Mieszkańcy Podhala!

W Chochołowskich Termach czeka na Was, aż 5 godzin relaksu za jedyne 59 zł !

Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku przez cały dzień !

REGULAMIN PROMOCJI RABATOWEJ POD NAZWĄ „PODHALAŃSKIE GRZANIE I KĄPANIE”

§ 1

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania
  z promocji rabatowej pn. „Podhalańskie grzanie i kąpanie”zwanej dalej jako Promocja.
 2. Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji i jest głównym dokumentem określającym prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w Promocji.
 3. W okresie trwania Promocji Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora wskazanej w § 2 poniżej (w Biurze Obsługi Klienta oraz w kasach), a także pod adresem: www.chocholowskietermy.pl, pod linkiem: https://www.chocholowskietermy.pl/bez-kategorii/podhalanskie-grzanie-i-kapanie-2/

§ 2

 1. Organizatorem Promocji jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322, zwana dalej OrganizatoremSpółką lub Termami

 § 3

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem/Uczestnikami
 2. Warunkiem niezbędnym umożliwiającym wzięcie udziału w Promocji jest zamieszkiwanie przez Uczestnika w chwili korzystania z Promocji na terenie powiatu:
 1. nowotarskiego (gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ (gmina miejska), Nowy Targ (gmina wiejska), Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój (gmina miejsko-wiejska), Spytkowice, Szaflary, Szczawnica (gmina wiejsko-miejska)) lub
 2. tatrzańskiego (gminy: Zakopane (gmina miejska), Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin)
 3.  i okazanie do wglądu Personelowi Spółki dokumentu, z którego wynika, że Uczestnik jest mieszkańcem jednego z ww. powiatów.
 4. Dopuszczalnym dokumentem, na podstawie którego odbywa się weryfikacja miejsca zamieszkania, może być:
 1. dowód osobisty lub prawo jazdy – w tym wypadku decyduje wpisany adres zamieszkania/zameldowania, bądź nazwa organu wydającego dany dokument (musi to być właściwy organ gminy zlokalizowanej na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego); Spółka dopuszcza, aby ww. dokumenty miały formę elektroniczną;
 2. aktualne, tj. wydane maksymalnie na 2 miesiące przed przedłożeniem, zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego – bądź w formie tradycyjnej, papierowej, wydane przez uprawniony organ gminy zlokalizowanej na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego, opatrzone stosowną pieczęcią i podpisem oraz datą wydania lub w formie dokumentu wygenerowanego elektronicznie przez stronę www.gov.pl poprzez e-usługę „Pobierz dokument o zameldowaniu” – tj. informacji o zameldowaniu przesłanej na skrzynkę Gov (ePUAP) danej osoby w formie dokumentu elektronicznego PDF z pieczęcią elektroniczną ministra cyfryzacji (dopuszczalne jest również przedstawienie wydruku takiej  informacji).
 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad. Osoba biorąca udział w Promocji, przystępując do niej oświadcza i potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do skorzystania z Promocji.  
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§ 4

 1. Promocja ograniczona jest czasowo i obejmuje dni od poniedziałku do piątku włącznie (z wyłączeniem weekendów) w okresie: 04.09.2023 r. – 13.10.2023 r., 23.10.2023 r. – 22.12.2023 r. z wyłączeniem dni ewentualnego zamknięcia obiektu Chochołowskich Term.
 2. Promocja prowadzona jest w obiekcie Chochołowskich Term pod adresem: Chochołów 400, 34-513 Chochołów (dalej też jako Obiekt).

§ 5

 1. W Okresie trwania Promocji Uczestnicy uprawnieni są do dokonania zakupu biletu wstępu do strefy basenowej (w tym leczniczej) lub biletu wstępu do strefy saunarium Obiektu w cenie 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) za sztukę. 
 2. Osoba, która chce skorzystać z Promocji, powinna w trakcie jej obowiązywania dokonać zakupu wybranego spośród opcji wskazanych w ust. 1 powyżej biletu wstępu. Sprzedaż biletów objętych Promocją prowadzona jest wyłącznie na miejscu – w kasach biletowych w siedzibie Spółki.
 3. W okresie trwania Promocji ceny biletów wstępu dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w pozostałe, niewymienione w § 4 ust. 1 dni tygodnia, pozostają niezmienione, a opłaty są pobierane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 
 4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami, ofertami, pakietami itp.

§ 6

 1. Spółka nie będzie pozyskiwać od Uczestników Promocji żadnych odrębnych i dodatkowych danych osobowych, za wyjątkiem tych przetwarzanych ogólnie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Spółkę. 
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Termy, w tym kupujących bilety wstępu, jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322.
 3. Wszelkie pozostałe wymagane przepisami informacje szczegółowe dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Termy zawarte są w stosownych klauzulach informacyjnych dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-polityka-transparentnosci-klauzule-informacyjne/, a także w Polityce prywatności dostępnej w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-prywatnosci-obiektu/.

§ 7

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Term, pisemnie na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres: bok@chocholowskietermy.pl, z dopiskiem: „Reklamacja”. Informujemy, iż formularz reklamacyjny, za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację, jest dostępny w kasach biletowych, w Biurze Obsługi Klienta Term oraz na stronie internetowej Spółki. 
 2. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 3. Ewentualne spory w związku z realizacją Promocji mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. W wypadku powstania sporu z udziałem Uczestnika będącego konsumentem pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Organizatora zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 8

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec – w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników), a także do przerwania trwania Promocji lub jej wcześniejszego zakończenia w każdym momencie, bez podawania przyczyny – o których to kwestiach Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Spółki. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a także wewnętrzne regulacje obowiązujące w Spółce, w tym w szczególności główny Regulamin Obiektu Chochołowskie Termy.
 4. Wszystkie treści ewentualnie zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Promocją mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2023 roku.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA