REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMÓR NORMOBARYCZNYCH 

ZLOKALIZOWANYCH W KOMPLEKSIE CHOCHOŁOWSKICH TERM 

POD ADRESEM: CHOCHOŁÓW 400, 34-513 CHOCHOŁÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z komór normobarycznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z komór normobarycznych zlokalizowanych w kompleksie Chochołowskich Term pod adresem: Chochołów 400, 34-513 Chochołów i brania udziału w sesjach organizowanych w takich komorach, które to usługi świadczone są przez Spółkę Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie, Chochołów 400, 34-513 Chochołów (dalej jako „Termy” lub „Spółka”). 
 2. Regulamin stanowi podstawę korzystania z komór normobarycznych i jest głównym dokumentem określającym prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w sesjach organizowanych w takich komorach. 
 3. Każdy Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności z zapisami dotyczącymi przeciwwskazań, przed rozpoczęciem korzystania z komory.
 4. Regulamin udostępniony jest do wglądu na oficjalnej stronie internetowej Term pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/regulamin-normobaria/, umieszczony w widocznym miejscu w recepcji pomieszczeń, gdzie zlokalizowane są komory normobaryczne, a także dla zainteresowanych osób dodatkowo rozdawany do indywidualnego zapoznania przez Obsługę komór przed rozpoczęciem sesji w komorze.

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMÓR

§ 2

Wskazania i przeciwwskazania do korzystania z komór

 1. Wskazania do terapii w komorze normobarycznej:
 • Choroby mające związek z niedotlenieniem tkanek
 • Leczenie schorzeń bakteryjnych, np. borelioza
 • Fibromialgia
 • Choroby skóry typu łuszczyca, rumień, reumatoidalne zapalenie stawów, pokrzywka, trądzik
 • Zaburzenia przewodu pokarmowego, złe wchłanianie pokarmów
 • Obrzęki, grzybica
 • Wpływ na zahamowanie procesu starzenia
 • Powikłania po radioterapii tkanek miękkich i kości
 • Anemia
 • Migrena
 • Depresja
 • Astma
 • Zaburzenia potencji, wspomaganie leczenia niepłodności
 • Wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości
 • Stany przewlekłego zmęczenia poprzez zwiększenie wydolności fizycznej i psychicznej
 • Problemy z pamięcią i koncentracją
 • Choroby układu krążenia (miażdżyca i nadciśnienie)
 • Choroby układu nerwowego typu ADHD, autyzm, zespół Aspergera, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona
 • Choroby z autoagresji
 • Stany zapalne, stany pourazowe, trudno gojące się rany
 • Spowolnienie procesów starzenia skóry typu zwiotczenia, przebarwienia
 • Wspomaganie leczenia procesów starzenia narządów wewnętrznych
 • Stopa cukrzycowa 
 • Leczenie ognisk poudarowych
 • Porażenie mózgowe
 • Alergie, poalkoholowe uszkodzenia wątroby 
 • I wiele innych. 
 1. Przeciwwskazania do korzystania z komory normobarycznej są następujące:
 • Krwotok
 • Ciąża
 • Zaćma
 • Infekcja wirusowa
 • Zapalenie nerwu wzrokowego
 • Gorączka
 • Padaczka lub drgawki
 • Hipoglikemia u osób z cukrzycą
 • Odma opłucnowa (odma płucna) i zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej
 • Rozedma płuc
 • Zapalenie ucha lub ostre schorzenia uszu
 • Zapalenie zatok
 • Infekcja górnych dróg oddechowych
 • Rozsiana choroba nowotworowa (po chemioterapii korzystanie z komory możliwe jest po upływie minimum 4 tygodni)
 • Choroby płuc z retencją dwutlenku węgla
 • Rozrusznik serca
 • Uszkodzenia błony bębenkowej uszu u osób nurkujących
 • Niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
 • Aparat słuchowy wszczepiony na stałe
 • Zażywanie niektórych leków posiadających takie substancje jak: doxorubicin (adriamycyna), disulfiram, cisplatyna, mafenide acetate (sulfamylon)
 • Klaustrofobia (wejście na własną odpowiedzialność)
 • Inne przeciwwskazania indywidualne.
 1. Zapoznanie się z ww. przeciwwskazaniami do korzystania z komory normobarycznej jest bezwzględnie obowiązkowe przed rozpoczęciem z tego korzystania. 
 2. Przed wejściem do komory obowiązkowo należy ponadto wypełnić i podpisać stosowny formularz/-e i złożyć wymagane oświadczenie/-a (w formie pisemnej) – w tym celu osoba planująca skorzystanie z komory powinna zjawić się na miejscu na co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia sesji w komorze (ponadto konieczne jest uwzględnienie czasu niezbędnego na ewentualne przebranie się, zmianę obuwia itp.). 
 3. W przypadku występowania u osoby zamierzającej skorzystać z komory normobarycznej jakichkolwiek przeciwwskazań (zarówno tych wymienionych wprost w ust. 2 powyżej, jak i niewymienionych przeciwwskazań indywidualnych), korzystanie z komory jest kategorycznie zabronione i sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 4. Osoba korzystająca z komory normobarycznej, znając wskazania i przeciwwskazania do korzystania z niej, wchodząc do komory potwierdza tym samym, iż nie występują u niej przeciwwskazania wymienione w ust. 2 powyżej niniejszego Regulaminu, a także inne przeciwwskazania indywidualne. Jeśli wejście do komory nastąpi pomimo istniejących przeciwwskazań, wyłączna odpowiedzialność za ewentualne komplikacje wynikłe z przyczyn związanych z tymi przeciwwskazaniami spoczywa na osobie korzystającej z komory. 

§ 3

Ograniczenia wiekowe (i inne) do korzystania z komór

 1. Z komory mogą korzystać:
  • osoby pełnoletnie;
  • osoby poniżej 18 roku życia i osoby ubezwłasnowolnione tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, w tym:
  • osoby w wieku od 6 do 13 roku życia włącznie oraz osoby ubezwłasnowolnione jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich.
 2. Dzieci w wieku do lat 6 nie mogą korzystać z komory.
 3. Z komory nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 4

Zniżki, karnety

 1. Obniżone ceny na sesję w komorze przysługują:
  • dzieciom od dnia 6 urodzin do dnia 16 urodzin;
  • osobom niepełnosprawnym posiadającym stosowne orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów oraz ich opiekunom;
  • seniorom, którzy ukończyli 60-ty rok życia.
 1. Osoby chcące skorzystać z komór mają możliwość zakupienia bądź biletów uprawniających do wejść jednorazowych, bądź karnetów na 10 sesji z 3-miesięcznym terminem ważności liczonym od daty zakupu karnetu.

§ 5

Przygotowanie do korzystania z komory

 1. Przygotowanie do korzystania z komory:
  • zakaz spożywania alkoholu i innych używek, w tym narkotyków, na co najmniej 12 godzin przed wejściem;
  • zakaz palenia papierosów na co najmniej 30 minut przed wejściem;
  • zakaz picia napojów gazowanych na co najmniej 30 minut przed wejściem;
  • osoby z cukrzycą przed wejściem do urządzenia powinny spożyć posiłek oraz przyjąć leki przeciwcukrzycowe wg dotychczasowego schematu leczenia;
  • osoby przyjmujące lekarstwa powinny podczas pobytu jednorazowego, jak i cyklicznego korzystania z komory, zażywać leki zgodnie ze schematem indywidualnego leczenia.
 2. Przed wejściem do komory obowiązkowo należy wypełnić i podpisać stosowny formularz/-e i złożyć wymagane oświadczenie/-a (w formie pisemnej) – w tym celu osoba planująca skorzystanie z komory powinna zjawić się na miejscu na co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia sesji w komorze (ponadto konieczne jest uwzględnienie czasu niezbędnego na ewentualne przebranie się, zmianę obuwia itp.).
 3. Wejście do komory następuje po uprzednim pozostawieniu okryć wierzchnich w szatni.
 4. Osoby przechodzące do komór bezpośrednio ze strefy basenowej zobowiązane są do przebrania się w suche ubranie w dostępnej przy komorach przebieralni. W recepcji pomieszczeń, gdzie zlokalizowane się komory, możliwe jest wypożyczenie szlafroków. 
 5. Ze względów higienicznych w komorze normobarycznej wymagane jest obuwie zamienne. Buty należy pozostawić w przeznaczonych do tego szafkach.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek, o których mowa w ust. 5 powyżej. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe, Personel i Kierownictwo Term nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Do komór nie można wnosić żadnych bagaży, toreb, torebek, reklamówek itp. Zabronione jest również wnoszenie:
 • napojów alkoholowych i gazowanych;
 • posiłków;
 • kosmetyków w sprayu;
 • ładowarek do telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych;
 • ostrych narzędzi;
 • zapalniczek, zapałek oraz wszelkich urządzeń mogących spowodować pożar;
 • papierosów, w tym papierosów elektronicznych – tzw. e-papierosów.

§ 6

Korzystanie z komory

 1. Każda z komór posiada ograniczoną ilość miejsc: 15 w strefie komfort oraz 4 w strefie VIP.
 2. Ze względu na gabaryty przejścia, wejście do śluzy komory odbywa się w grupach nie większych niż 10 osobowych, nie licząc Personelu. 
 3. Do komory wchodzimy przez śluzę, w której normuje się ciśnienie pomiędzy tym na zewnątrz, a tym wewnątrz komory. Czas wejścia to około 3 – 4 minuty. Odczuwalnym efektem mogą być zatkane uszy – w przypadku wystąpienia należy zastosować jedną z poniższych metod:
  • napić się wody;
  • próba Valsalvy: wydmuchujemy powietrze z płuc przez nos, przy jednoczesnym zamknięciu ust i skrzydełek nosa;
  • zatkanie skrzydełek nosa i przełykanie śliny;
  • manewr Lowrey’a: zatkanie skrzydełek nosa i jednoczesne wydmuchanie powietrza i przełykanie śliny;
  • manewr Frenzel’a: podczas wydmuchiwania powietrza przyciskamy tylną część języka do podniebienia, tak jakbyśmy chcieli wymówić literę „K”.
 4. O podnoszeniu i zmniejszeniu ciśnienia w śluzie decyduje osoba z Personelu. Zmiana ciśnienia przebiega bardzo powoli, aby zmniejszyć nieprzyjemne odczucia w uszach.
 5. W razie złego samopoczucia czy wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości w trakcie przebywania w śluzie, należy bezzwłocznie powiadomić osobę z obsługi będącą w śluzie. Jeżeli uczestnik ze względu na złe odczucia uzna, że chce w tym momencie (tj. jeszcze w trakcie przebywania w śluzie) przerwać korzystanie z komory, należy bezzwłocznie zakomunikować to osobie z obsługi będącej w śluzie. W takiej sytuacji uczestnikowi, który zrezygnował z korzystania z komory jeszcze na etapie przebywania w śluzie, przysługuje zwrot kosztów biletów wstępu. Jeżeli rezygnacja nastąpi już po wejściu do komory głównej, zwrot kosztów biletów wstępu nie przysługuje. 
 6. Sesje odbywają się codziennie w określonych godzinach. Czas trwania sesji to 2 godziny liczone od wejścia do wyjścia z komory głównej. O momencie opuszczenia komory decyduje osoba obsługująca grupę w komorze.
 7. Normobaria jest strefą ciszy i relaksu. W trakcie trwania sesji w komorze normobarycznej zachowanie uczestników biorących w niej udział nie może zakłócać wypoczynku innym osobom ani być dla nich uciążliwe. Osoby niestosujące się do zasad ujętych w niniejszym Regulaminie mogą być upomniane przez Obsługę i/lub wyproszone z komory normobarycznej bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
 8. Po zajęciu miejsc siedzących należy ograniczyć chodzenie po komorze, za wyjątkiem konieczności skorzystania z toalety czy dystrybutora wody. 
 9. W komorach obowiązuje zakaz wrzucania do toalet tam znajdujących się rzeczy innych niż papier toaletowy dostępny w komorze.
 10. W komorach obowiązuje zakaz wlewania wody Redox do prywatnych pojemników i wynoszenia jej poza komorę.
 11. Komora główna podzielona jest na dwie strefy: komfort oraz strefę VIP. Osoby posiadające bilet do strefy komfort mają bezwzględny zakaz wchodzenia do strefy VIP.
 12. W trakcie sesji w komorze dozwolone jest korzystanie z telefonu lub tabletu, należy jednak pamiętać, że nie może to zakłócać spokoju pozostałym osobom korzystającym z komory – konieczne jest korzystanie ze słuchawek.
 13. Wszystkie urządzenia audio-video dostępne w komorach obsługiwane są wyłącznie przez Personel.
 14. W komorze dostępny jest poczęstunek serwowany przez Obsługę. Istnieje możliwość wypicia gorącego napoju, należy jednak zachować szczególną ostrożność, żeby uniknąć poparzenia.
 15. Kontakt z recepcją możliwy jest przez domofon – w tym celu należy podnieść słuchawkę telefonu znajdującego się na szafce w komorze głównej i nacisnąć klawisz nr 1.
 16. W razie złego samopoczucia w trakcie sesji należy bezzwłocznie powiadomić osobę z obsługi będącą w komorze.
 17. W sytuacji potrzeby nagłego opuszczenia komory, należy powiadomić Personel Term o zaistniałej sytuacji lub w ostateczności przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się w każdym pomieszczeniu na ścianie. Czas niezbędny do spuszczenia powietrza z komory to około 4 minuty. Należy pamiętać, że w przypadku nieuzasadnionego użycia przycisku awaryjnego, klient zostanie obciążony kosztami ponownego napełnienia komory w kwocie do 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 18. W przypadku rezygnacji z korzystania z komory i jej opuszczenia już po wejściu do komory, zwrot kosztów biletów wstępu nie przysługuje. 
 19. W trakcie, jak i po skorzystaniu z komory, mogą pojawić się następujące skutki uboczne:
 • Ból głowy
 • Nudności lub wymioty
 • Ból uszu i zatok
 • Uraz ciśnieniowy ucha
 • Przejściowe zaburzenia ostrości widzenia
 • Ograniczenie widzenia
 • Pogłębienie choroby wirusowej
 • Zmęczenie wynikające ze zbyt długiego przebywania w urządzeniu
 • Ponadto mogą się pojawić inne, niewymienione powyżej powikłania indywidualne dla osoby korzystającej z urządzenia.

§ 7

Zabezpieczenia

Komory normobaryczne w Termach posiadają następujące zabezpieczenia:

 • Dwa niezależne systemy kontroli warunków biologicznych
 • Systemy czujników dymu
 • Systemy szybkiego elektrycznego opróżniania komory poprzez przyciski awaryjne umiejscowione na ścianach każdego pomieszczenia komory, śluzy i przedsionka
 • System opróżniania komory poprzez zawory otwierane ręcznie; zawory znajdują się w komorze głównej przy wejściu do śluzy oraz na zewnątrz w przedsionku
 • Automatyczna i mechaniczna kontrola ciśnienia
 • System zabezpieczeń przed nadmiernym stężeniem gazów
 • Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia
 • Gaśnice p. pożarowe
 • Połączenie ze światem zewnętrznym poprzez sieć Wi-Fi oraz telefon stacjonarny
 • W komorze normobarycznej zastosowano materiały z atestem niepalności i wysokiej jakości
 • Podwójny system klimatyzacji kanałowej kontrolującej temperaturę i wilgotność powietrza równocześnie
 • Pomieszczenia są regularnie poddawane dezynfekcji ozonem
 • Zainstalowano system oświetlenia awaryjnego.

REZERWACJA TERMINU SESJI W KOMORZE

§ 8

Zasady rezerwacji

 1. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w komorach normobarycznych w Termach, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu sesji w komorze (w tym także cyklu sesji), która możliwa jest:
 1. telefonicznie pod numerem: +48 572 70 80 96;
 2. mailowo na adres: normobaria@chocholowskietermy.pl;
 3. za pośrednictwem formularza na stronie: https://www.chocholowskietermy.pl/formularz-rezerwacyjny-normobaria/
 4. osobiście w recepcji Chochołowskiej Normobarii.
 1. W ramach voucherów upominkowych i/lub zakupionych karnetów również konieczna jest wcześniejsza rezerwacja konkretnego terminu sesji w komorze.
 2. Dokonując rezerwacji, klient wyznacza termin/-y, w którym/-ch chce skorzystać z komory. 
 3. W celu dokonania rezerwacji terminu/-ów sesji w komorze normobarycznej i kolejno potwierdzenia rezerwacji, a także w celu weryfikacji możliwości wzięcia udziału w sesji w komorze normobarycznej konieczne jest podanie danych tak:
 1. imię i nazwisko uczestnika;
 2. wiek uczestnika;
 3. imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika (gdy uczestnik jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną);
 4. numer telefonu i/lub adres e-mail uczestnika lub osoby dokonującej rezerwacji w imieniu uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika (gdy uczestnik jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną);
 5. imię i nazwisko organizatora/opiekuna grupy (w przypadku rezerwacji grupowej);
 6. numer telefonu i/lub adres e-mail organizatora/opiekuna grupy (w przypadku rezerwacji grupowej).
 1. Możliwe jest dokonywanie rezerwacji w imieniu i dla kilku uczestników jednocześnie.
 2. Odmowa podania danych wskazanych w ust. 4 i 5 powyżej uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w  celu rezerwacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu sesji w komorze lub błędnie podane/wprowadzone dane.
 4. Rezerwacja terminu sesji w komorze normobarycznej następuje po sprawdzeniu przez Personel Term dostępności danego terminu i dokonywana jest poprzez przekazanie stosownej

informacji zwrotnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na dane kontaktowe podane w trakcie dokonywania rezerwacji. Dodatkowo Personel Term może się kontaktować się na dzień przed zarezerwowanym terminem sesji w komorze, celem przypomnienia o rezerwacji i ostatecznego potwierdzenia jej aktualności. 

 1. Rezerwacja jest bezpłatna.
 2. Istnieje możliwość anulowania wcześniej nieopłaconej rezerwacji terminu sesji. Odwołanie takiej rezerwacji należy zgłaszać możliwie jak najwcześniej, a nie później niż na 2 godziny przed planowaną sesją w komorze, w celu umożliwienia korzystania z usług innym osobom. 
 3. Celem wypełnienia i podpisania stosownych formularzy oraz złożenia wymaganych oświadczeń osoba planująca skorzystanie z komory powinna zjawić się na miejscu, tj. w recepcji pomieszczeń, gdzie zlokalizowane są komory normobaryczne, na co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia sesji w komorze (ponadto konieczne jest uwzględnienie czasu niezbędnego na ewentualne przebranie się, zmianę obuwia itp.). W przypadku spóźnienia uniemożliwiającego zrealizowanie powyższych obowiązków w odpowiednim czasie, tj. bez wpływu na rozpoczęcie sesji o planowanej godzinie, Personel Term zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji i odmowy wzięcia udziału w sesji w komorze. 
 4. W razie braku wcześniejszej rezerwacji terminu sesji w komorze normobarycznej, wzięcie udziału w takiej sesji będzie możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc. Zasada ta dotyczy zarówno osób chcących skorzystać z komory na podstawie biletu uprawniającego do jednorazowego wejścia, jak i posiadaczy karnetów oraz voucherów. 

DANE OSOBOWE

§ 9

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych osób korzystających z komór normobarycznych jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322.

§ 10

Monitoring wizyjny

 1. Strefa, w której zlokalizowane są komory normobaryczne, jest objęta monitoringiem wizyjnym.
 2. Kamery rejestrujące obraz zlokalizowane są w: recepcji (podgląd na stanowisko pracy obsługi), w poczekalni, w szatni oraz w każdej z komór: w śluzie, w strefie komfort i w strefie VIP.
 3. Wyłącznym celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników), porządku oraz ochrony mienia, a ponadto ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń.
 4. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej. 
 5. Zaznacza się, że monitoring będzie w jak najmniejszym stopniu ingerował w prywatność klientów.

§ 11

Informacje szczegółowe

Wszelkie pozostałe wymagane przepisami informacje szczegółowe dotyczące zasad przetwarzania 

danych osobowych osób korzystających z komór normobarycznych zawarte są w stosownej klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu, udostępnionej ponadto na oficjalnej stronie internetowej Term pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/klauzula-informacyjna-normobaria/, umieszczonej w widocznym miejscu w recepcji pomieszczeń, gdzie zlokalizowane są komory normobaryczne, a także dla zainteresowanych osób dodatkowo rozdawanej do indywidualnego zapoznania przez Obsługę komór przed rozpoczęciem sesji w komorze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz innych właściwych aktów prawnych, a także wewnętrzne regulacje obowiązujące w Termach, w tym w szczególności główny Regulamin Obiektu Chochołowskie Termy, określający organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Termy, w tym reguły odpowiedzialności i obowiązki Klientów.
 2. Spółka zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie. Za wiążącą dla danego Uczestnika korzystającego z komory normobarycznej należy uznawać tę wersję Regulaminu, która obowiązuje w chwili składania przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.