Wtorkowe dni seniora 

Wtorkowe dni seniora 

Start / Aktualności / Wtorkowe dni seniora 
 
Zadbaj o swoją formę przed wakacjami. W Chochołowskich Termach aquaerobik w cenie biletu wstępu.
Zapraszamy we wtorek 5, 12 i 19 czerwca.
Zajęcia z trenerem o godz. 11:00 
Bilet całodzienny do strefy basenowej i leczniczej dla seniora 60+ w cenie 32 złote
1.Organizatorem promocji Wtorkowe dni seniora (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2.W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby od 60 roku życia posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy. Wiek jest sprawdzany na podstawie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie biletów całodziennych do strefy basenowej oraz leczniczej.
4. Czas trwania Promocji obejmuje dni 5.06.2018, 12.06.2018 oraz 19.06.2018 dalej: Okres Trwania Promocji.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6.Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup biletu w Biurze Obsługi Klienta lub w kasach obiektu do strefy basenowej oraz leczniczej w kwocie 32 złote. W cenie biletu jest wejście na zajęcia aqua areobiku, który odbędzie się o godzinie 11:00.
8.W Okresie Trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu do strefy basenowej i leczniczej w godzinach 09:00-22:00.
9.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
11.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
12.Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.