Zapraszamy do konkursu na Instagramie

“Za co kochasz Chochołowskie Termy?”

Napisz w dwóch zdaniach za co kochasz Chochołowskie Termy

I wygraj rewelacyjne nagrody !!!

 

 

 

 • polub post konkursowy,
 • obserwuj nasz profil na Instagramie
 • zaproś jedną osobę do zabawy,
 • napisz w komentarzu w dwóch zdaniach “za co kochasz Chochołowskie Termy”,

 

Każdy uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wszystkie powyższe warunki.

 

 

Miejsce I: Voucher Open oraz Rytuał rhassoul z glinkami dla 2 osób o łącznej wartości 538 zł.

Miejsce II: Voucher Open dla 2 osób o łącznej wartości 258 zł.

Miejsce III:  Vouchera na Strefę Basenową + Leczniczą dla 2 osób o łącznej wartości 178 zł.

 

Konkurs potrwa od. 11.05.2019 r., godz. 14:00 – do 16.05.2019 r., godz. 24:00

Wyniki zostaną ogłoszone w poście 17.05.2019 r. o godzinie 15.00

 

 

Regulamin konkursu pn: „Opisz w dwóch zdaniach za co kochasz Chochołowskie Termy” organizowanego przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie

 • 1

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu są „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, zwanej dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na profilu należącym do “Chochołowskie Termy” Sp. z o.o. w serwisie społecznościowym Instagram w terminie od 11.05.2019r., godz. 14:00 do 16.05.2019 r., godz. 24:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.04.2019 r. do godz. 15.00.
 3. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Konkurs ma charakter otwarty z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin i osób najbliższych, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe wskazane na profilu należącym do “Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook. Odpowiedzi przesłane po dacie i  godzinie wskazanej w § 1.2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę i rozpatrywane w konkursie.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby które nie ukończyły 18 lat będą pominięte podczas wyłaniania zwycięzców.
 4. Uczestnik udziela odpowiedzi na zadanie konkursowe wyłącznie za pośrednictwem profilu należącego do “Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Instagram.
 5. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie „Za co kochasz Chochołowskie Termy”, którą należy umieścić pod postem informującym o konkursie. Odpowiedź nie powinna być dłuższa aniżeli dwa zdania, musi być sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.
 6. Zadanie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie a Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczenia takich zgłoszeń z Konkursu.
 7. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 odpowiedź.
 8. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwie identyczne odpowiedzi, jury bierze pod uwagę tą, która została zamieszczona na profilu należącym do “Chochołowskie” Termy Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Facebook jako pierwsza.
 • 3

Zasady przyznawania nagród:

 1. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora, wyłoni zwycięzców spośród Uczestników konkursu, którzy opublikowali odpowiedzi pod postem informującym o konkursie na funpage Chochołowskie Termy w serwisie społecznościowym Instagram ; odpowiedzi zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i wykazali się największą pomysłowością oraz oryginalnością.
 2. Jury konkursowe przyzna jedną nagrodę główną, którą jest Voucher Open oraz Rytuał rhassoul z glinkami dla 2 osób o łącznej wartości 538 zł. , jedną nagrodę za zajęcie II miejsca, która jest Voucher Open dla 2 osób o łącznej wartości 258 zł. , oraz jedną nagrodę za zajęcie trzeciego III w postaci Vouchera na Strefę Basenową + Leczniczą dla 2 osób o łącznej wartości 178 zł. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o . Odbiór nagrody zostanie ustalony przez Organizatora ze Zwycięzcą indywidualnie. O terminie odbioru nagrody Zwycięzców konkursu poinformuje Organizator.
 3. Warunkiem odbioru nagrody jest wiadomość prywatna do administratora fungape Chochołowskie Termy na portalu Instagram. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą, przez 5 dni roboczych, prawo do Nagrody ostatecznie przepada na rzecz Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję, lub nie przyzna jej wcale.
 6. Organizator przed wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej o ile taki będzie wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
 • 4

Prawa autorskie:

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z chwilą zgłoszenia odpowiedzi do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie z tej odpowiedzi przez Organizatora dla celów konkursowych.
 4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę konkursu na „Termy Chochołowskie” Sp. z o. o., praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięską odpowiedzią na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. „Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. jest uprawniona do korzystania z odpowiedzi w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu i zobowiązuje się w przypadku jego wygrania do zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać odpowiedź każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do odpowiedzi, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem praw autorskich praw majątkowych do zwycięskiej odpowiedzi autorowi – Zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabędą.
 6. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich do odpowiedzi zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu, a przysługującej osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związanej ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 7. Wyżej zwanym Zwycięzcą są osoby, które zajęły I, II i III miejsce w konkursie, zaś zwycięską odpowiedzią jest odpowiedź opublikowana w konkursie przez te właśnie osoby na oficjalnym profilu “Chochołowskie Termy” Sp. z o. o. w serwisie społecznościowym Instagram.
 • 5

Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO), tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu (w przypadku Zwycięzcy, dane dot. imienia i nazwiska lub firmy zostaną opublikowane na profilach należących do Organizatora w serwisach społecznościowych oraz stronie internetowej, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem informacji handlowych od Organizatora, także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 6

Postanowienia końcowe:

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji po zakończeniu Konkursu. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby: Chochołów 400, 34-513 Chochołów, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego pisemnie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych obowiązujących w Polsce.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ono na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięzców, w każdym momencie, bez podawania przyczyny.
 6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 8. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kúp si vstupenku

Kontakt

SPA