktualna informacja na temat rodzajów, cen i zasad korzystania z oferowanych przez Termy usług i produktów jest umieszczona w dostępnych na terenie obiektu ulotkach i cennikach, w Biurze Obsługi Klienta, a także na stronie internetowej.

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z TERM

 1. By korzystać z Term, Użytkownik musi posiadać ważny bilet wstępu. Jest nim aktywowany przez kasjera transponder na kwotę odpowiadającą sprzedawanej usłudze. Transponder należy założyć na nadgarstek, a w razie potrzeby okazywać na żądanie pracowników Term. Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru zakupionego zegarka (biletu) przy kasie.
 2. Bilet obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego skorzystania z zakupionej usługi Term. Dostępne są również karnety okresowe lub określające liczbę wejść. 
 3. Otrzymane nieodpłatnie bilety i inne wejścia (vouchery prezentowe itp.) nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. O sposobie tworzenia biletów rodzinnych decyduje kasjer. Jeżeli jest możliwość utworzenia biletu rodzinnego to zostanie on utworzony. Do biletu rodzinnego można dołączyć:
  • maksymalnie 5 biletów normalnych
  • maksymalnie 10 biletów ulgowych

Warunkiem jest zakupienie biletów na jednym paragonie.

 1. Zniżki udzielane są maksymalnie do 14 osób.
 2. Czas korzystania liczy się od pierwszego odczytu na bramce wejściowej do odczytu i przejścia przez bramkę wyjściową.
 3. Każdy bilet wstępu posiada wewnętrzny limit pieniężny przypisany do danego transpondera. Limit ten możliwy jest do wykorzystania na zakup towarów gastronomicznych i odpłatnych atrakcji w obiekcie. Terminale informacyjne umieszczone na terenie Term pozwalają sprawdzić bieżący stan limitu wydatków na danym transponderze. Odczyt na terminalu może nie uwzględniać aktualnej dopłaty za przekroczenie czasu oraz opłaty za korzystanie ze strefy Saunarium i Sportu.
 4. W przypadku dokonania transakcji z wykorzystaniem limitu na posiadanym transponderze Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty, na jaką wykorzystał przypisany do transpondera limit przed opuszczeniem obiektu. Obowiązuje zakaz udostępniania transpondera innym Użytkownikom – z danego transpondera może korzystać wyłącznie Użytkownik, który aktywował go na bramce wejściowej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu używanego transpondera.
 5. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden transponder aktywowany na bramce przy wejściu do obiektu. Użytkownicy posiadający więcej niż jeden transponder są zobowiązani do zwrotu jednego z nich, pod rygorem odmowy wpuszczenia na teren obiektu. Nieprzestrzeganie powyższego warunku, odmowa zwrotu jednego z transporterów i próba wtargnięcia na teren obiektu, może być poczytana jako próba zakłócenia spokoju na terenie Term, a tym samym spowodować wezwanie przez pracowników Term funkcjonariuszy odpowiednich służb. W powyższych przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie będą podlegać zwrotowi. Nie posiadanie transpondera przy wyjściu jest równoznaczne z jego zgubieniem i płatne zgodnie z § 3 ust. 16 Regulaminu
 6. Na teren Stref: Basenowej, Saunarium, Leczniczej i Sportu, można wejść jedynie za okazaniem ważnego biletu wstępu (aktywowanego transpondera wydanego przez kasjera). Nie dotyczy to Użytkowników, którzy wskutek szczególnego upoważnienia mają prawo do wejścia. Użytkownicy, którzy bezprawnie wejdą na teren kąpieliska i bezprawnie będą korzystać z płatnych usług zostaną natychmiast wydaleni z obiektu oraz obciążeni opłatą za brak transpondera.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania prywatnych wózków dziecięcych na teren strefy Basenowej. Wózki dziecięce należy pozostawić w oznaczonym miejscu. Termy dają możliwość bezpłatnego wypożyczenia wózka, którym można się poruszać w strefie basenowej. 
 8. Sprzedane bilety wstępu i uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że wyłączną winę za niewykonanie usługi ponoszą Termy. Kierownictwo obiektu ma prawo odmówić wymiany zakupionych usług na inne produkty lub usługi.
 9. Po przejściu przez bramki wejściowe, błędnie zakupione bilety przez Organizatora oraz Użytkowników indywidualnych nie podlegają zwrotowi.
 10. Wszelkie rabaty i zniżki udzielane są przed zafiskalizowaniem paragonu za bilety wejściowe.
 11. Przebywanie w przebieralniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany odzienia. Użytkownik Term jest zobowiązany do dbania o odpowiednie i skuteczne zamknięcie szafki na odzież transponderem oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. W przypadku jego zgubienia, zawartość szafki zostaje przekazana Użytkownikowi dopiero po kontroli i przedstawieniu przez Użytkownika dowodów na to, że jest właścicielem pozostawionych rzeczy. W takiej sytuacji pracownicy Term mają również prawo wylegitymować użytkownika i pobrać dane kontaktowe. Dane te po zakończeniu dnia i opuszczeniu Term przez wszystkich użytkowników będą trwale zniszczone i nie będą przechowywane. Pieniądze i przedmioty wartościowe (biżuteria, telefon itp.) należy złożyć w depozycie znajdującym się w Biurze Obsługi Klienta. Za rzeczy wartościowe pozostawione poza depozytem oraz pozostałe rzeczy pozostawione poza szafkami Termy nie ponoszą odpowiedzialności. W przypadku rzeczy, która ze względu na swój rozmiar nie mieści się w szafce (np. nosidełko dla niemowlaka) należy ten fakt zgłosić obsłudze Term, która wskaże miejsce, w którym rzecz powinna być przechowywana przez czas korzystania z usług Term.
 12. Za zgubione transpondery oraz klucze do skrytek depozytowych należy uiścić następujące opłaty:
  • transponder wydany osobie dorosłej – 530 złotych,
  • transponder taryfy ulgowej wydany dla dziecka z niższym limitem zakupowym – 130 złotych.
  • klucze do skrytek depozytowych – 10 złotych
  • wydanie transpondera zastępczego – 30 złotych 
 13. Opłata ta wynika z przypisanego limitu zakupowego oraz kosztu zakupu urządzenia.
 14. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży w wieku szkolnym muszą mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Term. Równocześnie Termy zastrzegają, że liczbę dorosłych opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki grupy zorganizowane mają obowiązek ustalić samodzielnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, a także specyfikę obiektu Term. Za poprawną liczbę zakupionych transponderów odpowiedzialność ponosi Organizator lub Pilot grupy.
 15. Opiekun grupy po wejściu na teren Term zobowiązany jest skontaktować się z kierownikiem zmiany ratowników, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieliska przez grupę zorganizowaną.
 16. Opiekun jest odpowiedzialny za swoją grupę i zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej grupy, przestrzegania przez nią Regulaminu obiektu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń.
 17. Stwierdzenie przez obsługę obiektu niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym transponderem lub innym mieniem (ręczniki, szlafroki, wyposażenie restauracji, leżaki itp.) będzie każdorazowo traktowane jako poważne naruszenie Regulaminu. Niezależnie od powyższego, Użytkownik pokryje wszelkie spowodowane straty materialne.
 18. W sytuacji, gdy Użytkownik opuszcza Termy i przy końcowym rozliczeniu przy kasie zakwestionuje zapłatę za usługę lub towar twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, następuje zebranie materiału dowodowego (na podstawie zarejestrowanych w systemie operacji). Użytkownik kwestionujący fakt zakupu towarów bądź usług ma prawo do złożenia reklamacji na ręce Kierownika Zmiany, co nie zwalnia go z konieczności zapłaty za daną usługę. Użytkownik kwestionujący fakt zakupu usług, bądź ich wykonania może złożyć reklamację w terminie 7 dni od wykonania reklamowanej usługi. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Termy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 19. Halę basenową oraz pozostałe strefy należy opuścić 15 min przed ich zamknięciem. Obiekt wraz z terenami na zewnątrz należy opuścić nie później niż o godzinie 22.00. Opuszczenie Term po godzinie 22:15 skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 15,00 zł/za każde kolejne 5 min. Kasy wpuszczające Użytkowników basenu rekreacyjnego zostają zamknięte o godzinie 21.00. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia. Wyłączanie atrakcji i sauny poprzedzone jest komunikatem głosowym oraz akustycznym 15 min. przed zamknięciem obiektu lub strefy.
 20. Z Term może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne i tym podobne, osób mających rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających w postaci  narkotyków oraz innych środków o podobnym działaniu, to jest środków zakłócających lub ograniczających ocenę sytuacji bądź powodujących nienaturalne zachowanie. W przypadkach budzących wątpliwość konieczne jest przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia, na podstawie którego Kierownictwo obiektu może podjąć decyzję o ewentualnym wpuszczeniu na teren obiektu.
 21. Upoważnionemu przedstawicielowi Term przysługuje prawo sprawdzania stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu, których zachowanie wskazuje na to, iż mogą znajdować się w stanie nietrzeźwości. Odmowa poddania się testowi skutkować może usunięciem z terenu obiektu lub odmową sprzedaży biletu.
 22. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, chorób układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie kąpieliska jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze/kierownictwu obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego opieką.
 23. Dzieci przed ukończeniem 13 roku życia, osoby niewidome, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z basenu jedynie pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Obowiązku opieki rodzicielskiej lub prawnej nie można przenieść na inne osoby, w szczególności na pracowników Term.
 24. Osoby w wieku od 13-16 roku życia mogą przebywać na terenie Term wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 25. Dzieci do 3 lat oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
 26. Użytkownicy, którzy mogą korzystać z basenów termalnych to:
  • osoby dorosłe i dzieci od dnia 16 urodzin,
  • dzieci do dnia 16 urodzin, pod opieką osoby pełnoletniej,
  • kobieta w ciąży – mogą korzystać z oferty Term wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
 27. Ze wszystkich zjeżdżalni, rur, masaży wodnych i innych atrakcji Użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność. Korzystając z w/w urządzeń należy zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się w wyeksponowanych miejscach. Dzieci do lat 16 muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 28. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia strojów kąpielowych podczas korzystania z rur i zjeżdżalni.
 29. Osoba wyłudzająca bezpłatne wejście na strefy Term zostanie z nich wydalona. Każdorazowo w przypadkach gróźb słownych czy fizycznych ze strony Użytkownika, wzywana będzie ochrona obiektu lub funkcjonariusze odpowiednich służb.
 30. Zakazuje się wnoszenia do teren Term jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób, w tym m. in.: broni palnej czy innego rodzaju broni, przedmiotów z ostrym zakończeniem, materiałów wybuchowych. 
 31. Zabrania się wnoszenia na teren stref Term: opakowań szklanych oraz przedmiotów i płynów łatwopalnych np. pojemników ciśnieniowych: w tym dezodorantów, lakierów do włosów, itp. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach odzieżowych lub w skrytkach depozytowych.
 32. Obniżone ceny wstępu na teren Chochołowskich Term przysługują:
  • Dzieciom od dnia 3 urodzin do dnia 16 urodzin,
  • Inwalidom z orzeczeniem o niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) oraz ich opiekunom,
  • Seniorom, którzy ukończyli 60-ty rok życia,
  • Dzieci do dnia 3 urodzin wprowadzane są bezpłatnie.
 33. Podstawą do uzyskania wstępu w obniżonej cenie jest okazanie dokumentu, który potwierdzi prawo do zniżki (legitymacja, dowód osobisty, orzeczenie lub inny dokument).
 34. Respektujemy również inne wejścia zniżkowe. Wszyscy nasi partnerzy oferujący bilety promocyjne są wymienieni na stronie internetowej.
 35. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich oraz poprawność korzystania przez nie z urządzeń udostępnionych na terenie Chochołowskich Term odpowiadają opiekunowie prawni.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 1. Karnet (karta magnetyczna) pozostaje w dyspozycji klienta, który wykupił usługę na okres ważności karnetu. Z upływem terminu ważności lub po wykorzystaniu wszystkich wejść należy zdać kartę w kasie biletowej lub w recepcji. Istnieje również możliwość przedłużenia bądź wykupienia dodatkowej usługi na tą samą kartę.
 2. Do Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie prowadzonych w Chochołowskich Termach.
 3. Aktualna cena, rodzaj wejść oraz termin ważności dostępnych Karnetów znajduje się w Cenniku Karnetów.
 4. Karnet upoważnia do korzystania z atrakcji objętych zakupionym Karnetem w okresie jego obowiązywania do wyczerpania limitu wejść.
 5. Wykorzystanie Karnetu jest możliwe w dniach i godzinach funkcjonowania poszczególnych stref, na które obowiązuje dany Karnet.
 6. Informację odnośnie pozostałej liczby wejść oraz terminu ważności można uzyskać u obsługi Term w kasach, recepcji Spa lub w Biurze Obsługi Klienta osobiście po okazaniu karnetu.
 7. W przypadku, jeżeli okaziciel Karnetu przekroczy limit czasowy (jeśli był określony w Karnecie) lub chce skorzystać z usługi nieobjętej Karnetem, zobowiązany jest dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Term. Rozliczeń można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą na kasie wyjściowej.
 8. Karnet ilościowy wydaje się na okaziciela.
 9. Jednorazowo z Karnetu mogą korzystać dwie osoby do wyczerpania limitu wejść, określonego w Karnecie.
 10. W jednym dniu można wykorzystać maksymalnie 2 wejścia w dowolne dni tygodnia.
 11. Po upływie ważności Karnetu wejścia pozostałe na karcie nie podlegają zwrotowi z brakiem możliwości przedłużenia.
 12. Po zakupie Karnetu można dokonać jego zwrotu w terminie 14 dni od daty zakupu, na podstawie wydanego oryginału paragonu. Warunkiem zwrotu jest niewykorzystanie żadnego wejścia z danego Karnetu.
 13. W przypadku zgubienia karty należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Term w celu zablokowania Karnetu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 5 zł.
 14. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 15. Dokonanie zakupu Karnetu wiąże się jednocześnie z akceptacją regulaminów obowiązujących w Termach.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 1. Użytkownicy korzystają z kąpieliska wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Chochołowskie Termy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę na osobie, wyrządzoną komukolwiek, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Termy nie ponoszą odpowiedzialności.
 2. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów wniesionych na teren obiektu pozostawionych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu. Termy nie odpowiadają za zwiększenie szkody, będącej wynikiem opóźnienia jej zgłoszenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych rozporządzeń.

§ 6 ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY BASENOWEJ

 1. Pracownikom strefy basenowej przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie strefy basenowej są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników strefy basenowej.
 2. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 3. Osoby przebywające na terenie strefy basenowej obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • zapoznania się z regulaminem korzystania z strefy basenowej i zainstalowanych w niej urządzeń i ich przestrzegania,
  • stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na strefy basenowej,
  • stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników strefy basenowej, a także komunikatów podawanych przez głośniki,
  • zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,
  • użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
  • bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników strefy basenowej o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 5. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem  osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt w strefie basenowej według obowiązującego cennika.
 6. Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
 7. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Biura Obsługi Klienta (BOK) i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych.
 8. Na terenie strefy basenowej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  • seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu
  • długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody
  • krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu strefy basenowej
 9. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 10. Na akwenach strefy basenowej wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
  • brodzik – o głębokości do 0,3 m
  • strefa dla nie umiejących pływać – o głębokości do 1,2 m
  • strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m
 11. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
 12. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.
 13. Basen pływacki zlokalizowany na poziomie „-1” jest przeznaczony wyłącznie dla osób pływających samodzielnie lub szkółek pływackich korzystających ze strefy basenowej pod opieką instruktora. Limit osób przebywających jednocześnie na basenie pływackim wynosi 50.
 14. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na strefy basenowej cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.
 15. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie strefy basenowej, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie strefy basenowej.
 16. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 17. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu  odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.
 18. Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.
 19. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do strefy basenowej ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających.
 20. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 30 minut przed jego zamknięciem.
 21. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.
 22. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.
 23. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.
 24. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.
 25. Osoby korzystające z hali basenowej oraz saun są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni zdeponować w szafkach depozytowych.
 26. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie, Kierownictwo obiektu nie odpowiada.
 27. Przed wyjściem z szatni na teren strefy basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 28. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do hali basenowej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp. Używanie kosmetyków kąpielowych poza pomieszczeniami prysznicowymi jest zabronione.
 29. Na terenie hali basenowej (za wyjątkiem strefy Saunarium, pomieszczeń nietekstylnych i pryszniców) obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia strefy basenowej:
  • dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała (także burkini). Bezwzględnym wymogiem korzystania ze stroju tzw. burkini jest to, aby strój ten przylegał do ciała.
  • dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda.
 30. Użytkownicy kąpieliska są zobowiązani do poruszania się w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy sauny i basenów, jak również na basenie otwartym.
 31. W strefie Kas istnieje możliwość wypożyczenia ręczników. Opłata za wypożyczenie ręcznika wynosi 10,00 zł/szt. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za zamieniony lub zagubiony ręcznik Użytkownika. Odpowiedzialność za wypożyczony ręcznik ponosi osoba wypożyczająca. Ręcznik należy zwrócić w kasach wyjściowych. Za niezwrócony ręcznik pobierana jest opłata w wysokości 40 złotych.
 32. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.
 33. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z  plastrami i bandażami.
 34. Osoby niepełnosprawne korzystające z strefy basenowej i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
 35. Dzieci w wózkach korzystające z strefy basenowej obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
 36. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK
 37. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 38. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. Nie zwalnia to opiekunów z bezpośredniego ustawicznego nadzoru  nad dziećmi.
 39. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez umieszczenie taśmy odgradzającej i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 40. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać na basenie 25 m – 6 osób.
 41. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
  • przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
  • wnosić i spożywać napojów alkoholowych (nie zakupionych na terenie Term) oraz środków odurzających
  • używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą
  • nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
  • nurkować w beczkach z wodą termalną 
  • pływać pod wodą i nurkować pod wylotami zjeżdżalni wodnych
  • trenować bezdech
  • wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych i łatwo tłukących się przedmiotów
  • biegać, popychać i wrzucać do wody,  krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
  • wszczynać fałszywych alarmów
  • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów
  • wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach
  • wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody)
  • rezerwować krzesła lub leżaki
  • wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi
  • zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych
  • używać mydła i środków chemicznych na terenie hal basenowych
  • niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu
  • przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
  • korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych
  • wnosić sprzętu muzycznego i grającego
  • palić tytoniu
  • żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków; z wyłączeniem barku mokrego i wyznaczonej strefy wokół niego;
  • pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
  • wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
  • wchodzić na murki okalające basen, balustrady, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone
  • załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC
  • skakać do wody z murków, balustrad, figur, schodów, wanien jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”
  • używać sprzętu ratowniczego do innych celów niż przeznaczony
  • korzystać ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami
  • prowadzić zabawy ruchowe i grę w piłkę poza wyznaczonymi miejscami
 42. Zabrania się wnoszenia i używania:
  • instrumentów muzycznych
  • urządzeń odtwarzających dźwięki
  • odbiorników telewizyjnych
  • lornetek
  • zwierząt
  • artykułów żywnościowych i napojów z wyłączeniem stref do tego przeznaczonych.
 43. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 44. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
 45. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody gospodarza obiektu.
 46. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratowników. 
 47. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników strefy basenowej mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 48. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 49. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia. Wyjątkiem jest okres obowiązywania reżimu sanitarnego związanego z COVID-19 – w tym czasie, ze względów bezpieczeństwa, pozostawione na terenie obiektu rzeczy takie, jak czepki ręczniki, środki higieny osobistej, stroje kąpielowe, bielizna czy zabawki podlegają utylizacji.
 50. Zabrania się prowadzenia na terenie strefy basenowej bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
 51. Sezonowo Termy udostępnić mogą zjeżdżalnię pompowaną zewnętrzną dla dzieci w wieku do lat 13. Zasady korzystania ze zjeżdżalni są tożsame jak dla zjeżdżalni Rodzinnej. 
 52. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do BOK tel. 782 300 301 lub 781 300 301, bok@chocholowskietermy.pl 
 53. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Kierownictwo strefy basenowej.
 54. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wykaz telefonów alarmowych:

Centrum powiadamiania ratunkowego – 112

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

ZAŁĄCZNIK NR 2: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY WANIEN Z HYDROMASAŻEM

 1. Wanna z hydromasażem jest integralną częścią strefy basenowej i przy korzystaniu z niej obowiązują przepisy regulaminu ogólnego strefy basenowej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z wanny z hydromasażem ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie z wanny z hydromasażem odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Wanna z hydromasażem dostępna jest dla wszystkich użytkowników strefy basenowej z wyjątkiem:
  1. uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna
 5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego,  neurologicznymi i gastrycznymi  powinny korzystać z wanny z hydromasażem ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Podczas wchodzenia do wanny z hydromasażem należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny z hydromasażem.
 9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanny z hydromasażem i strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem w inny sposób niż poprzez schodki / drabinki,
  • użytkowania wanny z hydromasażem, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
  • użytkowania wanny z hydromasażem w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania osób do wnętrza wanny z hydromasażem,
  • wnoszenia do wanny z hydromasażem jakichkolwiek przedmiotów,
  • przebywania w wannie z hydromasażem w pozycji stojącej,
  • zanurzania głowy i twarzy,
  • wylewania wody z wanny z hydromasażem,
  • siadania na obrzeżu niecki wanny z hydromasażem
 10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy strefy basenowej. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wanny z hydromasażem wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanny z hydromasażem, a także z terenu strefy basenowej.

ZAŁĄCZNIK NR 3: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY LECZNICZEJ

 1. Strefa składa się z beczek termalnych z surową, siarkową wodą termalną o temperaturze 36 °C oraz basenu termalnego z wodą solankową jodowaną o temperaturze 32 °C
 2. Przed skorzystaniem ze strefy leczniczej należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi przed wejściem do niej, w szczególności z przeciwskazaniami zdrowotnymi. 
 3. Skład chemiczny wody siarkowej i solankowej może powodować zmiany w wyglądzie biżuterii oraz odzieży. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia biżuterii lub odzieży podczas korzystania ze strefy leczniczej.

ZAŁĄCZNIK NR 4: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNYCH (WIEŻA)

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Użytkownicy korzystający ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnie są miejscami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).
 4. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na zjeżdżalniach wodnych, spowodowane nieprzestrzeganiem zasad dotyczących korzystania ze zjeżdżalni zawartych w niniejszym Regulaminie, jak również za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku skorzystania ze zjeżdżalni.
 5. Piktogramy są integralną częścią Regulaminu.
 6. Korzystając ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników wodnych.
 7. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu strefy basenowej.
 8. Zjazd zjeżdżalnią wodną odbywa się pojedynczo lub podwójnie zależnie od typu zjeżdżalni.
 9. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. 
 10. Zjeżdżalnie nie są przeznaczone dla:
  • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni
 11. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 12. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnych należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne podobne przedmioty, które mogłyby spowodować skaleczenie u innych Użytkowników.
 13. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  • kolor zielony  – zjazd dozwolony,
  • kolor czerwony  –  zjazd zakazany.
 14. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
 15. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami.
 16. Po zmierzchu niektóre odcinki rur zjazdowych są ciemne. 
 17. Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi wodnemu.
 18. Użytkownikom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno stwarzać sytuacji, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osób korzystających ze zjeżdżalni. Zabrania się:
  • biegania po schodach wieży zjeżdżalni wodnych, popychania się na podeście startowym oraz zmuszania innych Użytkowników do wykonywania zjazdów,
  • korzystania ze zjeżdżalni wodnych w przypadku uszkodzenia sygnalizacji świetlnej, rynny zjeżdżalni wodnej lub innych wad technicznych,
  • użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • zjeżdżania w grupach,
  • zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca lub leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy,
  • wbiegania do zjeżdżalni wodnej w celu zwiększenia prędkości zjazdu,
  • korzystania ze zjeżdżalni wodnych osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  • wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu
  • zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
 19. Za bezpieczeństwo na terenie wszystkich zjeżdżalni opowiada ratownik pełniący dyżur na danym stanowisku. Polecenia i uwagi ratownika służą bezpieczeństwu Użytkowników zjeżdżalni i nie powinny być kwestionowane.
 20. Termy dysponują trzema zjeżdżalniami zewnętrznymi oraz jedną zjeżdżalnią Rodzinną wewnętrzną, które są bezpłatne dla osób korzystających ze Strefy basenowej. Wyróżnia się następujące zjeżdżalnie:

ZJEŻDŻALNIA Z ZAPADNIĄ

 1. Dane zjeżdżalni:
  • Długość: 61,67 m
  • Spadek: 20,51%
  • Stopień trudności: TRUDNA
  • Głębokość basenu lądowiska: 0,3 m
 2. Na zjeżdżalni z zapadnią jest bezwzględny zakaz zjazdu wspólnego, dopuszcza się wyłącznie zjazd pojedynczy. Użytkowników, którzy ukończyli 10 rok życia, o wzroście min. 130 cm i wadze min. 40 kg – maks. 130 kg. 
 3. Na podeście startowym zjeżdżalni wodnej może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja wyprostowana z rękoma skrzyżowanymi na piersi. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 5. Zabrania się:
 1. otwierania drzwi kabiny,
 2. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu.

ZJEŻDŻALNIA PONTONOWA NIEBIESKA

 1. Dane zjeżdżalni:
  • Długość: 165,81 m
  • Spadek: 8,92 %
  • Stopień trudności: ŚREDNIA
  • Głębokość basenu lądowiska: 0,3 m
 2. Na zjeżdżalni dopuszcza się zjazd maksymalnie dwóch Użytkowników, którzy mierzą co najmniej 120 cm wzrostu. 
 3. Zjazd odbywa się wyłącznie na przeznaczonym do tego celu pontonie.
 4. Ponton należy samodzielnie pobrać z wyznaczonych miejsc składowania i wnieść po schodach na platformę zjazdową zjeżdżalni, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
 5. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjeżdżalni wodnej jest woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
 6. Przed zjazdem należy umieścić ponton na platformie zjazdowej, zająć w nim miejsce i oczekiwać na zapalenie się zielonego światła.
 7. W celu rozpoczęcia zjazdu, po zapaleniu się zielonego światła, należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego. Należy zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się w rurze zjeżdżalni wodnej.
 8. Wewnątrz rury zjazdowej może się znajdować tylko jeden ponton. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca lub półleżąca z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma trzymającymi uchwyty pontonu. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione. 
 9. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami, zabierając ze sobą ponton.
 10. Po zjeździe należy odnieść ponton na  wyznaczone miejsce składowania.

ZJEŻDŻALNIA PONTONOWA ZIELONA

 1. Dane zjeżdżalni:
  • Długość: 80,12 m
  • Spadek: 17,12 %
  • Stopień trudności: TRUDNA
  • Głębokość basenu lądowiska: 0,3 m
 1. Na zjeżdżalni dozwolony jest zjazd maksymalnie dwóch Użytkowników o wzroście co najmniej 120 cm. 
 2. Zjazd odbywa się wyłącznie na przeznaczonym do tego celu pontonie.
 3. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjeżdżalni wodnej jest woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
 4. Po wejściu na podest startowy należy zająć właściwą pozycję zjazdową na pontonie (usiąść nogami w kierunku jazdy, rękami trzymając się uchwytów pontonu). Zjazd należy wykonać w pozycji leżącej lub półsiedzącej.
 5. Po zjeździe należy opuścić nieckę przeznaczonym do tego wyjściem.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz łapania dzieci pod zjeżdżalnią rodzinną. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się nurkowania pod zjeżdżalnią.
 7. W celu rozpoczęcia zjazdu, po zapaleniu się zielonego światła, należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego. Należy zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się w rurze zjeżdżalni wodnej.
 1. Wewnątrz rury zjazdowej może się znajdować tylko jeden ponton.
 2. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami, zabierając ze sobą ponton.
 3. Po zjeździe należy odnieść ponton na  wyznaczone miejsce składowania.

ZAŁĄCZNIK NR 5: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI RODZINNEJ I RYNNOWEJ

ZJEŻDŻALNIA RODZINNAZJEŻDŻALNIA RYNNOWA
Stopień trudności: ŁATWAStopień trudności: ŁATWA
Głębokość basenu lądowiska: 110 cmGłębokość basenu lądowiska: 110 cm
Wzrost: 110 cmWzrost: 110 cm
 1. Zjeżdżalnie są integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Użytkownicy korzystający ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 4. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na zjeżdżalniach wodnych, spowodowane nieprzestrzeganiem zasad dotyczących korzystania ze zjeżdżalni zawartych w niniejszym Regulaminie, jak również za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku skorzystania ze zjeżdżalni.
 5. Piktogramy są integralną częścią Regulaminu.
 6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 8. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • rozpoczynania ślizgu, gdy w rynnie zjazdowej lub na lądowisku zjeżdżalni znajdują się inne osoby,
  • wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
  • wykonywania ślizgu w grupie oraz z małymi dziećmi trzymanymi w ramionach na brzuchu,
  • wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) oraz sprzętem pływackim (koła, deski itp.). W uzasadnionych przypadkach ratownik może zalecić użycie rękawków lub kamizelki.
  • wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
  • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  • wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rynny w kierunku punktu startu,
  • przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni.
 11. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są:
  • stabilna pozycja  siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi przy ciele,
  • pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała.
 12. Wybraną pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 13. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni.
 14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy strefy basenowej. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu strefy basenowej.

ZAŁĄCZNIK NR 6: REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA WEWNĘTRZNEGO
I ATRAKCJI WODNYCH

 1. Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią strefy basenowej i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego strefy basenowej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji wodnych oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Brodzik i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 13 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika i terenu strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia na balustrady, poręcze i elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • użytkowania brodzika i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • przebywania w brodziku osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,
  • wpychania dzieci do niecki basenu lub ślizgu zjeżdżalni,
  • wskakiwania do niecki basenu i ślizgu zjeżdżalni z rozbiegu,
  • rozpoczynania zjazdu, gdy w lądowisku lub w obrębie ślizgu przebywają już inni użytkownicy
  • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi,
  • zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: z okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami,  okularkami pływackimi, itp.).
  • zatrzymywania się podczas zjazdu i wstawania wewnątrz ślizgu,
  • przebywania  w lądowisku u wylotu zjeżdżalni po ukończeniu zjazdu,
  • wchodzenia na ślizg od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz ślizgu w kierunku punktu startu
 6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność: zabrania się biegania, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 7. Zjeżdżalnia nie jest dostępna dla: 
  • dzieci z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 8. Rozpoczęcie zjazdu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy w lądowisku lub w obrębie ślizgu nie przebywają inni użytkownicy.
 9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub leżącą na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Zmiana pozycji w trakcie zjazdu, a także inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 10. Po zakończeniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić obszar lądowiska u wylotu zjeżdżalni
 11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy strefy basenowej. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu strefy basenowej.

ZAŁĄCZNIK NR 7: REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA WEWNĘTRZNEGO
I MOKREGO PLACU ZABAW

 1. Brodzik oraz mokry plac zabaw i umieszczone w nich atrakcje wodne są integralną częścią strefy basenowej i obowiązują w nich przepisy regulaminu ogólnego strefy basenowej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika oraz mokrego placu zabaw i ich atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji wodnych oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Brodzik oraz mokry plac zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 13 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika oraz mokrego placu zabaw i ich atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika oraz mokrego placu zabaw lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • użytkowania brodzika oraz mokrego placu zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • przebywania w brodziku oraz mokrym placu zabaw osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,
  • wpychania dzieci do niecki basenu lub ślizgu zjeżdżalni,
  • wskakiwania do niecki basenu i ślizgu zjeżdżalni z rozbiegu,
  • rozpoczynania zjazdu, gdy w lądowisku lub w obrębie ślizgu przebywają już inni użytkownicy
  • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi,
  • zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: z okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami,  okularkami pływackimi, itp.).
  • zatrzymywania się podczas zjazdu i wstawania wewnątrz ślizgu,
  • przebywania  w lądowisku u wylotu zjeżdżalni po ukończeniu zjazdu,
  • wchodzenia na ślizg od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz ślizgu w kierunku punktu startu
 6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność: zabrania się biegania, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 7. Zjeżdżalnia nie jest dostępna dla dzieci od 1 roku do 13 lat z wyjątkiem: 
  • dzieci z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, 

neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,

 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 1. Rozpoczęcie zjazdu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy w lądowisku lub w obrębie ślizgu nie przebywają inni użytkownicy.
 2. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub leżącą na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Zmiana pozycji w trakcie zjazdu, a także inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 3. Po zakończeniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić obszar lądowiska u wylotu zjeżdżalni
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 5. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 6. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu strefy basenowej.

ZAŁĄCZNIK NR 8: REGULAMIN SAUNY MOKREJ DLA DZIECI

 1. Sauna jest integralną częścią strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Z sauny mogą korzystać dzieci w wieku od 1 do 13 lat wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 4. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że opiekun dziecka zapoznał się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 5. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników strefy basenowej.
 6. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo strefy basenowej nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 8. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
  • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
  • z gorączką,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży
  • zmęczonym i osłabionym
 9. W pomieszczeniu sauny mokrej dla dzieci panuje temperatura 33°C i wilgotność powietrza 100%
 10. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
  • załatwić potrzeby fizjologiczne
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 11. Minimalnie w saunie mokrej dla dzieci mogą przebywać dwie osoby.
 12. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi albo skorzystać z przycisku alarmowego.
 13. Zabrania się dotykania i zatykania miejsca wylotu pary.

ZAŁĄCZNIK NR 9: REGULAMIN ZEWNĘTRZNEGO WODNEGO PLACU ZABAW

 1. Wodny plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią strefy basenowej i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego strefy basenowej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z wodnego placu zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Wodny plac zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 13 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z wodnego placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wodnego placu zabaw i terenu strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
 • użytkowania wodnego placu zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
 • przebywania na wodnym placu zabaw osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi.
 1. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wodnego placu zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 4. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu wodnego placu zabaw, a także z terenu strefy basenowej.

ZAŁĄCZNIK NR 10: REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA ZEWNĘTRZNEGO
I ATRAKCJI WODNYCH

 1. Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią strefy basenowej i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego strefy basenowej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji wodnych oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Brodzik i jego atrakcje dostępny są wyłącznie dla dzieci do lat 13 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika i terenu strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia na balustrady, poręcze i elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • użytkowania brodzika i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • przebywania w brodziku osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,
  • wpychania dzieci do niecki basenu lub ślizgów zjeżdżalni,
  • wskakiwania do niecki basenu i ślizgów zjeżdżalni z rozbiegu,
  • rozpoczynania zjazdu, gdy w lądowiskach lub w obrębie ślizgów przebywają już inni użytkownicy
  • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi,
  • zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: z okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami,  okularkami pływackimi, itp.).
  • zatrzymywania się podczas zjazdu i wstawania wewnątrz ślizgów,
  • przebywania  w lądowiskach u wylotu zjeżdżalni po ukończeniu zjazdu,
  • wchodzenia na ślizgi od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz ślizgów w kierunku punktu startu
 6. Na schodach zjeżdżalni obowiązuje ruch prawostronny.
 7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność: zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 8. Ze zjeżdżalni nie mogą korzystać:,
  • dzieci z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 9. Rozpoczęcie zjazdu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy w lądowiskach lub w obrębie ślizgów nie przebywają inni użytkownicy.
 10. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub leżącą na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Zmiana pozycji w trakcie zjazdu, a także inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 11. Po zakończeniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić obszar lądowiska u wylotu zjeżdżalni
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 14. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu strefy basenowej.

ZAŁĄCZNIK NR 11: REGULAMIN WSPINALNI SIATKOWEJ

 1. Wspinalnia siatkowa jest integralną częścią strefy basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego strefy basenowej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze Wspinalni siatkowej ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Opiekun jest zobowiązany do przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie Wspinalni siatkowej, podczas korzystania z niej przez podopiecznego
 4. Korzystanie ze Wspinalni siatkowej  odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 5. Dzieci do lat 13. mogą korzystać ze Wspinalni siatkowej wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Podczas wchodzenia na siatkę należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Osoby korzystające ze Wspinalni siatkowej powinny zachować niezbędny odstęp od pozostałych uczestników.
 8. Po zakończeniu przejścia należy niezwłocznie opuścić strefę wody w sąsiedztwie siatki.
 9. Zabrania się zachowań mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników, w tym w szczególności:
 • korzystania z atrakcji osobom z dolegliwościami lub/i przebytymi schorzeniami układu szkieletowo-mięśniowego, cierpiącym na lęk wysokości, o ograniczonej zdolności samodzielnego poruszania się, z zaburzeniami układu krążenia, z zaburzeniami błędnika, lękliwym, znajdującymi się pod wpływem alkoholu bądź środków zakłócających lub ograniczających ocenę sytuacji, bądź powodujących nienaturalne zachowanie
 • zmiany kierunku podczas pokonywania trasy,
 • przebywania w wodzie w sąsiedztwie siatki po utracie kontaktu z liną,
 • wnoszenia na siatkę jakichkolwiek przedmiotów oraz wykonywania przejścia z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub/i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
 • przeszkadzania w jakikolwiek sposób osobom pokonującym trasę,
 • nurkowania pod siatką,
 • wchodzenia na siatkę i skakania do wody.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy strefy basenowej. Wszystkie osoby korzystające ze Wspinalni siatkowej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu ogólnego lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane ze Wspinalni siatkowej a także z terenu strefy basenowej.

ZAŁĄCZNIK NR 12: REGULAMIN SZTUCZNEJ RZEKI

 1. Dane:
  1. Głębokość  – 1,25 m
  2. Stopień trudności – TRUDNY
 2. Sztuczna rzeka jest integralną częścią strefy basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego strefy basenowej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 3. Każda osoba korzystająca ze sztucznej rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 4. Korzystanie ze sztucznej rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 5. Sztuczna rzeka dostępna jest dla wszystkich użytkowników strefy basenowej umiejących pływać z wyjątkiem:
  • dzieci do 7 roku życia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna na cembrowinie sztucznej rzeki
 6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze sztucznej rzeki wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze sztucznej rzeki i strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania ze sztucznej rzeki z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami, itp.).
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny,
  • pływania „pod prąd”
  • nurkowania pod lustrem wody,
  • wchodzenia do rynny sztucznej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym.
 8. Pozycja pływacka powinna zapewniać dobrą widoczność obszaru przed płynącym i zapobiegać możliwości zderzenia się z innymi użytkownikami. Pozycję tą należy zachować przez cały czas płynięcia.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy strefy basenowej. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu sztucznej rzeki wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze sztucznej rzeki, a także z terenu strefy basenowej.

ZAŁĄCZNIK NR 13: REGULAMIN ZEWNĘTRZNEGO DMUCHANEGO WODNEGO PLACU ZABAW

 1. Dmuchany wodny plac zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią strefy basenowej i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego strefy basenowej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z dmuchanego wodnego placu zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami i instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Dmuchany wodny plac zabaw czynny jest w okresie wakacyjnym w godzinach 9.30 – 19.30 i ma przeznaczenie sportowo-rekreacyjne.
 4. Dmuchany wodny plac zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat, które umieją pływać lub korzystają z pomocy sprzętu pływającego, pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 5. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z dmuchanego wodnego placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 6. Z dmuchanego wodnego placu zabaw mogą korzystać dzieci w strojach kąpielowych pozbawionych ostrych elementów (zamki błyskawiczne, ćwieki, itp.), a przed użytkowaniem Wodnego Placu Zabaw należy zdjąć biżuterię, w szczególności zegarki, bransoletki, łańcuszki, naszyjniki, pierścionki, okulary, spinki do włosów oraz wszystkie inne przedmioty w tym zawierające ostre elementy. Zdjęte przedmioty, telefony komórkowe, odtwarzacze, pieniądze i inne cenne lub ostre przedmioty należy pozostawić u rodziców lub opiekunów.
 7. Z dmuchanego wodnego placu zabaw jednocześnie może korzystać maksymalnie 15 osób. W przypadku dużego zagęszczenia dzieci, pracownik obsługi lub ratownik może dzielić dzieci na grupy i wpuszczać na plac zabaw na określony czas.
 8. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 9. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 10. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 11. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są:
  1. stabilna pozycja  siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi przy ciele,
  2. pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała.

Wybraną pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.

 1. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni.
 2. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z dmuchanego wodnego placu zabaw i terenu strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • skakania z innych obiektów na elementy dmuchanego wodnego placu zabaw lub z jego elementów na inne obiekty,
  • wspinania się po elementach dmuchanego wodnego placu zabaw w miejscach niedozwolonych w szczególności po bocznych ścianach zjeżdżalni oraz wchodzenia na inne elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • wnoszenia przedmiotów ostrych i szklanych,
  • spożywania jedzenia i napojów lub żucie gumy w obrębie  dmuchanego wodnego placu zabaw,
  • rozpoczynania ślizgu, gdy w rynnie zjazdowej lub na lądowisku zjeżdżalni znajdują się inne osoby,
  • wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
  • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  • wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała lub urządzenia,
  • wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
  • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  • wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rynny w kierunku punktu startu,
  • przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
  • użytkowania dmuchanego wodnego placu zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • przebywania na dmuchanym wodnym placu zabaw osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,
  • przebywania w pobliżu dmuchaw napędzających urządzenie.
 3. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy wodni i pracownicy strefy basenowej. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 5. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu dmuchanego wodnego placu zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 6. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu dmuchanego wodnego placu zabaw, a także z terenu strefy basenowej.
 7. Chochołowskie Termy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia w każdym czasie według uznania Chochołowskich Term dmuchanego wodnego placu zabaw, w tym ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne.

ZAŁĄCZNIK NR 14: REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM FITNESS I SIŁOWNI

 1. Siłownia czynna jest codziennie, w godzinach od 8.00 do 22.00.
 2. Centrum Fitness i siłownia (dalej: Centrum Fitness) podlega stałemu monitoringowi, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Goście wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z usług Centrum Fitness czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem itp. Monitoring nie obejmuje przebieralni oraz toalet.
 3. Zajęcia fitness odbywać się będą zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem, który znajdować się będzie na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl.
 4. Centrum Fitness zastrzega sobie w razie potrzeby prawo do zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia Klubu Fitness/Siłowni w określone dni .
 5. W dniach ustawowo wolnych od pracy Centrum Fitness zastrzega sobie możliwość nie udostępniania Użytkownikom pomieszczeń i usług.
 6. Centrum Fitness może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej.
 7. Centrum Fitness ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz treningi personalne.
 8. Na terenie Centrum Fitness zabrania się: spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam, wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 9. Centrum Fitness zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu lub karnetu nie podlegają zwrotowi.
 10. Centrum Fitness nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Gości do zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Użytkownikiem Centrum Fitness może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 12. Dokumentem umożliwiającym korzystanie z usług Centrum Fitness jest karnet lub bilet jednorazowego wejścia.
 13. Sprzedane bilety jednorazowego wejścia i uiszczone opłaty za karnety nie podlegają zwrotowi, chyba że wyłączną winę za niewykonanie usługi ponosi Centrum Fitness.
 14. Centrum Fitness ma prawo odmówić wymiany zakupionych usług na inne produkty lub usługi.
 15. Karnet ma charakter imienny i może być używany tylko przez wymienionego na nim z imienia i nazwiska Użytkownika Centrum Fitness. Niedozwolone jest przekazywanie karnetu osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia przekazania karnetu osobie nieuprawnionej Centrum Fitness może zatrzymać karnet uniemożliwiając nieupoważnionej osobie wejście na teren obiektu.
 16. Karnet jest wydawany w dniu zakupu. Koszt wydania karnetu wynosi 5 zł i jest pobierany w formie kaucji zwrotnej. Kaucja będzie zwrócona w przypadku zwrotu karnetu. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia karnetu Centrum Fitness zatrzyma kwotę kaucji w formie rekompensaty.
 17. Fakt utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia karnetu powinien być zgłoszony w recepcji. Wydanie nowego karnetu następuje po uiszczeniu opłaty w wysokości 5 zł.
 18. Podczas korzystania z usług, urządzeń Centrum Fitness, Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu.
 19. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy przed przystąpieniem do zajęć/ćwiczeń poinformować o takich faktach trenera/instruktora.
 20. W celu określenia indywidualnego profilu zajęć i treningów należy konsultować się z trenerem/instruktorem. 
 21. Na terenie Centrum Fitness obowiązuje zakaz przeprowadzania treningów przez osoby niezatrudnione przez Centrum Fitness lub z nim nie współpracujące.
 22. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Centrum Fitness przez Użytkowników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.
 23. Centrum Fitness stosuje następujące zasady w organizacji zajęć grupowych:
  1. zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć, który może ulec zmianom, o których Klub Fitness/ Siłownia wcześniej poinformuje,
  2. ze względów zdrowotnych oraz bezpieczeństwa nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę po rozpoczęciu ćwiczeń a także wychodzenie przed ich zakończeniem, za wyjątkiem przypadku gdy jest to uzasadnione z uwagi na uraz, kontuzje, odczuwane dolegliwości zdrowotne.
  3. Użytkownikom nie przysługują wobec Centrum Fitness żadne roszczenia, jeżeli w wybranym terminie niektóre z usług lub przyrządów nie są dostępne z powodu korzystania z nich przez innych Użytkowników,
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Centrum Fitness, będące wynikiem niezastosowania się do powyższych zasad, jak również niezastosowania się do zaleceń trenera i personelu.
 24. Użytkownicy Centrum Fitness zobowiązani są do zachowywania się przyzwoicie, w sposób nienaruszający porządku publicznego. Niedozwolone jest używanie wulgarnego lub obraźliwego języka, utrudnianie korzystania z obiektu innym. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Gości, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.
 25. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie Fitness/Siłowni będą proszone o opuszczenie obiektu.
 26. Każdy Użytkownik zobowiązany jest ubierać się zgodnie z zasadami higieny odpowiednio do danego pomieszczenia. Podczas treningów obowiązują: strój i obuwie sportowe (czyste, zmienne, dostosowane do określonego rodzaju ćwiczeń), ręcznik.
 27. Po zakończeniu danego ćwiczenia należy odstawić używane urządzenie na swoje miejsce.
 28. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać podczas ćwiczeń bądź bezpośrednio po ich zakończeniu. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
 29. Użytkownik Centrum Fitness na czas pobytu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy w szafkach. Przed wyjściem powinien zwolnić szafkę.
 30. Użytkownik Centrum Fitness zobowiązany jest we własnym zakresie zadbać o stwierdzenie od lekarza czy może on wykonywać ćwiczenia lub korzystać z usług Centrum Fitness, bez uszczerbku dla swojego zdrowia i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 31. Centrum Fitness i Termy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Użytkownika. 
 32. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w Klubie Fitness/Siłowni.
 33. Centrum Fitness i Termy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do regulaminów oraz zaleceń personelu Centrum Fitness oraz braku odpowiedniego nadzoru przez opiekunów prawnych.
 34. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w szatniach. Nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w szafkach. Pieniądze i przedmioty wartościowe (telefon, biżuteria itp.) należy złożyć w depozycie. Za rzeczy wartościowe pozostawione poza depozytem oraz pozostałe rzeczy pozostawione poza szafkami Centrum Fitness i Termy nie ponoszą odpowiedzialności. 

ZAŁĄCZNIK NR 15: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPA

 1. Instytut Wellness & Spa (dalej: Spa) jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jego terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu
 2. Spa jest strefą ciszy i relaksu dla ciała, umysłu i ducha. Jest to strefa nagości i dla zapewnienia Użytkownikom pełnego komfortu zabrania się wnoszenia i używania wszelkich sprzętów elektronicznych, w tym sprzętu RTV, odbiorników MP3, aparatów fotograficznych, tabletów, laptopów, notebooków i telefonów komórkowych itp. Na terenie Instytutu obowiązuje cisza. Obsługa Instytutu ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy swoim zachowaniem powodują dyskomfort u innych Użytkowników.
 3. Korzystanie ze Spa dozwolone jest od 16 roku życia za pisemną zgodą pełnoprawnego opiekuna, bądź w jego towarzystwie. Samodzielne korzystanie ze Spa dozwolone jest jedynie dla Użytkowników powyżej 18 roku życia.
 4. Korzystanie z usług Spa w Termach możliwe jest po uiszczeniu opłaty za zabieg zgodnie z obowiązującym cennikiem Instytutu.
 5. Użytkownicy korzystający z usług Spa zobowiązani są przed wejściem do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spa dostępnego w recepcji oraz w Biurze Obsługi Klienta Term.
 6. Przy korzystaniu z pomieszczenia Spa należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników strefy basenowej.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Spa regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji. Każda osoba korzystająca z atrakcji jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 8. Spa w Termach czynne jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 21:00. Zmiana godzin może być spowodowana przerwą technologiczną, świętami, decyzją Kierownictwa obiektu lub nagłymi sytuacjami. 
 9. Wstęp do pomieszczeń Spa odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na strefie basenowej cennikiem usług.
 10. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie strefy basenowej, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie strefy basenowej.
 11. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 12. Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.
 13. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu  odczytania.
 14. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń Spa ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 15. Użytkownicy, którzy mają zamiar skorzystać z usług Spa oraz ze strefy Saunarium mają prawo uzyskać informację o warunkach korzystania od pracowników Term.
 16. Użytkownik korzystający z usług Spa, powinien sobie zdawać sprawę z tego, iż niektóre tego typu usługi mają charakter wybitnie intymny (jak na przykład masaż) i nie powinien być zaskoczony tym faktem podczas korzystania z nich.
 17. Pracownicy Spa zastrzegają sobie prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Użytkowników nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajdują (np. propozycje seksualne, agresja, itp.). W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 18. Użytkownik decydujący się na korzystanie z usług Spa, jest świadomy stanu swojego zdrowia i nie zataja informacji o obecnej chorobie. Użytkownik, który nie ujawnia informacji o swoim stanie zdrowia robi to na własną odpowiedzialność. Użytkownik cierpiący na jakąkolwiek chorobę, zobowiązany jest do poinformowania o tym terapeuty lub pracownika recepcji Spa przy rezerwacji zabiegu bądź bezpośrednio przed jego wykonaniem.
 19. Użytkownik ma prawo, po konsultacji z terapeutą, do wybrania nie zalecanego przez terapeutę zabiegu, jednakże robi to na własną odpowiedzialność.
 20. Użytkownicy, którzy mogą korzystać z usług Spa to:
  1. osoby które ukończyły 18 rok życia,
  2. osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z usług Spa jedynie za pisemną zgodą prawnego opiekuna,
  3. osoby cierpiące na dolegliwość, chorobę – pod warunkiem, że poinformują o zaistniałej sytuacji terapeutę, a terapeuta uzna, że swoim działaniem nie pogorszy stanu zdrowia klienta. O tym, czy w takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł skorzystać z usługi decyduje osoba wykonująca usługę.
  4. kobieta w ciąży – tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy złoży pisemne oświadczenie, iż jest świadoma swojego stanu zdrowia i dobrowolnie decyduje się na dany zabieg. Jeżeli terapeuta uzna, iż jego działanie w takiej sytuacji może zaszkodzić zdrowiu klientki, wówczas ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
 21. Nie zaleca się korzystania z atrakcji Spa osobom:
  • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
  • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
  • z gorączką,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 22. Użytkownicy, którzy bezwzględnie nie mogą korzystać z usług Spa:
  • osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  • osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Użytkowników oraz pracowników,
  • osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  • osoby chore, których choroba może zagrażać zdrowiu osoby wykonującej zabieg.
 23. Użytkownicy, którzy mają zamiar skorzystać z zabiegów wykonywanych przy pomocy urządzeń, są zobowiązani zapoznać się z kartą przeciwwskazań. O fakcie zapoznania się z nią decyduje podanie danych osobowych (w celu identyfikacji Użytkownika nie do celów marketingowych) oraz złożenie własnoręcznego podpisu wraz z datą wypełnienia formularza. Użytkownikom, którzy nie złożą podpisu na karcie przeciwwskazań do zabiegu, zostanie odmówione wykonanie zabiegu.
 24. W celu wypełnienia Karty Konsultacyjnej należy stawić się w Instytucie przynajmniej 10 minut przed planowanym zabiegiem. W przypadku spóźnienia się na zabieg, jego czas zostanie odliczony od łącznego czasu zabiegu. W przypadku spóźnienia się powyżej 15 minut, obsługa Spa zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji.
 25. Istnieje możliwość anulowania wcześniej nieopłaconej rezerwacji zabiegu. Odwołanie takiej rezerwacji należy zgłaszać przynajmniej 2 godziny przed planowanym zabiegiem, w celu umożliwienia korzystania z usług innym Użytkownikom.
 26. Zabiegi opłacone z wyprzedzeniem, a nie wykorzystane przez Użytkownika z jego winy nie podlegają zamianie na inny zabieg. Termy nie zwracają w takiej sytuacji uiszczonej z tego tytułu zapłaty.
 27. Przed skorzystaniem z usług należy przebrać się w przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego celu szafkach. Spa zapewnia Użytkownikom odpowiednią garderobę do wykonywania usług.
 28. Przed wyjściem z szatni do pomieszczeń Spa należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe Kierownictwo strefy basenowej nie ponosi odpowiedzialności.
 29. Zabiegi wykonywane są w gabinetach Spa, dostosowanych do konkretnych rodzajów usług.
 30. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Użytkownikom oraz zwiększenia efektywności zabiegów konieczne jest:
  • poinformowanie terapeuty przed zabiegiem o zażywanych lekach, przebytych chorobach, ewentualnych przeciwwskazaniach lub wcześniejszym korzystaniu z podobnych usług,
  • skorzystanie z basenu, jacuzzi i saun przed zabiegami,
  • unikanie obfitych posiłków minimum na godzinę przed zabiegiem,
  • unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu,
  • spożywanie dużej ilości wody niegazowanej po zabiegu.
 31. Na teren Spa zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt.
 32. W przypadku zgubienia, zanieczyszczenia lub zniszczenia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, Użytkownicy zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wysokość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, w oparciu o oszacowane straty.
 33. Pracownicy Spa w Termach nie mają obowiązku zajmować się dziećmi pozostawionymi bez opieki opiekuna w poczekalni Spa, w sytuacji, kiedy pełnoprawny opiekun korzysta z usług Spa lub Saunarium. W sytuacji, kiedy osoby małoletnie zostaną pozostawione bez opieki, pracownicy Spa mają obowiązek poinformować o tym fakcie swoich przełożonych, a w przypadku przeciągającej się nieobecności pełnoprawnych opiekunów – wezwać funkcjonariuszy odpowiednich służb.
 34. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania w pomieszczeniach Spa w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 35. Na terenie Spa znajdują się niecki wodne, przy których umieszczone są opisy użytkowe oraz piktogramy z ich faktycznymi głębokościami.
 36. Zabrania się nurkowania we wszystkich nieckach w obiekcie Spa.
 37. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia z niecek poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody).
 38. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy zgłaszać podczas zabiegu bądź bezpośrednio po nim. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
 39. Użytkownicy nie stosujący się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą zostać upomniani przez obsługę lub wyproszeni ze Spa.

ZAŁĄCZNIK NR 16: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNARIUM

 1. Korzystanie z Saunarium w Termach dozwolone jest jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.
 2. Wejście do strefy Saunarium umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu/karnetu wstępu do w/w strefy w godzinach pracy obiektu. Bilet do strefy Basenowej nie uprawnia do korzystania z Saunarium.
 3. Saunarium jest czynne w godzinach od 10:00 do 22:00. Strefę Saunarium opuszczamy przechodząc przez bramki wyjściowe na Spa do godziny 21:45. Opuszczenie term po godzinie 22:15 skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 15,00 zł/za każde kolejne 5 min.
 4. Dla zapewnienia Użytkownikom pełnego komfortu, zabrania się wnoszenia i używania wszelkich sprzętów elektronicznych, w tym sprzętu rtv, odbiorników MP3, aparatów fotograficznych, tabletów, laptopów, notebooków, telefonów komórkowych itp. Obsługa ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy swoim zachowaniem powodują dyskomfort u innych Użytkowników.
 5. Na teren Saunarium i przebieralni obowiązuje zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, także alkoholowych oraz toreb, plecaków, innych bagaży podręcznych, walizek i innych przedmiotów prywatnych.
 6. Bar oraz stoliki znajdujące się w okolicy baru są miejscem spożywania posiłków oraz picia napojów, w pozostałych miejscach takich jak sauny, baseny zewnętrzne, jacuzzi spożywanie posiłków oraz picie napojów jest niedozwolone.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz czynności i zachowań seksualnych. Klienci nie stosujący się mimo upomnień obsługi mogą zostać wyproszeni ze strefy Saunarium.
 8. Przebywając w Saunarium należy stosować się do ogólnych zasad saunowania.
 9. Użytkownicy Saunarium zobowiązani są do zażycia kąpieli przed wejściem do Saunarium.
 10. Użytkownicy Saunarium po zażyciu kąpieli cieplnej zobowiązani są do spłukania ciała pod natryskami przed skorzystaniem z beczki z wodą do schładzania ciała.
 11. Strefa Saunarium jest strefą nietekstylną. Użytkownicy korzystający z Saunarium zobowiązani są przebywać w Saunarium bez strojów kąpielowych lub innej odzieży oraz liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej korzystać będą inni Użytkownicy niekompletnie ubrani bądź nadzy.
 12. Dla Gości z biletem open lub Saunarium Termy zapewniają jeden ręcznik w cenie biletu. Opłata za wypożyczenie kolejnego ręcznika wynosi 10,00 zł/szt. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za zamieniony lub zagubiony ręcznik klienta (odwiedzającego) strefę Saunarium. Odpowiedzialność za wypożyczony ręcznik ponosi osoba wypożyczająca. Ręcznik należy zwrócić w kasach wyjściowych. Za niezwrócony ręcznik pobierana jest opłata w wysokości 40 złotych.
 13. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Z Saunarium, w szczególności nie powinny korzystać:
  • osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym,
  • osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
  • kobiety w czasie menstruacji,
  • osoby cierpiące na jaskrę,
  • osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
  • osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
  • osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
  • osoby o dużej skłonności do krwawień,
  • osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
  • osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
  • osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate,
  • osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
  • osoby w stanach pozawałowych i po wylewowych,
  • osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemą,
  • osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
  • osoby z objawami dekompresji,
  • osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
  • osoby wyraźnie wskazujące, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
 14. Należy pamiętać o tym, że choroby związane z uzależnieniami takimi jak narkomania oraz alkoholizm również są zaliczane do przeciwwskazań i wykluczają osoby na nie cierpiące z możliwości korzystania ze strefy saun.
 15. Wejście do strefy Saunarium stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.
 16. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z Saunarium, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej usługi.
 17. Do sauny należy wchodzić boso.
 18. Z miejsc siedzących w saunach suchych można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami. Całe ciało dotykające desek musi spoczywać na ręczniku.
 19. Do saun parowych (mokrych) należy wchodzić boso bez ręcznika. W saunach parowych (mokrych) przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.
 20. Obsługą Saunarium i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Saunarium. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego.
 21. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach Saunarium należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
 22. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie pracowników Saunarium i jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić Saunarium.
 23. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
 24. Nie wolno samodzielnie polewać pieców w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami.
 25. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 26. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie wypadku.
 27. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.
 28. Z saun parowych, natrysków i basenów w Saunarium należy korzystać wyłącznie nago.
 29. Z saun suchych należy korzystać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania – siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami (także stopy). Należy użyć w tym celu pareo lub ręcznika.
 30. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
 31. Zachowanie Użytkowników przebywających w strefie Saunarium nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z Saunarium itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. W Saunarium nie wolno praktykować żadnych zachowań i czynności o charakterze seksualnym.
 32. Użytkownicy, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych powyżej, lub z innych powodów powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników obsługi Saunarium.
 33. Przed wejściem do basenów, jak również przed skorzystaniem ze stołków i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.
 34. Ze względów higienicznych i estetycznych z baru i strefy około barowej ze stolikami korzystać można jedynie w stosownym okryciu (np. w ręczniku, pareo, płaszczu kąpielowym lub szlafroku).
 35. W celu uniknięcia wypadków, informacje o każdorazowym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.
 36. Osoby niestosujące się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą być upomniane przez obsługę i/lub wyproszone z Saunarium bez zwrotu opłaty za wstęp.
 37. Zabrania się wnoszenia i używania na teren Saunarium aparatów, telefonów, kamer oraz innych urządzeń mogących rejestrować obraz. Osoby, które nie zastosują się do zakazu mogą zostać wyproszone przez obsługę bez zwrotu kosztów biletu wstępu. 

ZAŁĄCZNIK NR 17: REGULAMIN SAUNY BIO

 1. Sauna jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Term.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji
 • wrażliwym na olejki eteryczne uczulonym
 1. W pomieszczeniu sauny bio panuje temperatura 70°C i wilgotność powietrza 50 %
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.
 • zdjąć obuwie basenowe
 1. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby.
 2. W saunie suchej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi albo skorzystać z przycisku alarmowego.

ZAŁĄCZNIK NR 18: REGULAMIN SAUNY PAROWEJ AROMATYCZNEJ

 1. Sauna jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Term.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 6. W saunie stosowane są kombinacje zapachów olejków eterycznych.  
 7. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 8. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji
 • wrażliwym/ uczulonym na olejki eteryczne
 1. W pomieszczeniu sauny parowej panuje temperatura 50°C i wilgotność powietrza 100 %
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.
 1. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby.
 2. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi albo skorzystać z przycisku alarmowego.
 3. Zabrania się dotykania i zatykania miejsca wylotu pary.

ZAŁĄCZNIK NR 19: REGULAMIN SAUNY PAROWEJ

 1. Sauna jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Term.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji
 1. W pomieszczeniu sauny parowej panuje temperatura 50°C i wilgotność powietrza 100 % 
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.
 1. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby.
 2. Do sauny parowej nie wchodzimy z ręcznikiem.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi albo skorzystać z przycisku alarmowego
 4. Zabrania się dotykania i zatykania miejsca wylotu pary

ZAŁĄCZNIK NR 20: REGULAMIN SAUNY INFRA RED

 1. Sauna jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Term.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji
 1. W pomieszczeniu sauny infra red panuje temperatura 60°C i wilgotność powietrza 15 %
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 1. załatwić potrzeby fizjologiczne
 2. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 3. zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 4. umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.
 5. zdjąć obuwie basenowe
 1. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby. 
 2. W saunie infra red należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi albo skorzystać z przycisku alarmowego.

ZAŁĄCZNIK NR 21: REGULAMIN SAUNY SUCHEJ GÓRALSKA CHATA

 1. Sauna jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Term.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji
 1. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 100°C i wilgotność powietrza 10 %
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha
 • zdjąć obuwie basenowe
 1. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby.
 2. W saunie suchej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi albo skorzystać z przycisku alarmowego

ZAŁĄCZNIK NR 22: REGULAMIN SAUNY SUCHEJ FIŃSKIEJ

 1. Sauna jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Term.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji.
 1. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 90°C i wilgotność powietrza 20 %
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.
 • zdjąć obuwie basenowe
 1. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby.
 2. W saunie suchej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi albo skorzystać z przycisku alarmowego.

ZAŁĄCZNIK NR 23: REGULAMIN SAUNY SUCHEJ Z WIDOKIEM

 1. Sauna jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Term.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży
 • zmęczonym i w stanie intoksykacji
 1. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 100°C i wilgotność powietrza  10%
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.
 • zdjąć obuwie basenowe
 1. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby.
 2. W saunie suchej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi albo skorzystać z przycisku alarmowego.

ZAŁĄCZNIK NR 24: REGULAMIN GROTY SOLNEJ

 1. Grota solna jest integralną częścią Strefy basenowej i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia groty solnej należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z groty solnej jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia groty solnej należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Term.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania w grocie solnej Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z groty solnej mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w grocie solnej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Każda osoba korzystająca z groty solnej powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do korzystania z tej formy rekreacji. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, a w szczególności z:
 • klaustrofobią,
 • nadczynnością tarczycy,
 • zaawansowanymi chorobami nowotworowymi,
 • ostrym stanem gruźlicy,
 • innymi stanami ostrych zapaleń,
 • kobiety w ciąży

powinny korzystać z groty solnej ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.

 1. W pomieszczeniu groty solnej panuje temperatura 25-30°C
 2. Przed wejściem do pomieszczenia groty solnej należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.
 1. Minimalnie w grocie solnej mogą przebywać dwie osoby.
 2. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę i niezwłocznie zgłosić się do pracownika obsługi.
 3. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników groty solnej oraz stanowi sanitarno higienicznemu obiektu, w szczególności:
 • przebywanie w stanie wskazującym na stan intoksykacji
 • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających
 • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia
 • żucie gumy i spożywanie pokarmów
 • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz
 • innych niebezpiecznych lub utrudniających komunikację przedmiotów
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu groty
 • niszczenie urządzeń i wyposażenia groty
 • hałasowanie, przeszkadzanie użytkownikom przebywającym na terenie groty
 • przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu,
 • korzystania wyposażenia groty niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • dotykanie ścian groty
 • wynoszenie kryształów soli z groty
 1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 2. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.

ZAŁĄCZNIK NR 25: INSTRUKCJE STANOWISKOWE

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI Z ZAPADNIĄ

Po uzyskaniu zezwolenia ratownik wodnego lub pracownika obsługi należy:

 1. Spokojnie wejść do kabiny
 2. Stanąć plecami do ściany
 3. Zająć właściwą pozycję zjazdową – wyprostowaną z rękoma skrzyżowanymi na piersi
 4. Spokojnie czekać na uruchomienie zapadni
 5. Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie
 6. Po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić obszar lądowiska w kierunku oznaczonym strzałkami.
 7. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI – BRODZIK WEWNĘTRZNY -MOKRY PLAC ZABAW
 1. Spokojnie wejść na odcinek startowy,
 2. Zająć właściwą pozycję zjazdową – siedzącą z twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
 3. Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,
 4. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
 5. Po zakończeniu zjazdu niezwłocznie opuścić obszar lądowiska.
 6. Wszelkie zauważone usterki zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI BRODZIK WEWNĘTRZNY
Z ATKRACJAMI WODNYMI
 1. spokojnie wejść na odcinek startowy,
 2. Zająć właściwą pozycję zjazdową – siedzącą z twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
 3. Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,
 4. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
 5. Po zakończeniu zjazdu niezwłocznie opuścić obszar lądowiska.
 6. Wszelkie zauważone usterki zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDZALNI BRODZIK ZEWNĘTRZNY
Z ATRKAKCJAMI WODNYMI
 1. spokojnie wejść na odcinek startowy,
 2. Zająć właściwą pozycję zjazdową – siedzącą z twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
 3. Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,
 4. Przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
 5. Po zakończeniu zjazdu niezwłocznie opuścić obszar lądowiska.
 6. Wszelkie zauważone usterki zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.
WSKAZÓWKI DO KORZYSTANIA Z SAUNY FIŃSKIEJ

Etap 1 – Przygotowanie (10-15 minut)

Rozpoczynamy zabiegi w saunie 1,5 – 2 godzin po ostatnim posiłku Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie osuszyć. Osoby z „zimnymi” stopami powinny je ogrzać ciepłą wodą. Do sauny wchodzi się z ręcznikiem. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

Etap 2 – (8-15 minut) 

Rozpoczyna od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.  Na ławie należy położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 – Ochłodzenie (do 12 minut)

Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Etap ten dobrze jest rozpocząć od zimnej, ale suchej kąpieli, np. wyjścia na powietrze (dodatkowo dotleniamy organizm, gdyż zawartość powietrza w saunie ze względu na jej temperaturę i szybkie pobieranie tlenu spada). Po kilku minutach należy poddać się zimnej wilgotnej kąpieli (10-30ºC): wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć w wodzie. Niewskazane jest używanie mydła. Schładzamy ciało od stóp w kierunku serca. Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

Etap 4 –Kąpiel saunowa (10-15 minut)

Wchodzimy do sauny, możemy teraz zająć drugą ławę i powtarzamy wyżej opisane czynności.

Etap 5 – Dodatkowe zabiegi 

W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków. Po kąpieli saunowej możemy skorzystać z zabiegów, takich jak masaż, szczotkowanie, chłosta witkami brzozowymi (15-30 minut)

ZAŁĄCZNIK NR 26: REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2- SPA / GABINETY MASAŻU

Poniższe zasady wynikają z Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z GIS dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 oraz dla gabinetów masażu. 

 1. Klient przy wejściu do salonu dezynfekuje lub myje ręce. Instrukcja prawidłowego mycia rąk znajduje się przy każdym węźle sanitarnym w gabinecie, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 2. Klient powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Klient przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, bez osób towarzyszących.
 4. Klienci są zobowiązani do noszenia maseczek za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy,
 5. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku,
 6. Zaleca się ograniczenie czasu spędzanego przez klientów w gabinecie i na terenie SPA do minimum niezbędnego w celu zrealizowania usługi;
 7. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami przebywającymi w salonie – minimum 1,5 metra pomiędzy klientami. 
 8. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących klientom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne) – decyzję w tej sprawie podejmuje osoba świadcząca usługę.
 9. Instrukcja prawidłowego mycia rąk znajduje się przy każdym węźle sanitarnym w gabinecie, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie https://gis.gov.pl

ZAŁĄCZNIK NR 27: REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2- GASTRONOMIA

Poniższe zasady wynikają z Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i GIS dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zasady obowiązują we wszystkich punktach gastronomicznych na terenie Term. 

 1. Należy utrzymać 1,5-metrową odległość od innych klientów.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu. Bezdotykowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości zostały udostępnione we wszystkich punktach gastronomicznych oraz toaletach. 
 3. W toaletach znajdują się instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 4. Klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsc przy stoliku. 
 5. Stoliki są dezynfekowane po zakończeniu obsługi gości przy danym stoliku.
 6. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) wydawane będą bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
 7. Możliwość obsługi automatu do gorących napojów przez klientów, na stacjach paliw, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk bądź skorzystaniu z jednorazowych rękawiczek.
 8. W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren lokalu. Osoba, u której stwierdzono wyraźne oznaki choroby zostanie poinstruowana konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie https://gis.gov.pl

ZAŁĄCZNIK NR 28: REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2- SIŁOWNIA / FITNESS

Poniższe zasady wynikają z Wytycznych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 1. Klient ma obowiązek z zapoznaniem się z niniejszymi zasadami przed skorzystaniem z siłowni /klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.
 2. Przy wejściu do siłowni oraz klubu fitness zostanie umieszczona informacja o maksymalnej liczbie ćwiczących.
 3. Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z ćwiczeń do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 4. Na ternie obiektu znajdują się informacje (piktogramy / zasady) dotyczące zachowania określonych wytycznych  bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie. Informacje te zostały również zamieszczenie na stronie internetowej obiektu.
 5. Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness. 
 6. Zaleca się aby klienci wybierając sprzęt do ćwiczeń pamiętali o zasadzie utrzymania wymaganego dystansu. 
 7. Rozstawienie sprzętów w siłowni – należy w miarę możliwości korzystać z co drugiej maszyny znajdującej się na terenie siłowni. 
 8. Na terenie siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2). Osób w pełni zaszczepionych nie wlicza się do limitu osób.
 9. W obszarze wejścia / recepcji oraz przy wyjściu z toalet i przy wejściu do siłowni oraz sali fitness znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji. Zaleca się użycie płynu przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu ćwiczeń. 
 10. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 11. W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren siłowni lub sali fitness. Osoba, u której stwierdzono wyraźne oznaki choroby zostanie poinstruowana konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie https://gis.gov.pl

ZAŁĄCZNIK NR 29: REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2- PARK ROZRYWKI – PARK WODNY

Poniższe zasady wynikają z Wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania parków rozrywki oraz obiektów basenowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 1. Na terenie obiektu znajdują się oznaczenia dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w związku z SARS-CoV-2, jak również nadawane są regularne komunikaty głosowe. Klienci maja bezwzględny obowiązek stosowania się do obowiązujących zasad. Osoby łamiące zasady i nie stosujące się do poleceń personelu będą wyproszone z obiektu. 
 2. Na terenie obiektu umieszczone zostały czytelne instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji. Ponadto we wszystkich toaletach / pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty informacyjne wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 3. Przy wejściu do obiektu jak również w toaletach i wejściach do punktów gastronomicznych znajdują się bezdotykowe dozowniki z płynem dezynfekującym. Klienci mają obowiązek zdezynfekować dłonie zgodnie z umieszczoną instrukcją. 
 4. Osoby czekające w kolejkach do kas mają obowiązek zachowywać 1,5 m odległości od pozostałych klientów.
 5. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub rodzina / osoby zamieszkałe w jednym gospodarstwie domowym.
 6. Rekomenduje się korzystanie z płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach na terenie parku.
 7. Osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych mają bezwzględny zakaz wchodzenia na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury.  
 8. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Klienci muszą przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej i pamiętać, że przejście do hali basenowej jest obowiązkowo przez brodzik do płukania stóp. Niezastosowanie się do zaleceń związanych z kąpielą i zmianą obuwia będzie skutkować odmową wejścia na strefę basenową i może skutkować wyproszeniem z obiektu. 
 9. Zalecamy, aby klienci stosowali zasadę odległości od pozostałych klientów we wszystkich strefach parku (dotyczy strefy pryszniców, toalet, niecek rekreacyjnych, tarasów zewnętrznych i innych). 
 10. Zaleca się regularne, częste i dokładne myć ręce wodą z mydłem zgodnie z umieszczonymi instrukcjami umieszczonymi przy umywalkach. 
 11. W celu równomiernego rozmieszczenia klientów na terenie obiektu obsługa ma prawo do wyproszenia gości z danej strefy / niecki w przypadku nadmiernego zagęszczenia. 
 12. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników przed wejściem do hali basenowej – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po skorzystaniu z usług parku należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 13. Zasady działania Saunarium:
  • zaleca się zachowanie 1,5 metrowego odstępu od pozostałych klientów;
  • brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren parku. Osoba, u której stwierdzono wyraźne oznaki choroby zostanie poinstruowana konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie https://gis.gov.pl