PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE NORMOBARICKÝCH KOMÔR

Nachádzajúcich sa v komplexe Chochołowskie Termy

Adresa: Chochołów 400, 34-513 Chochołów

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

1. Tieto Pravidlá o používaní normobarických komôr, ďalej len „Pravidlá“, určujú podmienky a pravidlá používania normobarických komôr v komplexe Chochołowskie Termy na adrese: Chochołów 400, 34-513 Chochołów a možnosti pobytu v týchto komorách. Tieto služby poskytuje spoločnosť Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom Chochołów, Chochołów 400, 34-513 Chochołów (ďalej len „Termy“ alebo „Spoločnosť“).

2. Pravidlá tvoria základ pre použitie normobarických komôr a sú hlavným dokumentom vymedzujúcim práva a povinnosti účastníkov zúčastňujúcich sa pobytov v týchto komorách.

3. Každý účastník je bezpodmienečne povinný prečítať si pred použitím komory obsah týchto Pravidiel, najmä ustanovení o kontraindikáciách.

4. Pravidlá sú k dispozícii na oficiálnych webových stránkach Teriem na adrese: https://www.chocholowskietermy.pl, na karte: https://www.chocholowskietermy.pl/regulamin-normobaria; umiestnené na viditeľnom mieste na recepcii normobarických komôr, a záujemcom ich na požiadanie poskytnú na individuálne preštudovanie aj zamestnanci pred začatím pobytu v komore.

PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE KOMÔR

§ 2

Indikácie a kontraindikácie pre použitie normobarických komôr

 1. Indikácie terapie v normobarickej komore:
 • Ochorenia spojené s tkanivovou hypoxiou
 • Liečba bakteriálnych chorôb, ako je lymská borelióza
 • Fibromyalgia
 • Kožné ochorenia, ako je psoriáza, erytém, reumatoidná artritída, žihľavka, akné
 • Poruchy gastrointestinálneho traktu, nedostatočná absorpcia živín
 • Edém, mykóza
 • Spomalenie procesu starnutia
 • Komplikácie po rádioterapii mäkkých tkanív a kostí
 • Anémia
 • Migréna
 • Depresia
 • Astma
 • Poruchy potencie, podpora liečby neplodnosti
 • Podpora liečby nadváhy a obezity
 • Stavy chronickej únavy, podpora fyzickej a duševnej odolnosti
 • Problémy s pamäťou a koncentráciou
 • Kardiovaskulárne choroby (ateroskleróza a hypertenzia)
 • Ochorenia nervového systému, ako sú ADHD, autizmus, Aspergerov syndróm, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba
 • Choroby spojené s autoagresiou
 • Zápal, poúrazové stavy, ťažko liečiteľné rany
 • Spomalenie procesov starnutia pokožky, ako je ochabnutie, zmena farby
 • Podpora liečby procesov starnutia vnútorných orgánov
 • Diabetická noha a ďalšie komplikácie spojené s cukrovkou
 • Liečba lézií po mŕtvici
 • Mozgová obrna
 • Alergie, poškodenie pečene spôsobené alkoholom
 • A veľa ďalších.
 1. Kontraindikácie použitia normobarickej komory:
 • Krvácanie 
 • Tehotenstvo
 • Katarakta
 • Vírusová infekcia
 • Optická neuritída 
 • Horúčka 
 • Epilepsia alebo záchvaty
 • Hypoglykémia u ľudí s cukrovkou
 • Pneumotorax a stav po operácii hrudníka
 • Emfyzém
 • Zápal stredného ucha alebo akútne problémy s ušami 
 • Zápal dutín 
 • Infekcia horných dýchacích ciest
 • Difúzne neoplastické ochorenie (po chemoterapii je použitie komory možné až po uplynutí  minimálne 4 týždňov)  
 • Pľúcne ochorenia spojené s retenciou oxidu uhličitého 
 • Kardiostimulátor 
 • Poškodenie ušného bubienka u potápačov 
 • Nepriechodnosť Eustachovej trubice 
 • Trvalo implantovaný načúvací prístroj  
 • Užívanie určitých liekov obsahujúcich látky ako: doxorubicín (adriamycín), disulfiram, cisplatina, mafenidacetát (sulfamylon) 
 • Klaustrofóbia (vstup na vaše vlastné riziko)
 • Ďalšie individuálne kontraindikácie

3. Pred použitím normobarickej komory je nevyhnutné, aby ste sa oboznámili s vyššie uvedenými kontraindikáciami. 

4. Pred vstupom do komory musíte tiež povinne vyplniť a podpísať príslušné formuláre a predložiť požadované vyhlásenie (-ia) (písomne) – za týmto účelom by osoba, ktorá plánuje využiť komoru, mala prísť na miesto najmenej 15 minút pred plánovaným časom začatia pobytu v komore (navyše je potrebné vziať do úvahy čas potrebný na prípadné prezlečenie, prezutie atď.).

5. Ak existujú nejaké kontraindikácie u osoby, ktorá má v úmysle použiť normobarickú komoru (uvedené priamo v časti 2 vyššie, ako aj individuálne kontraindikácie, ktoré nie sú uvedené), je použitie komory prísne zakázané a je v rozpore s týmito Pravidlami.

6. Osoba používajúca normobarickú komoru, oboznámená s indikáciami a kontraindikáciami spojenými s jej používaním, vstupom do komory potvrdzuje, že si nie je vedomá žiadnych kontraindikácií, ktoré sú uvedené v bode 2 týchto Pravidiel ani ďalších individuálnych kontraindikácií. Ak dôjde ku vstupu do komory aj napriek existujúcim kontraindikáciám, za prípadné komplikácie vyplývajúce z dôvodov súvisiacich s týmito kontraindikáciami zodpovedá výlučne osoba používajúca komoru.

§ 3

Vekové (a iné) obmedzenia používania komôr

1. Komoru môžu používať:

a) dospelí;

b) osoby mladšie ako 18 rokov a osoby nespôsobilé na právne úkony iba s písomným súhlasom rodiča / zákonného zástupcu vrátane:

c) osoby vo veku od 6 do 13 rokov a osoby nespôsobilé na právne úkony iba v sprievode dospelých osôb.

2. Deti mladšie ako 6 rokov nemôžu komoru používať.

3. Komoru nesmú používať osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

§ 4

Zľavy, permanentky

1. Zľavy na pobyt v komore sú poskytované:

a) deťom od 6. narodenín do 16. narodenín;

b) osobám so zdravotným postihnutím, ktoré majú príslušné osvedčenie o zaradení do 1. skupiny ťažko zdravotne poskytnutých osôb a ich sprievodcom;

c) seniorom, ktorí majú 60 a viac rokov.

2. Osoby, ktoré chcú využiť komory, majú možnosť zakúpiť si vstupenky na jednorazové vstupy alebo permanentky na 10 pobytov s trojmesačnou dobou platnosti od dátumu zakúpenia permanentky.

§ 5

Príprava na použitie komory

1. Príprava na použitie komory:

1. zákaz konzumácie alkoholu a iných látok vrátane drog najmenej 12 hodín pred vstupom;

2. zákaz fajčenia najmenej 30 minút pred vstupom;

3. zákaz pitia sýtených nápojov najmenej 30 minút pred vstupom;

4. ľudia s cukrovkou by sa mali pred vstupom do komory najesť a užiť antidiabetické lieky podľa aktuálneho liečebného režimu;

5. ľudia užívajúci lieky by mali brať lieky podľa harmonogramu individuálnej liečby počas jedného pobytu, ako aj cyklického používania komory.

2. Pred vstupom do komory musíte vyplniť a podpísať príslušné formuláre a predložiť požadované vyhlásenie (-a) (písomne) – za týmto účelom by sa osoba plánujúca použitie komory mala dostaviť na miesto najmenej 15 minút pred plánovaným časom začiatku pobytu v komore (okrem toho je potrebné vziať do úvahy čas potrebný na prípadné prezlečenie, prezutie atď.).

3.  Pred vstupom do komory si zoblečte vrchný odev a nechajte ho v šatni.

4. Osoby vstupujúce do komôr priamo z bazénovej zóny sa musia prezliecť do suchého oblečenia v šatni dostupnej pri komorách. Na recepcii, kde sa nachádzajú komory, je možné si požičať župany.

5. Z hygienických dôvodov sa vyžaduje, aby ste sa pred vstupom do normobarickej komory prezuli. Vonkajšiu obuv uložte do vyhradenej skrinky.

6. Užívateľ je zodpovedný za bezpečné uzatvorenie skriniek, uvedených v ods. 5 vyššie. Za  predmety ponechané v otvorených alebo nesprávne uzavretých skrinkách, peniaze a cennosti, Personál a Vedenie Teriem nezodpovedajú.

7. Je zakázané vnášať do komory:

 1. alkoholické a sýtené nápoje;
 2. jedlá;
 3. kozmetické prípravky v spreji;
 4. nabíjačky mobilných telefónov a iných mobilných zariadení;
 5. ostré predmety;
 6. zapaľovače, zápalky a akékoľvek predmety, ktoré môžu spôsobiť požiar;
 7. cigarety vrátane elektronických cigariet – tzv e-cigarety .

§ 6

Používanie komory

1. Každá komora má obmedzený počet miest: 15 v komfortnej zóne a 4 vo VIP zóne.

2. Z dôvodu rozmerov priechodu sa vstup do prechodovej miestnosti komory vykonáva v skupinách do 10 osôb okrem zamestnancov.

3. Do komory sa vstupuje cez prechodovú miestnosť, ktorá slúži na postupnú zmenu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom komory. Táto fáza trvá približne 3 – 4 minúty. V dôsledku zmeny tlaku môže dôjsť k zaľahnutiu v ušiach – v prípade výskytu by sa mala použiť jedna z nasledujúcich metód:

1. napiť sa vody;

2. Valsalvov manéver: vyfukujeme vzduch z pľúc nosom, pričom si zapcháme ústa aj  nos;

3. zapcháme si nos a prehltneme sliny;

4. Lowryho manéver: zapcháme si nos, vyfúkneme vzduchu a súčasne prehĺtame sliny;

5. Frenzelov manéver: pri vyfukovaní vzduchu pritlačte zadnú časť jazyka na podnebie, akoby ste mali vysloviť písmeno „K“.

4. O zvýšení alebo znížení tlaku v prechodovej komore rozhoduje poverená osoba z Personálu Teriem. Tlak v prechodovej miestnosti sa zvyšuje a znižuje veľmi pomaly, aby boli nepríjemné pocity v ušiach minimalizované.

5. Ak sa v prechodovej komore necítite dobre alebo pociťujete akékoľvek nepohodlie, okamžite to oznámte členovi Personálu Teriem, ktorý sa nachádza v prechodovej komore. Ak sa účastník v dôsledku nepríjemných pocitov rozhodne, že v tom momente (t. j. ešte v prechodovej komore) chce prestať používať komoru, treba to okamžite oznámiť členovi Personálu Teriem, ktorý sa nachádza v prechodovej komore. V takejto situácii má účastník, ktorý odstúpil od používania komory ešte v prechodovej komore, nárok na vrátenie vstupného. Ak sa odstúpenie uskutoční po vstupe do hlavnej komory, vstupné sa nevracia.  

6. Pobyty sa konajú každý deň vo vymedzených časoch. Pobyt trvá 2 hodiny od vstupu do výstupu z hlavnej komory. Osoba, ktorá skupinu v komore sprevádza, rozhodne, kedy komoru možno opustiť.

7. Normobaria je zóna pokoja a oddychu. Počas pobytu v normobarickej komore nesmie správanie účastníkov terapie vyrušovať ostatných ľudí alebo pre nich byť obťažujúce. Osoby, ktoré nedodržiavajú pravidlá ustanovené v týchto Pravidlách, môžu byť zamestnancami upozornení a / alebo požiadaní, aby opustili normobarickú komoru bez náhrady vstupného.

8. V komore zaujmite svoje miesto a snažte sa minimalizovať pohyb, s výnimkou použitia toalety alebo ak sa potrebujete napiť vody.

9. Je zakázané vhadzovať do toalety nachádzajúcej sa v komore akékoľvek predmety okrem toaletného papiera dostupného v komore.

10. V komorách je zakázané nalievať vodu Redox do súkromných nádob a vynášať ju von z komory.

11. Hlavná komora je rozdelená na dve zóny: komfortná zóna a VIP zóna. Ľudia s lístkom do komfortnej zóny majú prísny zákaz vstupu do VIP zóny.

12. Používať telefón alebo iné mobilné zariadenie je povolené, nezabudnite však, že nesmie rušiť ostatných ľudí, ktorí používajú komoru – je potrebné používať slúchadlá.

13. Všetky audio-video zariadenia dostupné v komorách sú obsluhované iba Personálom Teriem.

14. V komore je k dispozícii občerstvenie podávané zamestnancom. Je možné piť horúci nápoj, buďte však mimoriadne opatrní, aby nedošlo k obareniu.

15. Kontakt s recepciou je možný prostredníctvom interkomu – za týmto účelom zdvihnite slúchadlo telefónu umiestnené na skrinke v hlavnej komore a stlačte kláves 1.

16. Ak sa počas procedúry necítite dobre, okamžite to prosím oznámte to zamestnancovi, ktorý sa nachádza v komore.

17. V prípade potreby náhleho opustenia komory informujte o tejto skutočnosti personál alebo, ako poslednú možnosť, stlačte červené núdzové tlačidlo umiestnené v každej miestnosti na stene. Čas potrebný na vypustenie vzduchu z komory je približne 4 minúty. Upozorňujeme, že v prípade neoprávneného použitia núdzového tlačidla bude zákazníkovi účtovaný poplatok za opätovné naplnenie komory vo výške až 3 000,00 PLN (slovne: tri tisíc zlotých).

18. V prípade odstúpenia od používania komory a jej opustenia po vstupe do hlavnej komory sa vstupné nevracia.

19. Počas pobytu v komore a po jej použití sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

• Bolesť hlavy

• Nevoľnosť alebo zvracanie

• Bolesť v ušiach a prínosových dutinách

• Barotrauma ucha

• Dočasné poruchy zrakovej ostrosti

• Obmedzené videnie

• Zhoršenie vírusových ochorení

• Únava z príliš dlhého pobytu v komore

• Okrem toho sa môžu u osoby, ktorá použila komoru, vyskytnúť ďalšie komplikácie, ktoré nie sú uvedené vyššie.

§ 7

Bezpečnosť

Normobarické komory v Termach majú tieto bezpečnostné prvky:

 • Dva nezávislé systémy na kontrolu biologických podmienok.
 • Systémy detekcie dymu.
 • Systémy rýchleho vyprázdňovania komôr pomocou núdzových tlačidiel umiestnených na stenách každej komory, prechodnej miestnosti a predsiene.
 • Systém vyprázdňovania komory pomocou ručných ventilov. Ventily sú umiestnené v hlavnej komore pri vstupe do prechodovej miestnosti a vonku v predsieni.
 • Automatická a mechanická regulácia tlaku.
 • Systém ochrany proti nadmernej koncentrácii plynu.
 • Ochrana pred výpadkom napájania.
 • Hasiace prístroje.
 • Spojenie s vonkajším svetom prostredníctvom wi-fi a pevnej telefónnej linky.
 • V normobarickej komore sa použili vysoko kvalitné materiály s certifikátom nehorľavosti.
 • Dvojkanálový klimatizačný systém, ktorý súčasne reguluje teplotu a vlhkosť vzduchu.
 • Priestory sú pravidelne dezinfikované ozónom.
 • Nainštalovaný systém núdzového osvetlenia.

REZERVÁCIA TERMÍNU POBYTU V KOMORE

§ 8

Pravidlá rezervácie

1. Z dôvodu obmedzeného počtu miest v normobarických komorách v Termach je potrebné si vopred objednať pobyt v komore (vrátane viacerých pobytov):

a) telefonicky: +48 572 70 80 96;

b) e-mailom na adresu: normobaria@chocholowskietermy.pl;

c) prostredníctvom formulára na webovej stránke: https://www.chocholowskietermy.pl/formularz-rezerwacyjny-normobaria/;

d) osobne na recepcii Chochołowskej Normobarie.

2. V rámci darčekových voucherov a / alebo zakúpených permanentiek je tiež potrebné vopred si rezervovať presný termín pobytu v komore.

3. Pri rezervácii klient stanoví dátum/dátumy, kedy chce komoru využívať.

4. Za účelom rezervácie dátumu (-ov) pobytu v normobarickej komore a následného potvrdenia tejto rezervácie, ako aj za účelom možnosti účasti na samotnom pobyte v normobarickej komore, je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

a. meno a priezvisko účastníka;

b. vek účastníka;

c. meno a priezvisko zákonného zástupcu (ak je účastník maloletý alebo ide o osobu nespôsobilú na právne úkony);

d. telefónne číslo a / alebo e-mailová adresa účastníka alebo osoby uskutočňujúcej rezerváciu v mene účastníka alebo jeho zákonného zástupcu (ak je účastník maloletý alebo ide o osobu nespôsobilú na právne úkony);

e. meno a priezvisko organizátora/vedúceho skupiny (v prípade skupinovej rezervácie);

f. telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa organizátora/vedúceho skupiny (v prípade skupinovej rezervácie).

5. Rezerváciu je možné vykonať v mene viacerých účastníkov naraz.

6. Odmietnutie poskytnutia údajov uvedených vyššie v ods. 4 a 5 znemožňuje rezerváciu.

7. Osoba vykonávajúca rezerváciu je zodpovedná za správnosť údajov poskytnutých na účely rezervácie. Spoločnosť nezodpovedá za nesprávny výber termínu pobytu v komore alebo nesprávne zadané údaje.

8. Rezervácia termínu pobytu v normobarickej komore sa uskutoční po tom, čo Personál Teriem skontroluje dostupnosť daného termínu a uskutočni sa poskytnutím príslušnej spätnej väzby e-mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje uvedené v priebehu rezervácie. Okrem toho môže Personál Teriem kontaktovať účastníka jeden deň pred rezervovaným dátumom pobytu v komore, za účelom pripomenutia rezervácie a konečného potvrdenia jej platnosti.

9. Rezervácia je bezplatná.

10. Nezaplatenú rezerváciu pobytu je možné zrušiť. Zrušenie takejto rezervácie by malo byť nahlásené čo najskôr, najneskôr však 2 hodiny pred plánovaným pobytom v komore, aby mohli byť voľné termíny poskytnuté ďalším osobám.

11. Za účelom vyplnenia a podpísania príslušných formulárov a predloženia požadovaných vyhlásení by sa osoba plánujúca použitie komory mala dostaviť na miesto, t. j. na recepciu normobarických komôr, najmenej 15 minút pred plánovaným časom začiatku pobytu v komore (navyše je potrebné počítať s časom potrebným na prípadné prezlečenie, prezutie a pod.). V prípade oneskorenia brániaceho splneniu vyššie uvedených povinností vo vhodnom čase, t. j. bez toho, aby to malo vplyv na začiatok pobytu v plánovanom čase, si Personál Teriem vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a odmietnuť účasť na pobyte v komore.

12. Pokiaľ nie je termín zasadania v normobarickej komore rezervovaný vopred, bude účasť na takomto zasadnutí možná iba v prípade voľných miest. Toto pravidlo platí pre ľudí, ktorí chcú využívať komoru na základe lístka oprávňujúceho na jeden vstup, ako aj pre držiteľov permanentiek a voucherov.

OSOBNÉ ÚDAJE

§ 9

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov osôb využívajúcich normobarické komory je Spoločnosť Chochołowskie Termy Sp. z o.o. so sídlom v Chochołowe (34-513) Chochołów 400, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedenom Okresným súdom Kraków-Śródmieście. v Krakove, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Obchodná divízia národného súdneho registra) pod číslom KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322.

§ 10

Monitoring

1. Zóna, v ktorej sa nachádzajú normobarické komory, je predmetom vizuálneho monitorovania.

2. Kamery snímajúce obraz sa nachádzajú na recepcii (pohľad na servisné pracovisko), v čakárni, v šatni a v každej z komôr v prechodnej miestnosti, v komfortnej zóne a vo VIP zóne.

3. Jediným účelom použitia videomonitoringu je zaistenie bezpečnosti osôb nachádzajúcich v monitorovanom priestore (vrátane bezpečnosti zamestnancov), poriadku a ochrana majetku, ako aj možné stanovenie, vyšetrovanie a obrana vzájomných pohľadávok.

4. Zaznamenané informácie nebudú použité na iné účely, ako sú uvedené vyššie.

5. Je potrebné poznamenať, že monitorovanie bude zasahovať do súkromia zákazníkov čo najmenej.

§ 11

Detailné informácie

Všetky ďalšie podrobné informácie požadované zákonom, týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov osôb využívajúcich normobarické komory, sú obsiahnuté v príslušnej informačnej doložke tvoriacej prílohu k týmto predpisom, ktorá je tiež k dispozícii na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Teriem na adrese: https: // www .chocholowskietermy.pl, na karte: https://www.chocholowskietermy.pl/klauzula-informacyjna-normobaria, umiestnené na viditeľnom mieste na recepcii normobarických komôr, a záujemcom ich na požiadanie poskytnú na individuálne preštudovanie aj zamestnanci pred začatím pobytu v komore.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 12

1. Vo všetkých veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Pravidla, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä vrátane ustanovení zákona z 23. apríla 1964, občianskeho zákonníka a ďalších príslušných právnych aktov, ako aj vnútorných predpisov platných v Termách, najmä vrátane Hlavného Návštevného Poriadku Spoločnosti Chochołowskie Termy Sp. z o.o. so sídlom v Chochołowe, ktoré definujú organizáciu a pravidlá používania služieb poskytovaných Termami. 

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať ustanovenia týchto Pravidiel.

3. Zmeny a doplnenia Pravidiel budú účinné od uvedeného dátumu spolu s informáciami o ich zmene. Pre daného účastníka využívajúceho normobarickú komoru by mala byť záväzná verzia nariadení, ktorá je platná v čase, keď účastník predloží vyhlásenie, že si pravidlá prečítal.

4. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť nariadení Pravidiel.

5. Nariadenia nadobúdajú platnosť dňom 27. októbra 2021.