Zakupy w sklepie internetowym

W celu ułatwienia Państwu zakupu usług i towarów oferowanych przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. w tym również kupowaniu prezentów dla innych osób uruchomiliśmy dla Państwa Sklep internetowy.

W celu skorzystania z możliwości zakupu naszych usług i towarów online, konieczne jest założenie konta klienta w naszym sklepie internetowym, będącym usługą świadczoną elektronicznie.

W celu założenia takiego konta, przechowywania Państwa historii zakupów oraz zarządzania ich wykorzystaniem, poprosimy o udostępnienie nam takich danych osobowych jak imię, nazwisko, adres – email, datę urodzenia oraz numer telefonu. Dzięki tym danym zawsze będziemy mogli potwierdzić dostępność zakupionych przez Państwa usług. W razie konieczności przesłania państwu korespondencji papierowej, na przykład voucherów upominkowych, konto klienta sklepu internetowego pozwala również na udostępnienie adresu korespondencyjnego.

Wszystkie usługi zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są przez Chochołowskie Termy zgodnie z regulaminem obiektu i polityką prywatności Obiektu Chochołowskich term, dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz w recepcji.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z konta klienta sklepu internetowego Chochołowskich Term są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze konta klienta sklepu internetowego jest identyfikacja osób uprawnionych do otrzymania usług zakupionych za pośrednictwem tego narzędzia informatycznego oraz udostępnianie Klientom historii ich zakupów.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska posiadacza karnetu imiennego art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Są natomiast przechowywane przez naszego dostawcę sklepu internetowego, a Państwa płatności są przetwarzane przez podmioty obsługujące płatności online. W zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji Państwa zakupu dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego, może również powstać potrzeba skontaktowania się z Państwem droga elektroniczną lub pocztową – w takiej sytuacji, odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych kontaktowych będzie również nasz dostawca usług poczty elektronicznej oraz operator pocztowy.

Państwa dane osobowe przechowujemy w naszym wewnętrznym systemie informatycznym do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych usług lub upływu terminu ich ważności, a następnie przez okres nieprzekraczający 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym usługi zostały zakupione – dla zapewnienia możliwość projektowania indywidualnych ofert rabatowych w oparciu o ilość usług wykorzystywanych w przeszłości. W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, dane dotyczące każdego zakupu przechowywane są do czasu usunięcia przez kupującego jego konta w sklepie internetowym.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży karnetów imiennych podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma korzystać z takiego karnetu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować karnetu imiennego.

W związku ze świadczeniem usług z wykorzystaniem karnetów imiennych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Tylko jeżeli przy rejestracji konta klienta w sklepie internetowym lub w toku korzystania z konta klienta sklepu internetowego wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wyłącznie od Chochołowskich Term Sp. z o.o. będziemy Państwu okresowo wysyłać takie informcje.

¹⁰ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”