KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O ZABEZPIECZENIE/UDOSTĘPNIENIE
NAGRANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).
 2. KONTAKT
  Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest wyznaczony przez Spółkę Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@chocholowskietermy.pl bądź w formie listownej na adres: Chochołowskie Termy Sp. z o. o. Chochołów 400, 34-513 Chochołów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „Ochrona danych osobowych”.
 3. ZAKRES, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe i informacje zawarte we wniosku o zabezpieczenie/udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego Spółki, Administrator przetwarzał będzie przede wszystkim w celu umożliwienia kontaktu ze Spółką w przedmiocie wniosku, rozpatrzenia złożonego wniosku, udzielenia na niego odpowiedzi i kolejno w celu realizacji bieżącego kontaktu z wnioskodawcą poprzez prowadzenie korespondencji drogą pocztową/elektroniczną/rozmowy telefonicznej w sprawach związanych z przedmiotem złożonego wniosku. Ponadto ww. dane osobowe przetwarzane będą również w celu
  dokumentowania ustaleń dokonywanych w sprawie wniosku; w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami; w celach statystycznych i analiz. Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz wnioskodawców, polegających na umożliwieniu kontakt z Administratorem, w tym realizacji i rozpatrzenia złożonego wniosku i udzielenia na niego odpowiedzi;
  • w zakresie wniosku dotyczącego podjęcia przez Administratora działań na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • wobec wniosku, w treści którego podawane są dane szczególnej kategorii (gdy przetwarzanie tych danych nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda (jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji/rozmowie telefonicznej, zostanie poproszony o jej udzielenie; brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości przetwarzania danych szczególnych kategorii przez Administratora);
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci należytego ustalenia, rozpatrzenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (jeśli podnosząc określone roszczenia zgłaszający poda w treści zgłoszenia dane osobowe szczególnej kategorii, w tym np. dotyczące swojego stanu zdrowia) – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • dla celów statystycznych Administratora i analiz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które w tym przypadku należy rozumieć potrzebę posiadania informacji statystycznych o działaniach przez niego prowadzonych, co pozwala Administratorowi na usprawnienie tych działań.
 1. ODBIORCY DANYCH
  Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną właściwą regulującą przekazanie danych osobowych bądź współadministrowanie tymi danymi. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów świadczących usługi prawne lub księgowe, konsultingowe,
  audytowe, w razie potrzeby usługi marketingowe, kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe i inne).

  Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.
 2. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
  Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazanie danych do państw trzecich jedynie w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). W przypadkach wskazanego przekazania następuje ono w oparciu o odpowiednią podstawę (podstawą takiego przekazania może być przede wszystkim decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO); stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez
  okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 powyżej celów.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia
  skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usług), dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

  Gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda, dane są przetwarzane do momentu jej wycofania.

  Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 4. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W niniejszym przypadku, ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są następujące:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
  2. prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
  3. prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądania w tym zakresie Administrator może nie uwzględnić jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  7. prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy);
  8. prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego złożenia wniosku o zabezpieczenie/udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe prawidłowe realizowanie nawiązywanego z Administratorem w tym zakresie kontaktu i rozpatrzenie wniosku.
 2. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
  W ramach przetwarzania zebranych danych osobowych (za wyjątkiem danych zebranych w celu marketingu bezpośredniego), nie będą wykorzystywane systemy i metody służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jednak samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach komputerowych.