Chochołowskie Termy Sp. z o.o

Szanowni Państwo,

Dokładamy wszelkich starań, aby funkcjonowanie zbudowanego przez nas przedsiębiorstwa i udostępnianych Państwu obiektów oraz usług odpowiadało Państwa oczekiwaniom. W tym celu, Chochołowskie Termy Sp. z o.o. przestrzega również przepisów Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej określanych jako „RODO”.

W związku z korzystaniem z naszych obiektów i usług będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w każdym wypadku pilnując, aby zgodnie z zasadami przepisu Art. 6 RODO Państwa dane osobowe były:

Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których te dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość„);
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z pierwotnymi celami („ograniczenie celu„);
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych„);
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość„);
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania„);
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność„).
Dla zachowania przejrzystości komunikacji oraz w celu wykazania naszej rozliczalności, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zorganizowaliśmy w następujących rozdziałach niniejszego dokumentu:

Polityka Prywatności Obiektu:

1.Osoby korzystające z obiektów basenowych, gastronomicznych i saunarium
2.Karnety imienne
3.Grupy zorganizowane
4.Noc saunowa
5.Osoby korzystające z centrum sportu
6.Osoby korzystające ze SPA
7.Zakupy w sklepie internetowym
8.Informacja o monitoringu

Osoby korzystające z obiektów basenowych, gastronomicznych i saunarium

Sterefa Basenowa

Strefy gastronomiczne

Saunarium

Centrum Sportu

Korzystając z naszych obiektów – bez zakupu karnetów imiennych lub uczestnictwa w grupach zorganizowanych – nie zbieramy od Państwa żadnych danych osobowych.

Karnety Imienne

Sterefa Basenowa

Saunarium

Centrum Sportu

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z obiektów Chochołowskich Term z wykorzystaniem imiennych karnetów, dzięki którym możliwe jest zakupienie dostępu do określonych usług dla jednej osoby na czas kolejnych wizyt. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest konieczne uiszczanie opłat przy każdej wizycie, a w razie utraty dowodu posiadania karnetu imiennego, możemy łatwo potwierdzić zakres usług pozostałych do wykorzystania.

W celu zapewnienia sprawnego korzystania z karnetów imiennych, będziemy przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska osoby, dla której karnet Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z obsługą karnetów imiennych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze karnetów imiennych jest identyfikacja osób uprawnionych do otrzymania usług związanych z posiadaniem karnetu imiennego oraz ustalenie zakresu pozostałych do wykorzystania usług w przypadku zgubienia dowodu posiadania karnetu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska posiadacza karnetu imiennego art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

W sytuacji w której ktoś inny wykupił dla Państwa karnet imienny, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1. Jeżeli bowiem ktoś chce wykupić dla Państwa karnet imienny i w tym celu udostępnia nam Państwa imię i nazwisko, stajemy się zobowiązani do udostępnienia Państwu karnetu imiennego i w tym znaczeniu nasz obowiązek wykonywania usług na Państwa rzecz stanowi uzasadnionych interes przetwarzania Państwa danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom.

Państwa dane osobowe przechowujemy w naszym wewnętrznym systemie informatycznym do czasu wykorzystania wszystkich usług związanych z karnetem imiennym, a następnie przez okres nieprzekraczający 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym karnet imienny był wykorzystywany – dla zapewnienia możliwość projektowania indywidualnych ofert rabatowych w oparciu o ilość usług wykorzystywanych w przeszłości. W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, dane dotyczące każdego zakupu przechowywane są do czasu usunięcia przez kupującego jego konta w sklepie internetowym.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży karnetów imiennych podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma korzystać z takiego karnetu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować karnetu imiennego.

W związku ze świadczeniem usług z wykorzystaniem karnetów imiennych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nie będziemy podejmować prób kontaktu z osobami korzystającymi z karnetów imiennych, ponieważ nie będziemy posiadać ich danych kontaktowych, natomiast nie wykluczamy możliwości zaproponowania dodatkowych usług własnych w przypadku zakupu kolejnych karnetów imiennych.

¹art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

²art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

Grupy Zorganizowane

Sterefa Basenowa

Strefy gastronomiczne

Saunarium

Centrum Sportu

Posiadamy bogatą ofertę dla grup zorganizowanych liczących od 15 osób. Specyfika miejsca, różnorodność stref daje nam możliwość stworzenia oferty dopasowanej do potrzeb każdej grupy. Proponujemy Państwu korzystanie z naszych obiektów i innych usług w formie grup zorganizowanych zarówno w grupach dzieci i młodzieży jak i grupach wycieczkowych i grupach seniorów.

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z obiektów Chochołowskich Term pod opieką Państwa opiekunów grup zorganizowanych, których prosimy o przekazanie listy wszystkich uczestników prowadzonej przez nich grupy zorganizowanej, obejmującej imię, nazwisko i rok urodzenia. Dzięki tym danym możemy przygotować dla Państwa ofertę oraz efektywnie zarządzać pobytem grupy w naszych obiektach – np. dostarczając zagubionym członkom grupy informacje o aktualnym miejscu pobytu grupy i dalszym harmonogramie atrakcji.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z obsługą grup zorganizowanych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze grup zorganizowanych jest identyfikacja osób uprawnionych do udziału w programie przygotowanym dla danej grupy zorganizowanej oraz ustalenie zakresu pozostałych do wykorzystania usług, a także dalszego planu pobytu dla konkretnego członka grupy zorganizowanej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz roku urodzenia członka grupy zorganizowanej jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

W sytuacji w której ktoś inny wykupił dla Państwa udział w programie stworzonym dla danej grupy zorganizowanej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1. Jeżeli uczestniczycie Państwo w zorganizowanej wycieczce, organizator tej wycieczki, jako opiekun grupy przekaże nam Państwa dane osobowe, abyśmy mogli realizować program przygotowany dla Państwa grupy zorganizowanej i w tym znaczeniu nasz obowiązek wykonywania usług na Państwa rzecz stanowi uzasadnionych interes przetwarzania Państwa danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Jeżeli organizator wycieczki przekaże nam listę uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, będzie ona przechowywana przez naszego dostawcę usług poczty elektronicznej przez okres dwóch miesięcy od czasu pobytu grupy zorganizowanej, której taka lista dotyczy.

Państwa dane osobowe, zawarte w liście uczestników grupy zorganizowanej, przekazanej nam przez opiekuna grupy, przechowujemy w naszym wewnętrznym systemie informatycznym i organizacji dokumentów do czasu zakończenia pobytu Państwa grupy zorganizowanej, a następnie przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym Państwa grupa zorganizowana korzystała z naszej oferty – dla zapewnienia organizatorowi Państwa pobytu potwierdzenia zakresu wykorzystanych usług.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy organizowaniu pobytu grupy zorganizowanej, podanie imienia, nazwiska i roku urodzenia poszczególnych członków grupy zorganizowanej jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować obsługi grupy zorganizowanej.

W związku z obsługą pobytu grup zorganizowanych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie będziemy podejmować prób kontaktu z członkami grup zorganizowanych, np. w celu prowadzenia marketingu usług własnych, ponieważ nie będziemy posiadać ich danych kontaktowych.

³ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

⁴ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

Noc Saunowa

Sterefa Basenowa

Saunarium

Centrum Spor

Oferujemy Państwu możliwość udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, takich jak noc Sarnowa, na podstawie uprzedniej imiennej rezerwacji – z wykorzystaniem imiennych karnetów na udział w konkretnej nocy saunowej.

W celu potwierdzenia rezerwacji i wykupienia udziału w konkretnej nocy saunowej, będziemy przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska osoby, dla której udział w nocy saunowej został zarezerwowany lub opłacony.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z obsługą nocy saunowych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze nocy saunowych jest identyfikacja osób uprawnionych do udziału w takim wydarzeniu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska uczestnika nocy saunowej jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

W sytuacji w której ktoś inny wykupił lub zarezerwował dla Państwa udział w nocy saunowej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1. Jeżeli bowiem ktoś chce zapewnić dla Państwa udział w nocy saunowej i w tym celu udostępnia nam Państwa imię i nazwisko, stajemy się zobowiązani do udostępnienia Państwu możliwości udziału w organizowanej przez nas nocy saunowej i w tym znaczeniu nasz obowiązek wykonywania usług na Państwa rzecz stanowi uzasadnionych interes przetwarzania Państwa danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Jeżeli udział w nocy saunowej został wykupiony za pośrednictwem naszego sklepu internetowego jako bilet imienny, informacje o takim zamówieniu będą przechowywane przez naszego dostawcę sklepu internetowego.

Państwa dane osobowe przechowujemy w dostępnych nam systemach informatycznych do czasu następnego dnia roboczego po zakończeniu konkretnej nocy saunowej. W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, dane dotyczące każdego zakupu przechowywane są do czasu usunięcia przez kupującego jego konta w sklepie internetowym.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży biletów udziału w nocy saunowej, podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma wziąć udział w takim wydarzeniu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować wcześniejszych rezerwacji.

W związku z organizowaniem nocy saunowych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nie będziemy podejmować prób kontaktu z osobami korzystającymi z nocy saunowych, ponieważ nie będziemy posiadać ich danych kontaktowych, natomiast nie wykluczamy możliwości zaproponowania dodatkowych usług własnych w przypadku zakupu kolejnych karnetów imiennych.

⁵ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

⁶ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

Osoby korzystające z centrum sportu

Centrum Sportu

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z obiektów Centrum Sportu Chochołowskich Term z wykorzystaniem imiennych karnetów, dzięki którym możliwe jest zakupienie dostępu do określonych usług dla jednej osoby na czas kolejnych wizyt. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest konieczne uiszczanie opłat przy każdej wizycie, a w razie utraty dowodu posiadania karnetu imiennego, możemy łatwo potwierdzić zakres usług pozostałych do wykorzystania.

W celu zapewnienia sprawnego korzystania z karnetów imiennych, będziemy przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska osoby, dla której karnet imienny zostanie wykupiony. Dane te zestawione będą z ilością wykorzystanych przez Państwa usług, w celu zapewnienia możliwość projektowania indywidualnych ofert rabatowych w oparciu o ilość usług wykorzystywanych w przeszłości.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z obsługą karnetów imiennych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze karnetów imiennych jest identyfikacja osób uprawnionych do otrzymania usług związanych z posiadaniem karnetu imiennego oraz ustalenie zakresu pozostałych do wykorzystania usług w przypadku zgubienia dowodu posiadania karnetu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska posiadacza karnetu imiennego art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

W sytuacji w której ktoś inny wykupił dla Państwa karnet imienny, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1. Jeżeli bowiem ktoś chce wykupić dla Państwa karnet imienny i w tym celu udostępnia nam Państwa imię i nazwisko, stajemy się zobowiązani do udostępnienia Państwu karnetu imiennego i w tym znaczeniu nasz obowiązek wykonywania usług na Państwa rzecz stanowi uzasadnionych interes przetwarzania Państwa danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom.

Państwa dane osobowe przechowujemy w naszym wewnętrznym systemie informatycznym do czasu wykorzystania wszystkich usług związanych z karnetem imiennym, a następnie przez okres nieprzekraczający 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym karnet imienny był wykorzystywany – dla zapewnienia możliwość projektowania indywidualnych ofert rabatowych w oparciu o ilość usług wykorzystywanych w przeszłości.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży karnetów imiennych podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma korzystać z takiego karnetu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować karnetu imiennego.

W związku ze świadczeniem usług z wykorzystaniem karnetów imiennych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nie będziemy podejmować prób kontaktu z osobami korzystającymi z karnetów imiennych, ponieważ nie będziemy posiadać ich danych kontaktowych, natomiast nie wykluczamy możliwości zaproponowania dodatkowych usług własnych w przypadku zakupu kolejnych karnetów imiennych.

⁷ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

⁸ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

Osoby korzystające ze SPA

Zabiegi
kosmetyczne

Zabiegi fizjoterapeutyczne

Dla zapewnienia Państwu najbardziej owocnych zabiegów SPA, przed przystąpieniem do niektórych zabiegów poprosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej Państwa zdrowia. Poprosimy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, wieku oraz danych o stanie zdrowia. Zakres informacji zbieranych od Państwa został dostosowany do poszczególnych zabiegów, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie i informacje te są zbierane w trakcie konsultacji przedzabiegowej z fizjoterapeutą lub osobą, która będzie wykonywała zabieg kosmetyczny.

W celu dokonania rezerwacji terminu zabiegu, poprosimy Państwa również imię i nazwisko.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych lub kosmetycznych, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych i kosmetycznych jest potwierdzenie i udokumentowanie dostępności zabiegu dla konkretnej osoby oraz dobór zalecanych zabiegów.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz danych dotyczących zdrowia posiadacza karnetu imiennego art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom.

Państwa dane osobowe, zebrane w związku z wykonywanym zabiegiem fizjoterapeutycznym, przechowujemy jako dokumentację medyczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 505 z późn. zm.) przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w zakresie dotyczącym zabiegów kosmetycznych, jako potwierdzenie baku przeciwwskazań do wykonania zabiegu kosmetycznego przez okres nieprzekraczający 2 lat od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym zabieg kosmetyczny został wykony.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży karnetów imiennych podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma korzystać z takiego karnetu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować karnetu imiennego.

W związku ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych i usług kosmetycznych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nie będziemy podejmować prób kontaktu z Państwem jako osobami korzystającymi z zabiegów fizjoterapeutycznych lub zabiegów kosmetycznych, ponieważ nie będziemy posiadać Państwa danych kontaktowych.

Strefa SPA nie jest objęta monitoringiem wizyjnym, natomiast monitoring wizyjny jest elementem całego kompleksu Chochołowskich Term, stąd w związku z zainteresowaniem ofertą SPA, przedstawiamy również informacje dotyczące naszego monitoringu.

⁹ art. 9 ust. 2 lit. a) RODO: „1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;.”

Zakupy w sklepie internetowym

W celu ułatwienia Państwu zakupu usług i towarów oferowanych przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. w tym również kupowaniu prezentów dla innych osób uruchomiliśmy dla Państwa Sklep internetowy.

W celu skorzystania z możliwości zakupu naszych usług i towarów online, konieczne jest założenie konta klienta w naszym sklepie internetowym, będącym usługą świadczoną elektronicznie.

W celu założenia takiego konta, przechowywania Państwa historii zakupów oraz zarządzania ich wykorzystaniem, poprosimy o udostępnienie nam takich danych osobowych jak imię, nazwisko, adres – email, datę urodzenia oraz numer telefonu. Dzięki tym danym zawsze będziemy mogli potwierdzić dostępność zakupionych przez Państwa usług. W razie konieczności przesłania państwu korespondencji papierowej, na przykład voucherów upominkowych, konto klienta sklepu internetowego pozwala również na udostępnienie adresu korespondencyjnego.

Wszystkie usługi zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są przez Chochołowskie Termy zgodnie z regulaminem obiektu i polityką prywatności Obiektu Chochołowskich term, dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz w recepcji.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z konta klienta sklepu internetowego Chochołowskich Term są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przy obsłudze konta klienta sklepu internetowego jest identyfikacja osób uprawnionych do otrzymania usług zakupionych za pośrednictwem tego narzędzia informatycznego oraz udostępnianie Klientom historii ich zakupów.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska posiadacza karnetu imiennego art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Są natomiast przechowywane przez naszego dostawcę sklepu internetowego, a Państwa płatności są przetwarzane przez podmioty obsługujące płatności online. W zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji Państwa zakupu dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego, może również powstać potrzeba skontaktowania się z Państwem droga elektroniczną lub pocztową – w takiej sytuacji, odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych kontaktowych będzie również nasz dostawca usług poczty elektronicznej oraz operator pocztowy.

Państwa dane osobowe przechowujemy w naszym wewnętrznym systemie informatycznym do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych usług lub upływu terminu ich ważności, a następnie przez okres nieprzekraczający 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym usługi zostały zakupione – dla zapewnienia możliwość projektowania indywidualnych ofert rabatowych w oparciu o ilość usług wykorzystywanych w przeszłości. W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, dane dotyczące każdego zakupu przechowywane są do czasu usunięcia przez kupującego jego konta w sklepie internetowym.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Przy sprzedaży karnetów imiennych podanie nam imienia i nazwiska, osoby która ma korzystać z takiego karnetu jest dobrowolne, natomiast bez takich informacji nie będziemy mogli realizować karnetu imiennego.

W związku ze świadczeniem usług z wykorzystaniem karnetów imiennych nie jest prowadzony żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Tylko jeżeli przy rejestracji konta klienta w sklepie internetowym lub w toku korzystania z konta klienta sklepu internetowego wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wyłącznie od Chochołowskich Term Sp. z o.o. będziemy Państwu okresowo wysyłać takie informcje.

¹⁰ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

Informacja o monitoringu

W celu zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem udostępnianego Państwu obiektu, cała przestrzeń basenowa oraz parking wokół term, objęte są stałym monitoringiem wizyjnym. To rozwiązanie pozwala naszemu personelowi na szybszą reakcję w sytuacji alarmowej oraz w razie wystąpienia innych zdarzeń, w których mogą Państwo potrzebować pomocy lub wsparcia naszych pracowników.

Dzięki systemowi monitoringu wizyjnego, wykwalifikowani pracownicy ochrony, mogą szybciej zidentyfikować miejsca wymagające interwencji. Przedmiotem nadzoru zawsze są zdarzenia i zachowania osób znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach naszego obiektu – zasady monitoringu wykluczają jakiekolwiek próby identyfikowania osób korzystających z naszych obiektów, w celu samej identyfikacji. Gdyby natomiast w przestrzeni objętej systemem monitoringu doszło do jakiegokolwiek zdarzenia naruszającego Państwa prawa, w szczególności własność lub dobra osobiste, po uzyskaniu od Państwa informacji w tym zakresie, będziemy dokładać wszelkich starań, aby pomóc Państwu wykorzystać nagrania z monitoringu do identyfikacji osób, które naruszyły Państwa prawa.

Zastosowany w naszym przedsiębiorstwie system monitoringu wizyjnego nie obejmuje żadnej formy zautomatyzowanego rozpoznawania osób przebywających na terenie naszych obiektów.

Co do zasady, dla korzystania z naszego obiektu, nie wymagamy od Państwa żadnych danych identyfikacyjnych, w szczególności imion i nazwisk. W konsekwencji, nagrania z naszego monitoringu nie są wystarczające do rozpoznania konkretnych osób fizycznych, które znalazły się w obszarze monitoringu. Oceniamy jednak, że treść nagrań pochodzących z naszego monitoringu, może zawierać dane, które zdecydowaliśmy się chronić jako Państwa dane osobowe.

Z tego powodu, udostępniamy Państwu również poniższe informacje, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, które mogą być zawarte na nagraniach monitoringu wizyjnego, są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z powołanym przez Administratora Specjalistą ds. ochrony danych osobowych – Panem Łukasz Kasprzak-Kuros nr tel. 781 300 301 wew. 25 adres e-mail odo@chocholowskietermy.pl .

Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest bieżący dozór obiektu dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, poprzez zapewnienie możliwości szybszej reakcji personelu na awarię lub zdarzenie, w którym jakaś osoba mogłaby potrzebować pomocy lub asysty personelu Chochołowskich Term. Nagrania monitoringu mogą być również pomocne w przypadku konieczności udokumentowania przebiegu zdarzeń awaryjnych lub popełnienia czynu niedozwolonego. Monitoring zwiększa zatem Państwa bezpieczeństwo oraz jest niezbędny do zapewnienia ochrony mienia Chochołowskich Term Sp. z o.o. oraz innych osób.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci nagrań monitoringu nie jest zgoda, ale przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1 oraz art. 222 §1 Kodeksu Pracy [Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)].

Prowadzenie stałego monitoringu wizyjnego obiektu takiego jak baseny i sauny zwiększa bezpieczeństwo takiego obiektu bowiem umożliwia szybszą reakcję na zdarzenia, w których mogą Państwo potrzebować pomocy naszych Pracowników. Biorąc pod uwagę konieczność przestrzegania Państwa prawa do prywatności oraz ochronę osób, których dotyczą dane objęte monitoringiem wizyjnym, w szczególności dzieci, poświęciliśmy wiele uwagi na takie zorganizowanie działania monitoringu, które nie narusza tych praw. Dlatego zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w naszym obiekcie oraz ochrona mienia, stanowią prawnie uzasadnione interesy Administratora realizowane poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego, obejmują zdarzenia występujące w obiektach Administratora i są utrwalane w celu poprawy bezpieczeństwa obiektu, ochrony mienia oraz dokumentowania ewentualnych zachowań i zdarzeń naruszających czyjekolwiek prawa. Dane te nie są przekazywane żadnym odbiorcom, z wyjątkiem sytuacji w których obowiązek udostępnienia nagrań monitoringu wizyjnego wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie dla realizacji tych celów i są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Chochołowskie Termy Sp. z o.o. poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów przechowywania nagrań, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Z wyjątkiem sprzedaży karnetów imiennych, zabiegów SPA i obsługi zorganizowanych wycieczek nie prosimy Państwa o podanie żadnych danych identyfikujących, natomiast ze względów bezpieczeństwa, monitoring wizyjny jest nieodłącznym elementem możliwości korzystania z naszego obiektu.

W związku z monitoringiem, Administrator nie prowadzi żadnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podstawowym celem prowadzenia monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu oraz ochrona mienia pracodawcy.

Bardzo istotnym celem wykorzystania monitoringu wizyjnego w naszym przedsiębiorstwie jest zapewnienie Państwu, jako naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa i możliwości zapewnienia szybszej pomocy, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tego względu również będziemy dokładać wszelkich starań, aby korzystanie z tego mechanizmu odpowiadało Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych postaramy się je zapewnić – prosimy o przedstawienie Państwa oczekiwać w recepcji lub korespondencyjnie.

¹¹ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

¹² art. 222 Kodeksu pracy: „§1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).”


Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://chocholowskietermy.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.