PORIADOK PRE POSKYTNUTIE AKCIOVEJ ZĽAVY POD NÁZVOM „SŁOWACKIE ODDYCHANIE/SLOVENSKÉ DÝCHANIE”

§ 1

 1. Tento Poriadok, ďalej iba Poriadok, stanovuje podmienky a pravidlá uplatnenia akciovej ponuky „Słowackie oddychanie/Slovenské Dýchanie”, ďalej ako Akcia.
 2. Poriadok stanoví základ pre uskutočnenie Akcie a je hlavným dokumentom, v ktorom sú zakotvené práva a povinnosti Účastníkov Akcie.
 3. Poriadok bude počas trvania Akcie k dispozícii v sídle Organizátora v nižšie uvedenom §2 (na recepcii Chochołowskej Normobarie) a na adrese: www.chocholowskietermy.pl, v záložke: https://www.chocholowskietermy.pl/bez-kategorii/poriadok-pre-poskytnutie-akciovej-zlavy-pod-nazvom/

§ 2

Organizátorom Akcie je Spoločnosť Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, zapísaná  v obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného na Okresnom súde: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod číslom KRS0000261672, IČO: 120300433, DIČ: 7361640322, ďalej ako Organizátor, Spoločnosť alebo Termy.

§ 3

 1. Akciu je určená výhradne pre občanov Slovenskej republiky – fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu s ich účasťou v Akcii, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v Poriadku, ďalej ako Účastník/Účastníci.
 2. Základnou podmienkou pre využitie Akcie je slovenské občianstvo Účastníka v okamihu uplatnenia Akcie, ktoré Účastník potvrdí predložením dokladu potvrdzujúceho totožnosť pracovníkom Spoločnosti.
 3. Za doklad potvrdzujúci totožnosť, ktorý spĺňa hore uvedené kritérium sa považuje občiansky preukaz, pas alebo vodičský preukaz, ktorý potvrdzuje, že účastník je občanom Slovenska.
 4. Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá uvedené v Poriadku. Účastník, ktorý si uplatní Akciu vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s Poriadkom a akceptuje jeho všetky ustanovenia, a že spĺňa všetky podmienky na oprávnenie využiť Akciu.
 5. Využitie Akcie je dobrovoľné.

§ 4

 1. Akcia je časovo limitovaná a trvá od pondelka do piatku (okrem víkendov) v období: 27.02.2023 – 07.04.2023, 11.04.2023 – 28.04.2023, 04.05.2023 – 07.06.2023, 12.06.2023 – 23.06.2023, okrem dní, v ktorých je prevádzka areálu Chochołowskie Termy zatvorená.
 2. Akcia sa týka normobarických komôr, ktoré sa nachádzajú v areáli: Chochołowskie Termy na adrese: Chochołów 400, 34-513 Chochołów (ďalej aj ako Areál).

§ 5

 1. Účastníci si v rámci Akcie môžu zakúpiť vstupenku na dvojhodinovú terapiu v jednej z dvoch normobarických komôr v Areáli za cenu 95 PLN (slovom: deväťdesiatpäť zlotých 00/100) za jednu osobu.
  1. Návštevník, ktorý chce využiť Akciu, si  musí počas jej trvania zakúpiť vstupenku uvedenú v ods. 1. Predaj vstupeniek na uplatnenie Akcie sa realizuje výhradne na mieste – na recepcii Chochołowskej Normobarie v sídle Spoločnosti. Podmienkou pre zakúpenie vstupenky je predchádzajúca rezervácia termínu terapie v komore.
  1. Ceny vstupeniek do normobarických komôr pre občanov Slovenska počas trvania Akcie  zostávajú vo zvyšné dni, ktoré nie sú uvedené v § 4 ods. 1 nezmenené a účtujú sa podľa aktuálneho cenníka.
  1. Akciu nie je možné uplatňovať v spojení s inými akciami, zľavami, ponukami, balíkmi atď.

§ 6

 1. Spoločnosť nebude od Účastníkov Akcie požadovať žiadne osobitné ani dodatočné osobné údaje, okrem určených na všeobecné spracovanie v súvislosti s využívaním služieb poskytovaných Spoločnosťou, vrátane  používania normobarických komôr.
 2. Správcom osobných údajov osôb, ktoré využívajú služby poskytované kúpeľmi Termy, vrátane osôb, ktoré si zakúpili vstupenku, je Spoločnosť Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, zapísaná  v obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného na Okresnom súde: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod číslom KRS0000261672, IČO: 120300433, DIČ: 7361640322.
 3. Všetky ďalšie podrobné zákonom požadované informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov osôb využívajúcich služby poskytované kúpeľmi Termy sú obsahom príslušných informačných doložiek na oficiálnej webovej stránke Spoločnosti na adrese: https://www.chocholowskietermy.pl, v záložke: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-polityka-transparentnosci-klauzule-informacyjne/, a v záložke „Politika ochrany osobných údajov“: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-prywatnosci-obiektu/.

§ 7

 1. Akékoľvek reklamácie súvisiace s Akciou musia byť nahlásené osobne v Zákazníckom centre kúpeľov Termy, alebo písomne na adresu sídla Spoločnosti alebo elektronickou poštou na adresu: bok@chocholowskietermy.pl, s prípisom: „Reklamácia”. Upozorňujeme, že reklamačný formulár, prostredníctvom ktorého je možné nahlásiť reklamáciu, je k dispozícii v pokladniach, v Zákazníckom centre kúpeľov Termy a na webovej stránke Spoločnosti.
 2. Informácia o posúdení reklamácie bude sťažovateľovi doručená písomne alebo elektronickou poštou (e-mailom) na kontaktné údaje uvedené sťažovateľom v zákonom stanovenej lehote.
 3. Prípadné spory v súvislosti s realizáciou Akcie budú riešené mimosúdnou cestou.
 4. Podrobné informácie o možnostiach Účastníka ako spotrebiteľa využiť mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a uplatniť si nároky, ako aj pravidlá sprístupnenia týchto postupov sú k dispozícii v sídlach a na webových stránkach obecných (mestských) subjektov na ochranu spotrebiteľov, spoločenských organizácií zameraných na ochranu spotrebiteľa, Vojvodských inšpektorátov obchodnej inšpekcie na nasledujúcich webových stránkach Úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Pre alternatívne riešenie mimosúdneho sporu Účastníka, ktorý je zároveň spotrebiteľom, je možné využiť aj webovú platformu ODR, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uplatnenie mimosúdneho vyriešenia reklamácie a uplatnenia nárokov je dobrovoľné a môže sa uskutočniť iba so súhlasom oboch strán. Predchádzajúce ustanovenie je len informatívne a neznamená súhlas organizátora s účasťou na mimosúdnych postupoch pri riešení reklamácií a uplatňovaní nárokov (riešenie sporov).

§ 8

 1. Organizátor nezodpovedá za žiadne udalosti, ktoré pri vynaložení riadnej starostlivosti nemohol predvídať alebo im zabrániť- najmä spôsobené vyššou mocou alebo konaním tretích osôb, za ktoré Organizátor nezodpovedá, vrátane a predovšetkým Organizátor nezodpovedá za nemožnosť realizácie Akcie z dôvodov, ktoré sú na strane Účastníka Akcie alebo z technických príčin, ani v prípadoch, keď táto nemožnosť nastala z príčin nezávislých od Organizátora.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek tento Poriadok zmeniť (pod podmienkou, že tým nebudú dotknuté nadobudnuté práva Účastníkov), a zároveň Akciu ukončiť alebo predčasne ukončiť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu – o čom poinformuje Účastníkov Akcie v príslušnom oznámení na webovej stránke Spoločnosti. Zmeny v Poriadku budú platné v lehote uvedenej spolu s informáciou o jeho úprave.
 3. Pre záležitosti, ktoré neupravuje tento Poriadok sa uplatňujú všeobecne platné poľské legislatívne predpisy, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka a interné predpisy Spoločnosti, vrátane a predovšetkým hlavný Poriadok areálu Chochołowskie Termy a Poriadok pre používanie normobarických komôr v areáli Chochołowskie Termy.
 4. Všetky reklamné a propagačné materiály súvisiace s Akciou slúžia výhradne pre informáciu. Právnu účinnosť majú len ustanovenia Poriadku.
 5. Poriadok nadobudol platnosť a účinnosť dňa 24.02.2023.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA