REGULAMIN OBIEKTU
„CHOCHOŁOWSKIE TERMY” SP. Z O.O.
INFORMACJE OGÓLNE
§ 1

1. W niniejszym regulaminie posłużono się następującymi definicjami:
a) Kierownictwo obiektu – osoby zarządzające Termą w imieniu jego administratora Chochołowskie Termy Sp. z o.o.
b) Regulamin – treść niniejszego dokumentu oraz treść innych, uchwalonych przez kierownictwo obiektu i dokumentów regulujących zasady korzystania z usług świadczonych przez Chochołowskie Termy sp. z o.o.
c) Użytkownik – oznacza to osobę fizyczną, korzystającą z określonych rodzajowo świadczeń Termy.
2. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. w obiekcie Chochołowskie Termy zlokalizowanym pod adresem Chochołów 400 zwanym dalej Termy.
3. Regulamin określa przede wszystkim:
a) sposób i formę świadczenia usług przez Termy z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych usług,
b) warunki na podstawie których Termy świadczą usługi na rzecz Użytkowników obiektu, w tym zakres czynności jego pracowników oraz warunki współdziałania między pracownikami a Użytkownikami obiektu dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników,
c) prawa i obowiązki Użytkowników Term.
4. Przed wejściem na teren Term oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń/usług, zakupem usług online lub zamówieniem usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń.
5. Regulamin Term obowiązuje wszystkich jego Użytkowników. Przyjmuje się, iż z chwilą zakupu, nieodpłatnego otrzymania lub innego wejścia w posiadanie biletu/karnetu wstępu, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
6. Termy są obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem itp.

ZASADY FUNKCJONOWANIA TERM
§ 2

1. Termy czynne są codziennie, w godzinach od 9.00 do 22.00. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia obiektu w określone dni.
2. W Termach wydzielone są główne strefy dostępności dla Użytkowników. Są to: strefa Basenowa, strefa Lecznicza, Saunarium, Sportu oraz Spa. Każda z tych stref posiada inną funkcjonalność, a za wejścia do tych stref obowiązują inne opłaty, ustalone w cenniku obiektu.
3. Szczegółowe zasady użytkowania każdej ze stref wymienionych w ust. 2 powyżej, urządzeń bądź atrakcji określają odrębne regulaminy lub instrukcje, których przepisy mogą uzupełniać treść niniejszego regulaminu.
4. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników obiektu do zasad określonych w niniejszym regulaminie.
5. Użytkownikom zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody kierownictwa obiektu.
6. Zabrania się wnoszenia posiłków, alkoholu oraz innych napojów na teren Term.
7. Na terenie Term panuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w wyznaczonych strefach. W budynku term, restauracjach, strefie basenowej (w tym zewnętrznej), leczniczej i Saunarium obowiązuje również zakaz palenia tzw. E-papierosów.
8. Każdy Użytkownik Term ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników funkcyjnych obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników lub pracowników obiektu.
9. Użytkownicy Term mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz roślinności znajdującej się na jego terenie. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego zanieczyszczania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca przedmiotów/urządzeń obiektu, korzystający z kąpieliska ponosi pełną prawną i materialną odpowiedzialność za powstałe szkody.
10. Wszystkie sprzęty i urządzenia znajdujące się w obiekcie są własnością Chochołowskich Term. W razie zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia klienci (odwiedzający) ponoszą koszty naprawy.
11. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu oraz z szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Ze względu na monitoring pomieszczeń przebieralni, należy przebierać się w kabinach do tego przeznaczonych.
12. Każdy z Użytkowników przed pozostawieniem rzeczy na terenie Term zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami korzystania z szafek odzieżowych oraz depozytowych, a także do ich stosowania. Wszelkie znalezione na terenie obiektu przedmioty należy przekazać pracownikom Term.
13. Kierownictwo obiektu uprawnione jest do odmowy wykonania usług przez Termy Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom regulaminu. Nieprzestrzeganie zawartych w regulaminie warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Term, a tym samym może spowodować wezwanie przez pracowników Term ochrony a w razie konieczności Policji. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.
14. Kierownictwo obiektu lub osoby przez nie upoważnione mogą nie wpuścić na teren Term osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obiektu, jeżeli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, jest pod wpływem środka odurzającego lub stwarza zagrożenie dla osób lub mienia (jest agresywna, niebezpieczna itp.).
15. Kto w przypadku o którym mowa w pkt 14 powyżej nie będzie stosował się do polecenia Kierownictwa obiektu, bądź osób przez nie upoważnionych i wejdzie na teren Term, bądź nie opuści obiektu, będzie podlegał karze grzywny.
16. W przypadku zaistnienia nagłej konieczności, Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z usług Term w szczególności w przypadku wystąpienia przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników w obiekcie, w razie pilnej potrzeby lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu Użytkowników.
17. Użytkownicy Term są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na wszystkich tablicach ostrzegawczych. Zabrania się je niszczyć, brudzić czy usuwać z dotychczasowych miejsc. Informacje i piktogramy są integralną częścią regulaminu.
18. Atrakcje i urządzenia dostępne na obiekcie są sterowane automatycznie. Termy nie gwarantują dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji.
19. Przewiduje się możliwość przedstawienia ofert dla Użytkowników Term, zawierających różnego rodzaju promocje. Zasady korzystania z nich każdorazowo określa stosowny regulamin oraz informacja dostępna w Biurze Obsługi Klienta. Rabaty i promocje w okresie ich obowiązywania nie sumują się, chyba że w regulaminie promocji określono inaczej.
20. Aktualna informacja na temat rodzajów, cen i zasad korzystania z oferowanych przez Termy usług i produktów jest umieszczona w dostępnych na terenie obiektu ulotkach i cennikach, w Biurze Obsługi Klienta, a także na stronie internetowej.

ZASADY KORZYSTANIA Z TERM
§ 3

1. By korzystać z Term, Użytkownik musi posiadać ważny bilet wstępu. Jest nim aktywowany przez kasjera transponder na kwotę odpowiadającą sprzedawanej usłudze. Transponder należy założyć na nadgarstek, a w razie potrzeby okazywać na żądanie pracowników Term. Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru zakupionego zagarka (biletu) przy kasie.
2. Bilet obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego skorzystania z kąpieliska. Dostępne są również karnety okresowe lub określające liczbę wejść:
a) karnety basenowy miesięczny dopuszczający maksymalnie dwa wstępy w ciągu dnia tylko dla właściciela,
b) karnet basenowy wejściowy dopuszczający jednorazowy wstęp maksymalnie 2 osób jednego dnia.
3. Otrzymane nieodpłatnie bilety i inne wejścia (vouchery prezentowe itp.) nie podlegają wymianie na gotówkę.
4. Czas korzystania liczy się od pierwszego odczytu na bramce wejściowej do odczytu i przejścia przez bramkę wyjściową.
5. Każdy bilet wstępu posiada wewnętrzny limit pieniężny przypisany do danego transpondera. Limit ten możliwy jest do wykorzystania na zakup towarów gastronomicznych i odpłatnych atrakcji w obiekcie. Terminale informacyjne umieszczone na terenie Term pozwalają sprawdzić bieżący stan limitu wydatków na danym transponderze. Odczyt na terminalu może nie uwzględniać aktualnej dopłaty za przekroczenie czasu oraz opłaty za korzystanie ze strefy Saunarium i Sportu.
6. W przypadku dokonania transakcji z wykorzystaniem limitu na posiadanym transponderze Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty na jaką wykorzystał przypisany do transpondera limit przed opuszczeniem obiektu. Obowiązuje zakaz udostępniania transpondera innym Użytkownikom – z danego transpondera może korzystać wyłącznie Użytkownik, który aktywował go na bramce wejściowej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu używanego transpondera.
7. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden transponder aktywowany na bramce przy wejściu do obiektu. Użytkownicy posiadający więcej niż jeden transponder są zobowiązani do zwrotu jednego z nich, pod rygorem odmowy wpuszczenia na teren obiektu. Nieprzestrzeganie powyższego warunku, odmowa zwrotu jednego z transporterów i próba wtargnięcia na teren obiektu, może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Term, a tym samym spowodować wezwanie przez pracowników Term funkcjonariuszy odpowiednich służb. W powyższych przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie będą podlegać zwrotowi.
8. Na teren Stref: Basenowej, Saunarium, Leczniczej i Sportu, można wejść jedynie za okazaniem ważnego biletu wstępu (aktywowanego transpondera wydanego przez kasjera). Nie dotyczy to Użytkowników, którzy wskutek szczególnego upoważnienia mają prawo do wejścia. Użytkownicy, którzy bezprawnie wejdą na teren kąpieliska i bezprawnie będą korzystać z płatnych usług zostaną natychmiast wydaleni z obiektu oraz obciążeni opłatą za brak transpondera.
9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych na teren strefy Basenowej. Wózki dziecięce należy pozostawić w oznaczonym miejscu. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia wózka.
10. Sprzedane bilety wstępu i uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że wyłączną winę za niewykonanie usługi ponoszą Termy. Kierownictwo obiektu ma prawo odmówić wymiany zakupionych usług na inne produkty lub usługi.
11. Przebywanie w przebieralniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany odzienia. Użytkownik Term jest zobowiązany do dbania o odpowiednie i skuteczne zamknięcie szafki na odzież transponderem oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. W przypadku ich zagubienia, zawartość szafki zostaje przekazana Użytkownikowi dopiero po kontroli i przedstawieniu przez Użytkownika dowodów na to, że jest właścicielem pozostawionych rzeczy. W takiej sytuacji pracownicy Term mają również prawo wylegitymować użytkownika i pobrać dane kontaktowe. Dane te po zakończeniu dnia i opuszczeniu Term przez wszystkich użytkowników będą trwale zniszczone i nie będą przechowywane. Przedmioty wartościowe należy złożyć w depozycie znajdującym się w Biurze Obsługi Klienta. Za pozostawione przedmioty wartościowe poza depozytem, np. w szafkach odzieżowych Termy nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Za zgubione transpondery oraz klucze do skrytek depozytowych należy uiścić następujące opłaty:
a) transponder wydany osobie dorosłej – 350 złotych,
b) transponder taryfy ulgowej wydany dla dziecka z niższym limitem zakupowym – 50 złotych.
Opłata ta wynika z przypisanego limitu zakupowego oraz kosztu zakupu urządzenia.

13. Każdy z Użytkowników we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim.
14. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży w wieku szkolnym muszą mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Term. Równocześnie Termy zastrzegają, że liczbę dorosłych opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki, grupy zorganizowane mają obowiązek ustalić samodzielnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, a także specyfikę obiektu Term.
15. Opiekun grupy po wejściu na teren Term zobowiązany jest skontaktować się z kierownikiem zmiany ratowników, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieliska przez grupę zorganizowaną.
16. Opiekun jest odpowiedzialny za swoją grupę i zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej grupy, przestrzegania przez nią regulaminu obiektu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń.
17. Stwierdzenie przez obsługę obiektu niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym transponderem lub innym mieniem (ręczniki, szlafroki, wyposażenie restauracji, leżaki itp.) będzie każdorazowo traktowane jako poważne naruszenie regulaminu. Niezależnie od powyższego, Użytkownik pokryje wszelkie spowodowane straty materialne.
18. W sytuacji, gdy Użytkownik opuszcza Termy i przy końcowym rozliczeniu przy kasie zakwestionuje zapłatę za usługę lub towar twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, następuje sporządzenie materiału dowodowego (na podstawie zarejestrowanych w systemie operacji). Użytkownik kwestionujący fakt zakupu towarów bądź usług ma prawo do złożenia reklamacji na ręce Kierownika Zmiany. Użytkownik kwestionujący fakt zakupu usług, bądź ich wykonania może złożyć reklamację w terminie 7 dni od wykonania reklamowanej usługi. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Chochołowskie Termy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
19. Strefy Term, wraz z terenami na zewnątrz obiektu należy opuścić nie później niż o godzinie 22.00. Opuszczenie term po godz. 22:15 skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 10,00 zł.
Kasy wpuszczające Użytkowników basenu rekreacyjnego zostają zamknięte o godzinie 21.30. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia.
20. Z Term może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne i tym podobne, osób mających rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających w tym alkoholu, narkotyków oraz innymi środków o podobnym działaniu, to jest środkami zakłócającymi lub ograniczającymi ocenę sytuacji bądź powodującymi nienaturalne zachowanie. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego kierownictwo obiektu może podjąć decyzję o ewentualnym wpuszczeniu na teren obiektu.
21. Upoważnionemu przedstawicielowi Term przysługuje prawo sprawdzania stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkować może usunięciem z terenu obiektu lub odmową sprzedaży biletu.
22. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, chorób układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie kąpieliska jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze/kierownictwu obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego opieką.
23. Dzieci przed ukończeniem 7 roku życia, osoby niewidome, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z basenu jedynie pod opieką osoby dorosłej. Obowiązku opieki rodzicielskiej lub prawnej nie można przenieść na inne osoby, w szczególności na pracowników Term.
24. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
25. Z wszystkich zjeżdżalni, rur, masaży wodnych i innych atrakcji Użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność. Korzystając z w/w urządzeń należy zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się w wyeksponowanych miejscach. Dzieci do lat 7 muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
26. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia strojów kąpielowych podczas korzystania z rur i zjeżdżalni.
27. Osoba wyłudzająca bezpłatne wejście na strefy Term zostanie z nich wydalona. Każdorazowo w przypadkach gróźb słownych czy fizycznych ze strony Użytkownika, wzywana będzie ochrona obiektu lub funkcjonariusze odpowiednich służb.
28. Zakazuje się wnoszenia do stref Term jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób, a w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, itp.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach odzieżowych lub w skrytkach depozytowych.
29. Obniżone ceny wstępu na teren Chochołowskich Term przysługują:
a) Dzieciom w wieku 3 – 13 lat,
b) Inwalidom z orzeczeniem o niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) oraz ich opiekunowi,
c) Seniorom, którzy ukończyli 60-ty rok życia,
d) Dzieci do ukończenia trzeciego roku życia wprowadzane są bezpłatnie.
30. Podstawą do uzyskania wstępu w obniżonej cenie jest okazanie dokumentu, który potwierdzi prawo do zniżki (legitymacja, dowód osobisty, orzeczenie lub inny dokument).
31. Respektujemy również inne wejścia zniżkowe. Wszyscy nasi partnerzy oferujący bilety promocyjne są wymienieni na stronie internetowej.
32. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich oraz poprawność korzystania przez nie z urządzeń udostępnionych na terenie Chochołowskich Term odpowiadają opiekunowie. Zabrania się pozostawiania osób niepełnoletnich bez opieki.

ZASADY KORZYSTANIA Z BASENÓW REKREACYJNYCH, BASENU PŁYWACKIEGO, BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ NA ZJEŻDŻALNIACH WODNYCH
§ 4

1. Zajęcia na terenie Term mogą odbywać się wyłącznie w obecności i pod nadzorem instruktorów pływania i ratowników wodnych.
2. Użytkownicy kąpieliska są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:
a) plucie, żucie gumy oraz każda inna próba zanieczyszczenia basenu i wody,
b) wieszanie się na drabinkach, drążkach ewentualnie linach,
c) pływanie pod wodą i nurkowanie pod wylotami zjeżdżalni wodnych,
d) używanie łatwo tłukących się szklanych pojemników,
e) spożywanie przyniesionych ze sobą potraw i napojów,
f) rezerwacja stołków i leżaków,
g) zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonym,
h) uszkadzanie, niszczenie oznaczeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,
i) bieganie i wpychanie do wody innych Użytkowników,
j) przebywanie w Termach pod wpływem alkoholu bądź środków ograniczających lub wyłączających możliwość oceny sytuacji,
k) sprzedaż, podawanie, wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych lub środków ograniczających lub wyłączających możliwość oceny sytuacji,
l) wszczynanie fałszywych alarmów,
m) wchodzenie na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające niecki basenowe, kwietniki,
n) skakanie do wody z murków, balustrad, figur, schodów, wanien jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
o) używanie sprzętu ratowniczego do innych celów niż przeznaczony,
p) korzystanie ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
r) wrzucanie do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów niesłużących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
s) niszczenie wyposażenia Term,
t) zachowania przeszkadzające, lub uniemożliwiające innym Użytkownikom normalne korzystanie z obiektu.
3. Na terenie Term zabrania się wnoszenia i używania:
a) instrumentów muzycznych,
b) urządzeń odtwarzających dźwięki,
c) odbiorników telewizyjnych,
d) lornetek,
e) zwierząt,
f) artykułów żywnościowych i napojów z wyłączeniem stref do tego przeznaczonych.

4. Basen pływacki zlokalizowany na poziomie „-1” jest przeznaczony wyłącznie dla osób pływających samodzielnie lub szkółek pływackich korzystających z pływalni pod opieką instruktora. Limit osób przebywających jednocześnie na basenie pływackim wynosi 50.
5. O możliwości wykorzystania piłek, materacy dmuchanych, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, itp. we wszystkich basenach, decydują ratownicy wodni, biorąc pod uwagę liczebność Użytkowników aktualnie przebywających w obiekcie.
6. Użytkownicy kąpieliska są zobowiązani do poruszania się w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy sauny i basenów, jak również na basenie otwartym.
7. Przed wejściem do basenu lub sauny odwiedzający jest zobowiązany do skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza pomieszczeniami prysznicowymi jest zabronione.
8. Przebywając na terenie Term (za wyjątkiem strefy Saunarium i pomieszczeń nietekstylnych) odwiedzający bezwzględnie zobowiązany jest do noszenia stroju kąpielowego.
9. Wszyscy Użytkownicy znajdujący się na terenie Term są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom dyżurujących ratowników wodnych oraz innych pracowników Termy.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNYCH
§ 5

1. Użytkownicy korzystający ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnie są miejscami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).
2. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na zjeżdżalniach wodnych, spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Obiektu i Regulaminu Zjeżdżalni Wodnych.
3. Tabliczki piktogramowe są integralną częścią Regulaminu.
4. Korzystając ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników wodnych.
5. Termy dysponują trzema zjeżdżalniami zewnętrznymi oraz jedną zjeżdżalnią Rodzinną wewnętrzną, które są bezpłatne dla osób korzystających ze strefy Basenowej. Wyróżnia się:
a) Zjeżdżalnię niebieską – na której dopuszcza się zjazd maksymalnie dwóch Użytkowników, którzy ukończyli ósmy rok życia i mierzą co najmniej 120 cm wzrostu. Zjazd od bywa się wyłącznie na przeznaczonym do tego celu pontonie.
b) Zjeżdżalnię Rodzinną, na której dopuszcza się zjazd maksymalnie 2 osób równocześnie. Dopuszcza się zjazd Użytkowników o wzroście  powyżej 110 cm. Ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz łapania dzieci pod zjeżdżalnią rodzinną. Dzieci o wzroście w przedziale 110 cm – 120 cm powinny korzystać z pomocy sprzętu pływającego tj. rękawków lub kamizelek (koła są niewskazane ze względu na duże ryzyko wypadnięcia dziecka)
c) Zjeżdżalnię z zapadnią. Na zjeżdżalni jest bezwzględny zakaz zjazdu wspólnego, dopuszcza się wyłącznie zjazd pojedynczy Użytkowników, którzy ukończyli dziesiąty rok życia, o wzroście min. 130 cm i wadze min. 40 kg – maks. 130 kg.
d) Zjeżdżalnię zieloną, na której dozwolony jest zjazd maksymalnie dwóch Użytkowników o wzroście co najmniej 120 cm, którzy ukończyli dziesiąty rok życia. Zjazd odbywa się wyłącznie na przeznaczonym do tego celu pontonie.
6. Na podeście startowym zjeżdżalni wodnej może znajdować się tylko jedna osoba. Zapis ten nie dotyczy zjeżdżalni zielonej oraz zjeżdżalni rodzinnej, na której dozwolony jest zjazd dwuosobowy.
7. Zjazd zjeżdżalnią wodną odbywa się pojedynczo lub podwójnie zależnie od typu zjeżdżalni.
8. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjeżdżalni wodnej jest woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
9. Rozpoczęcie zjazdu:
a) na wszystkich zjeżdżalniach zewnętrznych rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest wyłącznie po zapaleniu się zielonego światła; światło czerwone oznacza bezwzględny zakaz rozpoczęcia zjazdu;
b) na zjeżdżalni Rodzinnej rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest po tym, jak poprzedni zjeżdżający opuści widoczną z góry strefę hamowania.
10. Przed rozpoczęciem zjazdu należy spokojnie wejść na podest startowy. Na podeście startowym może znajdować się jedna lub dwie osoby zależnie od rodzaju zjeżdżalni.
11. Po wejściu na podest startowy należy zająć właściwą pozycję zjazdową (usiąść nogami w kierunku jazdy lub położyć się w rurze na plecach, nogami w kierunku jazdy). Zjazd należy wykonać w pozycji leżącej lub półsiedzącej.
12. W celu rozpoczęcia zjazdu należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego. Należy zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się w rurze zjeżdżalni wodnej.
13. W trakcie zjazdu zjeżdżalniami należy obserwować część rury znajdującą się przed nogami, aby w przypadku spotkania z poprzednim zjeżdżającym móc zahamować i uniknąć zderzenia.
14. Po zjeździe należy bezzwłocznie opuścić strefę hamowania.
15. Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi wodnemu.
16. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
17. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnych należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne podobne przedmioty, które mogłyby spowodować skaleczenie u innych Użytkowników.
18. Użytkownikom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno stwarzać sytuacji, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osób korzystających ze zjeżdżalni.
19. Podczas zjazdu zjeżdżalnią pontonową należy oburącz mocno trzymać się przeznaczonych do tego celu uchwytów na pontonie.
20. Zabrania się:
a) biegania po schodach wieży zjeżdżalni wodnych, popychania się na podeście startowym oraz zmuszania innych Użytkowników do wykonywania zjazdów,
b) korzystania ze zjeżdżalni wodnych w przypadku uszkodzenia sygnalizacji świetlnej, rynny zjeżdżalni wodnej lub innych wad technicznych,
c) zjeżdżania w grupach,
d) zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca lub leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy,
e) wbiegania do zjeżdżalni wodnej w celu zwiększenia prędkości zjazdu,
f) korzystania ze zjeżdżalni wodnych osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
21. Za bezpieczeństwo na terenie wszystkich zjeżdżalni opowiada ratownik pełniący dyżur na danym stanowisku. Polecenia i uwagi ratownika służą bezpieczeństwu Użytkowników zjeżdżalni i  nie powinny być kwestionowane

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPA
§ 6

1. Instytut Wellness & Spa jest strefą ciszy i relaksu dla ciała, umysłu i ducha. Dla zapewnienia Użytkownikom pełnego komfortu zabrania się używania wszelkich sprzętów elektronicznych, w tym sprzętu rtv, odbiorników MP3, aparatów fotograficznych, tabletów, laptopów, notebooków i telefonów komórkowych. Na terenie Instytutu obowiązuje cisza. Obsługa Instytutu ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Użytkowników.
2. Korzystanie ze Spa dozwolone jest od 16 roku życia za pisemną zgodą pełnoprawnego opiekuna, bądź w jego towarzystwie. Samodzielne korzystanie ze Spa dozwolone jest jedynie dla Użytkowników powyżej 18 roku życia.
3. Korzystanie z usług Spa w Termach możliwe jest po uiszczeniu opłaty za zabieg zgodnie z obowiązującym cennikiem Instytutu.
4. Użytkownicy korzystający z usług Spa zobowiązani są przed wejściem do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spa dostępnego w recepcji oraz w Biurze Obsługi Klienta Chochołowskich Term.
5. Spa w Termach czynne jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 21:00. Zmiana godzin może być spowodowana przerwą technologiczną, świętami, decyzją Kierownictwa Obiektu lub nagłymi sytuacjami.
6. Użytkownicy, którzy mają zamiar skorzystać z usług Spa oraz ze strefy Saunarium mają prawo uzyskać informację o warunkach korzystania od pracowników Term.
7. Użytkownik korzystający z usług Spa, powinien sobie zdawać sprawę z tego, iż niektóre tego typu usługi mają charakter wybitnie intymny (jak na przykład masaż) i nie powinien być zaskoczony tym faktem podczas korzystania z nich.
8. Pracownicy Spa zastrzegają sobie prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Użytkowników nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajdują (np. propozycje seksualne, agresja itp.). W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
9. Użytkownik decydujący się na korzystanie z usług Spa, jest świadomy stanu swojego zdrowia i nie zataja informacji o obecnej chorobie. Użytkownik, który nie ujawnia informacji o swoim stanie zdrowia robi to na własną odpowiedzialność. Użytkownik cierpiący na jakąkolwiek chorobę, zobowiązany jest do poinformowania o tym terapeuty lub pracownika recepcji Spa przy rezerwacji zabiegu bądź bezpośrednio przed jego wykonaniem.
10. Użytkownik ma prawo, po konsultacji z terapeutą, do wybrania niezalecanego przez terapeutę zabiegu, jednakże robi to na własną odpowiedzialność.
11. Użytkownicy, którzy mogą korzystać z usług Spa to:
a) osoby które ukończyły 18 rok życia,
b) osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z usług Spa jedynie za pisemną zgodą prawnego opiekuna,
c) osoby cierpiące na dolegliwość, chorobę – pod warunkiem, że poinformują o zaistniałej sytuacji terapeutę, a terapeuta uzna, że swoim działaniem nie pogorszy stanu zdrowia klienta. O tym, czy w takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł skorzystać z usługi decyduje osoba wykonująca usługę.
d) kobieta w ciąży – tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy złoży pisemne oświadczenie, iż jest świadoma swojego stanu zdrowia i dobrowolnie decyduje się na dany zabieg. Jeżeli terapeuta uzna, iż jego działanie w takiej sytuacji może zaszkodzić zdrowiu klientki, wówczas ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
12. Użytkownicy, którzy bezwzględnie nie mogą korzystać z usług Spa:
a) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
c) osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Użytkowników oraz pracowników,
d) osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
e) osoby chore, których choroba może zagrażać zdrowiu osoby wykonującej zabieg.
13. Użytkownicy, którzy mają zamiar skorzystać z zabiegów wykonywanych przy pomocy urządzeń, są zobowiązani zapoznać się z kartą przeciwwskazań. O fakcie zapoznania się z nią decyduje podanie danych osobowych (w celu identyfikacji Użytkownika nie do celów marketingowych) oraz złożenie własnoręcznego podpisu wraz z datą wypełnienia formularza. Użytkownikom, którzy nie złożą podpisu na karcie przeciwwskazań do zabiegu, zostanie odmówione wykonanie zabiegu.
14. W celu wypełnienia Karty Konsultacyjnej należy stawić się w Instytucie przynajmniej 10 minut przed planowanym zabiegiem. W przypadku spóźnienia się na zabieg, jego czas zostanie odliczony od łącznego czasu zabiegu. W przypadku spóźnienia się powyżej 15 minut, obsługa Spa zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji.
15. Istnieje możliwość anulowania wcześniej nieopłaconej rezerwacji zabiegu. Odwołanie takiej rezerwacji należy zgłaszać przynajmniej 2 godziny przed planowanym zabiegiem, w celu umożliwienia korzystania z usług innym Użytkownikom.
16. Zabiegi opłacone z wyprzedzeniem, a nie wykorzystane przez Użytkownika z jego winy nie podlegają zamianie na inny zabieg. Termy nie zwracają w takiej sytuacji uiszczonej z tego tytułu zapłaty.
17. Przed skorzystaniem z usług należy przebrać się w przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego celu szafkach. Spa zapewnia Użytkownikom odpowiednią garderobę do wykonywania usług.
18. Zabiegi wykonywane są w gabinetach Spa, dostosowanych do konkretnych rodzajów usług.
19. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Użytkownikom oraz zwiększenia efektywności zabiegów konieczne jest:
a) poinformowanie terapeuty przed zabiegiem o zażywanych lekach, przebytych chorobach, ewentualnych przeciwwskazaniach lub wcześniejszym korzystaniu z podobnych usług,
b) skorzystanie z basenu, jacuzzi i saun przed zabiegami,
c) unikanie obfitych posiłków minimum na godzinę przed zabiegiem,
d) unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu,
e) spożywanie dużej ilości wody niegazowanej po zabiegu.
20. Na teren Spa zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt.
21. W przypadku zagubienia, zanieczyszczenia lub zniszczenia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Obiektu, Użytkownicy zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wysokość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, w oparciu o oszacowane straty.
22. Pracownicy Spa w Termach nie mają obowiązku zajmować się dziećmi pozostawionymi bez opieki opiekuna w poczekalni Instytutu Wellness & Spa, w sytuacji, kiedy pełnoprawny opiekun korzysta z usług Spa lub Saunarium. W sytuacji, kiedy osoby małoletnie zostaną pozostawione bez opieki, pracownicy Spa mają obowiązek poinformować o tym fakcie swoich przełożonych, a w przypadku przeciągającej się nieobecności pełnoprawnych opiekunów – wezwać funkcjonariuszy odpowiednich służb.
23. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy zgłaszać podczas zabiegu bądź bezpośrednio po nim. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
24. Użytkownicy nie stosujący się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą zostać upomniani przez obsługę lub wyproszeni ze Spa.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNARIUM
§ 7

1. Korzystanie z Saunarium w Chochołowskich Termach dozwolone jest jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.
2. Wejście do strefy Saunarium umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu/karnetu wstępu do w/w strefy w godzinach pracy obiektu. Bilet do strefy Basenowej nie uprawnia do korzystania z Saunarium.
3. Saunarium jest czynne w godz. 10:00-22:00. Strefę saunarium opuszczamy na bramkach wyjściowych do godziny 22:00. Przekroczenie tego czasu będzie doliczało dodatkowy koszt w wys. 15,00 złotych.
4. Dla zapewnienia Użytkownikom pełnego komfortu, zabrania się używania wszelkich sprzętów elektronicznych, w tym sprzętu rtv, odbiorników MP3, aparatów fotograficznych, tabletów, laptopów, notebooków i telefonów komórkowych. Obsługa ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Użytkowników.
5. Na teren saunarium i przebieralni obowiązuje zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, także alkoholowych oraz toreb, plecaków, innych bagaży podręcznych, walizek i innych przedmiotów prywatnych.
6. Bar oraz stoliki znajdujące się w okolicy baru są miejscem spożywania posiłków oraz picia napojów, w pozostałych miejscach takich jak basen zewnętrznych, jacuzzi czy wypoczywalnia są niedozwolone.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz czynności i zachowań seksualnych (jest to przestępstwo wynikające z przepisów prawa karnego).
8. Użytkownicy Saunarium zobowiązani są do zażycia kąpieli przed wejściem do Saunarium.
9. Użytkownicy Saunarium po zażyciu kąpieli cieplnej zobowiązani są do spłukania ciała pod natryskami przed skorzystaniem z beczki z wodą do schładzania ciała.
10. Strefa Saunarium jest strefą nietekstylną. Użytkownicy korzystający z Saunarium zobowiązani są przebywać w Saunarium bez strojów kąpielowych lub innej odzieży oraz liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej korzystać będą inni Użytkownicy niekompletnie ubrani bądź nadzy.
11. Chochołowskie Termy zapewniają jeden ręcznik lub pareo w cenie biletu. Opłata za wypożyczenie kolejnego ręcznika wynosi 5,00 zł. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za zamieniony lub zagubiony ręcznik klienta (odwiedzającego) strefę saunarium. Kaucja za wypożyczenie ręcznika wynosi 40 zł.
12. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Z Saunarium, w szczególności nie powinny korzystać:
a) osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym,
b) osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
c) kobiety w czasie menstruacji,
d) osoby cierpiące na jaskrę,
e) osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
f) osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
g) osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
h) osoby o dużej skłonności do krwawień,
i) osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
j) osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
k) osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate,
l) osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
m) osoby w stanach pozawałowych i powylewowych,
n) osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami,
o) osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
p) osoby z objawami dekompresji,
r) osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
13. Należy pamiętać o tym, że choroby nałogowe (uzależnienia) takie jak narkomania oraz alkoholizm również są zaliczane do przeciwwskazań i wykluczają osobom na nie cierpiącym możliwość korzystania z sauny.
14. Wejście do strefy Saunarium stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.
15. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z Saunarium, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej usługi.
16. Do sauny należy wchodzić boso.
17. Z miejsc siedzących w saunach suchych można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami.
18. Do saun parowych (mokrych) należy wchodzić boso bez ręcznika. W saunach parowych (mokrych) przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.
19. Obsługą Saunarium i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Saunarium. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego.
20. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach Saunarium należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
21. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie pracowników Saunarium. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić Saunarium.
22. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
23. Nie wolno samodzielnie polewać pieców w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami.
24. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
25. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.
26. Z saun parowych, natrysków i basenów w Saunarium należy korzystać wyłącznie nago.
27. Z saun suchych należy korzystać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania – siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami (także stopy). Należy użyć w tym celu pareo lub ręcznika.
28. Przebywając w Saunarium należy stosować się do ogólnych zasad saunowania.
29. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
30. Zachowanie Użytkowników przebywających w strefie Saunarium nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z Saunarium itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. W Saunarium nie wolno praktykować żadnych zachowań i czynności o charakterze seksualnym.
31. Użytkownicy, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych powyżej, lub z innych powodów powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników obsługi Saunarium.
32. Przed wejściem do basenów, jak również przed skorzystaniem ze stołków i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.
33. Ze względów higienicznych i estetycznych z baru korzystać można jedynie w stosownym okryciu (np. w ręczniku, pareo, płaszczu kąpielowym lub szlafroku).
34. Ze względów bezpieczeństwa spożywanie napojów w naczyniach szklanych dozwolone jest wyłącznie przy barze, i znajdujących się w strefie baru stolikach.
35. W celu uniknięcia wypadków, informacje o każdorazowym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.
36. Poza teren baru mogą być wynoszone jedynie napoje serwowane przez obsługę w nietłukących się opakowaniach.
37. Osoby niestosujące się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą być upomniane przez obsługę i/lub wyproszone z Saunarium bez zwrotu opłaty za wstęp.
38. Zabrania się wnoszenia na teren Saunarium aparatów, telefonów, kamer oraz innych urządzeń mogących rejestrować obraz. Osoby, które nie zastosują się do zakazu mogą zostać wyproszone przez obsługę bez zwrotu kosztów biletu wstępu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
§ 8

1. Użytkownicy korzystają z kąpieliska wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Chochołowskie Termy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę na osobie, wyrządzoną komukolwiek, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Termy nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów wniesionych na teren obiektu.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu. Termy nie odpowiadają za zwiększenie szkody, będącej wynikiem opóźnienia jej zgłoszenia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych rozporządzeń.