KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W POSTACI WIZERUNKU

Spółka zastrzega, iż na terenie Kompleksu, w szczególności w trakcie trwania określonych imprez okolicznościowych, mogą być wykonywane zdjęcia/nagrania przez pracowników, przedstawicieli i inne osoby upoważnione przez Spółkę albo podmioty działające na zlecenie Spółki. W takich sytuacjach możliwe jest, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, iż dojdzie do utrwalenia wizerunku (i/lub brzmienia głosu) poszczególnych osób korzystających z usług Spółki na zdjęciach, filmach lub nagraniach, a kolejno do ich przechowywania, przetwarzania oraz rozpowszechniania przez Spółkę dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i sprawozdawczych związanych z prowadzoną przez Spółką działalnością, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności poprzez publikowanie na stronach internetowych Spółki, portalach społecznościowych służących promowaniu działalności Spółki (takich jak Facebook, Instagram, TikTok i inne) oraz we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Wejście na teren Kompleksu Chochołowskie Termy oraz zakup biletu uprawniającego do uczestnictwa w danym wydarzeniu i wzięcie udziału w takim wydarzeniu, są równoznaczne z wyrażeniem przez danego Uczestnika nieodpłatnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgody na powyższe. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może też w określonych sytuacjach być odbierana przez Spółkę oddzielnie. 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

 1. KONTAKT

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest wyznaczony przez Spółkę Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail:  iod@chocholowskietermy.pl bądź w formie listownej na adres: Chochołowskie Termy Sp. z o.o. Chochołów 400, 34-513 Chochołów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „Ochrona danych osobowych”.

 1. ZAKRES, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W przypadku utrwalenia wizerunku, o którym mowa na wstępie niniejszej informacji, wizerunek ten może być kolejno przechowywany, przetwarzany oraz rozpowszechniany przez Spółkę na zdjęciach, filmach bądź nagraniach dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i sprawozdawczych związanych z prowadzoną przez Spółką działalnością, w całości lub we fragmentach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności poprzez publikowanie na stronach internetowych Spółki, portalach społecznościowych służących promowaniu działalności Spółki (takich jak Facebook, Instagram, TikTok i inne) oraz we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Dochodzić może także do takich działań jak wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbka, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. Wizerunek może być również przetwarzany poprzez kadrowanie i kompozycję.

Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku (własnego lub osób nieletnich, których są Państwo opiekunami prawnymi). Jednocześnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rozpowszechniania wizerunku jest równoznaczna z udzieleniem zgody na rozpowszechnienie Państwa wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych, ale wzięli Państwo udział w zorganizowanym wydarzeniu i Państwa dane osobowe zostały podczas tego wydarzenia zebrane, będziemy je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę jako Administratora, polegającego na prowadzeniu działań promocyjnych, reklamowych, informacyjnych i marketingowych własnej działalności w przestrzeni publicznej, w tym mediach społecznościowych, poprzez wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie ww. danych, tj. wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia/nagrania (zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.)

Dodatkowo ww. dane mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną właściwą regulującą przekazanie danych osobowych bądź współadministrowanie tymi danymi. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów świadczących usługi prawne lub księgowe, konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi marketingowe, kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe i inne).  

Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazanie danych do państw trzecich jedynie w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). W przypadkach wskazanego przekazania następuje ono w oparciu o odpowiednią podstawę (podstawą takiego przekazania może być przede wszystkim decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO); stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 powyżej celów.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda, dane są przetwarzane do momentu jej wycofania.  

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (z uwzględnieniem okresów przedawnienia), a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W niniejszym przypadku, ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są następujące:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
 2. prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
 3. prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądania w tym zakresie Administrator może nie uwzględnić jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 7. prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy);
 8. prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody, lecz jest niezbędne do skorzystania z możliwości wzięcia udziału w danym wydarzeniu, w trakcie którego mogą być wykonywane zdjęcia/nagrania promujące Spółkę. Podkreślamy, że uczestnictwo w określonym wydarzeniu organizowanym w Spółce może wiązać się z utrwaleniem Państwa danych obejmujących wizerunek i/lub brzmienie głosu, jak również wiązać się z ich rozpowszechnieniem, jako elementu większej całości.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach komputerowych.

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać również profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator może dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania, statystyk lub stworzenia prognozy na przyszłość, w tym prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji.