NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

„CHOCHOŁOWSKIE TERMY“ SP. Z O.O.


Obsah

§ 1 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Tieto predpisy definujú organizáciu a pravidlá používania služieb dostupných v termálnom kúpalisku Chochołowskie Termy Sp. z o.o., Chochołów 400, 34-513 Chochołów (ďalej len: Termy).
 2. V týchto predpisoch sa budú používať nasledujúce pojmy:
 1. Návštevný poriadok – obsah tohto dokumentu a obsah iných dokumentov ktoré bolí schválene vedením spoločnosti Chochołowskie Termy Sp. z o.o. a ďalšími oprávnenými osobami; upravujúce zásady využívania služieb dostupných v termálnom kúpalisku Chochołowskie Termy Sp. z o.o.
 2. Vedenie zariadenia – osoby riadiace kúpaliskom v mene správcu Chochołowskie Termy Sp. z o.o., Chochołów 400, 34-513 Chochołów.
 3. Návštevník – fyzická osoba, ktorá využíva určité všeobecné služby.
 4. Organizátor – fyzická osoba, ktorá sprevádza organizovanú skupinu, stará sa o ňu a kontroluje poskytovanie služieb tejto skupine; alebo právnická osoba, ktorá organizuje pobyt v Termoch pre organizovanú skupinu.
 5. Návštevný poriadok predovšetkým definuje:
 1. spôsob a formu poskytovania služieb Termami v záujme riadnej dostupnosti a kvality týchto služieb,
 2. podmienky, ktoré Termy poskytujú Návštevníkovi, vrátane rozsahu činností jeho zamestnancov a podmienok spolupráce medzi zamestnancami a Návštevníkmi v záujme efektívnosti pri využívaní služieb, bezpečnosti a pohodlia Návštevníkov
 3. práva a povinnosti Návštevníkov.
 1. Pri vstupe do areálu Termov, pred využitím akýchkoľvek služieb/zariadení alebo objednaním/nákupom služieb online je každý Návštevník povinný oboznámiť sa s týmto Návštevným poriadkom.
 2. Všetci Návštevníci sú povinní riadiť sa týmto Návštevným poriadkom. Predpokladá sa, že pri nakúpe, bezplatnom prevzatí alebo inom spôsobe nadobudnutia vstupenky/vstupeniek každý Návštevník akceptuje ustanovenia Návštevného poriadku a všetky ďalšie príkazy týkajúce sa zabezpečenia bezpečnosti v priestoroch areálu.
 3. Termy sú monitorované. Cieľom monitoringu je zvýšiť bezpečnosť návštevníkov v jeho areáli. Návštevníci súhlasia nielen s monitorovaním svojho vlastného pobytu v zariadení, ale aj s prípadným využitím nasnímaného filmového materiálu pri sporoch, ako sú napríklad dodatočné poplatky za používanie atrakcií, nákup gastronomických výrobkov, dodržiavanie týchto predpisov, atď. Monitoring sa nevzťahuje na prezliekacie kabínky a toalety.
 4. Vedenie zariadenia môže dočasne obmedziť prístup k zariadeniu z dôvodu prekročenia maximálneho počtu osôb, ktoré ho používajú. Takéto informácie budú vždy poskytnuté vo forme príslušných správ.

§ 2

ZÁSADY PREVÁDZKY TERMOV

 1.        –      Prevádzková doba Termov je denne od 8.00 hod. do 22.00 hod. 
 • Posilňovňa je otvorená od 8.00 hod. do 22.00 hod. 
 • SPA je otvorené od 9.00 hod. do 21.00 hod. 
 • Saunarium je otvorené od 10.00 hod. do 22.00 hod. 
 • Bazénová zóna je otvorená od 9.30 hod. do 21.30 hod. Okrem: toboganov, plaveckého bazéna na poschodí -1 a vonkajšieho bazéna na poschodí -1, ktoré sú otvorené od 9.00 hod. do 21.15 hod. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny otváracích hodín alebo úplného uzavretia zariadenia v určitých dňoch. Informácie o zmenách prevádzkovej doby alebo o celkovom uzavretí Termov budú s dostatočným predstihom zverejnené na internetovej stránke kúpaliska.

 1. V Termoch sú oddelené hlavné zóny prístupnosti pre používateľov. Sú to: bazénová zóna, liečebná zóna, Saunarium, zóna Šport a SPA. Každá z týchto zón má inú funkčnosť a na vstupy do týchto zón sa vzťahujú rôzne poplatky, ako je uvedené v cenníku objektu.
 2. Podrobné pravidlá používania každej zo zón uvedených v § 2 ods. 2, zariadenia alebo atrakcií sú špecifikované v osobitných predpisoch alebo inštrukciách, ktorých ustanovenia môžu dopĺňať obsah tohto Návštevného poriadku. Vyššie uvedené predpisy a inštrukcie sú k dispozícii pri vstupe do každej zóny.
 3. Termy nenesú zodpovednosť za zranenia, úrazy a ich následky vyplývajúce z nedodržania pravidiel uvedených v tomto Návštevnom poriadku.
 4. Návštevníci nie sú oprávnení distribuovať letáky, predávať tovar, ponúkať alebo vykonávať služby bez písomného súhlasu vedenia Termov.
 5. Do areálu Termov je zakázané prinášať jedlo, alkohol a iné nápoje.
 6. Je zakázané konzumovať jedlá a nápoje mimo vyhradených priestorov.
 7. V priestore Termov je úplný zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. V Termoch, reštauráciách, v bazénovej zóne (vrátane vonkajších bazénov), v liečebnej zóne, v Saunarium, SPA a vo Fitness centre sú zakázané aj E-cigarety.
 8. Každý Návštevník Termov je povinný bezodkladne informovať záchranárov alebo innych zodpovedných zamestnancov zariadenia o situáciách, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu pre Návštevníkov alebo zamestnancov zariadenia.
 9. Návštevníci majú povinnosť využívať služby Termov tak, aby nepoškodzovali zariadenia a vegetáciu v ich areáli. V prípade nesprávneho použitia, zavineného znečistenia, poškodenia alebo odstránenia predmetov/zariadení z aktuálneho umiestnenia nesie Návštevník plnú právnu a vecnú zodpovednosť za spôsobené škody.
 10. Všetky zariadenia sú vo vlastníctve spoločnosti CHOCHOŁOWSKIE TERMY. V prípade poškodenia zariadenia Návštevník znáša náklady na opravu. Náklady na opravu budú vždy odhadnuté Vedením zariadenia.
 11. Použitie šatní je povinné. Vzhľadom na monitorovanie priestoru šatní by návštevníci mali na prezliekanie používať prezliekacie kabínky. Každý Návštevník je povinný prečítať si pred vložením vecí do šatňovej skrinky číslo zobrazené na displeji čítačky kariet a umiestniť predmety výhradne do určenej skrinky.
 12. Stratené veci, ktoré si Návštevníci Termov zabudli v areáli, sa uchovávajú počas 7 dní od dátumu ich nájdenia. Po tomto termíne sa nájdené predmety prevedú na Biuro Rzeczy Znalezionych 34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14 s výnimkou čiapok, uterákov, plaviek, spodnej bielizne, hračiek atď., ktoré budú recyklované. Doklady (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) budú po 7 dňoch od ich nájdená odovzdané polícii. V prípade, že Biuro Rzeczy Znalezionych odmietne dané veci prevziať, budú aj tieto recyklované. Termy si vyhradzujú právo otvoriť zabudnuté tašky, za účelom overenia, či neobsahujú nebezpečné materiály a látky, alebo rýchlo sa kaziace potraviny. Výnimkou je obdobie, počas ktorého je v platnosti osobitný sanitárny režim týkajúci sa COVID-19 – počas tohto obdobia budú z bezpečnostných dôvodov všetky predmety zabudnuté v priestoroch Teriem, ako sú čiapky, uteráky, potreby osobnej hygieny, plavky, spodná bielizeň a hračky zlikvidované.
 13. Každý Návštevník je, pred tým ako uloží svoje veci do šatňovej skrinky alebo do bezpečnostnej schránky, povinný oboznámiť sa s pravidlami ich používania a so systémom ich prevádzky. Všetky predmety nájdene v areáli Termov by mali byť odovzdané zodpovedným zamestnancom.
 14. Vedenie zariadenia je oprávnené odmietnuť poskytovanie služieb zo strany Termov Návštevníkom, ktorí konajú proti ustanoveniam tohto Návštevného poriadku. Nedodržanie podmienok uvedených v tomto Návštevnom poriadku sa môže považovať za pokus o narušenie verejného poriadku, čo môže viesť k tomu, že zamestnanci požadujú o zásah súkromnej bezpečnostnej služby, v prípade potreby aj polície. V takýchto prípadoch nebudú náklady na nákup vstupeniek vrátené.
 15. Vedenie zariadenia alebo ním poverené osoby majú právo zakázať vstup do areálu alebo vykázať z areálu Termov osobu, ktorej správanie jasne naznačuje, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných narkotík, alebo z iného dôvodu predstavuje ohrozenie osôb alebo majetku (agresivita, nebezpečné správanie sa, atď.).
 16. Ak Návštevník v prípade uvedenom vyššie (ods. 16), nebude postupovať v súlade s pokynmi Vedenia zariadenia alebo ním poverených osôb a vstúpi do areálu Termov alebo ho odmietne opustiť, bude podliehať pokute vo výške od 200,00 PLN do 1000,00 PLN.
 17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti Termov resp. niektoré atrakcie v prípade nutnej údržby a/alebo z objektívnych dôvodov (plná kapacita a/alebo iná nepredvídaná okolnosť ohrozujúca zdravie a bezpečnosť návštevníkov).
 18. Návštevníci sú povinní striktne dodržiavať pokyny uvedené na všetkých výstražných tabuliach. Je zakázané ničiť, znečisťovať alebo premiestňovať tieto tabule. Informácie a piktogramy sú neoddeliteľnou súčasťou Návštevného poriadku.
 19. Atrakcie a vybavenie, ktoré je v areáli k dispozícii, sú automaticky kontrolované. Termálne kúpalisko nezaručuje prístup ku všetkým atrakciám a zariadeniam v každom čase, najmä kvôli potrebe renovácie a údržby.
 20. Plánuje sa predkladať ponuky pre Návštevníkov, ktoré obsahujú rôzne druhy propagačných akcií. Pravidlá ich používania sú zakotvené v príslušných nariadeniach a informáciách, ktoré sú k dispozícii v Oddelení služieb zákazníkom. Zľavy a propagačné akcie v období ich platnosti sa nesčítajú, pokiaľ nie je v podmienkach akcie uvedené inak.
 21. Aktuálne informácie o druhoch, cenách a pravidlách používania služieb a produktov ponúkaných v Termoch sú uvedené v letákoch a cenníkoch, ktoré sú k dispozícii v areáli, v Oddelení služieb zákazníkom, ako aj na internetovej stránke.

§ 3

PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 1. Vstup do Termov je možný len s platnou vstupenkou. Je ňou transpondér (náramok s elektronickým čipom), aktivovaný pri pokladni za cenu zodpovedajúcu predávanej službe. Transpondér noste na zápästí a na požiadanie sa ním preukážte zamestnancom Termov. Zákazník je povinný osobne si vyzdvihnúť zakúpený transpondér (vstupenku) v pokladnici.
 2. Vstupenka je platná len v deň predaja a oprávňuje na jednorazové využitie zakúpenej služby. Dostupne sú aj permanentky alebo vstupenky na viac vstupov.
 3. Jednodňové ani viacdenné vstupenky (permanentky, atď.), ktoré boli poskytnuté bezplatne, nie je možné zameniť spätne za peniaze.
 4. O možnosti predaja rodinných vstupeniek rozhoduje pokladník. Ak je možné vytvoriť rodinný lístok, bude takáto zľava poskytnutá. Rodinná vstupenka môže zahŕňať:

a. najviac 5 obyčajných vstupeniek

  b. najviac 10 zľavených vstupeniek

Podmienkou je nákup vstupeniek na jednom účte.

 1. Zľavy sa poskytujú maximálne 14 osobám.
 2. Čas využívania služieb sa počíta od prvého načítania čipu na vstupnej bráne po odčítanie čipu a prechod cez výstupnú bránu.
 3. Každá vstupenka má interný peňažný limit pridelený danému transpondéru. Tento limit je možné využiť na nákup jedla a nápojov a platených atrakcií v areáli. Informačné terminály umiestnené v areáli Termov umožňujú kontrolovať aktuálny limit výdavkov na danom transpondéri. Dáta v termináli nemusia zahŕňať aktuálny príplatok za prekročenie času a poplatky za využitie zón Saunarium alebo Šport.
 4. V prípade vykonania akýchkoľvek transakcií s limitom na transpondéri, je Návštevník povinný uhradiť príslušnú sumu pred opustením Termov. Je zakázané poskytnúť transpondér innym Návštevníkom – daný transpondér môže používať len Návštevník, ktorý ho aktivoval na vstupnej bráne. Návštevník nesie plnú zodpovednosť za transakcie vykonané pomocou použitého transpondéra.
 5. Jeden Návštevník môže mať na bráne pri vstupe do zariadenia aktivovaný iba jeden transpondér. Návštevníci s viac ako jedným transpondérom sú povinní vrátiť prebytočné, inak im nebude umožnený vstup do priestorov Termov. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok, odmietnutie vrátenia transpondérov a pokus o vstup do areálu, bude považované za pokus narušenia verejného poriadku v areáli Termov, čo môže mať za následok zásah príslušných bezpečnostných zložiek. Vo vyššie uvedených prípadoch nebudú náklady za nákup vstupeniek vratné. Ak sa Návštevník nemôže preukázať transpondérom pri odchode z areálu, je to považované za jeho stratu a Návštevník je povinný zaplatiť pokutu podľa § 3 ods. 16 tohto Návštevného poriadku. 
 6. Vstup do zón: Saunarium, Šport a liečebnej je možný len po predložení platnej vstupenky (aktivovaného transpondéra vydaného na pokladni). Tento predpis neplatí pre Návštevníkov, ktorí majú právo vstúpiť v dôsledku osobitného povolenia. Návštevníci, ktorí nezákonne vstúpia do areálu Termov a nezákonne použijú platené služby, budú okamžite vykázaní z Termov a zaplatia pokutu za chýbajúci transpondér.
 7. Do areálu kúpaliska je zakázané vstupovať zo súkromnými detskými kočíkmi. Návštevníci sú povinní ponechať kočíky na vyznačenom mieste. Termy ponúkajú možnosť bezplatného prenájmu kočíka, ktorý je možné používať v areáli kúpaliska (bazénová zóna) .
 8. Predané vstupenky a iné zaplatene poplatky sú nevratné. Vrátenie poplatkov za vstupenky je možne len v prípade, že Termy neumožnia využitie zaplatených služieb. Vedenie zariadenia môže odmietnuť výmenu zakúpených služieb za iné produkty alebo služby.
 9. Po vstupe do areálu už nie je možné Organizátorom ani Návštevníkom vrátiť poplatky za chybne zakúpené vstupenky.
 10. Všetky zľavy a akcie sa poskytujú pred vydaním účtu za vstupenky.
 11. Pobyt v šatniach a ich okolí je dovolený len na čas nevyhnutný na prezlečenie. Návštevník je povinný riadne a efektívne zabezpečiť a uzavrieť skrinky pomocou transpondéra a používať ich šetrne. V prípade straty transpondéra, bude obsah skrinky Návštevníkovi vrátený až po kontrole a predložení dôkazu, že je vlastníkom vecí, ktoré sa v skrinke nachádzajú. V tejto situácii majú zamestnanci Termov právo identifikovať používateľa a zistiť si jeho kontaktné údaje. Tieto údaje budú po skončení dňa a zatvorení areálu Termov natrvalo vymazané z databázy a nebudú archivované. Peniaze a cennosti (šperky, telefón, atď.) by mali byť uložené na oddelení služieb zákazníkom. Za stratu cenných predmetov, ktoré neboli uložené v trezore a iných predmetov, ktoré neboli uskladnené v šatňových skrinkách, nenesú Termy zodpovednosť. Nadrozmerné predmety (napr. nosič pre deti), je potrebné oznámiť zamestnancom Termov, ktorí určia miesto, kde je možné daný predmet počas pobytu na kúpalisku bezpečne uskladniť.
 12. Za stratené transpondéry a kľúče od trezorov je potrebné zaplatiť nasledujúce poplatky:

a.   transpondér vydaný dospelej osobe – 530 PLN,

b.   transpondér diskontnej tarify vydaný pre dieťa s nižším nákupným limitom – 130 PLN.

c.   kľúče od trezorov – 10 PLN

d.   vydanie náhradného transpondéra – 30 PLN

 1. Výška týchto poplatkov vyplýva z limitov nákupu služieb na jeden transpondér a z ceny nového zariadenia.
 2. Skupiny detí a mladistvých v školskom veku musia mať aspoň jedného dospelého sprievodcu na 15 účastníkov, ktorý bude za nich zodpovedný počas ich pobytu v areáli Termov. Termy si tiež vyhradzujú právo určiť počet dospelých strážcov a spôsob organizácie starostlivosti o danú skupinu s prihliadnutím na vek, stupeň psychofyzického vývoja, zdravotný stav a prípadné zdravotné postihnutie osôb zverených do ich starostlivosti, ako aj na špecifické okolnosti prevádzky Termov. Za správny počet zakúpených transpondérov zodpovedá Organizátor alebo sprievodca skupiny.
 3. Sprievodca skupiny, je po vstupe do Termov povinný obrátiť sa na vedúceho zmeny záchranárov za účelom stanovenia pravidiel používania kúpaliska touto skupinou.
 4. Sprievodca je zodpovedný za svoju skupinu a je povinný priebežne monitorovať zverené osoby, dodržiavať predpisy Termov a pokyny na používanie jednotlivých zariadení.
 5. Nesprávne zaobchádzanie s transportérom alebo inými vecami (uteráky, kúpacie plášte, reštauračné zariadenia, ležadlá atď.) bude vždy považované za vážne porušenie Návštevného poriadku. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Návštevník uhradí všetky spôsobené materiálne škody. 
 6. V prípade, že Návštevník pri odchode z Termov pri konečnom zúčtovaní v registračnej pokladni, odmieta zaplatiť za nejakú službu alebo tovar, s tvrdením, že taký tovar nekupoval ani službu nevyužil, bude na vyriešenie tohto sporu použitý záznam z monitorovacieho systému. Návštevník, ktorý spochybňuje nákup tovaru alebo služby, má právo podať sťažnosť Riaditeľovi zmeny, čo ho však nezbavuje povinnosti zaplatiť za služby. Návštevník, ktorý spochybňuje skutočnosť, že kúpil daný tovar alebo službu, môže podať sťažnosť do 7 dní odo dňa ku ktorému mu bol daný poplatok účtovaný . Termy sa k tejto reklamáciu vyjadria do 14 dní od jej doručenia.
 7. Bazénová zóna a ostatné vnútorné zóny musia byť opustene do 21.15 hod. a Termy spolu s vonkajšími priestormi by mali byť opustene najneskôr do 22.00 hod. Odchod neskôr ako 22:15 hod. je spoplatnený poplatkom 15,00 PLN/za každých ďalších 5 minút. Pokladnice umožňujúce vstup do areálu Termov sa zatvárajú o 21.00 hod. Vedenie Termov si vyhradzuje právo zmeniť čas uzávierky. Vypnutiu atrakcií a sauny predchádza hlasové a akustické oznámenie 15 min. pred uzavretím zariadenia alebo zóny.
 8. Do areálu Termov môže vstúpiť každý, s výnimkou osôb, ktoré trpia infekčnými chorobami (v súlade so zákonom o prevencii a boji proti infekčným ochoreniam u ľudí a v súlade so zákonom o prevencii infekcií),osôb trpiacich infekčnými alebo nevzhľadnými kožnými vyrážkami a podobne, osôb ktoré majú otvorené rany (okrem drobných poranení), ako aj osôb, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok (aj vo forme liekov a iných podobných prípravkov), ktoré obmedzujúco vplývajú na schopnosť odhadu situácie alebo spôsobujú neprirodzené správanie. V prípade pochybností je potrebné predložiť príslušné osvedčenie, na základe ktorého môže Vedenie Termov rozhodnúť o povolení vstupu do areálu Termov
 9. Splnomocnený zástupca Termov má právo kontrolovať triezvosť osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch, ak ich správanie naznačuje, že môžu byť v stave intoxikácie. Odmietnutie kontroly môže viesť k vykázaniu z areálu alebo k odmietnutiu predaja vstupenky.
 10. Ľudia so sklonmi k svalovým kŕčom, s častým upadaním do bezvedomia, s epileptickými záchvatmi, kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako aj duševne znevýhodnené osoby sa môžu v areáli Termov zdržiavať len pod dozorom odborného ošetrovateľa, ktorý je povinný oznámiť prítomnosť takejto osoby zamestnancovi / vedeniu Termov.
 11. Deti mladšie ako 13 rokov, nevidiaci a ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu, odkázaní na sústavnú asistenciu, môžu využívať služby Termov len pod neustálym dohľadom dospelej osoby. Povinnosť rodičovského alebo zákonného opatrovníctva nie je možné previesť na iných, najmä nie na zamestnancov Termov.
 12. Osoby vo veku od 13 do 16 rokov sa môžu zdržiavať v areáli Termov len pod dohľadom dospelej osoby.
 13. Deti mladšie ako 3 roky a dospelí používajúci plienky musia mať jednorazové plienky určené osobitne na kúpanie.
 14. Návštevníci, ktorí môžu využívať termálne bazény sú:

a. dospelí a deti odo dňa 16. narodenín,

b. deti do dňa 13. narodenín pod dohľadom dospelej osoby,

c. tehotne ženy – môžu využívať ponuku Termov len na vlastnú zodpovednosť.

 1. Návštevník využíva tobogany, šmýkačky, vodnú masáž a iné atrakcie na vlastné riziko. Pri používaní vyššie uvedených zariadení je Návštevník povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom príslušnej atrakcie umiestnenom pri atrakcii. O deti do 13 rokov sa musia starať dospelí.
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné zničenie plaviek pri používaní toboganov a šmýkačiek.
 3. Osoba, ktorá neoprávnene vstúpi do areálu Termov, bude z neho vykázaná. V prípade verbálneho alebo fyzického útoku zo strany Návštevníka, bude privolaná ochrana zariadenia alebo príslušné bezpečnostné zložky.
 4. Je zakázané vnášať do areálu Termov akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb vrátane: strelných zbraní alebo iných typov zbraní, predmetov s ostrými hrotmi, výbušných materiálov.
 5. Je zakázané vnášať do areálu Termov: sklenené obaly a horľavé predmety a kvapaliny, napr. tlakové nádoby: vrátane dezodorantov, sprejov na vlasy atď. Tieto predmety by mali byť ponechané v šatňových skrinkách alebo v trezoroch.
 6. Nárok na zľavu zo vstupného majú:

a. deti vo veku od 3 do 16 rokov,

b. návštevníci so zdravotným postihnutím (skupina I stupňa) a ich opatrovatelia,

c. seniori, ktorí dosiahli vek 60 rokov,

d. deti do 3 rokov majú vstupenky zdarma.

 1. Základom pre získanie zľavenej vstupenky je predloženie dokladu, ktorý potvrdí nárok na zľavu (ISIC, občiansky preukaz, doklad o zdravotnom postihnutí alebo iný doklad).
 2. Termy rešpektujú aj iné zľavene vstupenky. Všetci partneri, ktorí ponúkajú zľavnene vstupenky, sú uvedení na webovej stránke.
 3. Rodičia alebo zákonní zástupcovia sú zodpovední za bezpečnosť neplnoletých osôb a za správne využívanie služieb dostupných v areáli Chochołowskich Termov.

§ 4

PRINCÍPY POUŽÍVANIA PERMANENTIEK

 1. Permanentka (magnetická karta) je k dispozícii zákazníkovi, ktorý zakúpil služby na dobu jeho platnosti. Po uplynutí platnosti alebo po využití všetkých vstupov je nutné kartu odovzdať v pokladni alebo na recepcii. Je možné rozšíriť alebo kúpiť ďalšiu službu na tú istú kartu.
 2. Iné akcie, ktoré sa v súčasnosti konajú v Chochołowskich Termoch, sa na kartu nevzťahujú.
 3. Informácie o aktuálnych cenách, druhoch vstupov a dobách platnosti Permanentiek sú uvedené v Cenníku.
 4. Permanentka Vás oprávňuje na využívanie zakúpených atrakcií počas jeho platnosti až do vyčerpania vstupného limitu.
 5. Využitie Permanentky je možné v dňoch a hodinách prevádzky jednotlivých zón, na ktoré sa vzťahuje príslušný Permanentku.
 6. Informácie o zostávajúcom počte vstupeniek a dobe ich platnosti je možné získať v Termoch v pokladni, v recepcii SPA , na oddelení služieb zákazníkom, alebo osobne po predložení Permanentky.
 7. V prípade, že Návštevník prekročí čas aký bol uvedený na Permanentke alebo chce využiť službu, ktorú daná Permanentka nezahŕňa, je povinný zaplatiť cenu uvedenú v Cenníku. Doplatok je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou pri pokladni.
 8. Permanentka na daný počet vstupov sa vydáva na doručiteľa.
 9. Permanentku môžu jednorazovo využiť iba dve osoby, až kým nebude vyčerpaný limit na nej uvedený.
 10. V jeden deň je možno využiť maximálne 2 vstupy. Platí to pre ktorýkoľvek deň v týždni.
 11. Po uplynutí platnosti Permanentky strácajú nevyužité vstupenky platnosť a dobu platnosti Permanentky nie je možné predĺžiť.
 12. Zakúpenú Permanentku je možné vrátiť do 14 dní od dátumu nákupu, po predložení originálneho účtu. Podmienkou vrátenia peňazí je, že Permanentka nebol použitý ani na jeden vstup.
 13. Ak dôjde k strate karty, je potrebné túto skutočnosť okamžite oznámiť zamestnancom Termov, aby mohla byť daná Permanentka zablokovaná. Poplatok za vydanie duplikátu karty je 5 PLN.
 14. Permanentka neoprávňuje na vstup mimo prevádzky.
 15. Zakúpenie Permanentky znamená prijatie predpisov Návštevného poriadku platných v Termoch.

§ 5

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

 1. Návštevníci využívajú bazény, spolu s inými atrakciami, strojmi na zábavu a športové potreby na vlastné riziko. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržiavať bazény a ostatné vybavenie v bezpečnom stave. Chochołowskie Termy nenesú zodpovednosť za škodu spôsobenú osobe, ak táto škoda vznikla v dôsledku zásahu vyššej moci alebo len z dôvodu zavinenia obete alebo tretej osoby, za ktoré Termy nie sú zodpovedné.
 2. Termy nenesú zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie predmetov, ktoré boli ponechané na mieste, ktoré nie je určené na tento účel.
 3. Návštevník zodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia a vybavenia nachádzajúceho sa v priestoroch Termov alebo v dôsledku nevhodného správania sa pri používaní zariadenia v areáli. Rodičia a zákonní zástupcovia nesú plnú zodpovednosť za svoje deti a prípadné škody, ktoré spôsobia.
 4. Nehody a úrazy by mali byť okamžite oznámené zamestnancom Termov. Termy nenesú zodpovednosť za zdravotné komplikácie vyplývajúcej z oneskoreného nahlásenia nehody alebo úrazu.
 5. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona z 18. augusta 2011 o bezpečnosti osôb zdržiavajúcich sa vo vodách a ďalších predpisov.

§ 6 PRÍLOHY

PRÍLOHA 1: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE BAZÉNOVEJ ZÓNY

 1. Zamestnanci bazénovej zóny majú tzv. právo hostiteľa Objektu. Ľudia nachádzajúci sa v bazénovej zóne sú povinní dodržiavať inštrukcie a pokyny plavčíkov, ktorí sú v tom čase v službe a ostatných zamestnancov bazénovej zóny.
 2. Termy sú vybavené monitorovacím systémom so záznamom a nahrávky z kamier môžu byť využité ako dôkazový materiál pre vyvodenie zodpovednosti voči používateľom, ktorí nedodržiavajú pravidlá a pokyny. Vedenie zariadenia zodpovedá za to, že monitoring sa vykonáva spôsobom, ktorý neporušuje osobné práva a dôstojnosť návštevníkov.
 3. Návštevníci, ktorí sa nachádzajú v bazénovej zóne, sú povinní dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia a života seba aj ostatných návštevníkov, najmä:
  1. oboznámiť sa s pravidlami používania bazénovej zóny a zariadení v nej nainštalovaných a dodržiavať ich,
  2. riadiť sa podľa informačných značiek, nariadení a zákazov umiestnených v bazénovej zóne,
  3. riadiť sa pokynmi a zvukovými signálmi plavčíkov a zamestnancov bazénovej zóny, ako aj nariadeniami vydanými prostredníctvom rozhlasu,
  4. prispôsobiť svoje rekreačné aktivity svojim vlastným schopnostiam a všeobecnej zdatnosti, zdravotnému stavu, ako aj aktuálnej poveternostnej situácii,
  5. používať zariadenie vhodné pre daný typ vykonávanej činnosti technicky efektívne a v súlade s jeho zamýšľaným účelom a pravidlami používania,
  6. okamžite informovať záchranné služby alebo zamestnancov bazénovej zóny o nehode, zranení a iných udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť seba a ostatných ľudí.
 4. Podrobné pravidlá pre používanie jednotlivých častí a zariadení Termov sú upravené stanovištnými predpismi umiestnenými v blízkosti jednotlivých vodných atrakcií. Každá osoba, ktorá využíva vodné atrakcie, je povinná prečítať si ustanovenia týchto predpisov a dodržiavať ich.
 5. Deti do 16 rokov sa môžu nachádzať v priestore Termov iba pod stálym dohľadom dospelých. Tieto osoby sú plne zodpovedné za deti zverené do ich starostlivosti a sú zodpovedné za všetky škody, ktoré deti prípadne spôsobia. Opatrovník platí za pobyt v bazénovej zóne podľa aktuálneho cenníka.
 6. Je zakázané nechať deti, ktoré nevedia plávať v bazénovej zóne bez dozoru.
 7. Organizované skupiny sú pred vstupom do areálu povinné hlásiť sa na Zákazníckom servise (Biuro Obsługi Klienta – BOK) a dohodnúť sa na podmienkach používania zariadenia a vodných atrakcií.
 8. V priestore bazénovej zóny sa uplatňuje táto zvuková signalizácia:
  1. séria krátkych zvukových signálov – ALARM – výzva na okamžité opustenie bazénov platná pre všetkých návštevníkov a splnenie ďalších pokynov záchranárov alebo administrácie Termov
  2. dlhy zvukový signál – koniec vyhradeného času – okamžitý výstup z vody
  3. krátky zvukový signál – slúži na upriamenie pozornosti na pokyny plavčíka a personálu bazénovej zóny
 9. Dlhy zvukový signál je signálom pre okamžitý výstup z vody. Po zaznení signálu sú návštevníci povinní opustiť bazény a čakať na ďalšie informácie od záchranárov alebo personálu. 
 10. V priestore bazénovej zóny sa nachádzajú tieto čiastkové zóny, ktorých využívanie musíte prispôsobiť svojim schopnostiam :

a) detský bazénik – hlboký max. 0,3 m

b) zóna pre neplavcov – do hĺbky 1,2 m

c) zóna pre plavcov – do hĺbky 1,8 m

 1. Skutočná hĺbka v jednotlivých zónach je uvedená vo forme piktogramov na stenách bazénov alebo v ich okolí.
 2. Neplavci môžu používať iba zónu pre neplavcov.
 3. Plavecký bazén nachádzajúci sa na poschodí „-1“ je určený iba pre jednotlivcov, ktorí plávajú samostatne alebo plavecké školy, ktoré používajú zónu plaveckého bazénu pod dozorom inštruktora. Limit počtu osôb nachádzajúcich sa súčasne v bazéne je 50.
 4. Vstup do bazénovej haly je možný len s aktivovaným transpondérom systému elektronických služieb zákazníkom, ktorý sa získava po zakúpení služby v súlade s cenníkom platným pre bazénovú zónu. Transpondér noste viditeľne na zápästí.
 5. Transpondér umožňuje využívanie zariadení a zón nachádzajúcich sa v bazénovej zóne, pre ktoré bol zakúpený, a podlieha zúčtovaniu a vráteniu pri výstupe v pokladni bazénovej zóny.
 6. Prevzatím transpondéra sa návštevník zaväzuje dodržiavať všetky pravidla a iné nariadenia vydané na zaistenie bezpečnosti v Termoch.
 7. Dĺžka pobytu a príslušné poplatky sa počítajú od aktivácie transpondéra pri vstupe cez bránu pri pokladni, až do načítania pamäte transpondéra pri opustení brány pri pokladni.
 8. Pri odchode z Termov musí návštevník uhradiť plnú sumu za využitie zariadenia a za akékoľvek predĺžené trvanie pobytu.
 9. Vedenie zariadenia môže dočasne obmedziť prístup do bazénovej zóny z dôvodu prekročenia maximálneho počtu návštevníkov.
 10. Návštevníkom bude povolený vstup do zariadenia najneskôr 30 minút pred jeho zatvorením.
 11. Pred vstupom do šatne sú návštevníci povinní prezuť sa z vonkajšej obuvi do bazénovej (povolená je aj chôdza naboso). Po kúpaní a prezliekaní je povolené prezuť sa z bazénovej do vonkajšej obuvi až po opustení šatne.
 12. Prezliekanie sa do plaviek sa je možné len v šatniach. 
 13. Pobyt v šatniach a ich okolí je povolený iba na prezliekanie.
 14. Z dôvodu monitoringu šatní je prezliekanie povolené výhradne v kabínkach určených pre tieto účely.
 15. Osoby, ktoré využívajú plaveckú halu a sauny, sú povinné umiestňovať a skladovať odevy, tašky a iné predmety, ktoré sa prinesú do zariadenia, v šatniach v určených skrinkách. Pred vstupom do šatne si cenné predmety uložte v trezore.
 16. Za veci odložené v priestoroch Termov bez dozoru nenesie vedenie zariadenia zodpovednosť.
 17. Pred odchodom zo šatne do bazénovej zóny skontrolujte, či je vaša skrinka zamknutá. Za veci ponechané v otvorených alebo nesprávne uzavretých skrinkách, za peniaze alebo iné cennosti, vedenie Termov nezodpovedá
 18. Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénovej zóny dôkladne sa osprchovať za pomoci príslušných kozmetických alebo čistiacich prostriedkov (aj po použití toalety) a dezinfikovať si chodidlá. Používanie kúpeľňovej kozmetiky mimo sprchovacích kútov je zakázané.
 19. V bazénovej zóne (okrem zóny Saunarium, netextilných miestností a spŕch) je povolené pohybovať sa iba v čistých plavkách, spĺňajúcich hygienické a estetické požiadavky, bez zipsov alebo iných kovových alebo plastových súčastí, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo bezpečnosť používateľa, alebo poškodiť vybavenie bazénovej zóny:
  1. pre ženy sú povinné jedno alebo dvojdielne plavky, tesne priliehajúce k telu (vrátane burkín). Nevyhnutnou požiadavkou pre používanie plaviek typu burkini je, aby šaty priliehali k telu.
  2. u mužov môžu plavky siahať maximálne do polovice stehien.
 20. Používatelia kúpaliska sú povinní pohybovať sa vo všetkých označených miestnostiach vo vhodnej obuvi, počnúc šatňami, cez sprchy, až po saunu a bazén, ako aj vo vonkajšom bazéne.
 21. Pri pokladni je možne požičať si uteráky. Poplatok za prenájom uteráka je 5,00 PLN / kus. Personál nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu požičaného uteráka. uteráka. Za vypožičaný uterák je zodpovedný návštevník, ktorý si ho vypožičal. Uterák musí byť vrátený pri výstupných pokladniach. Za nevrátený uterák sa účtuje poplatok 40 PLN.
 22. Deti mladšie ako 3 roky, ktoré sa nachádzajú v bazénovej zóne, musia nosiť jednorazové plienky na kúpanie.
 23. Vstup do zariadenia je zakázaný ľuďom so zdravotnými kontraindikáciami a pacientom s chorobami, ktoré môžu predstavovať riziko pre ostatných používateľov. Zakázaný je taktiež vstup s náplasťami a obväzmi.
 24. Osoby so zdravotným postihnutím, a používatelia invalidných vozíkov, sú povinní sa v priestore bazénovej zóny premiestňovať pomocou špeciálnych bazénových vozíkov, ktoré sa nachádzajú v osobitne vyhradených bezbariérových priestoroch.
 25. Deti prepravované v detských kočíkoch, je nutné pred vstupom do bazénovej zóny preložiť do bazénového vozíka v miestnostiach na to určených.
 26. Plavčíci sú ľudia, ktorí nosia červený odev so slovom RATOWNIK
 27. Používanie vodných atrakcií je na vlastné riziko návštevníkov. Ľudia s nestabilným zdravím by mali využívať atrakcie s mimoriadnou opatrnosťou (alebo po porade so svojím lekárom).
 28. Všetky bazénové nádrže a vodné atrakcie sú pod dohľadom záchrannej služby. Napriek tomu musia byť deti pod nepretržitým priamym dozorom opatrovníkov, ktorí za ne nesú zodpovednosť.
 29. Jednotlivé časti bazénovej zóny a vodné atrakcie môžu byť dočasne uzavreté. Takéto priestory sú ohradené páskou a ich využívanie je v tomto čase zakázané.
 30. V plaveckých dráhach plávajte po pravej strane v smere svojho pohybu. Plávaž naprieč dráhami je zakázané. Maximálny počet osôb v jednej plaveckej dráhe nesmie v 25 m bazéne prekročiť 6 osôb.
 31. V záujme zachovania pravidiel hygieny a bezpečnosti nie je návštevníkom v priestoroch bazénovej zóny dovolené:
  1. vstupovať do vody v rozpore so zákazom plavčíkov, ak záchranár nie je v službe a počas záchranných akcii,
  2. byť v stave opitosti alebo pod vplyvom iných látok , napr. drog,
  3. prinášať a konzumovať alkoholické nápoje (ktoré neboli zakúpené priamo v Termoch) a iné látky,
  4. používať odev a predmety, ktoré sú viditeľne znečistené alebo ktoré môžu chemicky reagovať s vodou,
  5. potápať sa a skákať do vody bez povolenia alebo v rozpore so zákazom plavčíka,
  6. potápať sa v kadiach s termálnou vodou,
  7. plávať pod vodou a potápať sa pod toboganmi,
  8. trénovať zadržiavanie dychu,
  9. vnášať sklenené predmety, plechovky, ostré náradie, zbrane a iné nebezpečné a krehké predmety,
  10. behať, tlačiť sa a sácať do vody, kričať a správať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť vlastnú a ostatných návštevníkov zariadenia,
  11. iniciovať falošné poplachy,
  12. hádzať akékoľvek predmety do vody,
  13. vykonávať gymnastické cvičenia na vstupných rebríkoch a zábradliach,
  14. vstupovať a vystupovať z bazénov mimo miest určených na tento účel (rebríky, schody),
  15. rezervovať stoličky alebo ležadlá,
  16. vstupovať do priestorov vyhradených pre záchranárov a používať záchranné vybavenie s výnimkou mimoriadnych situácii,
  17. znečisťovať  priestory bazénovej zóny a odhadzovať odpadky mimo vyhradené koše, 
  18. používať mydlo a iné chemikálie v bazénovej hale, 
  19. ničiť zariadenia a vybavenie Termov,
  20. premiestňovať mobilné zariadenie bez súhlasu plavčíkov alebo personálu,
  21. používať mobilné telefóny v šatni, sprche a bazénovej zóne,
  22. prinášať zariadenie na reprodukciu hudby a hracie zariadenia,
  23. fajčiť,
  24. žuť žuvačky a jesť v bazénovej zóne, šatniach a sprchách; okrem mokrého baru a vyznačenej oblasti okolo neho,
  25. ponechávať bazénovú obuv na miestach, kde bráni premiestňovaniu ostatných návštevníkov,
  26. prinášať zvieratá, náčinie (korčule, bicykle, skejtbordy, kočíky) a predmety, ktoré bránia premiestňovaniu návštevníkov v Termoch,
  27. vyliezať na múriky obklopujúce bazény, balustrády, laná a iné konštrukčné prvky a zariadenia, ktoré nie sú určené na tento účel,
  28.  vykonávať fyziologické potreby mimo toalety,
  29. skákať do vody z múrikov, balustrád, sôch, schodov, vaní jacuzzi, záhonov a iných objektov v areáli, ako aj z okraja bazéna, najmä z rozbehu alebo „hlavičku“,
  30. používať záchranné vybavenie na iné ako určené účely,
  31. používať šmýkačky alebo iné atrakcie spôsobom, ktorý nie je v súlade s pokynmi,
  32. vykonávať pohybové hry a hrať sa s loptou mimo určených oblastí.
 32. Je zakázané prinášať a používať:
  1. hudobné nástroje,
  2. zariadenia na reprodukciu zvuku,
  3. televízory
  4. ďalekohľady,
  5. zvieratá
  6. potravinárske a nápojové výrobky s výnimkou zón určených na tento účel.
 33. Nosenie okuliarov a kontaktných šošoviek je na vlastné riziko používateľa. Ak ste v bazénovej hale s korekčnými okuliarmi, tieto okuliare musia byť zaistené tak, aby Vám nemohli spadnúť.
 34. Fény na vlasy a iné elektrické zariadenia sa môžu používať iba v suchých priestoroch areálu.
 35. Kamery a fotoaparáty sa smú v areáli používať iba so súhlasom riaditeľa Termov.
 36. Prinášať a používať vlastné športové a rekreačné náčinie v priestoroch areálu je povolené iba so súhlasom plavčíkov.
 37. Osoby zdržiavajúce sa v priestoroch Termov, ktoré porušujú verejný poriadok, spôsobujú výtržnosti (vrátane používania vulgarizmov), ohrozujú ostatných návštevníkov areálu, ako aj osoby, ktoré nedodržiavajú ustanovenia tohto návštevného poriadku a pokyny plavčíkov alebo iného personálu bazénovej zóny, môžu byť vyvedené z areálu, bez ohľadu na to, či budú následne vydané trestnému alebo občianskemu konaniu.
 38. Osoby ničiace alebo poškodzujúce vybavenie alebo zariadenia Termov nesú plnú finančnú zodpovednosť za akékoľvek spôsobené škody.
 39. Nájdene cudzie veci musia byť odovzdané zamestnancom. Zamestnanci šatne odovzdajú nájdené veci po ich identifikácii vlastníkom do 7 dní od ich nájdenia v Termoch.
 40. Je zakázané vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť v oblasti bazénovej zóny bez súhlasu riaditeľa Termov, najmä obchodnú, marketingovú a servisnú činnosť, vrátane distribúcie letákov, predaja tovaru, ponúkania a poskytovania služieb a súkromných lekcií plávania za odplatu.
 41. Termy môžu sezónne poskytovať pre deti do 13 rokov vonkajšiu nafukovaciu šmýkačku. Pravidlá pre používanie šmýkačky sú rovnaké ako pre rodinnú šmýkačku.
 42. Pripomienky a návrhy predkladajte na BOK tel. 782 300 301 alebo 781 300 301, bok@chocholowskietermy.pl.
 43. V ďalších záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa postupuje podľa všeobecného právneho poriadku a na základe rozhodnutia vedenia bazénovej zóny.
 44. Chochołowskie Termy nezodpovedajú za akékoľvek udalosti, ktoré nastali v dôsledku nedodržania týchto predpisov.

Zoznam núdzových čísel:

Núdzové informačné centrum – 112

Pohotovostná služba – 999

Hasiči – 998

Polícia – 997

PRÍLOHA 2: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE ZÓNY VAŇÍ S HYDROMASÁŽOU

 1. Vaňa s hydromasážou je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a pri jej používaní platia pravidla všeobecných predpisov pre bazénovú zónu  spolu s týmito dodatočnými pravidlami.
 2. Každý, kto používa vaňu s hydromasážou, je povinný prečítať si predpisy a informačné tabule.
 3. Využitie vaňe s hydromasážou je na vlastné riziko používateľa.
 4. Vaňa s hydromasážou je k dispozícii všetkým návštevníkom bazénovej zóny s výnimkou:
  1. účastníkov organizovaných skupín bez prítomnosti opatrovníka
 5. Pacienti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, neurologickými a gastrointestinálnymi dysfunkciami by mali používať vaňu s hydromasážou s mimoriadnou opatrnosťou a po konzultácii s lekárom.
 6. Deti mladšie ako 13 rokov môžu používať vaňu s hydromasážou iba pod nepretržitým dohľadom svojich rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov.
 7. Pri vstupe do vane s hydromasážou je nutné byť opatrným.
 8. Osoba, ktorá opúšťa vaňu s hydromasážou, má prednosť.
 9. Je zakázané spôsobovať situácie, ktoré môžu ohrozovať vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných ľudí, ktorí používajú vaňu s hydromasážou a bazénovú zónu, alebo ktoré môžu spôsobiť nehodu, najmä:

a) vstupovať a vystupovať z vane s hydromasážou iným spôsobom ako po schodoch/po rebríku,

b) používať vaňu s hydromasážou, ak je vypnutý prevzdušňovací systém,

c) používať vaňu s hydromasážou v prípade jej uzavretia pomocou reťaze, lana, bariéry alebo iným viditeľným spôsobom;

d) sácať iných ľudí do vane s hydromasážou,

e) vnášať akékoľvek predmety do vane s hydromasážou,

f) stáť vo vani s hydromasážou;

g) ponárať hlavu a tvár pod vodu,

h) vylievať vodu z vane s hydromasážou,

i) sedieť na okraji vane s hydromasážou

 1. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby používajúce vodnú atrakciu sú povinné dodržiavať ich pokyny.
 2. V prípade nehody v dôsledku nedodržania predpisov vane s hydromasážom nesie všetku zodpovednosť používateľ.
 3. Všetky osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo pravidla týchto predpisov, budú vykázané z vane s hydromasážou, ako aj z bazénovej zóny.

PRÍLOHA 3: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE LIEČEBNEJ ZÓNY

 1. V tejto zóne sa nachádzajú kade s neupravovanou sírnou termálnou vodou s teplotou 36°C a termálny bazén s jódovanou soľankou s teplotou 32°C.
 2. Pred použitím liečebnej zóny je potrebne prečítať si informácie uvedené pred vstupom do jej priestorov, najmä s ohľadom na zdravotné kontraindikácie.
 3. Chemické zloženie sírnej vody a soľanky môže spôsobiť zmeny vzhľadu šperkov a odevu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody na šperkoch alebo odeve pri používaní liečebnej zóny.

PRÍLOHA 4: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE TOBOGANOV (VEŽA)

 1. Tobogany sú neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a pri nich pravidlá všeobecných predpisov a navyše aj tieto predpisy.
 2. Každý, kto používa tobogany, je povinný prečítať si pravidlá ich používania, informačné tabule a návod na použitie.
 3. Návštevníci používajú tobogany na vlastné riziko a zodpovednosť (sú to miesta so zvýšeným rizikom úrazov).
 4. Termy nie sú zodpovedne za nehody na toboganoch, ktoré sú spôsobené nedodržaním pravidiel týkajúcich sa používania toboganov, uvedených v týchto pravidlách, ako aj za stav plaviek poškodených alebo roztrhnutých v dôsledku používania toboganov.
 5. Piktogramy sú neoddeliteľnou súčasťou Návštevného poriadku. 
 6. Pri používaní toboganov je nevyhnuté dodržiavať pokyny záchranárov.
 7. Všetky osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo ustanovenia týchto predpisov, budú vykázané z toboganov, ako aj z bazénovej zóny.
 8. Vodná šmýkačka sa využíva individuálne alebo vo dvojiciach v závislosti od typu toboganu.
 9. Deti do 13 rokov môžu používať tobogany iba za stáleho dohľadu rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov.
 10. Tobogany nie sú určené pre:

– ľudí s kardiovaskulárnymi, respiračnými, kostrovými, neurologickými a gastrointestinálnymi dysfunkciami a zvlášť citlivých na náhle preťaženie,

– účastníkov organizovaných skupín bez prítomnosti opatrovníka na štartovacej platforme toboganu

 1. Na schodoch sa držte vpravo.
 2. Pred použitím toboganov odložte okuliare, hodinky, retiazky, náušnice a iné podobné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie iných Návštevníkov.
 3. Na toboganoch sa riaďte farebnými signálmi na semafore nachádzajúcom sa nad vstupom do zostupnej rúry, ktoré signalizujú:

– zelená – výstup povolený,

– červená – výstup zakázaný.

 1. Počas zjazdu platí absolútny zákaz zastavovania.
 2. Po ukončení zjazdu okamžite opusťte dojazdovú zónu v smere šípok.
 3. Po zotmení je v niektorých častiach toboganov tma.
 4. Poškodenie toboganu zistené počas zjazdu bez meškania nahláste záchranárovi.
 5. Návštevníci toboganov nesmú vytvárať situácie, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo život osôb, ktoré tak isto používajú tobogany. Je zakázané:

– behanie po schodoch toboganovej veže, tlačenie sa na štartovacej rampe a nútenie iných návštevníkov k rýchlejšiemu zjazdu,

– používanie toboganov v prípade poškodenia semaforov, rúr alebo iných technických chýb,

– používanie toboganov v prípade uzavretia prístupu pomocou reťaze, lana, bariéry alebo iným viditeľným spôsobom,

– zjazd v skupinách,

– zjazd v inej polohe, ako sedenie alebo ležanie na chrbte, s nohami v smere jazdy,

– vbehnutie do toboganu cieľom zvýšenia rýchlosti zjazdu,

– používanie toboganov osobami po požití alkoholu, drog a iných omamných látok,

– zastavenie sa a státie vnútri toboganu,

– neodôvodnené brzdenie počas zjazdu,

– vystupovanie na balustrády, zábradlia a iné konštrukčné prvky,

– vstupovanie do toboganu z jeho konca a stúpanie dovnútra smerom k začiatku rúry,

– zjazd s predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť zranenie, najmä: okuliare, šperky (hodinky, prstene a obrúčky, náramky, remienky, retiazky, náušnice, ozdoby na vlasy) a plavecké pomôcky (dosky, rukávy a plavecké okuliare, atď.).

 1. Za bezpečnosť prevádzky všetkých toboganov zodpovedá záchranár. Príkazy a usmernenia záchranára sú v záujme bezpečnosti Návštevníkov a nemali by byť spochybňované.
 2. Termy majú tri vonkajšie tobogany a jeden vnútorný rodinný tobogan, ktoré sú bezplatné pre návštevníkov bazénovej zóny. K dispozícii sú nasledujúce tobogany:

TOBOGAN S POKLOPOM

 1. Detaily toboganu:

– Dĺžka: 61,67 m

– Sklon: 20,51%

– Obťažnosť: ŤAŽKA

– Hĺbka dojazdovej zóny: 0,3 m

 1. Na tobogane s poklopom je absolútny zákaz spoločnej jazdy, je povolená len jazda jedného Návštevníka, ktorý dosiahol vek 10 rokov, meria min. 130 cm a váži min. 40 kg – max 130 kg.
 2. Na štartovej rampe toboganu môže byť iba jedna osoba.
 3. Zjazd sa uskutočňuje individuálne. Jedinou povolenou zjazdovou pozíciou je zvislá poloha s prekríženými rukami nad hrudníkom. Táto poloha by sa mala počas zjazdu stále udržiavať. Iné polohy zjazdu sú zakázané.
 4. Je zakázané:

a) otváranie kabínových dverí,

b) zjazd vo dvojici, v skupine a s malými deťmi, najmä s tými, ktoré sú držané v náručí na bruchu.

MODRY TOBOGAN S RAFTOM

 1. Detaily toboganu:

– Dĺžka: 165,81 m

– Sklon: 8,92 %

– Obťažnosť: STREDNÁ

– Hĺbka dojazdovej zóny: 0,3 m

 1. Na tobogane je povolený zjazd maximálne dvoch užívateľov, ktorí merajú najmenej 120 cm.
 2. Jazda prebieha len na rafte určenom na tento účel.
 3. Raft musí byť vydvihnutý z určených skladovacích miest a prenášaný opatrne po schodoch k štartovej rampe.
 4. Pred spustením skontrolujte či je vo rúre toboganu voda. Suchý zjazd je zakázaný.
 5. Pred zjazdom umiestnite raft na štartovú rampu, zaujmite zjazdovú pozíciu a čakajte, kým sa nerozsvieti zelené svetlo.
 6. Po zasvietení zeleného svetla začnite jazdu tak, že sa rukami odtlačíte od bočných stien toboganu alebo štartovacej tyče. Zjazd by mal byť voľný bez zastavenia v tobogane.
 7. V tobogane môže byť iba jeden raft. Jedinou povolenou pozíciou zjazdu je sediaca alebo polo ležiaca poloha s vystretými nohami v smere jazdy. Rukami sa pevne držte držadiel raftu. Táto poloha by sa mala počas zjazdu stále udržiavať. Iné polohy zjazdu sú zakázané.
 8. Po ukončení zjazdu okamžite opustite dojazdovú zónu v smere šípok a zoberte raft so sebou.
 9. Po ukončení zjazdu odložte raft určené miesto. 

ZELENÝ TOBOGAN S RAFTOM

 1. Detaily toboganu:

– Dĺžka: 80,12 m

– Sklon: 17,12 %

– Obťažnosť: ŤAŽKA

– Hĺbka dojazdovej zóny: 0,3 m

 1. Na tobogane je povolený zjazd maximálne dvoch užívateľov, ktorí merajú najmenej 120 cm.
 2. Jazda prebieha len na rafte určenom na tento účel.
 3. Pred spustením skontrolujte či je vo rúre toboganu voda.. Suchý zjazd je zakázaný.
 4. Po vstupe na štartovaciu rampu zaujmite správnu zjazdovú pozíciu na rafte (sadnite si v smere jazdy a držte sa držadiel raftu). Zjazd by sa mal vykonávať v ležiacej alebo polo sediacej polohe. 
 5. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané potápanie pod toboganom.
 6. Po zasvietení zeleného svetla začnite jazdu tak, že sa rukami odtlačíte od bočných stien toboganu alebo štartovacej tyče. Zjazd by mal byť voľný bez zastavenia v tobogane.
 7. V tobogane môže byť iba jeden raft.
 8. Po ukončení zjazdu okamžite opustite dojazdovú zónu v smere šípok a zoberte raft so sebou.
 9. Po ukončení zjazdu odložte raft určené miesto.

.

PRÍLOHA 5: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE RODINNÉHO TOBOGANU A ŠMÝKAČKY

RODINNÝ TOBOGANŠMÝKAČKA
Obťažnosť: ĽAHKÁObťažnosť: ĽAHKÁ
Hĺbka dojazdovej zóny: 110 mHĺbka dojazdovej zóny: 110 m
Výška: 110 cmVýška: 110 cm
 1. Rodinný Tobogan a šmýkačka sú neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a na ich použitie sa vzťahujú  pravidlá všeobecných predpisov a navyše aj tieto predpisy.
 2. Každý, kto používa rodinný tobogan a šmýkačku, je povinný prečítať si ich pravidlá, informačné tabule a návod na použitie.
 3. Návštevníci používajú rodinný tobogan a šmýkačku na vlastné riziko a zodpovednosť. 
 4. Termy nie sú zodpovedne za nehody na toboganoch, ktoré sú spôsobené nedodržaním pravidiel týkajúcich sa používania toboganov uvedených v týchto pravidlách, ako aj za stav plaviek poškodených alebo roztrhnutých v dôsledku používania toboganov.
 5. Piktogramy sú neoddeliteľnou súčasťou Návštevného poriadku. 
 6. Deti do 13 rokov môžu používať rodinný tobogan a šmýkačku iba za stáleho dozoru rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov.
 7. Na schodoch sa držte vpravo.
 8. Na štartovej rampe môže byť iba jedna osoba.
 9. Pred spustením skontrolujte či je v šmýkačke voda. Suchý zjazd je zakázaný.
 10. Je zakázané spôsobovať situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných ľudí, ktorí používajú rodinný tobogan, šmýkačku a bazénovú zónu, alebo ktoré môžu spôsobiť nehodu, najmä:
 1. používať tobogan a šmýkačky v prípade poškodenia semaforov, uzavretia prístupu pomocou reťaze, lana, bariéry alebo iným viditeľným spôsobom, 
 2. zjazd, keď v šmýkačke alebo v dojazdovej zóne sú iné osoby,
 3. sácanie iných osôb do šmýkačky,
 4. šmýkanie sa v skupine a s malými deťmi držanými v náručí na bruchu,
 5. vnášanie do šmýkačky a šmýkanie sa s akýmikoľvek predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť zranenie, najmä: okuliare, šperky (hodinky, prstene a obrúčky, náramky, remienky, retiazky, náušnice, ozdoby na vlasy) a plavecké pomôcky (nafukovacie kolesá, dosky, atď.). V odôvodnených prípadoch môže záchranár odporučiť použitie plávacích rukávov alebo vesty,
 6. skákať s rozbehom do šmýkačky, 
 7. zastavovať sa a stáť v šmýkačke, 
 8.  vyliezať na balustrády, zábradlia a iné konštrukčné prvky,
 9. vstupovať do šmýkačky z jej konca a stúpať dovnútra smerom k začiatku, 
 10. zdržiavať sa v dojazdovej zóne. 
 11. Jediné povolené polohy zjazdu:

a) stabilná sediaca poloha s tvárou obrátenou v smere jazdy, nohy vystreté a ruky umiestnené pri tele,

b) ležiaca poloha na chrbte s nohami vystretými v smere pohybu a rukami umiestnenými pozdĺž tela.

 1. Vybraná poloha by sa mala udržiavať počas celého zjazdu. Iné polohy zjazdu sú zakázané.
 2. Po ukončení zjazdu okamžite opustite dojazdovú zónu.
 3. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby používajúce vodnú atrakciu sú povinné dodržiavať ich pokyny.
 4. V prípade nehody z dôvodu nedodržania pravidiel pre používanie rodinného toboganu a šmýkačky nesie všetku zodpovednosť užívateľ.
 5. Všetky osoby, ktoré porušia verejný poriadok alebo ustanovenia týchto pravidiel, budú vykázané z rodinného toboganu a šmýkačky, ako aj z bazénovej zóny.

PRÍLOHA 6: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE VNÚTORNÉHO DETSKÉHO BAZENIKA A VODNÝCH ATRAKCIÍ

 1. Detský bazénik a vodné atrakcie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sú neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a platia pre ne všeobecné pravidla bazénovej zóny ako aj nasledujúce predpisy. 
 2. Opatrovník dieťaťa, ktoré využíva detský bazénik a jeho atrakcie je povinný oboznámiť sa s jeho predpismi, informačnými tabuľami, značkami a pokynmi na používanie vodných atrakcií a oboznámiť s nimi aj dieťaťa, ktoré je mu zverené.
 3. Detský bazénik a jeho atrakcie sú k dispozícii iba deťom mladším ako 13 rokov pod stálym dohľadom ich rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov. 
 4. Opatrovníci sú povinní nepretržite dohliadať na deti pri používaní detského bazénika a jeho vodných atrakcií a zdržiavať sa na takom mieste, z ktorého vidia dieťa a aj dieťa vidí ich.
 5. Je zakázané spôsobiť situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných ľudí, ktorí používajú detsky bazénik a bazénovú zónu, alebo ktoré môžu spôsobiť nehodu, najmä:

a) vyliezať na balustrády, zábradlia a konštrukčné prvky, ktoré nie sú určené na tento účel,

b) používať detský bazénik a jeho atrakcie v prípade uzavretia prístupu pomocou reťaze, lana alebo iných viditeľných prostriedkov,

c) pohybovať sa v priestore detského bazénika dospelým, ktorí nedohliadajú na deti,

d) sácať deti do bazénika alebo do šmýkačky,

e) skákať do bazénika a šmýkať sa s rozbehom,

f) začať zjazd na šmýkačke, ak sú na nej alebo v dojazdovej zóne ešte iní používatelia,

g) šmýkať sa vo dvojiciach alebo v skupine a s malými deťmi,

h) šmýkať sa s predmetmi, ktoré môžu spôsobiť zranenie, najmä: s okuliarmi, šperkami (hodinky, prstene a obrúčky, náramky, remienky, retiazky, náušnice, ozdoby do vlasov) a plaveckými pomôckami (dosky, plavecké okuliare, atď.),

i) zastavovať počas zjazdu a vstávať vo vnútri šmýkačky,

j) zadržiavať sa v dojazdovej zóne,

k) vstupovať do šmýkačky z jej konca a stúpať vo vnútri šmýkačky smerom k začiatku.

 1. Pri vystupovaní na štartovaciu rampu buďte opatrní: je zakázané behať, tlačiť sa, predbiehať sa v rade, atď.
 2. Šmýkačku nesmú používať:

a) deti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, kostrovými, neurologickými a gastrointestinálnymi dysfunkciami a obzvlášť jednotlivci citliví na náhle preťaženie,

b) účastníci organizovaných skupín bez prítomnosti opatrovníka na štartovacej rampe šmýkačky.

 1. Začiatok zjazdu je povolený iba vtedy, keď sa iní užívatelia nenachádzajú na šmýkačke ani v dojazdovej zóne.
 2. Zjazd sa uskutočňuje individuálne. Jedinou povolenou zjazdovou pozíciou je sediaca poloha s tvárou obrátenou v smere jazdy alebo ležiaca poloha na chrbte s nohami vystretými v smere jazdy a rukami umiestnenými pozdĺž tela. Táto poloha by sa mala zachovať počas celého zjazdu. Zmena polohy počas zjazdu, ako aj iné polohy, sú zakázané.
 3. Po ukončení zjazdu okamžite opustite dojazdovú zónu.
 4. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby používajúce vodnú atrakciu sú povinné dodržiavať ich pokyny.
 5. V prípade nehody z dôvodu nedodržania pravidiel pre používanie detského bazénika všetku zodpovednosť nesie užívateľ.
 6. Všetky osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo ustanovenia týchto predpisov, budú vykázané z detského bazénika, ako aj z bazénovej zóny.

PRÍLOHA 7: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE VNÚTORNÉHO DETSKÉHO BAZENIKA A MOKRÉHO DETSKÉHO IHRISKA

 1. Detský bazénik a mokré detské ihrisko a všetky vodne atrakcie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sú neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nich všeobecné pravidla bazénovej zóny ako aj nasledujúce predpisy. 
 2. Opatrovník dieťaťa, ktoré využíva detský bazénik a mokre detské ihrisko a jeho atrakcie je povinný oboznámiť sa s jeho predpismi, informačnými tabuľami, značkami a pokynmi na používanie vodných atrakcií a sprostredkovať dieťaťu pravidlá bezpečnosti.
 3. Detský bazénik, mokré detské ihrisko a ich atrakcie sú k dispozícii iba deťom mladším ako 13 rokov pod nepretržitým dohľadom ich rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov. 
 4. Opatrovníci sú povinní nepretržite dohliadať na deti pri používaní detského bazénika a jeho vodných atrakcií a zdržiavať sa na takom mieste, z ktorého vidia dieťa a aj dieťa vidí ich. 
 5. Je zakázané spôsobiť situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných ľudí, ktorí používajú detsky bazénik a mokré detské ihrisko, alebo ktoré môžu spôsobiť nehodu, najmä:

a) vystupovať na konštrukčné prvky, ktoré nie sú určené na tento účel,

b) používať detský bazénik, mokré detské ihrisko a ich atrakcie v prípade uzavretia prístupu pomocou reťaze, lana alebo iných viditeľných prostriedkov,

c) pohybovať sa v priestore detského bazénika dospelým, ktorí nedohliadajú na deti,

d) sácať deti do bazénika alebo do šmýkačky,

e) skákať do bazénika a šmýkať sa s rozbehom,

f) začať zjazd na šmýkačke, ak sú na nej alebo v dojazdovej zóne ešte iní používatelia,

g) šmýkať sa vo dvojiciach alebo v skupine a s malými deťmi,

h) šmýkať sa s predmetmi, ktoré môžu spôsobiť zranenie, najmä: s okuliarmi, šperkami (hodinky, prstene a obrúčky, náramky, remienky, retiazky, náušnice, ozdoby do vlasov) a plaveckými pomôckami (dosky, plavecké okuliare atď.),

i) zastavovať počas zjazdu a vstávať vo vnútri šmýkačky,

j) zadržiavať sa v dojazdovej zóne,

k) vstupovať do šmýkačky z jej konca a stúpať vo vnútri šmýkačky smerom k začiatku.

 1. Pri vystupovaní na štartovaciu rampu buďte opatrní: je zakázané behať, tlačiť sa, predbiehať sa v rade, atď.
 2. Šmýkačka je dostupná pre deti vo veku od 1 do 13 rokov okrem:

a) detí s kardiovaskulárnymi, respiračnými, kostrovými, neurologickými a gastrointestinálnymi dysfunkciami a obzvlášť citlivých na náhle preťaženie,

b) účastníkov organizovaných skupín bez prítomnosti opatrovníka na štartovacej rampe šmýkačky.

 1. Začiatok zjazdu je povolený iba vtedy, keď sa iní užívatelia nenachádzajú na šmýkačke ani v dojazdovej zóne.
 2. Zjazd sa uskutočňuje individuálne. Jedinou povolenou zjazdovou pozíciou je sediaca poloha s tvárou obrátenou v smere jazdy alebo ležiaca poloha na chrbte s nohami vystretými v smere jazdy a rukami umiestnenými pozdĺž tela. Táto poloha by sa mala zachovať počas celého zjazdu. Zmena polohy počas zjazdu, ako aj iné polohy sú zakázané.
 3. Po ukončení zjazdu okamžite opustite dojazdovú zónu.
 4. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby používajúce vodnú atrakciu sú povinné dodržiavať ich pokyny.
 5. V prípade nehody z dôvodu nedodržania pravidiel pre používanie detského bazénika všetku zodpovednosť nesie užívateľ.
 6. Všetky osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo ustanovenia týchto predpisov, budú vykázané z detského bazénika, ako aj z bazénovej zóny.

PRÍLOHA 8: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE DETSKEJ MOKREJ SAUNY

 1. Sauna je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a platia pre ňu všeobecné pravidla bazénovej zóny ako aj nasledujúce predpisy. 
 2. Pred vstupom do sauny sa oboznámte s jej predpismi. 
 3. Saunu môžu používať deti vo veku od 1 do 13 rokov len pod dohľadom dospelých.
 4. Používaním sauny opatrovník dieťaťa jednoznačne vyjadruje, že porozumel všetkým ustanoveniam pravidiel a akceptuje ich.
 5. Pri používaní sauny sa vyžaduje striktné dodržiavanie predpisov, pokynov na používanie zariadení, ako aj príkazov a informácií poskytovaných zamestnancami bazénovej zóny.
 6. Prevádzkovateľ bazénovej zóny nezodpovedá za zdravotné následky pobytu v saune.
 7. Saunu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je v kontraindikácii s využívaním sauny.
 8. Neodporúča sa saunu používať osobám:

a) so srdcovými chorobami, hypertenziou a chorobami krvných ciev,

b) so štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, infekciami a astmatickými stavmi,

c) s horúčkou,

d) ženám počas menštruácie a počas tehotenstva,

e) unaveným a slabým

 1. Detská mokrá sauna má teplotu 33°C a 100% vlhkosť.
 2. Pred vstupom do sauny by ste mali:

a) vykonať fyziologické potreby

b) zložiť si okuliare a kontaktné šošovky

 1. V detskej saune by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov sa nesaunujte osamote.
 2. V prípade akékoľvek zhoršenia zdravotného stavu bezodkladne nahláste túto skutočnosť personálu alebo záchranárovi, prípadne použite núdzové tlačidlo.
 3. Je zakázané dotýkať výstupov pary alebo ich zatvárať.

PRÍLOHA 9 : PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE VONKAJŠIEHO VODNÉHO DETSKÉHO IHRISKA

 1. Vodné detské ihrisko je určené pre deti a atrakcie, ktoré sa na ňom nachádzajú, sú neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nich všeobecné pravidlá bazénovej zóny ako aj nasledujúce predpisy. 
 2. Opatrovník, ktorý používa vodné ihrisko a jeho atrakcie, je povinný prečítať si nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú, informačné tabule, značky a pokyny na používanie atrakcií a sprostredkovať dieťaťu pravidlá bezpečnosti.
 3. Vodné detské ihrisko a jeho atrakcie sú k dispozícii iba deťom mladším ako 13 rokov a pod stálym dohľadom rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov.
 4. Opatrovníci sú povinní nepretržite dohliadať na deti pri používaní vodného detského ihriska a jeho atrakcií a zdržiavať sa na mieste, z ktorého vidia dieťa a aj dieťa vidí ich.
 5. Je zakázané spôsobovať situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť iných ľudí, ktorí používajú vodné detské ihrisko a bazénovú zónu, alebo ktoré môžu spôsobiť ohrozenie, najmä:

– vyliezať na konštrukčné prvky, ktoré nie sú určené na tento účel,

– používať vodné detské ihrisko a jeho atrakcie v prípade uzavretia prístupu pomocou reťaze, lana alebo iných viditeľných prostriedkov,

– pohybovať sa v priestore detského bazénika dospelým, ktorí nedohliadajú na deti,

 1. O všetkých havarijných situáciách, ktoré ohrozujú život a zdravie užívateľov, ako aj o  nesprávnom fungovaní zariadení, informujte bezodkladne personál areálu. 
 2. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby používajúce vodnú atrakciu sú povinné dodržiavať ich pokyny.
 3. V prípade nehody z dôvodu nedodržania pravidiel pre používanie vodného detského ihriska nesie plnú zodpovednosť užívateľ.
 4. Všetky osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo ustanovenia týchto predpisov, budú vylúčené z vodného detského ihriska, ako aj z bazénovej zóny.

PRÍLOHA 10: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE VONKAJŠIEHO DETSKÉHO BAZENIKA A VODNÝCH ATRAKCIÍ

 1. Detský bazénik a vodné atrakcie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sú neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nich všeobecné pravidla bazénovej zóny, ako aj nasledujúce predpisy. 
 2. Opatrovník dieťaťa, ktoré využíva detský bazénik a jeho atrakcie je povinný oboznámiť sa s predpismi jeho využívania, informačnými tabuľami, značkami a pokynmi na používanie vodných atrakcií a sprostredkovať dieťaťu pravidlá bezpečnosti.
 3. Detský bazénik a jeho atrakcie sú k dispozícii iba deťom mladším ako 13 rokov pod stálym dohľadom rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov. 
 4. Opatrovníci sú povinní nepretržite dohliadať na deti pri používaní detského bazénika a jeho atrakcií a zdržiavať sa na mieste, z ktorého vidia dieťa a aj dieťa vidí ich.
 5. Je zakázané spôsobiť situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných ľudí, ktorí používajú detsky bazénik a bazénovú zónu, alebo ktoré môžu spôsobiť nešťastnú nehodu, najmä:

a) vyliezať na balustrády, zábradlia a konštrukčné prvky, ktoré nie sú určené na tento účel,

b) používať detský bazénik a jeho atrakcie v prípade uzavretia prístupu pomocou reťaze, lana alebo iných viditeľných prostriedkov,

c) pohybovať sa v priestore detského bazénika dospelým, ktorí nedohliadajú na deti,

d) sácať deti do bazénika alebo do šmýkačky,

e) skákať do bazénika a šmýkať sa s rozbehom,

f) začať zjazd na šmýkačke, ak sú na nej alebo v dojazdovej zóne ešte  iní používatelia ,

g) šmýkať sa vo dvojiciach alebo v skupine a s malými deťmi,

h) šmýkať sa s predmetmi, ktoré môžu spôsobiť zranenie, najmä: s okuliarmi, šperkami (hodinky, prstene a obrúčky, náramky, remienky, retiazky, náušnice, ozdoby do vlasov) a plaveckými pomôckami (dosky, plavecké okuliare, atď.).

i) zastavovať počas zjazdu a vstávať vo vnútri šmýkačky,

j) zdržiavať sa v dojazdovej zóne,

k) vstupovať do šmýkačky z jej konca a stúpať vo vnútri šmýkačky smerom k začiatku.

 1. Na schodoch sa držte vpravo.
 2. Pri vystupovaní na štartovaciu rampu buďte opatrní: je zakázané behať, tlačiť sa, predbiehať sa v rade, atď.
 3. Šmýkačka sa nesmú používať:

a) deti s kardiovaskulárnymi, respiračnými, kostrovými, neurologickými a gastrointestinálnymi dysfunkciami a obzvlášť deti citlivé na náhle preťaženie,

b) účastníci organizovaných skupín bez prítomnosti opatrovníka na štartovacej rampe šmýkačky.

 1. Začiatok zjazdu je povolený iba vtedy, keď sa iní užívatelia nenachádzajú na šmýkačke ani v dojazdovej zóne.
 2. Zjazd sa uskutočňuje individuálne. Jedinou povolenou zjazdovou pozíciou je sediaca poloha s tvárou obrátenou v smere jazdy alebo ležiaca poloha na chrbte s nohami vystretými v smere jazdy a rukami umiestnenými pozdĺž tela. Táto poloha by sa mala zachovať počas celého zjazdu. Zmena polohy počas zjazdu, ako aj iné polohy sú zakázané.
 3. Po ukončení zjazdu okamžite opustite dojazdovú zónu.
 4. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby používajúce vodnú atrakciu sú povinné dodržiavať ich pokyny.
 5. V prípade nehody z dôvodu nedodržania pravidiel pre používanie detského bazénika nesie plnú zodpovednosť užívateľ.
 6. Všetky osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo ustanovenia týchto predpisov, budú vylúčené z detského bazénika, ako aj z bazénovej zóny.

PRÍLOHA 11: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE LEZECKEJ SIETE

 1. Lezecká sieť, je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné pravidlá bazénovej zóny, ako aj nasledujúce predpisy. 
 2. Každá osoba, ktorá využíva lezeckú sieť je povinná oboznámiť sa s jej predpismi a informačnými tabuľami.
 3. Opatrovník je povinný byť v bezprostrednej blízkosti lezeckej siete počas celej doby, kedy ju využíva dieťa, ktoré je mu zverené.
 4. Používanie lezeckej siete je na vlastné riziko používateľa.
 5. Deti mladšie ako 13 rokov môžu používať lezeckú sieť iba pod stálym dorozor rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov.
 6. Pri výstupe na sieť zachovajte zvýšenú opatrnosť.
 7. Osoby používajúci sieťový lezecký systém by si mali udržiavať potrebnú vzdialenosť od ostatných účastníkov.
 8. Po dokončení prechodu okamžite opustite vodnú zónu v blízkosti siete.
 9. Zakázane je správanie, ktoré môže predstavovať hrozbu pre iných užívateľov, najmä:
 • používať atrakcie osobami s ochorením a / alebo poruchami kostrového svalstva, ktoré trpia úzkosťou z výšky, s obmedzenou schopnosťou samostatne sa pohybovať, s kardiovaskulárnymi poruchami, s poruchami orientácie, úzkostnými, pod vplyvom alkoholu alebo iných látok narušujúcich alebo obmedzujúcich posúdenie situácie alebo spôsobujúcich neprirodzené správanie,
 • meniť smer pohybu počas lezenia,
 • pobyt vo vode v blízkosti siete po strate kontaktu so sieťou,
 • vnášať a liezť s akýmikoľvek predmetmi po sieti, ktoré môžu spôsobiť zranenie, najmä: okuliare, šperky (hodinky, prstene a obrúčky, náramky, remienky, retiazky, náušnice, ozdoby do vlasov) alebo plavecké pomôcky (dosky, plavecké rukavice a okuliare atď.),
 • prekážať osobám, ktoré lezú po trase akýmkoľvek spôsobom,
 • potápať sa pod sieťou,
 • vystupovať na sieť a skákať do vody.
 1. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby, ktoré používajú lezeckú sieť, sa musia prísne riadiť ich pokynmi.
 2. V prípade nehody z dôvodu nedodržania pravidiel nesie plnú zodpovednosť užívateľ alebo jeho opatrovník.
 3. Osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo ustanovenia Návštevného poriadku alebo týchto predpisov, budú vylúčené z lezeckej siete, ako aj z bazénovej zóny.

PRÍLOHA 12: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE UMELEJ RIEKY

 1. Technické údaje:

a) Hĺbka – 1,25 m

b) Obťažnosť – ŤAŽKA

 1. Umelá rieka, je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné pravidlá bazénovej zóny, ako aj nasledujúce predpisy. 
 2. Každá osoba, ktorá využíva umelú rieku je povinná oboznámiť sa s jej predpismi a informačnými tabuľami.
 3. Používanie umelej rieky je na vlastné riziko užívateľa.
 4. Umelá rieka je sprístupnená všetkým používateľom bazénovej zóny, ktorí vedia plávať, s výnimkou:

a) detí do 7 rokov,

b) účastníkov organizovaných skupín bez prítomnosti opatrovníka. 

 1. Deti mladšie ako 13 rokov môžu používať umelú rieku iba pod nepretržitým dohľadom svojich rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov.
 2. Je zakázané spôsobiť situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných ľudí, ktorí používajú umelú rieku a bazénovú zónu, alebo ktoré môžu spôsobiť nehodu, najmä:

a) vnášať do rieky akékoľvek predmety a plávať v umelej rieke s predmetmi, ktoré môžu spôsobiť zranenie, predovšetkým: okuliare, šperky (hodinky, prstene a obrúčky, náramky, remienky, retiazky, náušnice, ozdoby na vlasy) a plavecké pomôcky (dosky, rukávy atď.).

b) zastavovať a stáť v rieke;

c) plávať v protismere

d) potápať sa pod vodu,

e) vstupovať do umelej rieky mimo určeného miesta.

 1. Plávajte v takej polohe, aby ste mali dostatočný výhľad pred seba a aby ste mohli zabrániť možnej kolízii s inými používateľmi. Takúto polohu je potrebné udržiavať počas celého pobytu v umelej rieke.
 2. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby používajúce vodnú atrakciu sú povinné dodržiavať ich pokyny.
 3. V prípade nehody z dôvodu nedodržania pravidiel pre používanie umelej rieky nesie plnú zodpovednosť užívateľ.
 4. Všetky osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo ustanovenia týchto predpisov, budú vylúčené z umelej rieky, ako aj z bazénovej zóny.

PRÍLOHA 13: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE VONKAJŠIEHO NAFUKOVACIEHO VODNÉHO DETSKÉHO IHRISKA

 1. Nafukovacie vodné detské ihrisko a iné atrakcie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sú neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nich všeobecné pravidlá bazénovej zóny, ako aj nasledujúce predpisy. 
 2. Opatrovník dieťaťa, ktoré využíva nafukovacie vodné detské ihrisko a jeho atrakcie je povinný oboznámiť sa s jeho predpismi, informačnými tabuľami, značkami a pokynmi na používanie vodných atrakcií a sprostredkovať dieťaťu pravidlá bezpečnosti.
 3. Nafukovacie vodné detské ihrisko je otvorené počas letných prázdnin od 9:30 do 19:30 a je určené na šport a rekreáciu.
 4. Nafukovacie vodné detské ihrisko a jeho atrakcie sú k dispozícii iba deťom vo veku od 5 do 13 rokov, ktoré vedia plávať alebo používajú plávacie pomôcky a sú pod nepretržitým dohľadom rodičov alebo iných dospelých opatrovníkov.
 5. Opatrovníci sú povinní nepretržite dohliadať na deti pri používaní nafukovacieho vodného detského ihriska a jeho atrakcií a zdržiavať sa na mieste, z ktorého vidia dieťa a aj dieťa vidí ich..
 6. Nafukovacie vodné detské ihrisko môžu používať deti v plavkách bez ostrých prvkov (zipsy, cvočky atď.) a pred použitím vodného detského ihriska je potrebné odložiť všetky šperky najmä hodinky, náramky, retiazky, náhrdelníky, prstene, okuliare, špendlíky a všetky iné predmety vrátane tých s ostrými časťami. Odložené predmety, mobilné telefóny, prehrávače hudby, peniaze a iné cenné alebo ostré predmety ponechajte v úschove u rodičov alebo opatrovníkov.
 7. Nafukovacie vodné detské ihrisko môže v jednom čase používať maximálne 15 osôb. V prípade zvýšeného záujmu môže zamestnanec alebo plavčík rozdeliť deti do skupín a umožniť deťom vstup na detské ihrisko na obmedzený čas.
 8. Pri vystupovaní na štartovaciu rampu je potrebné zachovať zvýšenú opatrnosť: je zakázané behať po schodoch, tlačiť sa, predbiehať sa v rade, atď.
 9. Na schodoch sa držte vpravo.
 10. Na štartovacej rampe môže byť iba jedna osoba.
 11. Zjazd sa koná individuálne. Jediné povolené polohy zjazdu sú:

a) stabilná sediaca poloha s tvárou obrátenou v smere jazdy, nohy vystreté a ruky umiestnené pozdĺž tela,

b) ležiaca poloha na chrbte s nohami vystretými v smere jazdy a rukami umiestnenými pozdĺž tela.

Vybraná poloha zachovajte počas celého zjazdu. Iné polohy zjazdu sú zakázané.

 1. Po zjazde okamžite opustite dojazdovú zóny šmýkačky.
 2. Je zakázané spôsobiť situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných ľudí, ktorí používajú nafukovacie vodné detské ihrisko alebo bazénovú zónu, alebo ktoré môžu spôsobiť nehodu, najmä:

a) používať zaradenie v rozpore s jeho účelom,

b) skákať z iných prvkov na prvky nafukovacieho vodného detského ihriska alebo z jeho prvkov na iné prvky,

c) vystupovať na prvky nafukovacieho vodného detského ihriska v nepovolených miestach, najmä na bočné steny šmýkačky, a vyliezať na iné konštrukčné prvky, ktoré nie sú určené na tento účel,

d) vnášať ostré a sklenené predmety,

e) konzumovať potraviny a nápoje alebo žuvačky na nafukovacom vodnom detskom ihrisku,

f) začať zjazd na šmýkačke, ak sú na nej alebo v dojazdovej zóne ešte iní používatelia,

g) sácať ľudí do šmýkačky,

h) šmýkať sa vo dvojici, v skupine a s malými deťmi, najmä s tými, ktoré sú držané v náručí na bruchu

i) vnášať na šmýkačku a šmýkať sa s akýmikoľvek predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť zranenie osoby alebo poškodenie zariadenia,

j) skákať do šmýkačky s rozbehom,

k) zastaviť a stáť v šmýkačke,

l) vyliezať na balustrády, zábradlia a iné konštrukčné prvky,

m) vstupovať do dojazdovej zóny a vyliezať šmýkačkou nahor smerom k štartovacej rampe,

n) zadržiavať sa v dojazdovej zóne,

o) používať nafukovacie vodné detské ihrisko a jeho atrakcie v prípade, keď je prístup uzavretý reťazou, lanom alebo iným viditeľným spôsobom,

p) pohybovať sa v priestore nafukovacieho vodného detského ihriska dospelým, ktorí nedohliadajú na deti,

q) pohybovať sa v blízkosti dúchadiel nafukujúcich zariadenie.

 1. Je nevyhnutné bezpodmienečne informovať personál zariadenia o všetkých havarijných situáciách, ktoré ohrozujú život a zdravie používateľov a o nesprávnom fungovaní zariadení.
 2. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel vykonávajú: strážcovia, záchranári a zamestnanci bazénovej zóny. Všetky osoby používajúce vodnú atrakciu sú povinné dodržiavať ich pokyny.
 3. V prípade nehody z dôvodu nedodržania pravidiel pre používanie nafukovacieho vodného detského ihriska nesie plnú zodpovednosť užívateľ.
 4. Všetky osoby, ktoré porušujú verejný poriadok alebo ustanovenia týchto predpisov, budú vylúčené z nafukovacieho vodného detského ihriska, ako aj z bazénovej zóny.
 5. Chochołowskie Termy si vyhradzujú právo kedykoľvek uzatvoriť nafukovacie vodné detské ihrisko z akéhokoľvek dôvodu, vrátane nepriaznivých poveternostných podmienok, nevyhnutných technických prác alebo z iných dôvodov.

PRÍLOHA 14: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE FITNESS CENTRA A POSILŇOVNE

 1. Posilňovňa je otvorená každý deň od 8.00 hod. do 22.00 hod.
 2. Fitness centrum a posilňovňa (ďalej len: Fitness centrum) podliehajú nepretržitému monitorovaniu, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť návštevníkov nachádzajúcich sa v jeho priestoroch. Návštevníci súhlasia nielen s monitorovaním svojho vlastného pobytu, ale aj s využitím zaznamenaného filmového materiálu pri prípadných právnych sporoch, ako je napríklad určenie výšky poplatkov za využívanie služieb Fitness centra a dodržiavanie týchto predpisov, atď. Monitoring nezahŕňa šatne a toalety.
 3. Fitness kurzy budú prebiehať v súlade s vopred určeným harmonogramom, ktorý bude uvedený na webovej stránke www.chocholowskietermy.pl.
 4. Fitness centrum si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť otváracie hodiny alebo úplné zatvoriť Fitness centrum/posilňovňu v určitých dňoch.
 5. Počas štátnych sviatkov si Fitness centrum vyhradzuje právo neposkytovať Návštevníkom priestory a služby.
 6. Fitness centrum môže byť uzavreté na čas potrebný na vykonanie nevyhnutných renovácií alebo sanitárnych opatrení, ako aj na základe rozhodnutí príslušných orgánov a v dôsledku vyššej moci.
 7. Fitness centrum má právo zmeniť osobu, ktorá vedie kurzy a osobné školenia.
 8. Vo Fitness centre je zakázané: piť alkohol, fajčiť, prinášať zvieratá, predávať alebo ponúkať tovar, vylepovať alebo inak umiestňovať reklamné predmety, prinášať nápoje v sklených alebo otvorených baleniach.
 9. Fitness centrum si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovanie služieb Návštevníkom, ktorí konajú proti ustanoveniam tohto Návštevného poriadku. V takýchto prípadoch Návštevník nemá nárok na vrátenie vstupného.
 10. Fitness centrum nezodpovedá za žiadne nehody, úrazy alebo ich následky vyplývajúce z nedodržania tohto Návštevného poriadku.
 11. Používateľom Fitness centra môže byť dospelá osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
 12. Dokumentom umožňujúcim využívanie služieb Fitness centra je jednorazová vstupenka alebo permanentka na viacero vstupov.
 13. Predané vstupenky a permanentky nie je možné vrátiť, pokiaľ výlučnú zodpovednosť za nemožnosť využiť objednané služby nenesie Fitness centrum.
 14. Fitness centrum má právo odmietnuť výmenu zakúpených služieb za iné produkty alebo služby.
 15. Permanentka je neprenosná a môže ju používať len Návštevník Fitness centra, ktorého meno a priezvisko sú na nej uvedené. Nie je povolené poskytnúť Permanentku iným osobám. V prípade poskytnutia Permanentky neoprávnenej osobe môže Fitness centrum zablokovať preukaz a zabrániť neoprávnenej osobe vstup do centra.
 16. Permanentka je vystavená v deň nákupu. Náklady na jej vydanie sú 5 PLN a sú účtované formou vratnej zálohy. Záloha bude vrátená v prípade vrátenia Permanentky po jej využití. V prípade nevrátenia alebo zničenia karty si Fitness centrum ponechá výšku vkladu vo forme náhrady.
 17. Stratu, poškodenie alebo zničenie Permanentky je potrebné oznámiť na recepcii. Nová Permanentka bude vydaná po zaplatení poplatku 5 PLN.
 18. Pri využívaní služieb a vybavenia Fitness centra sú hostia povinní dodržiavať nariadenia, pokyny na používanie pomôcok a pokyny inštruktorov a personálu.
 19. V prípade malátnosti, úrazu, poranenia alebo iných zdravotných problémov pred začatím tréningu/cvičení je potrebné informovať o týchto skutočnostiach trénera/inštruktora.
 20. Individuálny profil tréningu a cvičení by ste mali  prekonzultovať s trénerom/inštruktorom.
 21. Vo Fitness centre nesmú vykonávať školenia osoby, ktoré nie sú zamestnancami Fitness centra ani s ním nespolupracujú.
 22. Je zakázané využívať služby a zariadenia Fitness centra Návštevníkom, ktorí sú pod vplyvom alkoholu, drog, látok ktoré ovplyvňujú krvný obeh a bunkový metabolizmus, antihistaminík, beta-blokátorov alebo sedatív.
 23. Fitness centrum uplatňuje pri organizovaní skupinových aktivít tieto zásady:

a) tréningy sa konajú v súlade s harmonogramom činností, ktorý môže podliehať zmenám, o ktorých vás bude Fitness centrum/posilňovňa informovať vopred,

b) zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov nie je dovolené vstúpiť do telocvični po začatí tréningu a tiež odísť pred jeho ukončením, okrem prípadov, keď je to odôvodnené zranením, úrazom alebo inými zdravotnými problémami.

c) Ak v danom čase nie sú niektoré služby alebo zariadenia Fitness centra k dispozícii z dôvodu ich využívania inými Návštevníkmi, Návštevníci nemajú nárok na vrátenie vstupného, d) Návštevník nesie plnú zodpovednosť za poškodenie alebo zničenie zariadenia a vybavenia Fitness centra v dôsledku nedodržania vyššie uvedených pravidiel, ako aj nedodržania pokynov trénera a personálu.

 1. Od návštevníkov Fitness centra sa vyžaduje, aby sa správali slušne, spôsobom, ktorý neporušuje verejný poriadok. Je zakázané používať vulgárny alebo urážlivý jazyk, brániť používaniu zariadení iným Návštevníkom. Zakázané je správanie, ktoré uráža dôstojnosť iných návštevníkov, vrátane vulgárnych a obscénnych prejavov, ako aj prejavovanie rasizmu a obťažovanie alebo diskriminácia na základe rasy, vierovyznania alebo pohlavia.
 2. Osoby porušujúce pravidlá Návštevného poriadku vo Fitness centre/Posilňovni budú požiadané o opustenie zariadenia.
 3. Každý Návštevník je povinný obliekať sa v súlade s hygienickými predpismi a primerane priestoru, v ktorom cvičí. Počas tréningov sa odporúča: športové oblečenie a športová obuv (čistá, vymeniteľná, prispôsobená konkrétnemu typu cvičenia), uterák.
 4. Po skončení cvičenia odložte zariadenie na pôvodné miesto.
 5. Všetky sťažnosti je potrebné ohlásiť počas cvičenia alebo ihneď po ňom. V opačnom prípade sa sťažnosť nebude posudzovať.
 6. Návštevník Fitness centra je povinný počas pobytu svoje veci uložiť do skrinky. Pred odchodom by mal skrinku uvoľniť.
 7. Návštevník Fitness centra by mal vo vlastnom záujme poznať svoj zdravotný stav, byť si vedomý možných následkov cvičenia na jeho zdravie a s ohľadom na to sa vzdáva akýchkoľvek nárokov na náhradu prípadných škôd.
 8. Fitness centrum a Termy nenesú zodpovednosť za akékoľvek úrazy ani za zdravotné následky, vyplývajúce z individuálneho zdravotného stavu Návštevníka.
 9. Návštevník zodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania zariadenia a vybavenia nachádzajúceho sa v priestoroch Fitness centra alebo v dôsledku nevhodného správania sa pri využívaní prístrojov vo Fitness centre/posilňovni.
 10. Fitness centrum a Termy nie sú zodpovedné za úrazy detí, vyplývajúce z nedodržiavania predpisov a odporúčaní personálu Fitness centra a nedostatočného dohľadu zo strany zákonných zástupcov alebo iných zodpovedných opatrovníkov.
 11. Návštevník je zodpovedný za bezpečné uzavretie svojej šatňovej skrinky. V skrinkách neponechávajte peniaze ani iné cennosti. Peniaze a cennosti (telefón, šperky atď.) musia byť uložene v trezore. Za cenné predmety, ktoré neboli v trezore a ostatné predmety, ktoré neboli uložené v skrinke, Fitness centrum a Termy nenesú zodpovednosť.

PRÍLOHA 15: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE SPA

 1. Inštitút Wellness & Spa (ďalej len: SPA) je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri ňom všeobecné  predpisy Návštevného poriadku, ako aj tieto pravidlá.
 2. SPA je tichou a relaxačnou zónou pre telo, myseľ a ducha. Je to zóna nahoty a za účelom poskytnutia plného komfortu Návštevníkom je zakázané prinášať a používať akékoľvek elektronické zariadenia, vrátane RTV zariadení, MP3, fotoaparátov, tabletov, notebookov, mobilných telefónov, atď. V priestoroch SPA zachovávajte ticho. Pracovníci SPA majú právo, požiadať Návštevníkov, ktorí svojím správaním sa vyrušujú ostatných Návštevníkov, aby opustili priestory SPA, bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného.
 3. Vstup do SPA je povolený od 16 rokov s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu alebo v jeho spoločnosti. Nezávislé využívanie SPA je povolené len pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
 4. Využitie SPA v Termoch je možné po zaplatení poplatku za službu v súlade s platným Cenníkom.
 5. Návštevníci využívajúci SPA sú pred vstupom do jeho priestorov povinní prečítať si a dodržiavať predpisy SPA, ktoré sú k dispozícii na recepcii a v oddelení služieb zákazníkom (Biuro Obługi Klienta).
 6. Pri používaní SPA je nevyhnutné dodržiavať predpisy, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami bazénovej zóny.
 7. Podrobné pravidlá používania jednotlivých častí a zariadení SPA sa riadia špeciálnymi predpismi, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jednotlivých atrakcií. Každá osoba, ktorá využíva atrakcie, je povinná oboznámiť sa s ustanoveniami týchto predpisov a  dodržiavať ich.
 8. Zóna SPA v areáli Termov je otvorená každodenne od 9:00 hod. do 21:00 hod. Zmena otváracích hodín môže byť spôsobená technologickou prestávkou, štátnymi sviatkami, rozhodnutím Vedenia zariadenia alebo náhlymi neočakávanými situáciami.
 9. Vstup do SPA je umožňuje transpondér elektronického zákazníckeho servisného systému (ESOK), ktorý získate po zakúpení služby v súlade s cenníkom platným v oblasti bazénovej zóny.
 10. Transpondér umožňuje používanie zariadení a zón nachádzajúcich sa v bazénovej zóne, pre ktoré bol zakúpený. Pri opustení areálu Termov ho vráťte pri pokladni a budú Vám zúčtované poplatky za služby, ktoré ste prostredníctvom neho využili. 
 11. Prevzatím transpondéra vyjadruje užívateľ súhlas s tým, že sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidla a iné nariadenia vydané na zaistenie bezpečnosti v zariadení.
 12. Pri odchode z areálu je ste povinní uhradiť plnú sumu poplatkov za použitie zariadenia a za akékoľvek predĺžené trvanie pobytu v areáli.
 13. Dĺžka pobytu a s ňou súvisiace poplatky sa počítajú od času, kedy bol transpondér aktivovaný pri vstupe cez bránu pri pokladni, až do načítania transpondéra pri odchode.
 14. Vedenie zariadenia môže dočasne obmedziť vstup do priestorov SPA z dôvodu prekročenia kapacity zariadenia.
 15. Návštevníci, ktorí chcú využívať služby SPA a Saunarium, majú právo získať informácie o podmienkach ich používania od zamestnancov Termov.
 16. Návštevník využívajúci SPA by si mal byť vedomý toho, že niektoré z týchto služieb sú veľmi intímne (napr. masáž) a nemal by byť touto skutočnosťou pri ich využívaní prekvapený.
 17. Zamestnanci SPA si vyhradzujú právo prerušiť poskytovanie služieb, ak sa stretnú s nevhodným správaním návštevníkov (napr. sexuálne návrhy, agresia atď.). V takom prípade sa účtuje celý poplatok za službu.
 18. Návštevník, ktorý sa rozhodne využiť služby SPA si musí byť vedomý svojho zdravotného stavu a nesmie zatajiť informácie o aktuálnom ochorení. Návštevník, ktorý neinformuje o svojom zdravotnom stave, tak koná na vlastné riziko. Návštevník trpiaci akýmkoľvek ochorením je povinný pri rezervácii procedúry alebo bezprostredne pred jej absolvovaním informovať o tejto skutočnosti terapeuta alebo personál recepcie SPA.
 19. Návštevník má právo po konzultácii s terapeutom vybrať si procedúru, ktorú terapeut neodporúča, ale robí to na vlastné riziko.
 20. Návštevníci, ktorí môžu využívať služby SPA:

a) osoby staršie ako 18 rokov,

b) osoby vo veku od 16 do 18 rokov môžu využívať služby SPA len s písomným súhlasom zákonného zástupcu,

c) ľudia trpiaci ochorením – len ak informujú terapeuta o danej situácii a terapeut rozhodne, že zvolená procedúra nezhorší zdravie klienta. O tom, či bude Návštevník v takejto situácii schopný využiť službu, rozhodne osoba, ktorá ju poskytuje.

d) tehotná žena – iba ak predloží písomné vyhlásenie, že si je vedomá svojho zdravotného stavu a dobrovoľne sa rozhoduje absolvovať vybranú procedúru. Ak terapeut zistí, že za daných okolností vybraná procedúra môže poškodiť zdravie klientky, má právo odmietnuť poskytnúť túto službu.

 1. Využívanie atrakcií nachádzajúcich sa v SPA sa neodporúča:

a) osobám so srdcovými chorobami, hypertenziou a chorobami krvných ciev,

b) osobám so štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, akútnymi infekciami a astmatickými stavmi,

c) osobám s horúčkou,

d) ženám počas menštruácie a počas tehotenstva,

 1. Návštevníci, ktorí nemôžu v plnej miere využívať SPA:

a) osoby, ktorých stav indikuje konzumáciu alkoholu alebo iných omamných látok,

b) osoby s otvorenými ranami a zápalom kože,

c) osoby, ktorých správanie predstavuje hrozbu pre ostatných návštevníkov a zamestnancov,

d) osoby, ktorých hygienický stav sa odlišuje od všeobecne uznávaných noriem,

e) chorí, ktorých ochorenie môže ohroziť zdravie osoby poskytujúcej službu.

 1. Návštevníci, ktorí chcú využívať služby poskytované s použitím akýchkoľvek prístrojov, sú povinní prečítať si kontraindikačnú kartu. Na potvrdenie oboznámenia sa s jej obsahom poskytnú osobné údaje (na identifikáciu Návštevníka, nie na marketingové účely) a osobný podpis spolu s dátumom vyplnenia formulára. Návštevníci, ktorí neposkytnú podpis na kontraindikačnej karte, budú odmietnutí.
 2. Aby Návštevník mal čas na vyplnenie kontraindikačnej karty, musí prísť do SPA aspoň 10 minút pred plánovaným začiatkom procedúry. V prípade oneskorenia sa, bude čas poskytovania procedúry skrátený o zameškaný čas. V prípade meškania dlhšieho ako 15 minút majú zamestnanci SPA právo zrušiť rezerváciu.
 3. Je možné zrušiť nezaplatenú rezerváciu služby. Zrušenie takejto rezervácie by sa malo oznámiť najmenej 2 hodiny pred plánovanou procedúrou, aby bolo možné ponúknuť jej využitie ostatným Návštevníkom.
 4. Služby, ktoré boli zaplatené vopred a ktoré Návštevník nevyužil z vlastnej viny, nie je možné zameniť za iné služby. Termy v takomto prípade zaplatený poplatok nevracajú.
 5. Pred využitím služieb SPA, je Návštevník povinný prezliecť sa v šatni a nechať osobné veci v skrinkách určených na tento účel. SPA poskytuje návštevníkom počas absolvovania procedúr vhodný šatník.
 6. Pred odchodom zo šatne do SPA sa odporúča skontrolovať, či je skrinka zatvorená. Vedenie Termov nenesie zodpovednosť za veci ponechané v otvorených alebo nesprávne uzavretých skrinkách, peniaze a cenné veci.
 7. Služby sú poskytované v ordináciách SPA prispôsobených špecifickým typom služieb.
 8. Za účelom zaručenia bezpečnosti návštevníkov a zvýšenia účinnosti procedúr je potrebné:

a) informovať terapeuta o užívaných liekoch, chorobách, ktoré ste prekonali, o kontraindikáciách alebo predchádzajúcom využívaní podobných služieb,

b) využiť bazén, jacuzzi a saunu ešte pred procedúrou,

c) vyhýbať sa výdatným jedlám najmenej hodinu pred procedúrou,

d) vyhnúť sa opaľovaniu bezprostredne pred a po procedúre,

e) piť po procedúre dostatočné množstvo tekutín.

 1. Do Zóny SPA je zakázané vodiť psy a iné zvieratá.
 2. V prípade straty, znečistenia alebo zničenia predmetov alebo zariadení, ktoré tvoria zariadenie SPA, sú Návštevníci povinní finančne nahradiť spôsobenú škodu. Výška náhrady sa určuje vždy na základe odhadovaných strát.
 3. Zamestnanci SPA v Termoch nie sú povinní starať sa o deti, ktoré boli ponechané bez dozoru opatrovateľa v čakárni SPA v čase, kedy ich zákonný zástupca využíva služby SPA alebo Saunaria. V situácii, kedy sú neplnoleté deti ponechané bez dozoru, sú zamestnanci SPA povinní o tejto skutočnosti informovať svojich nadriadených a v prípade dlhodobej neprítomnosti rodičov alebo zákonných zástupcov privolať príslušníkov príslušných bezpečnostných zložiek.
 4. Nosenie okuliarov a kontaktných šošoviek je na vlastné riziko používateľa. V prípade pobytu v SPA v korekčných okuliaroch, musia byť okuliare zaistené tak, aby nemohli spadnúť.
 5. V SPA sa nachádzajú vodné bazény s funkčnými popismi a piktogramami s uvedením ich hĺbky.
 6. Je zakázané potápať sa vo všetkých bazénoch v zóne SPA.
 7. Je zakázané vstupovať a vystupovať z bazénov mimo miest určených na tento účel (rebríky, schody).
 8. Všetky sťažnosti by mali byť nahlásené počas konania procedúry alebo bezprostredne po nej. V ostatných prípadoch sťažnosti nebudú zohľadnené.
 9. Návštevníci, ktorí nedodržiavajú pravidlá uvedené vo vyššie uvedených predpisoch Návštevného poriadku, môžu byť upozornení servisným personálom alebo im nebude umožnené využívať služby SPA.

PRÍLOHA 16: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE SAUNARIA

 1. Vstup do Saunaria v Termoch je povolený len osobám starším ako 18 rokov.
 2. Vstup do zóny Saunarium umožňuje vlastníctvo platného lístka/vstupenky do uvedenej zóny počas prevádzkovej doby. Vstupenka do bazénovej zony neoprávňuje na vstup do zóny Saunarium.
 3. Saunarium je otvorené od 10:00 hod. do 22:00 hod. Zónu Saunarium opúšťame výstupnými bránami do SPA až do 21:45. Opustenie Termov po 22:15 hod. je spoplatnené poplatkom 15,00 PLN/za každých ďalších 5 minút.
 4. Aby bolo možné poskytovať Návštevníkom plný komfort, je zakázané vnášať a používať akékoľvek elektronické zariadenia, vrátane RTV zariadení, MP3, fotoaparátov, tabletov, notebookov, mobilných telefónov, atď. Pracovníci majú právo, požiadať Návštevníkov, ktorí svojím správaním sa vyrušujú ostatných Návštevníkov, aby opustili priestory Saunaria, bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného.
 5. Do zóny Saunarium a šatní je zakázané vnášať vlastné jedlo a nápoje vrátane alkoholických nápojov, ako aj tašiek, batohov, iných príručných batožín, kufrov a iných súkromných predmetov.
 6. Bar a stoly, ktoré sa nachádzajú v zóne baru, sú miestami, kde je možné konzumovať tam zakúpené jedlá a nápoje, na iných miestach, ako sú sauny, vonkajšie bazény, jacuzzi, nie je povolené jesť a piť.
 7. V zóne Saunarium je absolútny zákaz sexuálnych aktivít a správania sa. Návštevníci, ktorí nedodržiavajú tieto pokyny, môžu byť požiadaní, aby opustili Saunarium.
 8. V zóne Saunarium je povinné dodržiavať všeobecné pravidlá saunovania.
 9. Návštevníci zóny Saunarium sú povinní sa pred vstupom osprchovať.
 10. Návštevníci zóny Saunarium po kúpeľoch v termálnej vode, sú povinní pred použitím suda s vodou na ochladenie tela opláchnuť si telo pod sprchou.
 11. Zóna Saunarium je netextilná. Návštevníci vstupujúci do Saunaria sú povinní sa vyzliecť z plaviek alebo iných odevov a počítať s možnosťou, že iní návštevníci budú v tejto zóne neúplne oblečení alebo nahí.
 12. Pre hostí s lístkom open alebo vstupenkou do Saunarium Termy poskytujú jeden uterák v cene vstupenky. Poplatok za prenájom druhého uteráka je 5,00 PLN. Zamestnanci nie sú zodpovední za odcudzený alebo stratený uterák klienta (návštevníka) zóny Saunarium. Nájomca je zodpovedný za požičaný uterák. Uterák by mal byť vrátený v pokladni. Za nevrátený uterák bude účtovaný poplatok 40 PLN.
 13. Saunu môžu používať len zdraví ľudia, ktorí nemajú ťažkosti so znášaním vysokých teplôt. Služby zóny Saunarium by nemali využívať najmä:

a) ľudia tesne po ukončení vytrvalostného tréningu,

b) osoby, ktoré si chcú znížiť telesnú hmotnosť (napr. športovci pred súťažami),

c) ženy počas menštruácie,

d) ľudia trpiaci glaukómom,

e) osoby trpiace epilepsiou a psychotickými stavmi,

f) osoby trpiace akútnymi a chronickými infekčnými chorobami a ich nositelia,

g) ľudia s akútnym ochorením sprevádzaným zvýšenou telesnou teplotou,

h) ľudia náchylní na krvácanie,

i) osoby trpiace chronickou tuberkulózou, rakovinou a anémiou,

j) osoby trpiace kardiovaskulárnymi ochoreniami,

k) osoby trpiace zníženou funkciou kôry nadobličiek a hyperaktívnou štítnou žľazou a edémom slizníc,

l) ľudia trpiaci zápalom žíl, artériosklerotickými stavmi a ischemickou chorobou srdca,

m) osoby v stave po infarkte,

n) ľudia trpiaci intenzívnymi kožnými ochoreniami vrátane ekzému,

o) osoby trpiace akútnym zápalom vnútorných orgánov, 

p) osoby s príznakmi dekompresie,

q) osoby trpiace závažnými vegetatívnymi poruchami centrálneho nervového systému a so závažnými kardiovaskulárnymi poruchami,

r) osoby zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,

 1. Upozorňujeme, že ochorenia súvisiace so závislosťami, ako sú drogová závislosť a alkoholizmus, sa tiež považujú za kontraindikácie a vylučujú takýchto ľudí z využívania služieb zóny Saunarium.
 2. Vstupom do zóny Saunarium Návštevník potvrdzuje, že netrpí žiadnou z vyššie opísaných zdravotných komplikácií a nie je si vedomý ani iných ochorení.
 3. V prípade akýchkoľvek pochybností Návštevníka o vplyve saunovania na jeho zdravotný stav, by sa mal pred využitím služieb Saunaria obrátiť na špecialistu.
 4. Do sauny sa vstupuje naboso.
 5. Sedadlá v suchých saunách možno používať až po predchádzajúcom zakrytí (napr. uterákom). To platí aj pre priestor pod nohami. Celé telo dotýkajúce sa dosiek musí spočívať na uteráku.
 6. Do parnej sauny (mokrej) sa vstupuje naboso a bez uteráka. V parných saunách (mokrých) sa pred začatím saunovania opláchnite vodou pomocou hadice pri vstupe. Po skončení saunovania by sa táto aktivita mala zopakovať.
 7. Saunarium a jeho vybavenie môžu obsluhovať len jeho zamestnanci. Je zakázané používať kvapaliny, esencie, oleje a iné látky do parného kúpeľa, ktoré sú prinášané zvonku. V bezprostrednej blízkosti saunových pecí je zakázané ponechávať akékoľvek predmety (napr. uteráky, župany a osušky).
 8. Pri pobyte v oddelených miestnostiach Saunaria je potrebné pamätať na rozdiely teplôt a byť si plne vedomý svojho zdravotného stavu.
 9. V prípade malátnosti, závratov, dýchavičnosti a pod. je potrebné informovať zamestnancov Saunaria a podľa možnosti túto zónu čo najskôr opustiť .
 10. Nie je dovolené dotýkať sa častí zariadenia, ktoré dodávajú teplo do vykurovacích zariadení, môže to spôsobiť popáleniny.
 11. Nie je dovolené samostatne polievať saunové kachle vodou alebo inými tekutinami. 
 12. Pohyb medzi rôznymi poschodiami v saunovej kabíne bez zábradlia si vyžaduje osobitnú pozornosť.
 13. Saunové kabíny majú núdzové tlačidlá na privolanie pomoci v prípade nehody.
 14. Masáž kefami je z hygienických dôvodov zakázaná.
 15. Používanie parných sáun, spŕch a bazénov v zóne Saunarium je dovolene len bez odevu.
 16. Používanie suchých sáun je povolené v pareo/uteráku v súlade s pravidlami saunovania – je povinné sedieť alebo ležať na lavičke tak, aby žiadna časť tela nebola v priamom kontakte s doskami (ani chodidlá). Na tento účel použite pareo alebo uterák.
 17. Ležadlá a sedadlá sa môžu používať iba po ich zakrytí (napr. uterákom, županom alebo osuškou).
 18. Správanie sa Návštevníkov v zóne Saunarium nesmie narúšať pokoj ostatných návštevníkov alebo byť pre nich obťažujúce. Behanie, hlučné správanie sa, sledovanie ostatných Návštevníkov Saunaria, atď. je zakázané. Všetci, ktorí využívajú priestory určené na rekreáciu, sú povinní zachovávať ticho a pokoj. V Saunarium nie je dovolené praktizovať žiadne sexuálne aktivity.
 19. Návštevníci, ktorých pohodlie v saune alebo pocit bezpečia boli narušené z dôvodu vyššie uvedeného správania sa alebo z iných dôvodov, by mali o tejto skutočnosti okamžite informovať zamestnancov Saunaria.
 20. Pred vstupom do bazénov, ako aj pred použitím stoličiek a ležadiel je zakázané používať akýkoľvek typ kozmetiky.
 21. Z dôvodu hygieny a estetiky je povolené bar a jeho okolie využívať len pri vhodnom zahalení tela (napr. v uteráku, pareo, kúpacom plášti alebo župane).
 22. Predchádzajte úrazom a o akomkoľvek rozbití skla okamžite informujte obsluhujúci personál.
 23. Osoby, ktoré nedodržiavajú pravidlá uvedené vo vyššie uvedených predpisoch Návštevného poriadku, môžu byť upozornené servisným personálom a/alebo požiadané o opustenie zóny Saunarium bez nároku na vrátenie vstupného.
 24. Do zóny Saunarium je zakázané prinášať a používať fotoaparáty, telefóny, kamery a iné zariadenia, ktoré môžu zaznamenávať obraz. Osoby, ktoré tento zákaz nedodržiavajú, môžu byť požiadané servisným personálom, aby opustili priestor Saunaria bez nároku na vrátenie vstupného.

PRÍLOHA 17: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE SAUNY BIO

 1. Sauna je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné predpisy Návštevného poriadku, ako aj tieto pravidlá.
 2. Pred vstupom do sauny je povinné prečítať si tieto pravidlá.
 3. Využívaním sauny dáva užívateľ najavo, si prečítal a prijíma všetky ustanovenia pravidiel.
 4. Pri využívaní sauny je povinné prísne dodržiavať pravidlá, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami Termov.
 5. Vedenie Termov nezodpovedá za zdravotné účinky pobytu v saune.
 6. Saunu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je kontraindikáciou pri saunovaní.
 7. Neodporúča sa používať saunu osobám:
 • so srdcovými chorobami, hypertenziou a ochoreniami krvných ciev,
 • so zäčšenou štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, akútnymi infekciami a astmatickými stavmi,
 • s horúčkou
 • ženam počas menštruácie a počas tehotenstva
 • unaveným a intoxikovaným osobám
 • osobám alergickým na éterické oleje
 1. Bio sauna má teplotu 70 ° C a vlhkosť 50%.
 2. Pred vstupom do sauny by ste mali:
 • vykonať fyziologické potreby
 • odložiť všetky kovové predmety, pretože môžu spôsobiť popáleniny
 • odložiť okuliare a kontaktné šošovky
 • umyť celé telo v sprche mydlom a potom sa osušiť
 • odložiť bazénové topánky
 1. V každej saune by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov sa nesaunujte osamote.
 2. V suchej saune je povinné sedieť na uteráku a mať ho aj pod chodidlami. Uterák by mal byť rozložený tak, aby žiadna časť tela nebola v kontakte s povrchom sedadla.
 3. Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu by malo byť okamžite nahlásené zamestnancovi alebo záchranárovi. V prípade núdze použite núdzové tlačidlo.

PRÍLOHA 18: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE AROMATICKEJ PARNEJ SAUNY

 1. Sauna je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné  predpisy Návštevného poriadku, ako aj tieto pravidlá.
 2. Pred vstupom do sauny si prečítajte tieto pravidlá.
 3. Využívaním sauny dáva návštevník najavo, že si prečítal a prijíma všetky ustanovenia pravidiel.
 4. Pri využívaní sauny je potrebné prísne dodržiavať pravidlá, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami Termov.
 5. Vedenie Termov nezodpovedá za zdravotné účinky pobytu v saune.
 6. V saune sú využívane kombinácie vôní éterických olejov.
 7. Saunu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je v kontraindikácii so saunovaním.
 8. Neodporúča sa používať saunu osobám:
 • so srdcovými chorobami, hypertenziou a ochoreniami krvných ciev,
 • so zväčšenou štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, akútnymi infekciami a astmatickými stavmi,
 • s horúčkou
 • ženám počas menštruácie a počas tehotenstva
 • unaveným a intoxikovaným osobám
 • osobám alergickým na éterické oleje
 1. Parná sauna má teplotu 50°C a vlhkosť vzduchu 100%.
 2. Pred vstupom do sauny sa odporúča:
 • vykonať fyziologické potreby
 • odložiť všetky kovové predmety, pretože môžu spôsobiť popáleniny
 • odližiť okuliare a kontaktné šošovky
 • umyť si celé telo v sprche mydlom a potom sa osušiť.
 1. V každej saune by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov sa nesaunujte osamote.
 2. Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu by malo byť okamžite nahlásené zamestnancovi alebo záchranárovi. V prípade núdze použite núdzové tlačidlo.
 3. Je zakázané dotýkať sa výstupov pary, alebo ich upchávať.

PRÍLOHA 19: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE PARNEJ SAUNY

 1. Sauna je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné  predpisy Návštevného poriadku, ako aj tieto pravidlá.
 2. Pred vstupom do sauny je potrebné prečítať si tieto pravidlá.
 3. Využívaním sauny dáva návštevník najavo, že si prečítal a prijíma všetky ustanovenia pravidiel.
 4. Pri využívaní sauny je potrebné prísne dodržiavať pravidlá, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami Termov.
 5. Vedenie Term nezodpovedá za zdravotné účinky pobytu v saune.
 6. Saunu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je v kontraindikácii so saunovaním.
 7. Neodporúča sa používať saunu osobám:
 • so srdcovými chorobami, hypertenziou a ochoreniami krvných ciev,
 • so zväčšenou štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, akútnymi infekciami a astmatickými stavmi,
 • s horúčkou
 • ženám počas menštruácie a počas tehotenstva
 • unaveným a intoxikovaným osobám
 1. Parná sauna má teplotu 50°C a vlhkosť vzduchu 100%.
 2. Pred vstupom do sauny sa odporúča:
 • vykonať fyziologické potreby
 • odložiť všetky kovové predmety, pretože môžu spôsobiť popáleniny
 • odložiť okuliare a kontaktné šošovky
 • umyť si celé telo v sprche mydlom a potom sa osušiť.
 1. V každej saune by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov sa nesaunujte osamote.
 2. Do parnej sauny (mokrej) sa vstupuje naboso a bez uteráka.
 3. Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu by malo byť okamžite nahlásené zamestnancovi alebo záchranárovi. V prípade núdze použite núdzové tlačidlo.
 4. Je zakázané dotýkať sa výstupov pary alebo ich upchávať.

PRÍLOHA 20: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE SAUNY INFRA RED

 1. Sauna je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné predpisy Návštevného poriadku, ako aj tieto pravidlá.
 2. Pred vstupom do sauny je potrebné prečítať si tieto pravidlá.
 3. Využívaním sauny dáva návštevník najavo, že si prečítala prijíma všetky ustanovenia pravidiel.
 4. Pri využívaní sauny je potrebné prísne dodržiavať pravidlá, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami Termov.
 5. Vedenie Termov nezodpovedá za zdravotné účinky pobytu v saune.
 6. Saunu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je v kontraindikácii so saunovaním.
 7. Neodporúča sa používať saunu osobám:
 • so srdcovými chorobami, hypertenziou a ochoreniami krvných ciev,
 • so zväčšenou štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, akútnymi infekciami a astmatickými stavmi,
 • s horúčkou
 • ženám počas menštruácie a počas tehotenstva
 • unaveným a intoxikovaným
 1. Sauna infra red má teplotu 60°C a vlhkosť vzduchu 15%.
 2. Pred vstupom do sauny sa odporúča:
  1. vykonať fyziologické potreby
  2. odložiť všetky kovové predmety, pretože môžu spôsobiť popáleniny
  3. odložiť okuliare a kontaktné šošovky
  4. umyť si celé telo v sprche mydlom a potom sa osušiť.
  5. odložiť bazénové topánky
 3. V každej saune by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov sa nesaunujte osamote.
 4. V saune infra red je povinné sedieť na uteráku a mať ho aj pod chodidlami. Uterák by mal byť rozložený tak, aby žiadna časť tela nebola v kontakte s povrchom sedadla.
 5. Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu by malo byť okamžite nahlásené zamestnancovi alebo záchranárovi. V prípade núdze použite núdzové tlačidlo.

PRÍLOHA 21: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE SUCHEJ SAUNY GORALSKÁ CHATA

 1. Sauna je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné  predpisy Návštevného poriadku, ako aj tieto pravidlá.
 2. Pred vstupom do sauny je potrebné prečítať si tieto pravidlá.
 3. Využívaním sauny dáva návštevník najavo, že si prečítal a prijíma všetky ustanovenia pravidiel.
 4. Pri využívaní sauny je potrebné prísne dodržiavať pravidlá, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami Termov.
 5. Vedenie Termov nezodpovedá za zdravotné účinky pobytu v saune.
 6. Saunu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je v kontraindikácii so saunovaním.
 7. Neodporúča sa používať saunu osobám:
 • so srdcovými chorobami, hypertenziou a ochoreniami krvných ciev,
 • so zväčšenou štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, akútnymi infekciami a astmatickými stavmi,
 • s horúčkou
 • ženám počas menštruácie a počas tehotenstva
 • unaveným a intoxikovaným osobám
 1. Sauna má teplotu 100°C a vlhkosť vzduchu 10%.
 2. Pred vstupom do sauny sa odporúča:
 1. vykonať fyziologické potreby
 2. odložiť všetky kovové predmety, pretože môžu spôsobiť popáleniny
 3. odložiť okuliare a kontaktné šošovky
 4. umyť si celé telo v sprche mydlom a potom sa osušiť
 5. odložiť bazénové topánky
 1. V každej saune by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov sa nesaunujte osamote.
 2. V suchej saune je povinné sedieť na uteráku a mať ho aj pod chodidlami. Uterák by mal byť rozložený tak, aby žiadna časť tela nebola v kontakte s povrchom sedadla.
 3. Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu by malo byť okamžite nahlásené zamestnancovi alebo záchranárovi. V prípade núdze použite núdzové tlačidlo.

PRÍLOHA 22: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE SUCHEJ FÍNSKEJ SAUNY

 1. Sauna je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné  predpisy Návštevného poriadku,  ako aj tieto pravidlá.
 2. Pred vstupom do sauny je potrebné prečítať si tieto pravidla.
 3. Využívaním sauny dáva návštevník najavo, že si prečítal a prijíma všetky ustanovenia pravidiel.
 4. Pri využívaní sauny je potrebné prísne dodržiavať pravidlá, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami Termov.
 5. Vedenie Termov nezodpovedá za zdravotné účinky pobytu v saune.
 6. Saunu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je v kontraindikácii so saunovaním.
 7. Neodporúča sa používať saunu osobám:
 • so srdcovými chorobami, hypertenziou a ochoreniami krvných ciev,
 • so zväčšenou štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, akútnymi infekciami a astmatickými stavmi,
 • s horúčkou
 • ženám počas menštruácie a počas tehotenstva
 • unaveným a intoxikovaným osobám
 1. Fínska sauna má teplotu 90°C a vlhkosť vzduchu 20%.
 2. Pred vstupom do sauny sa odporúča:
 • vykonať fyziologické potreby
 • odložiť všetky kovové predmety, pretože môžu spôsobiť popáleniny
 • odložiť okuliare a kontaktné šošovky
 • umyť si celé telo v sprche mydlom a potom sa osušiť
 • odložiť bazénové topánky
 1. V každej saune by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov sa nesaunujte osamote.
 2. V suchej saune je povinné sedieť na uteráku a mať ho aj pod chodidlami. Uterák by mal byť rozložený tak, aby žiadna časť tela nebola v kontakte s povrchom sedadla.
 3. Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu by malo byť okamžite nahlásené zamestnancovi alebo záchranárovi. V prípade núdze použite núdzové tlačidlo.

PRÍLOHA 23: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE SUCHEJ SAUNY S VÝHĽADOM

 1. Sauna je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné  predpisy Návštevného poriadku, ako aj tieto pravidlá.
 2. Pred vstupom do sauny je potrebné prečítať si tieto pravidlá.
 3. Využívaním sauny dáva návštevník najavo, že si prečítal a prijíma všetky ustanovenia pravidiel.
 4. Pri využívaní sauny je potrebné prísne dodržiavať pravidlá, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami Termov.
 5. Vedenie Termov nezodpovedá za zdravotné účinky pobytu v saune.
 6. Saunu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je v kontraindikácii so saunovaním.
 7. Neodporúča sa používať saunu osobám:
 • so srdcovými chorobami, hypertenziou a ochoreniami krvných ciev,
 • so zväčšenou štítnou žľazou, klaustrofóbiou, epilepsiou, akútnymi reumatickými stavmi, rakovinou, akútnymi infekciami a astmatickými stavmi,
 • s horúčkou
 • ženám počas menštruácie a počas tehotenstva
 • unaveným a intoxikovaným osobám
 1. Sauna má teplotu 100°C a vlhkosť vzduchu 10%.
 2. Pred vstupom do sauny sa odporúča:
 • vykonať fyziologické potreby
 • odložiť všetky kovové predmety, pretože môžu spôsobiť popáleniny
 • odložiť okuliare a kontaktné šošovky
 • umyť si celé telo v sprche mydlom a potom sa osušiť
 1. V každej saune by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov sa nesaunujte osamote.
 2. V suchej saune je povinné sedieť na uteráku a mať ho aj pod chodidlami. Uterák by mal byť rozložený tak, aby žiadna časť tela nebola v kontakte s povrchom sedadla.
 3. Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu by malo byť okamžite nahlásené zamestnancovi alebo záchranárovi. V prípade núdze použite núdzové tlačidlo.

PRÍLOHA 24: PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE SOĽNEJ JASKYNE

 1. Soľná jaskyňa je neoddeliteľnou súčasťou bazénovej zóny a uplatňujú sa pri nej všeobecné  predpisy Návštevného poriadku, ako aj tieto pravidlá.
 2. Pred vstupom do sauny je potrebné prečítať si tieto pravidla.
 3. Využívaním soľnej jaskyne dáva návštevník najavo, že si prečítal a prijíma všetky ustanovenia pravidiel.
 4. Pri využívaní soľnej jaskyne je potrebné prísne dodržiavať pravidlá, inštrukcie na používanie zariadení, pokyny a informácie poskytnuté zamestnancami Termov.
 5. Vedenie Termov nezodpovedá za zdravotné účinky pobytu v soľnej jaskyni.
 6. Soľnú jaskyňu môžu využívať iba zdraví ľudia alebo ľudia, ktorých choroba nie je v kontraindikácii s jej účinkami.
 7. Deti do 16 rokov smú navštíviť soľnú jaskyňu iba pod dohľadom dospelých.
 8. Každý, kto používa soľnú jaskyňu, by sa mal poradiť s lekárom o kontraindikáciách pri používaní tejto formy rekreácie. Osoby s nestabilným zdravotným stavom, najmä s:
 • klaustrofóbiou,
 • hypertyreózou,
 • pokročilou rakovinou,
 • akútnou tuberkulózou,
 • inými akútnymi zápalmi,
 •  tehotné ženy

by mali soľnú jaskyňu používať s mimoriadnou opatrnosťou a po konzultácii s lekárom.

 1. V soľnej jaskyni je teplota vzduchu 25 – 30°C.
 2. Pred vstupom do soľnej jaskyne sa odporúča:
 • vykonať fyziologické potreby,
 • umyť si celé telo v sprche mydlom a potom sa osušiť.
 1. V soľnej jaskyni by mali byť aspoň dve osoby. Z bezpečnostných dôvodov v nej nezostávajte osamote.
 2. V prípade zhoršenia zdravotného stavu okamžite opustite soľnú jaskyňu a vyhľadajte pomoc zodpovedného zamestnanca.
 3. Akékoľvek konanie, ohrozujúce vlastnú bezpečnosť  alebo bezpečnosť iných používateľov soľnej jaskyne, ako aj poškodzovanie  jej hygienického a sanitárneho stavu, je zakázané, najmä:
 • byť v stave naznačujúcom stav intoxikácie
 • prinášať a konzumovať alkoholické nápoje a iné omamne látky
 • fajčiť a používať otvorený oheň
 • žuť žuvačku a jesť jedlo
 • vnášať sklenené nádoby, plechovky, ostré predmety, zbrane a iné nebezpečné predmety,  ako aj také, ktoré bránia pohybu návštevníkov
 • odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory soľnej jaskyne
 • ničiť jaskynné zariadenie a vybavenie
 • správať sa hlučne, obťažovať iných používateľov, ktorí sú vo vnútri jaskyne
 • premiestňovať mobilne zariadenia bez súhlasu personálu
 • používať vybavenia jaskyne v rozpore s jeho účelom
 • dotýkať sa stien jaskyne
 • vyberať soľne kryštály z jaskyne
 1. Nosenie okuliarov a kontaktných šošoviek je na vlastné riziko používateľa.
 2. Je nevyhnutné bezpodmienečne informovať personál zariadenia o všetkých havarijných situáciách, ktoré ohrozujú život a zdravie používateľov a nesprávnom fungovaní zariadení.

PRÍLOHA 25: MIESTNE INŠTRUKCIE

INŠTRUKCIA BEZPEČNÉHO POUŽITÁ TOBOGANU S POKLOPOM

Čakajte na pokyn od záchranára alebo servisného pracovníka, potom postupujte nasledovne:

1. Pokojne vstúpte do kabíny

2. Postaviť sa chrbtom k stene

3. Zaujmite správnu zjazdovú pozíciu – vystretý, s rukami prekríženými na hrudi

4. Pokojne čakajte, kým sa spustí poklop

5. Voľne sa šmýkajte a nezastavujte v tobogane

6. Po ukončení zjazdu okamžite opustite dojazdovú zónu v smere šípok

7. Akékoľvek zistené poškodenia nahláste záchranárovi okamžite po opustení dojazdovej zony. 

INŠTRUKCIA BEZPEČNÉHO POUŽITÁ ŠMÝKAČKY – VNÚTORNÝ DETSKY BAZENIK – MOKRÉ DETSKÉ IHRISKO

1. Pokojne vstúpte na štartovaciu rampu,

2. Zaujmite správnu zjazdovú pozíciu – sediac s tvárou v smere jazdy alebo poležiačky na chrbte s nohami vystretými v smere jazdy a rukami pri tele,

3. Spúšťajte sa pokojne bez zastavovania,

4. Počas zjazdu sledujte priestor pred nohami tak, aby ste sa stihli zastaviť v prípade hroziacej kolízie s predošlým používateľom,

5. Okamžite po ukončení zjazdu opustite dojazdovú zónu.

6. Akékoľvek zistené poškodenia nahláste záchranárovi okamžite po opustení dojazdovej zóny.

INŠTRUKCIA BEZPEČNÉHO POUŽITIA ŠMÝKAČKY – VNÚTORNÝ DETSKY BAZENIK S VODNÝMI ATRAKCIAMI

1. Pokojne vstúpte na štartovaciu rampu,

2. Zaujmite  správnu zjazdovú pozíciu – sediac s tvárou v smere jazdy alebo poležiačky na chrbte s nohami vystretými v smere jazdy a rukami pri tele,

3. Spúšťajte sa pokojne bez zastavovania,

4. Počas zjazdu sledujte priestor pred nohami tak, aby ste sa stihli zastaviť v prípade hroziacej kolízie s predošlým používateľom,

5. Okamžite po ukončení zjazdu opustite dojazdovú zónu.

6. Akékoľvek zistené poškodenia nahláste záchranárovi okamžite po opustení dojazdovej zóny.

INŠTRUKCIA BEZPEČNÉHO POUŽITÁ ŠMÝKAČKY – VONKAJŠÍ DETSKY BAZENIK Z VODNÝMI ATRAKCIAMI

1. Pokojne vstúpte na štartovaciu rampu,

2. Zaujmite správnu zjazdovú pozíciu – sediac s tvárou v smere jazdy alebo poležiačky na chrbte s nohami vystretými v smere jazdy a rukami pri tele,

3. Spúšťajte sa pokojne bez zastavovania,

4. Počas zjazdu sledujte priestor pred nohami tak, aby ste sa stihli zastaviť v prípade hroziacej kolízie s predošlým používateľom,

5. Okamžite po ukončení zjazdu opášte dojazdovú zónu.

6. Akékoľvek zistené poškodenia nahláste záchranárovi okamžite po opustení dojazdovej zóny.

TIPY NA POUŽITIE FÍNSKEJ SAUNY

Fáza 1 – príprava (10-15 minút)

Saunovanie začíname 1,5 – 2 hodiny po poslednom jedle. Pred vstupom do sauny sa umyte a dôkladne sa osušte. Ľudia so „studenými“ nohami by si ich mali zohriať teplou vodou. Do sauny sa vstupuje s uterákom. Keď ste v saune, nenatierajte si telo ani tvár žiadnymi krémami, pretože to znižuje schopnosť povrchu tela vylučovať pot.

Fáza 2 – (8-15 minút)

Začnite od najnižšej lavice a postupne sa presúvajte na vyššie, v závislosti od toho ako sa cítite. Na lavici si ľahnite alebo si sadnite s ohnutými nohami na uteráku (nemal by zaberať príliš veľa miesta, aby sa neobmedzila cirkulácia teplého vzduchu). Za účelom prispôsobenia obehového systému správnemu fungovaniu v stojacej polohe sa počas posledných 2 až 3 minút pobytu v saune odporúča sedieť so nohami spustenými na zem. Akékoľvek zmeny zdravotného stavu, ktoré naznačujú neznášanlivosť sauny, by sa mali brať vážne a mali by ste zvážiť prerušenie ďalšieho saunovania. Počas pobytu v saune nesmiete piť, to sa robí počas nasledujúceho odpočinku.

Fáza 3 – Ochladenie (až 12 minút)

Čím vyššia je teplota v saune, tým kratším by mal byť pobyt v nej a tým dlhšie treba následne schladzovať telo. Je vhodné začať tuto fázu studeným, ale suchým kúpeľom, napríklad vyjdením do priestoru s chladným vzduchom (čím okrem toho okysličujeme telo, pretože obsah vzduchu v saune kvôli jej teplote a rýchlemu prijímaniu kyslíka klesá). Po niekoľkých minútach sa ponorte do studeného vlhkého kúpeľa (10 – 30°C): osprchujte sa, nalejte na seba prúd vody alebo sa ponorte do vody. Použitie mydla sa neodporúča. Telo ochladzujte od chodidiel smerom k srdcu. Táto fáza je pre telo najväčším bremenom.

Fáza 4- Saunový kúpeľ (10 – 15 minút)

Vstúpime opäť do sauny, teraz si môžeme sadnúť na druhú lavicu a zopakovať vyššie uvedené kroky.

Fáza 5 – Po saunovaní

Počas saunovania a po jeho ukončení by ste nemali vykonávať namáhavé telesné cvičenia. Po saunovaní relaxujte asi 20 – 30 minút. Odporúča sa piť v miernom množstve minerálne vody alebo ovocné šťavy. Po saunovom kúpeli môžeme využiť ďalšie služby napr. masáž, kefovanie, šľahanie brezovými vetvičkami (15-30 minút). 

PRÍLOHA 26: PREDPISY PRE ZÁKAZNÍKOV TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ POČAS EPIDEMIE SARS-COV-2- SPA / MASÁŽNE SALÓNY

Nasledujúce pravidlá vyplývajú z usmernení Ministra rozvoja a Hlavného hygienického inšpektora pre kozmetické salóny poskytujúce kozmetické a estetické služby počas epidémie SARS-CoV-2 a pre masážne salóny.

 1. V deň, ktorý predchádza dňu plánovanej návštevy sa pracovníci Teriem spoja s klientom ohľadne potvrdenia návštevy.
 2. Zákazník bude informovaný, že sa nemôže dostaviť na plánovanú procedúru, ak: 
  • má príznaky infekčného ochorenia, 
  • sa podrobuje povinnej izolácii alebo karanténe, 
  • žije s osobou, ktorá je v povinnej izolácii alebo karanténe, 
  • počas týždňa prišiel do kontaktu s osobou podozrivou z nákazy, chorou alebo osobou v izolácii 
 3. Klient je povinný nosiť rúško zakrývajúce nos a ústa a ochranné rukavice (ak je to možné vzhľadom na druh poskytovanej služby).
 4. Zákazník nesmie počas poskytovania služby používať mobilný telefón.
 5. Klientovi sa objednaná služba poskytuje bez sprievodu iných osôb.
 6. Pred začatím procedúry je klient povinný vyplniť príslušné zdravotné vyhlásenie.
 7. V prípade školení organizovaných v priestoroch SPA, sa ich účastníci musia riadiť týmito pravidlami:
  • Účastník školenia musí nosiť rúško zakrývajúce nos a ústa a ochranné rukavice (ak je to možné vzhľadom na charakter školenia),
  • Účastníci nesmú v liečebných miestnostiach používať mobilné telefóny,
  • Účastník prichádza na školenie sám, bez sprievodu iných osôb,
  • Účastník je povinný mať ochranný odev (zásteru, jednorazové rukavice a rúško).
 8. Klient by mal v závislosti od charakteru poskytovanej liečby:
  • dezinfikovať si ruky a / alebo nosiť jednorazové rukavice,
  • nosiť ochranné rúško, ktoré zakrýva ústa a nos (prípadne použiť iný spôsob prekrytia dýchacích ciest, plniaci túto funkciu), ak to umožňuje charakter procedúry.
  • Zákazník by mal mať vlastné ochranné pomôcky. Termy poskytujú prístup k osobným ochranným prostriedkom vo forme dezinfekčných tekutín, rúšok a rukavíc.
 9. Po vstupe do SPA dostane klient informácie o maximálnom počte klientov, ktorí sa môžu súčasne zdržiavať v liečebnej miestnosti, a o prijatých bezpečnostných opatreniach a postupoch.
 10. Klient je povinný prečítať si informácie o prijatých ochranných opatreniach a postupoch a vyplniť príslušné zdravotné vyhlásenie.
 11. Zákazníci sú prijímaní iba na základe predchádzajúcej rezervácie termínu. Termín si môžete rezervovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie
 12. Čakárne sa nepoužívajú.
 13. Pri vstupe do zóny SPA v recepcii/pokladni majú zákazníci prístup k dezinfekčným prostriedkom.
 14. Odporúča sa, aby si klienti dezinfikovali ruky a/alebo nosili ochranné rukavice a aby mali rúška zakrývajúce ústa a nos, ak to umožňuje charakter procedúry.
 15. Ak sa u klienta prejavujú zreteľné príznaky ochorenia, napríklad pretrvávajúci kašeľ, nevoľnosť, ťažkosti s dýchaním, nebude mu dovolené vstúpiť do priestorov SPA. Osoba, u ktorej sa zistia vyššie uvedené príznaky choroby, bude poučená o tom, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc. Najbližšie infekčné oddelenie kontaktujte osobne alebo telefonicky na číslach 999 alebo 112. Prepravu do zdravotníckeho zariadenia Termy neposkytujú.

Masážne salóny

 1. Klient/príjemca služby si dezinfikuje alebo umyje ruky pri vstupe do salónu v súlade s pokynmi na stojanoch s dezinfekčným prostriedkom.
 2. Zákazník/príjemca služby by mal používať rúško v súlade s platnými predpismi.
 3. Klient/príjemca služby prichádza na ošetrenie iba s najnevyhnutejšími osobnými predmetmi a bez sprievodu iných osôb.
 4. Zákazníci/príjemcovia služby sú povinní používať rúška, s výnimkou prípadov, keď sa ošetrenie vykonáva na hlave a tvári.
 5. V masážnom salóne je prísne zakázané používať mobilné telefóny a iné opätovne použiteľné súkromné predmety.
 6. Klient je povinný dezinfikovať si ruky pred a po návšteve salónu.
 7. Zákazník by mal obmedziť čas strávený v salóne na minimum potrebné na poskytovanie služby.
 8. Nezabudnite na bezpečné vzdialenosti medzi ľuďmi v salóne – najmenej 2 metre medzi zákazníkmi.
 9. Neodporúča sa zúčastňovať sa na procedúrach osobám sprevádzajúcim pacientov, okrem odôvodnených prípadov (napr. maloleté deti, zdravotne postihnuté osoby) – rozhodnutie v tejto veci prijíma osoba, ktorá bude procedúru poskytovať.

Podrobné pokyny sú k dispozícii na stránke https://gis.gov.pl

PRÍLOHA 27: PREDPISY PRE ZÁKAZNÍKOV TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ POČAS EPIDÉMIE SARS-COV-2 – GASTRONÓMIA

Nasledujúce pravidlá vyplývajú z usmernení Ministra rozvoja a Hlavného hygienického inšpektora pre gastronómiu počas epidémie SARS-CoV-2. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky gastronomické zariadenia v Termách.

 1. V priestoroch stravovacieho zariadenia sa nachádzajú piktogramy a informačné tabule upozorňujúce na potrebu dodržiavať dostatočný odstup od ostatných zákazníkov. Od zákazníkov sa vyžaduje, aby sa riadili označením a udržiavali minimálnu vzdialenosť 2 metre od ostatných osôb čakajúcich v rade. Toto pravidlo platí aj pri pobyte na vonkajšej záhradke/terase. Dodržiavanie vzdialeností sa nevzťahuje na rodiny alebo ľudí žijúcich v tej istej domácnosti.
 2. Každý klient je povinný dezinfikovať si pri vstupe do areálu ruky.
 3. V jedálni – v priestore pokladne (ak sa objednané jedlo vydáva pri pokladni) a na východe z toaliet sú pre hostí k dispozícii rozprašovače s dezinfekčným prostriedkom na ruky.
 4. Sušiče rúk  na toaletách sú vypnuté. Na osušenie rúk sa odporúča použiť papierové utierky.
 5. Stoly v stravovacích zariadeniach sú rozmiestnené tak, aby vzdialenosť medzi doskami stolov bola najmenej 2 m. Hostia nesmú svojvoľne meniť usporiadanie stolov.
 6. Pri jednom stole môžu sedieť len rodinní príslušníci alebo osoby žijúce v tej istej domácnosti. V opačnom prípade môže byť potrebné znížiť počet osôb pri stole o 20% v porovnaní so štandardnou obsadenosťou, aby sa zvýšila bezpečnosť a vzdialenosť medzi hosťami; ak je to možné, hostia budú sedieť na oboch stranách stola tak, aby nesedeli proti sebe.
 7. V prípade reštaurácií bude obsluhujúci personál usádzať hostí ku konkrétnym voľným stolom. V prípade ostatných stravovacích zariadení môžu hostia obsadiť len stoly s označením: „zapraszamy do stolika“.
 8. Po usadení sa pri stole a počas konzumácie sa rúško zakrývajúce ústa a nos, ani rukavice nevyžadujú.
 9. Každý stôl je po odchode predošlých hostí nutné vydezinfikovať. Po dokončení dezinfekcie je stôl označený slovami „zapraszamy do stolika“ a len pri takomto stole môže nový zákazník sedieť.
 10. Objednané jedlá a nápoje musia byť podávané na podnosoch.
 11. Cukor, jednorazové príbory, držiaky na servítky, korenie atď. budú zamestnanci vydávať priamo zákazníkom.
 12. Ak sa u klienta prejavujú zreteľné príznaky ochorenia, napríklad pretrvávajúci kašeľ, nevoľnosť, ťažkosti s dýchaním, nebude mu dovolené vstúpiť do priestorov gastronomického zariadenia. Osoba, u ktorej sa zistia vyššie uvedené príznaky choroby, bude poučená o tom, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc. Najbližšie infekčné oddelenie kontaktujte osobne alebo telefonicky na číslach 999 alebo 112. Prepravu do zdravotníckeho zariadenia Termy neposkytujú.

Podrobné pokyny sú k dispozícii na stránke https://gis.gov.pl

PRÍLOHA 28: PREDPISY PRE ZÁKAZNÍKOV TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ POČAS EPIDÉMIE       SARS-COV-2 – POSILŇOVŇA/FITNESCENTUM

Nasledujúce pravidlá vyplývajú z usmernení Ministra rozvoja a Hlavného hygienického inšpektora pre fungovanie posilňovne/fitnescentra počas epidémie SARS-CoV-2 v Poľsku.

 1. Zákazník je povinný si tieto pravidlá prečítať pred použitím posilňovne/fitnescentra a cvičebného náradia.
 2. Pri vstupe do posilňovne a fitnescentra budú zverejnené informácie o maximálnom počte zákazníkov.
 3. Ľudia z vysokorizikových skupín (ľudia starší ako 60 rokov alebo trpiaci chronickými chorobami vrátane obezity) by mali navštevovať posilňovňu/fitnescentrum až po odznení epidemickej hrozby.
 4. V priestoroch zariadenia sa nachádzajú informácie (piktogramy/pravidlá) týkajúce sa súladu s osobitnými usmerneniami o hygienickej bezpečnosti v danom zariadení. Tieto informácie boli zverejnené aj na webovej stránke zariadenia.
 5. Medzi zákazníkmi a zamestnancami posilňovne/fitnescentra sa odporúča dodržiavať vzdialenosť najmenej 2 m.
 6. Odporúča sa, aby zákazníci pri výbere cvičebných pomôcok pamätali na zásadu dodržania požadovanej vzdialenosti.
 7. Umiestnenie zariadení v posilňovni – používajte iba každý druhý stroj umiestnený v posilňovni.
 8. V posilňovni/fitnescentre je povolený len obmedzený počet interiérových klientov (1 osoba na 10 m2).
 9. V priestore vstupu/recepcie, prí východe z toaliet a pri vstupe do posilňovne a fitnescentra sú rozprašovače s dezinfekčným prostriedkom. Odporúča sa použiť tekutinu pred začatím cvičenia aj po cvičení.
 10. Po ukončení cvičenia každé zariadenie vydezinfikujte. Pri dezinfekcii postupujte podľa pokynov uvedených na dezinfekčnom prostriedku. Ak je to možné, odporúča sa, aby zákazníci používali svoje vlastné pomôcky – napr. podložky na cvičenie.
 11. V priestore recepcie sa môže v tom istom čase nachádzať len 1 osoba.
 12. Zákazníci, ktorí porušujú bezpečnostné pravidlá, budú upozornení personálom a v krajnom prípade môžu byť požiadaní, aby okamžite opustili priestory zariadenia.
 13. Ak sa u klienta prejavujú zreteľné príznaky ochorenia, napríklad pretrvávajúci kašeľ, nevoľnosť, ťažkosti s dýchaním, nebude mu dovolené vstúpiť do priestorov posilňovne/fitnesscentra. Osoba, u ktorej sa zistia vyššie uvedené príznaky choroby, bude poučená o tom, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc. Najbližšie infekčné oddelenie kontaktujte osobne alebo telefonicky na číslach 999 alebo 112. Prepravu do zdravotníckeho zariadenia Termy neposkytujú.

Podrobné pokyny sú k dispozícii na stránke https://gis.gov.pl

PRÍLOHA 29: PREDPISY PRE ZÁKAZNÍKOV TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ POČAS EPIDÉMIE SARS-COV-2 – AQUAPARK-KÚPALISKO

Nasledujúce pravidlá vyplývajú z usmernení Ministra rozvoja a Hlavného hygienického inšpektora pre fungovanie aquaparkov a kúpalísk počas epidémie SARS-CoV-2 v Poľsku.

 1. V priestoroch zariadenia sú na viditeľných miestach umiestnené informácie, týkajúce sa dodržiavania bezpečnostných pravidiel v súvislosti so SARS-CoV-2. Tieto informácie sú podávané aj prostredníctvom pravidelných zvukových hlásení. Zákazníci sú bez výnimiek povinní dodržiavať aktuálne platné pravidlá. Ľudia, ktorí porušujú pravidlá a nedodržiavajú pokyny zamestnancov, budú požiadaní o opustenie zariadenia.
 2. V priestoroch zariadenia sú viditeľne rozmiestnené zásobníky s prostriedkom na dezinfekciu rúk, spolu s pokynmi na ich použitie. Okrem toho sú vo všetkých toaletách/sanitárnych a hygienických miestnostiach informačné vývesky s pokynmi na umývanie rúk, vyberanie a nasadenie rukavíc, odstránenie a nasadenie rúšok.
 3. Pri vstupe do zariadenia, ako aj na toaletách a vstupoch do stravovacích zariadení sa nachádzajú bezdotykové dávkovače s dezinfekčnou tekutinou. Od zákazníkov sa vyžaduje, aby si dezinfikovali ruky v súlade s uvedenými pokynmi.
 4. Osoby čakajúce v rade pred pokladňou, sú povinné dodržiavať najmenej dvojmetrový odstup od ostatných zákazníkov.
 5. Priamo pred pokladňou sa môže nachádzať len jedna osoba alebo rodina/osoby žijúce v jednej domácnosti.
 6. Na všetkých servisných miestach, pri pokladniach a v obchodoch v priestore parku sa odporúča používať bezhotovostné spôsoby platby.
 7. Osobám so symptómami akútnej infekcie, najmä dýchacích ciest, je prísne zakázané vstupovať do priestorov a používať infraštruktúru Teriem.
 8. Pred vstupom do bazénovej zóny sa dôkladne osprchujte. Zákazníci sú povinní rešpektovať prísne oddelenie zóny v topánkach a zóny naboso a pamätať na to, že pri prechode do bazénovej zóny je potrebné prejsť cez bazénik na opláchnutie chodidiel. Nedodržanie odporúčaní týkajúcich sa sprchovania a prezutia bude mať za následok zákaz vstupu do bazénovej zóny a môže viesť k nariadeniu opustiť priestory Teriem.
 9. Odporúčame, aby zákazníci dodržiavali bezpečný odstup od ostatných zákazníkov vo všetkých zónach parku (vzťahuje sa na sprchovací kút, toalety, rekreačné bazény, vonkajšie terasy a ďalšie).
 10. Odporúča sa, pravidelné, časté a dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou podľa pokynov pri umývadlách.
 11. V záujme rovnomernej distribúcie zákazníkov v priestoroch zariadenia má personál právo požiadať hostí, aby v prípade nadmernej hustoty opustili danú zónu/bazén.
 12. Pred vstupom do bazénovej zóny platí povinnosť mať nasadené rúško zakrývajúce ústa a nos – následne môžete rúško v šatni zložiť a odložiť spolu s oblečením v šatni. Keď sa obliekate po použití služieb parku,  rúško si v šatni opäť nasaďte.

Princípy činnosti Saunária:

• odporúča sa, aby počet osôb, ktoré súčasne používajú saunu, neprekročil 50% maximálnej obsadenosti. Zákazníci musia pamätať na odporúčaný odstup 2 metre od ostatných zákazníkov;

• v saune nie je potrebné používať rúško.

Ak sa u klienta prejavujú zreteľné príznaky ochorenia, napríklad pretrvávajúci kašeľ, nevoľnosť, ťažkosti s dýchaním, nebude mu dovolené vstúpiť do priestorov parku. Osoba, u ktorej sa zistia vyššie uvedené príznaky choroby, bude poučená o tom, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc. Najbližšie infekčné oddelenie kontaktujte osobne alebo telefonicky na číslach 999 alebo 112. Prepravu do zdravotníckeho zariadenia Termy neposkytujú.

Podrobné pokyny sú k dispozícii na stránke https://gis.gov.pl