Wstęp za 1 złotych dla touroperatorów w tym dniu! Zarezerwuj bilet open pod adresem : grupy@chocholowskietermy.pl

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://www.chocholowskietermy.pl/wp-content/uploads/2018/09/Dzień-turysty.jpg” image_width=”800″ image_height=”” crop=”false” hover=”false”][/vc_column][/vc_row]

 

REGULAMIN:

1. Organizatorem promocji dzień turystyki (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby będące pracownikami lub właścicielami przedsiębiorstwa posiadającego wpis do centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy.
3. Promocja dotyczy zakupu biletu open na cały dzień w cenie 1 złotych.
4. Czas trwania Promocji obejmuje dzień 27.09.2018.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie rezerwacji drogą e-mail na adres grupy@chocholowskietermy.pl oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego wpis do centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych lub podanie numery NIP celem weryfikacji informacji poprzez stronę:https://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
8.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
11. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA