REGULAMIN OBIPREVÁDZKOVÝ PORIADOK AREÁLU CHOCHOŁOWSKIE TERMY

CHOCHOŁÓW 400, 34-513 CHOCHOŁÓW

OBSAH

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

II. PRAVIDLÁ PREVÁDZKY A VYUŽÍVANIA AREÁLUA Z OBIEKTU

II. I. ZÓNY A ATRAKCIE

II.II. OTVÁRACIE HODINY

II.III. NÁVŠTEVNÍCI – OBMEDZENIA VSTUPU A VYUŽÍVANIA AREÁLU; ORGANIZOVANÉ SKUPINY

II.IV. POPLATKY A VSTUPENKY; ZĽAVY

II.V. PREZLIEKACIE KABÍNKY A SKRINKY; PRÍPRAVA NA VSTUP

II.VI. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA AREÁLU; KONTROLA; ZODPOVEDNOSŤ A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKOV

III. REKLAMÁCIE

IV. OSOBNÉ ÚDAJE; MONITORING

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ZOZNAM PRÍLOH

ZOZNAM ĎALŠÍCH DOKUMENTOV

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

§ 1

 1. Tento poriadok stanovuje organizáciu a pravidlá využívania služieb poskytovaných spoločnosťou Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Chochołowe v zariadení Chochołowskie Termy, ktoré sa nachádza na adrese: Chochołów 400, 34-513 Chochołów.
 2. V prevádzkovom poriadku sa používajú tieto vymedzenia pojmov, pričom každý z nich sa bude chápať takto:
  • Správca alebo Spoločnosť – Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Chochołowe (34-513) Chochołów 400, zapísaná v Obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného okresným súdom: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000261672, IČO: 120300433, DIČ: 7361640322;
  • Cenník – dokument dostupný na https://www.chocholowskietermy.pl/cenník/ a v pokladniach, v ktorom sú okrem iného uvedené ceny vstupeniek vrátane zľavnených vstupeniek a špeciálnych ponúk, ako aj ceny niektorých služieb a dodatočných poplatkov
   (tieto sú uvedené v dodatočných informáciách o poplatkoch/dodatočných poplatkoch, ktoré sú prílohou základného cenníka); Spoločnosť je oprávnená Cenník meniť alebo aktualizovať, čo však nezakladá zmenu týchto pravidiel a predpisov;
  • Chochołowskie Termy, Komplex, Areál alebo Termy – areál nad názvom: Chochołowskie Termy, ktorý sa nachádza na adrese: Chochołów 400, 34-513 Chochołów, ktorého vlastníkom a správcom je spoločnosť Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Chochołów, pozostávajúci okrem iného z parkovísk, vstupných hál, pokladní, šatní/prezliekacie kabínky a spŕch, bazénovej zóny – vodnej (vrátane, okrem iného vnútorné a vonkajšie bazény, komplex toboganov, vodné zábavné parky, liečebná zóna, tichá a relaxačná zóna), SPA zóna (Chochołowské SPA), saunový svet (Chochołowské Saunarium), normobarické komory (Chochołowská Normobaria), športová zóna vrátane posilňovne (Chochołowské športové centrum), komplex reštaurácií a zóna služieb;
  • Návštevník, Klient, alebo Používateľ – akákoľvek osoba, ktorá využíva určité typy služieb poskytovaných Spoločnosťou;
  • Organizovaná skupina – skupina minimálne 15 osôb, za ktorej organizáciu a rezerváciu pobytu, vybavenie požadovaných formálnych náležitostí a platbu zodpovedá organizátor;
  • Správa Areálu – osoby spravujúce Areál v mene jeho správcu, t. j. spoločnosti Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Chochołowe;
  • Zamestnanci alebo Personál – tím ľudí, ktorí sa podieľajú na riadení a prevádzke zariadenia, vrátane najmä zamestnancov a spolupracovníkov (plavčíci, pokladníci, zamestnanci zákazníckeho servisu, zamestnanci kúpeľov/terapeuti, saunéri, zamestnanci stravovacích zariadení, zamestnanci bezpečnostnej služby, zamestnanci upratovacích služieb atď.), manažment, vedúci pracovníci (manažéri) atď.;
  • Sprievodca organizovanej skupiny – osoba, ktorá dohliada na bezpečnosť a všetky činnosti účastníkov organizovanej skupiny počas ich pobytu v areáli termálnych kúpeľov a v prípade organizovanej skupiny detí a mládeže je navyše zodpovedná za svojich zverencov po celý čas pobytu v areáli termálnych kúpeľov.;
  • Organizátor – fyzická osoba/subjekt, ktorý organizuje pobyt v termálnych kúpeľoch pre organizovanú skupinu;
  • Prevádzkový/-é poriadok/-y – znenie tohto dokumentu a znenie ďalších dokumentov schválených predstavenstvom spoločnosti Chochołowskie Termy a inými oprávnenými osobami, ktoré upravujú pravidlá využívania služieb poskytovaných Spoločnosťou v Areáli.

§ 2

 1. Prevádzkový poriadok je základ pre využívanie služieb poskytovaných Spoločnosťou v Areáli Chochołowskie Termy a je hlavným dokumentom, ktorý určuje práva a povinnosti jeho Návštevníkov.
 2. Prevádzkový poriadok stanovuje najmä:
  • spôsob a formu, akou Spoločnosť poskytuje služby, pričom zabezpečuje primeranú dostupnosť a kvalitu týchto služieb;
  • podmienky, za ktorých Spoločnosť poskytuje v Areáli služby svojim Návštevníkom, vrátane rozsahu pracovnej činnosti Zamestnancov a podmienok súčinnosti medzi Zamestnancami a Návštevníkmi Areálu s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie, bezpečnosť a pohodlie svojich Návštevníkov;
  • práva a povinnosti Návštevníkov termínu, uplatňovanie pravidiel zodpovednosti.
 3. Pravidlá využívania služieb poskytovaných Spoločnosťou v Areáli sú podrobnejšie špecifikované v prílohách, ktorých zoznam je uvedený na konci tohto Prevádzkového poriadku a ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
 4. Je absolútnou povinnosťou každého Zákazníka prečítať si tento Prevádzkový poriadok pred vstupom do Areálu Chochołowskie Termy a pred využívaním jednotlivých zariadení/služieb poskytovaných Spoločnosťou, vrátane pred nákupom služieb online alebo pred objednaním konkrétnej služby, a následne dodržiavať jeho ustanovenia.
 5. Každý Návštevník je ďalej povinný dodržiavať: (i) zákazy, príkazy a odporúčania uvedené na informačných alebo výstražných tabuliach a nápisoch umiestnených v priestoroch Areálu, (ii) pokyny na používanie jednotlivých zariadení, ako aj tabuľky s piktogramami umiestnené vedľa nich, (iii) doplňujúce prevádzkové poriadky a predpisy týkajúce sa používania infraštruktúry a atrakcií (bazény, šmýkačky, sauny, SPA a pod.), ktoré sú k dispozícii na jednotlivých atrakciách, a (iv) pokyny a príkazy Personálu zamerané na zaistenie bezpečnosti a poriadku v priestoroch Areálu.
 6. Prevádzkový poriadok Areálu Chochołowskie Termy sa vzťahuje na všetkých jeho Návštevníkov. Pri vstupe do Areálu alebo pri začatí využívania služieb Spoločnosti (podľa toho, čo nastane skôr) každý Návštevník akceptuje ustanovenia Prevádzkového oriadku a všetky ostatné pokyny súvisiace so zaistením bezpečnosti v Areáli. Ak Návštevník nesúhlasí s dodržiavaním vyššie uvedených dokumentov, nemal by využívať služby Spoločnosti alebo vstupovať do Areálu.
 7. Prevádzkový poriadok je k dispozícii k nahliadnutiu na oficiálnej webovej stránke Spoločnosti Chochołowskie Termy v záložke: https://www.chocholowskietermy.pl/regulamin/ a v sídle Spoločnosti (v pokladniach, v kancelárii služieb zákazníkom a na recepcii SPA a recepcii Chocholowska Normobaria).

II. PRAVIDLÁ PREVÁDZKY A VYUŽÍVANIA AREÁLU

II.I. ZÓNY A ATRAKCIE

§ 3

 1. V Areáli Chochołowskie Termy sa nachádzajú hlavné zóny prístupné pre Návštevníkov. S to:
  1. bazénová zóna;
  2. SPA zóna (Chochołowskie SPA);
  3. saunový svet (Chochołowskie Saunarium);
  4. normobarické komory (Chochołowska Normobaria);
  5. športová zóna, vrátane posilňovne (Chochołowskie Centrum Sportu);
  6. reštauračný komplex a zóna poskytovania služieb.
   Každá z uvedených zón má iné funkcie a za vstup do týchto zón sa môžu účtovať rôzne poplatky v
   súlade s Cenníkom Areálu.
 2. Podrobné pravidlá používania jednotlivých zón uvedených v bode 1, ako aj zariadenia alebo atrakcie dostupné v jednotlivých zónach vrátane parametrov a obmedzení súvisiacich s ich používaním, sú vymedzené v osobitných prevádzkových poriadkoch (vrátane poriadkov stanovísk) a môžu byť ďalej špecifikované v pokynoch, na informačných tabuliach a piktogramoch. Uvedené dokumenty sú k dispozícii pri vstupoch do jednotlivých zón alebo atrakcií a prevádzkové poriadky sú k náhľadu aj na oficiálnej webovej stránke Areálu. Dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Prevádzkového poriadku, sú uvedené v zozname Príloh uvedenom v § 2 ods. 3 Prevádzkového poriadku.
 3. Návštevníci sú pred použitím akýchkoľvek atrakcií/zariadení povinní pozorne sa oboznámiť s pravidlami ich používania a porozumieť im. V prípade akýchkoľvek pochybností požiadajte Personál o vysvetlenie.
 4. Návštevníci Areálu sú povinní prísne dodržiavať pokyny Personálu a pokyny uvedené na všetkých výstražných tabuliach umiestnených v Areáli. Je zakázané ich ničiť, znečisťovať alebo odstraňovať z miest, v ktorých sú umiestnené.
 5. Je zakázané využívať jednotlivé zóny a používať atrakcie/zariadenia v rozpore s určenými pravidlami pre ich používanie, a to najmä osobami, ktorých zdravotný stav a fyzická kondícia neumožňujú ich bezpečné používanie v súlade s pokynmi (vrátane pokynov výrobcu). Taktiež je zakázané používať zariadenia alebo vybavenie Areálu, ktoré sú poškodené, nefunkčné alebo mimo prevádzky.
 6. Atrakcie a zariadenia dostupné v Areáli sú riadené automaticky.
 7. Správca vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby bolo pre Návštevníkov k dispozícii čo najviac atrakcií a zariadení nachádzajúcich sa v Areáli, ale nezaručuje a nezodpovedá za stálu a nepretržitú dostupnosť všetkých z nich, pričom niektoré z nich môžu byť dočasne mimo prevádzky, okrem iného z dôvodu poveternostných podmienok, prebiehajúcej údržby alebo opráv, bezpečnostných dôvodov a iných dôvodov.
 8. Návštevníci nemajú nárok na vrátenie peňazí alebo zľavy, ak nie je k dispozícii niektoré zo zariadení/atrakcií/zariadení atď..
 9. Správca nezaručuje okamžitý prístup k atrakciám a službám nachádzajúcim sa v Areáli. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu niektorých atrakcií musia Návštevníci počkať, kým na nich príde rad.

II.II. OTVÁRACIE HODINY

§ 4

 1. Otváracie hodiny komplexu (vrátane jednotlivých zón, atrakcií, reštaurácií atď.) určuje Správca a sú k dispozícii na pokladniach, v kancelárii služieb zákazníkom a na webovej stránke:
  https://www.chocholowskietermy.pl/.
 2. Vedenie Areálu si vyhradzuje právo zmeniť otváracie hodiny a úplne uzavrieť Areál alebo jednotlivé zóny/atrakcie v určité dni/hodiny, o čom budú Zákazníci riadne informovaní, najmä zverejnením informácií na webovej stránke Areálu.
 3. Zóny a atrakcie, ktoré sú dočasne mimo prevádzky, sú príslušne označené a ich používanie je tomto čase zakázané.
 4. Maximálna povolená dĺžka trvania jednotlivých služieb/atrakcií v Areáli daným Zákazníkom závisí od typu zakúpeného vstupného lístka. V prípade predčasného odchodu z Areálu, t. j. nevyužitia celého zakúpeného času pobytu, sa náhrada za nevyužitý čas neposkytuje.
 5. Atrakcie a zariadenia (napr. bazény, šmýkačky, detské zábavné parky, sauny, reštaurácie atď.) môžu Návštevníci využívať len počas ich otváracích hodín.
 6. Návštevníci budú vpúšťaní do rôznych zón Areálu najneskôr 30 minút pred ich určeným a platným časom ukončenia prevádzky.
 7. Vypnutiu jednotlivých atrakcií spravidla predchádza hlásenie a zvuková signalizácia.
 8. Jednotlivé zóny Komplexu, vrátane najmä bazénovej zóny, sú Zákazníci povinní opustiť minimálne 15 minút pred ich zatvorením a pokračovať do šatní. Areál spolu s vonkajšími plochami (vrátane najmä plochy parkoviska) musia Zákazníci opustiť najneskôr 30 minút po zatváracej dobe hlavnej budovy Areálu. Opustenie Areálu po vyznačenej hodine bude mať za následok dodatočný poplatok v súlade s platným Cenníkom.

II.III. NÁVŠTEVNÍCI – OBMEDZENIA VSTUPU A POUŽÍVANIA; ORGANIZOVANÉ SKUPINY

§ 5

 1. Služby termálneho kúpaliska Chochołowskie Termy nesmú využívať tieto osoby:
  • trpiace infekčnými chorobami (v súlade so zákonom o prevencii a kontrole infekcií a
   infekčných chorôb u ľudí);
  • trpiace infekčnými kožnými vyrážkami, zápalovými léziami atď.;
  • s otvorenými ranami (s výnimkou drobných poranení);
  • s individuálnymi zdravotnými kontraindikáciami;
  • ktorého správanie svedčí o tom, že sú pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo drog alebo akéhokoľvek iného podobného účinku, t. j. akejkoľvek látky, ktorá skresľuje alebo zhoršuje úsudok alebo vyvoláva neprirodzené správanie;
  • porušujú verejný poriadok, všeobecne uznávané normy správania, pravidlá morálky alebo predstavujú riziko a nebezpečenstvo pre seba alebo iné osoby alebo pre majetok;
  • ktorých správanie je agresívne, nebezpečné alebo vulgárne;
  • porušujú Prevádzkový poriadok a/alebo nedodržiavajú pokyny Personálu;
  • ktoré v minulosti porušili Prevádzkový poriadok a/alebo pre ktoré platí zákaz vstupu do Areálu.
   V prípade pochybností je potrebné predložiť príslušné potvrdenie, na základe ktorého môže
   vedenie Areálu rozhodnúť, či má byť danej osobe udelené povolenie na vstup do Areálu.
 2. Vstup a pohyb so zvieratami v Areáli je prísne zakázaný. Vzhľadom na povahu podnikania a nevyhnutnosť zabezpečiť najvyššie hygienické štandardy sa zákaz vzťahuje aj pobyt psov, ktoré sprevádzajú Návštevníkov ako sprievodcovia nevidiacich/slabozrakých, asistenčné psy a pod. – tieto zvieratá majú povolený vstup iba len do vstupnej haly hlavnej budovy (vrátane vestibulu) a hlavnej reštaurácie (reštaurácia Chochołowska na úrovni 0).
 1. Vedenie alebo ním poverený Personál je takisto oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 vyššie (vrátane najmä predaja/realizácie vstupenky) a požadovať, aby tieto osoby okamžite opustili Areál, a to aj bez možnosti požadovať vrátenie ceny vstupenky.
 2. Vedenie alebo ním poverené osoby z radov zamestnancov sú ďalej oprávnení odmietnuť poskytovanie určitých služieb termálneho kúpaliska Návštevníkom, ktorí konajú v rozpore s týmto Prevádzkovým poriadkom. Nedodržiavanie podmienok obsiahnutých v Prevádzkovom poriadku môže byť chápané ako pokus o narušenie pokoja v areáli Chochołowskie Termy, a preto môže mať za následok, že Personál Areálu privolá bezpečnostnú službu a v prípade potreby aj políciu. Pracovníci bezpečnostnej služby sú v rámci platných predpisov oprávnení použiť opatrenia stanovené v zákone z 22. augusta 1997 o ochrane osôb a majetku.
 3. Návštevníci, ktorí narúšajú verejný poriadok a všeobecne uznávané normy správania, porušujú ustanovenia Prevádzkového poriadku alebo nerešpektujú pokyny Personálu, môžu byť požiadaní o opustenie Areálu bez vrátenia ceny zaplatenej vstupenky, a to z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti alebo pohodlia ostatných Návštevníkov Areálu.
 4. Kto v prípadoch uvedených v odsekoch 1 – 5 vyššie nedodrží pokyny Vedenia Areálu alebo nimi poverených osôb a vstúpi do areálu Chochołowskie Termy alebo neopustí tento Areál, alebo nedodrží pokyny, ktoré mu boli udelené, alebo kto inak poruší ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku alebo všeobecne uznávané spoločenské normy, bude pokutovaný podľa platného Cenníka. Spoločnosť je oprávnená požadovať aj ďalšiu náhradu škody presahujúcu stanovenú výšku pokuty podľa všeobecných predpisov.
 5. V prípade spornej situácie má Zákazník, ktorý nesúhlasí s posúdením svojho stavu Personálom a Vedením zariadenia, právo požiadať o vykonanie skúšky triezvosti, ktorú vykoná oprávnený orgán určený na ochranu verejného poriadku, najmä polícia, ktorú na výslovnú žiadosť Zákazníka privolá Personál Areálu. Je tiež prípustné, aby posúdenie triezvosti, ktorého súčasťou je aj vyšetrenie hladiny alkoholu vo vydychovanom vzduchu, vykonal poverený Personál Areálu pomocou alkohol testeru patriaceho Spoločnosti – len na výslovnú žiadosť Zákazníka a s jeho výslovným, dobrovoľným súhlasom. Nevykonanie vyššie uvedených testov bude mať za následok oprávnenie Spoločnosti považovať danú osobu za nespĺňajúcu podmienky na využívanie služieb Areálu a odmietnuť jej vstup do Areálu.
 6. Osoby so sklonom k svalovým kŕčom, mdlobám, trpiace epileptickými záchvatmi, kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako aj osoby, ktoré sú z dôvodu vážneho telesného alebo duševného postihnutia nesamostatné alebo potrebujú dohľad, sa môžu v priestoroch nachádzať len v prítomnosti a pod dohľadom príslušného dospelého opatrovníka, ktorý je povinný hlásiť zamestnancom ťažkosti svojho zverenca.
 7. Deti mladšie ako 13 rokov, nesvojprávne osoby, nevidiace/slabozraké osoby, osoby, ktoré sa nemôžu pohybovať, vyzliekať a prezliekať bez pomoci iných osôb, môžu zariadenie využívať len pod stálym a priamym dohľadom dospelého opatrovateľa.
 8. Zariadenie vrátane jednotlivých zón môžu využívať osoby vo veku od 13 do 16 rokov len pod stálym a priamym dohľadom plnoletej osoby, ktorá sprevádza svojho zverenca (v tej iste zóne, v blízkosti tej istej atrakcii, atď.).
 1. Povinnosť starostlivosti nemožno preniesť na iné osoby, najmä nie na zamestnancov Areálu. Opatrovatelia zodpovedajú za osoby, ktoré sú v ich starostlivosti, najmä za ich bezpečnosť, správne používanie jednotlivých zariadení a atrakcií a za prípadné škody, ktoré môžu spôsobiť.
 2. Opatrovateľ platí za pobyt v príslušnej zóne podľa aktuálneho Cenníka.
 3. Deti mladšie ako 3 roky a používatelia plienok sú povinní mať pri sebe jednorazové plienky, určené špeciálne na kúpanie a používať ich po celý čas kúpania v bazéne.
 4. Tehotné ženy a osoby so zdravotnými problémami môžu využívať ponuku termálneho kúpaliska len na vlastné riziko, s ohľadom na ich kontraindikácie a lekárske odporúčania.
 5. Všetky atrakcie, ktoré komplexe ponúka (najmä šmykľavky, tobogany, vodné masáže), používa Návštevník na vlastné riziko – pred použitím akejkoľvek atrakcie by si mal byť vedomý svojho zdravotného stavu a kontraindikácií a je povinný oboznámiť sa so všetkými pokynmi, upozorneniami, podmienkami vstupu a bezpečnostnými pravidlami uvedenými pri vstupe na atrakciu a prísne ich dodržiavať. Deti mladšie ako 16 rokov musia byť vždy v sprievode dospelej osoby.
 6. Spoločnosť a Vedenie nezodpovedajú za poškodenie plaviek a iných častí oblečenia, šperkov, vybavenia atď. pri používaní atrakcií, najmä toboganov a šmykľaviek.
 7. Personál má v prípade pochybností o veku Návštevníka právo overiť si jeho vek a vyžiadať si doklad s fotografiou, ktorý preukazuje dátum narodenia.
 8. Personál je oprávnený z bezpečnostných dôvodov odmietnuť používanie atrakcie/služby osobám, ktoré nespĺňajú alebo nedodržiavajú podmienky používania, a osobám, ktoré by podľa odôvodneného názoru Personálu nemali danú atrakciu/službu používať z iných dôvodov.
 9. V súlade s ostatnými ustanoveniami tohto Prevádzkového poriadku sa každý Návštevník rozhoduje individuálne a na vlastné riziko, či využije príslušnú atrakciu/zariadenie/službu dostupnú v Areáli, pričom zohľadní všetky možné nebezpečenstvá a riziká s tým spojené.

§ 6

 1. Organizované skupiny sa musia pred vstupom do Areálu prihlásiť v kancelárii služieb zákazníkom, aby sa dohodli na podrobných podmienkach používania vrátane vyplnenia príslušných nižšie uvedených formulárov, ktoré vyplnia vedúci skupín. Vyplnenie formulára vedúcim skupiny je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na to, aby daná organizovaná skupina mohla využívať služby poskytované Spoločnosťou.
 2. Organizované skupiny dospelých musia mať aspoň jedného dospelého sprievodcu na organizovanú skupinu, ktorý musí dohliadať na bezpečnosť a všetky aktivity účastníkov skupiny.
 3. Organizované skupiny detí a mládeže školského veku musia mať na každých 15 účastníkov minimálne jednu dospelú sprievodnú osobu, ktorá bude za svojich zverencov zodpovedná po celý čas pobytu v Areáli termálneho Chochołowskie Termy.
 4. S prihliadnutím na predchádzajúce odseky si areál Chochołowskie Termy vyhradzuje, že organizované skupiny si musia samostatne určiť počet sprievodcov a spôsob organizácie starostlivosti s prihliadnutím na vek, stupeň psychofyzického vývoja, zdravotný stav a prípadné postihnutie zverených osôb, ako aj na osobitnú povahu Areálu.
 5. Predtým, ako organizovaná skupina detí a školopovinnej mládeže začne využívať atrakcie ponúkané v komplexe, je sprievodca skupiny povinný zhromaždiť účastníkov skupiny, aby boli oboznámení s inštruktážnym filmom o bezpečnostných pravidlách a prevádzke Areálu pred vstupnou bránou (vo vstupnej hale pri pokladniach na úrovni -1). Na tento účel je vedúci skupiny povinný nahlásiť sa u Vedúcemu pokladní.


§ 7

V prípade mimoriadnej udalosti môže Správa zariadenia úplne alebo čiastočne obmedziť využívanie služieb Areálu (vrátane vstupu do Areálu a predaja vstupeniek), najmä v prípade prekročenia limitu povoleného počtu Návštevníkov, a v prípade naliehavej potreby alebo iných nepredvídaných okolností, najmä takých, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť Návštevníkov. Informácie na túto tému budú poskytované vždy vo forme príslušných oznámení.


II.IV. POPLATKY A VSTUPENKY; ZĽAVY
§ 8

 1. Osoby, ktoré sú držiteľmi platnej vstupenky (jednorazovej vstupenky alebo permanentky), darčekového poukazu, špeciálneho darčekového poukazu alebo akéhokoľvek iného typu pozvánky vydanej Spoločnosťou (ďalej spoločne len „vstupenka(-y)“), sú oprávnené vstúpiť do Areálu počas otváracích dní a hodín Areálu. Typy Vstupenky(-iek) a okruh osôb oprávnených využívať jednotlivé typy vstupeniek (pravidlá predaja týchto vstupeniek) sú podrobne popísané na webovej stránke: https://www.chocholowskietermy.pl. Príslušné informácie je možné získať aj v Zákazníckom servise a v pokladniach v sídle Spoločnosti.
 2. Ceny vstupeniek sú stanovené v Cenníku. Platný Cenník je k dispozícii v pokladniach Spoločnosti a na webovej stránke: https://www.chocholowskietermy.pl/cennik/.
 3. Spoločnosť môže Cenník priebežne meniť alebo aktualizovať, pričom akákoľvek zmena alebo aktualizácia Cenníka nepredstavuje zmenu tohto Prevádzkového poriadku.
 4. Vstupenku si môžete zakúpiť priamo v Areáli alebo na webovej stránke: https://www.chocholowskietermy.pl/sklep/.
 5. Podrobné pravidlá predaja vstupeniek zakúpených výlučne na mieste, v sídle Spoločnosti, sú uvedené v Pravidlách nákupu a používania vstupeniek do Areálu Chochołowskie Termy, ktoré sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke v záložke:
  https://www.chocholowskietermy.pl/regulamin-bilety/, ako aj v pokladniach v sídle Spoločnosti. Podrobné podmienky rezervácie miest a nákupu vstupeniek prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Spoločnosti sú uvedené v príslušných Pravidlách elektronického predaja a poskytovania služieb, ktoré sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke v časti umožňujúcej nákup vstupeniek.
 6. Jednorazová vstupenka zakúpená na mieste v priestoroch Spoločnosti je platná a účinná len v deň jej zakúpenia. Doba platnosti a uplatnenia vstupeniek zakúpených online, permanentiek a všetkých druhov poukážok a pozvánok závisí od ich typu a určuje sa v čase ich zakúpenia/vydania.
 7. V závislosti od typu vstupenky, ktorú si Zákazník zakúpil/obdržal, je Zákazník oprávnený vstupovať a využívať len tie zóny Areálu a jednotlivé atrakcie/služby, na ktoré sa vstupenka vzťahuje. Prístup do nezakúpených zón a na nezakúpené atrakcie a služby a ich využívanie si vyžaduje dodatočný poplatok v súlade s cenníkom príslušnej zóny, atrakcie alebo služby.
 8. Nesprávne zakúpené vstupenky nepodliehajú vráteniu po prechode cez turniket.
 9. Vstupenka na jeden vstup (vrátane celodennej vstupenky, bez časového obmedzenia) umožňuje jednorazový vstup do Areálu – na základe takejto vstupenky nie je možné Areál opustiť a vrátiť sa doň, a to ani v ten istý deň.

§ 9

 1. Areál Chochołowskie Termy ponúkam zvýhodnené vstupenky pre:
  • deti vo veku od 3 do 6 rokov;
  • osoby s preukazom zdravotného postihnutia a ich opatrovatelia (zľava pre 1 opatrovateľa na
   1 osobu so zdravotným postihnutím);
  • seniorov 60+.
 2. Deti do 3 rokov majú vstup zdarma.
 3. Podmienkou nároku na zakúpenie zľavnenej vstupenky je predloženie platného dokladu na kontrolu Personálu, ktorý jednoznačne potvrdzuje nárok na zľavu, najmä totožnosť a vek oprávňujúci na zľavu (napr. občiansky preukaz, preukaz totožnosti, osvedčenie alebo iný doklad).
 4. Areál ponúka aj rodinný vstupný lístok. O spôsobe vytvorenia rodinnej vstupenky rozhoduje pokladník. Rodinný lístok môže tvoriť:
  • max. 5 normálnych vstupných lístkov;
  • max. 10 zľavnených vstupných lístkov.
   Podmienkou pre nárok na rodinnú vstupenku je , že musí byť zakúpená na jednu účtenku. Zľava
   sa poskytuje maximálne 14 osobám.
 5. Spoločnosť si taktiež vyhradzuje právo predložiť Návštevníkom osobitné ponuky ďalších akcií a
  zliav. Pravidlá využívania danej akcie, zľavy a pod. sú vždy vymedzené príslušnými predpismi,
  pravidlami a/alebo informáciami dostupnými v Zákazníckom servise.
 6. Zľavy, rabaty a akciové ponuky sa v princípe nesčítavajú ani nekumulujú, pokiaľ nie je v
  podmienkach príslušnej akciovej ponuky výslovne uvedené inak.
 7. Aktuálne informácie o druhoch, cenách a podmienkach využívania služieb a produktov sú
  dostupné v celom Areáli na akciových letákoch a oznamoch v Cenníku, Zákazníckom centre a na
  webovej stránke.
 8. Všetky zľavy a rabaty sa poskytujú pred vydaním pokladničného dokladu za vstupenky.

§ 10

 1. Po zaplatení vstupenky v pokladni alebo po predložení vstupenky zakúpenej online dostane Návštevník čipový náramok elektronického systému služieb zákazníkom (nosič dát) s interným peňažným limitom nabitým v čipovom náramku v závislosti od zvolenej ponuky. Informácie o aktuálnych platných obmedzeniach získate v každej pokladni.
 2. Čipový náramok je podmienkou pre vstup do jednotlivých zón Areálu. Návštevník je povinný vyzdvihnúť si čipový náramok osobne na pokladni. Bez čipového náramku nie je možné vstúpiť do Areálu. Návštevníci, ktorí neoprávnene prejdú cez turniket a neoprávnene využívajú platené služby, budú z Areálu okamžite vykázaní a bude im účtovaný poplatok za chýbajúci čipový náramok (vo výške zodpovedajúcej limitu na čipovom náramku).
 3. Preskakovanie turniketov alebo zmena zón bez zaplatenia vstupného je zakázaná.
 4. Čipový náramok aktivuje pracovník v pokladni pri jeho vydaní Návštevníkovi.
 5. Čipový náramok sa musí zapnúť na zápästí tak, aby sa nestratil alebo nepoškodil, musí sa nosiť po celý čas pobytu v Areáli a v prípade potreby sa na požiadanie ukáže personálu Areálu.
 6. Čipový náramok umožňuje využívať aj atrakcie a služby za príplatok (v rámci zakúpeného limitu) a zároveň slúži ako kľúč na otváranie a zatváranie skriniek v šatniach. Limit uvedený v predchádzajúcej vete je možné použiť na nákup občerstvenia, služieb a tovarov v SPA zóne, spoplatnených atrakcií a iných komerčných produktov ponúkaných Spoločnosťou v Areáli.
 7. Zákazník môže požiadať o zmenu limitu v čipovom náramku, t. j. o jeho zrušenie, zníženie alebo úplné obnovenie, maximálne však do výšky stanovenej v platnom Cenníku (kreditný limit) a s tým, že dobitie limitu je možné až po vyčerpaní a úplnom zaplatení existujúcej ceny. Zamestnanci môžu podľa vlastného uváženia odmietnuť zmeniť limit.
 8. Informačné terminály umiestnené v Areáli Term umožňujú skontrolovať zostatok limitu výdavkov na každom čipovom náramku, zostávajúci čas zakúpenej vstupenky a číslo správne uzatvorenej skrinky priradenej k danému čipovému náramku s tým, že údaj na termináli nemusí uvádzať aktuálny príplatok za prekročenie času ani poplatok za použitie nezakúpených zón.
 9. Platnosť každej vstupenky sa počíta od prvého načítania čipového náramku pri vstupných turniketoch až po jeho vrátenie a prechod cez výstupný turniket. Do dĺžky pobytu sa započítava používanie stravovacích zariadení (gastroprevádzky za vstupným turniketom), šatní a spŕch. Prípadné príplatky za prekročenie časového limitu sa účtuje v súlade s Cenníkom.
 10. Jeden čipový náramok umožňuje len jeden prechod cez vstupný a výstupný turniket pre jednu osobu.
 11. Zdieľať čipový náramok s inými Návštevníkmi je zakázané – čipový náramok môže používať len Návštevník, ktorý ho aktivoval pri vstupnom turnikete.
 12. Jeden Návštevník môže mať len jeden čipový náramok, ktorý aktivuje Personál v pokladni pri jeho vydaní. Návštevníci, ktorí disponujú viac ako jedným čipovým náramkom, sú povinní jeden z nich vrátiť pod hrozbou odmietnutia vstupu do zariadenia. Nedodržanie vyššie uvedenej podmienky, odmietnutie vrátenia jedného z čipových náramkov a pokus o vniknutie do priestorov Zariadenia sa môže považovať za pokus o narušenie pokoja v priestoroch Areálu, čo môže mať za následok, že Personál privolá príslušníkov príslušných služieb.
 13. Za správny počet zakúpených vstupeniek a vydaných čipových náramkov pre členov organizovanej skupiny zodpovedá organizátor (ak je to relevantné) alebo Vedúci skupiny.
 14. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti čipového náramku je Návštevník povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť personálu. V prípade poškodenia alebo straty čipového náramku je Návštevník povinný okamžite sa dostaviť k zamestnancovi pokladne (vedúcemu zmeny), aby čipový náramok zablokoval. Poplatok za vydanie náhradného čipového náramku bude zodpovedať obstarávacej cene zariadenia podľa Cenníka. Ak sa zničenie/strata nenahlási alebo sa nahlási neskoro, majiteľ čipového náramku musí zaplatiť poplatok, ktorý bude uvedený na čipovom náramku – ak sa nájde, a ak sa čipový náramok nenájde, Návštevník bude musieť zaplatiť sumu zodpovedajúcu nabitiu čipového náramku a obstarávacej cene zariadenia podľa Cenníka.
 15. Používateľ je plne zodpovedný za transakcie vykonané pomocou svojho čipového náramku.
 16. Čipový náramok je majetkom Spoločnosti a Návštevník je povinný ho pred odchodom z Areálu odovzdať zamestnancovi pokladne vstupeniek a zaplatiť za prípadný predĺžený pobyt a za služby a tovar zaznamenané na čipovom náramku (v prípade transakcie s využitím limitu na držanom čipovom náramku je Návštevník povinný zaplatiť sumu, na ktorú bol limit pridelený čipového náramku využitý).
 17. Nepredloženie čipového náramku pri východe z Areálu sa rovná jeho strate a je spoplatnené (poplatok vo výške limitu nabitého na čipovom náramku a nákladov na zakúpenie zariadenia podľa cenníka).
 18. Ak Návštevník opustí Areál a pri konečnom hradení platby spochybní platbu za službu alebo tovar s tvrdením, že ich nezakúpil alebo nevyužil, bude zahájené vysvetľovacie konanie a budú zhromaždené dôkazy (na základe operácií zaznamenaných v systéme a iných údajov zo systémov a záznamov Spoločnosti). Návštevník, ktorý spochybňuje skutočnosť nákupu tovaru alebo služby, má právo podať reklamáciu (postupom podľa § 22 Poriadku), čo ho nezbavuje povinnosti zaplatiť za predmetný tovar alebo službu.

II.V. PREZLIEKACIE KABÍNKY A SKRINKY; PRÍPRAVA NA VSTUP

§ 11

 1. Používanie šatne (prezliekarne) v Areáli a šatňových skriniek je povinné. Kľúčom na otváranie a zatváranie skriniek je čipový náramok.
 2. Z dôvodu monitorovania šatní sa musíte prezliekať v kabínach určených na tento účel. V prezliekacej kabínke sa môže prezliekať len jeden Návštevník, s výnimkou pomoci dieťaťu alebo zdravotne postihnutej alebo odkázanej osobe.
 3. Pred ponechaním svojich vecí v priestoroch Areálu je každý Návštevník povinný oboznámiť sa s pravidlami používania skriniek a dodržiavať ich.
 4. Každý Návštevník je povinný ponechať svoju batožinu a osobné veci, ktoré nie sú určené na používanie v konkrétnych zónach, v pridelenej osobnej skrinke, ktorú by mal riadne a správne uzavrieť. Pravidlá otvárania a zatvárania skriniek sú podrobne uvedené v príslušných pokynoch, ktoré sú k dispozícii na viditeľnom mieste v šatniach a ktoré je potrebné si prečítať pred tým, ako začnete skrinku používať a ukladať do nej veci.
 5. Každý návštevník je oprávnený používať najviac jednu skrinku.
 6. Návštevník je povinný skontrolovať, či je jeho skrinka pred odchodom do jednotlivých zón riadne uzavretá.
 7. Cenné predmety by ste mali odovzdať v pokladni alebo na recepcii SPA. Vzhľadom na obmedzenia veľkosti sa budú prijímať len predmety malých rozmerov, ostatné by sa nemali vnášať do Areálu. Spoločnosť nezodpovedá za cennosti ponechané mimo skrinky a iné predmety ponechané v otvorených alebo nesprávne uzavretých skriniach.
 8. Detské kočíky alebo podobné veci/vybavenie sa nesmú umiestňovať do skriniek a ich používanie je zakázané v priestoroch od vchodu do šatní, preto je potrebné nahlásiť ich zamestnancom, ktorí určia vhodné miesto, kde by mali byť tieto veci uložené po dobu pobytu v Areáli.
 9. Ak máte iné predmety, ktoré sa vzhľadom na svoju veľkosť nezmestia do skrinky, musíte to oznámiť Personálu, ktorý Vám, ak je to možné, poskytne informácie, kam môžete predmet uložiť počas Vašej návštevy Areálu.

§ 12

 1. V prípade straty alebo zničenia čipového náramku, ktorý umožňuje otvorenie skrinky, sa obsah skrinky vydá Návštevníkovi až po kontrole a predložení dôkazu, že je vlastníkom uschovaných vecí. Otvorenie takejto skrinky na účely odovzdania vecí vykoná vedúci pokladnice alebo iný poverený zamestnanec za prítomnosti dotknutých a oprávnených osôb.
 2. Skrinka, ktorá je priradená k inému čipovému náramku, ako je čipový náramok, ktorý vlastní osoba, ktorá žiada o jej otvorenie, sa otvorí v prítomnosti držiteľa čipového náramku, ku ktorému je skrinka pridelená ak uvedené nie je možné vykonať alebo si to vyžaduje použitie neprimeraných opatrení, môže skrinku otvoriť poverený zamestnanec spolu s bezpečnostným pracovníkom, ktorý môže v závislosti od okolností konkrétneho prípadu vyhotoviť príslušný protokol o vykonaných opatreniach vrátane fotografickej alebo filmovej dokumentácie – prípadný obsah takejto skrinky bude Návštevníkovi vydaný až po kontrole a predložení dôkazu, že je vlastníkom určitých predmetov.

§ 13

 1. Osušky si môžete za poplatok požičať pri pokladniach a v SPA zóne (podľa Cenníka).
 2. Zodpovednosť za vypožičanú osušku nesie osoba, ktorá si ju požičala.
 3. Osuška je vlastníctvom Spoločnosti a Návštevník je povinný ju vrátiť Personálu pred opustením Areálu a to pri východových turniketoch pri vychádzaní z Areálu.
 4. Nevrátenie zapožičanej osušky pri odchode sa rovná jej strate a je spoplatnené (poplatok podľa Cenníka).

§ 14

Pre každú zónu platia iné pravidlá týkajúce sa hygieny a prijateľného a požadovaného odevu a obuvi, ktoré sú podrobne uvedené v predpisoch uvedených v § 2 ods. 3 tohto Prevádzkového poriadku, s ktorých znením sa musí každý Návštevník, ktorý využíva príslušnú zónu, oboznámiť a dôsledne ho dodržiavať.


II.VI. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA AREÁLU; KONTROLA; ZODPOVEDNOSŤ A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKOV

§ 15

 1. Zákazníci sú povinní využívať všetky služby, zariadenia a vybavenie (vrátane vegetácie) Areálu s náležitou obozretnosťou a ohľaduplnosťou a dbať na ich stav. V prípade nesprávneho používania, zavineného znečistenia, poškodenia, zničenia alebo odstránenia niektorých predmetov/zariadení z ich pôvodného umiestnenia nesie Návštevník plnú právnu a hmotnú zodpovednosť za spôsobené škody a straty.
 2. Všetky zariadenia a prístroje v Areáli sú majetkom Spoločnosti Termy – ich vynášanie mimo Areál je zakázané. V prípade poškodenia alebo zničenia zariadenia je Návštevník povinný uhradiť náklady na opravu, ktoré v jednotlivých prípadoch posúdi Správa Areálu.
 3. V prípade, že Personál zistí nesprávne zaobchádzanie s majetkom Spoločnosti, ktorý bol Zákazníkovi zverený do užívania (čipový náramok, osušky, župany, reštauračné vybavenie, ležadlá atď.), bude sa to v každom prípade považovať za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. Bez ohľadu na vyššie uvedené bude Návštevník hradiť všetky materiálne škody spôsobené jeho správaním.

§ 16

 1. V prípade akýchkoľvek závad, porúch, nesprávneho fungovania, ale aj nehôd alebo iných situácií, ktoré predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre ostatných používateľov alebo personál, je zákazník povinný okamžite informovať personál..
 2. V prípade výskytu akýchkoľvek závad, porúch, nesprávneho fungovania, ale aj nehôd alebo iných situácií, ktoré predstavujú reálne ohrozenie ostatných návštevníkov alebo Personálu, je Návštevník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť Personálu.
 3. Spoločnosť Termy nezodpovedá za akékoľvek zvýšenie škody v dôsledku jej oneskoreného nahlásenia.

§ 17

 1. Návštevník je povinný odovzdať Personálu všetky predmety nájdené v priestoroch, ktoré nie sú jeho vlastníctvom.
 2. Stratené veci, ktoré Návštevníci zanechali v Areáli, vrátane v skrinkách, sa uchovávajú v priestoroch Areálu po dobu 7 dní odo dňa ich nájdenia. Po tejto lehote Spoločnosť nakladá s týmito vecami v súlade s pravidlami stanovenými v zákone o nájdenom majetku z 20. februára Spoločnosť si vyhradzuje právo otvoriť ponechané tašky, aby overila, či neobsahujú nebezpečné materiály a látky, ako aj potraviny podliehajúce skaze.

§ 18

 1. Vzhľadom na povahu Areálu sú Návštevníci povinní uvedomiť si, že na mokrom povrchu hrozí vysoké riziko pošmyknutia a úrazu. Z tohto dôvodu by mali Návštevníci postupovať a konať so zvýšenou opatrnosťou, najmä v blízkosti bazénov a na toboganoch a v ich blízkosti. Z uvedených dôvodov sú Návštevníci povinní pohybovať sa po Areáli len vo vhodnej protišmykovej obuvi, s výnimkou priestorov, kde je povinné si obuv vyzuť.
 2. V celom Areáli je prísne zakázané behať alebo skákať do vody.

§ 19

 1. Vnášanie súkromných detských kočíkov do bazénovej zóny je zakázané. Detské kočíky musia byť ponechané vo vyhradenom priestore. Areál Termy ponúka možnosť bezplatného prenájmu detského kočíka na použitie v bazénovej zóne. Počet kočíkov na prenájom je obmedzený.
 2. V priestoroch Areálu je bez písomného súhlasu Vedenia Areálu zakázané vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť, najmä obchodnú, marketingovú činnosť a poskytovanie služieb, vrátane distribúcie letákov, predaja tovaru, ponuky a poskytovania služieb, vrátane najmä vykonávania súkromných školení, hodín plávania, kurzov, výuky atď..
 3. Vstup do priestorov, ktoré nie sú určené pre Návštevníkov a sú označené ako vyhradené len pre zamestnancov, ako aj do kuchýň, technických priestorov, kancelárií, šatní (okrem priestorov so skrinkami), skladov atď. je zakázaný.
 4. Vnášanie a konzumácia potravín, nápojov a všetkých druhov alkoholu a alkoholických nápojov zakúpených mimo príslušnej zóny je zakázané (najmä v bazénovej zóne). Predmety nie je možné vnášať ani v prípade, ak Návštevník vyhlási, že ich počas pobytu v Areáli nebude konzumovať, alebo ich ponechá v skrinke. Tento zákaz sa nevzťahuje iba na potraviny a nápoje pre Návštevníkov so špeciálnou výživovou diétou (pri ochorení alebo chorobe súvisiacej s diétou, potvrdené príslušným lekárskym potvrdením, ktoré je potrebné predložiť do náhľadu Personálu) a detskú výživu per batoľatá. Zákaz sa vzťahuje na potraviny, nápoje a všetky druhy alkoholu a alkoholických nápojov zakúpené pred vstupným turniketom vrátane predajných miest Areálu (napr. reštaurácia Chochołowska, lobby bar, predajne služieb a obchody nachádzajúce sa v Areáli pred vstupným turniketom).
 5. Konzumácia jedla a nápojov (vrátane alkoholu) mimo vyhradených priestorov je zakázaná.
 6. Medzi jednotlivými zónami je zakázané pohybovať sa s jedlom alebo nápojmi.
 7. Je zakázané vynášať sklo, porcelán a iné nebezpečné predmety z priestorom gastroprevádzok.
 8. V priestoroch Areálu termálneho kúpaliska je zakázané fajčiť cigarety, tabakové výrobky, moderné tabakové výrobky a elektronické cigarety atď. Fajčenie je povolené len na špeciálne určených, príslušne označených a vybavených miestach.
 9. Do Areálu Termy je zakázané vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie ostatných, okrem iného: strelné alebo iné zbrane, predmety s ostrým zakončením, výbušniny, horľavé materiály, drogy, psychotropné látky.
 10. Do priestoru jednotlivých zón je zakázané vnášať: sklenené nádoby a horľavé predmety a tekutiny, napr. tlakové nádoby: vrátane dezodorantov, lakov na vlasy atď. Tieto predmety sa musia ponechať uschované v skrinkách.
 11. Nahrávanie filmov a fotografovanie je povolené vo všetkých priestoroch okrem saunového sveta (kde je nahrávanie obrazu alebo zvuku prísne zakázané) a len na súkromné účely. Nahrávanie filmov a fotografovanie sa musí vykonávať spôsobom, ktorý neporušuje osobné práva ostatných Návštevníkov zariadenia.
 12. Profesionálne filmovanie alebo fotografovanie sa môže uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom Vedenia Areálu.
 13. Zároveň je zakázané používať drony a iné podobné letecké zariadenia nad územím vo vlastníctve Spoločnosti.
 14. Je zakázané obsadzovať miesta v priestoroch Areálu, ktoré Návštevník nepoužíva. To platí najmä pre miesta v saunách, ležadlá, miesta v požičovniach atď. (Návštevník si napríklad nesmie rezervovať ležadlo tak, že na ňom nechá položenú osušku alebo svoje veci). Návštevník je povinný takéto miesto uvoľniť (t. j. odstrániť z neho svoje veci), ak ho prestane používať. Predmety, ktoré na danom mieste zanechali osoby, ktoré ho v skutočnosti nepoužívajú, má Personál právo odstrániť.
 15. Akékoľvek diskriminujúce správanie voči ostatným Návštevníkom Areálu je zakázané.
 16. Správanie, ktoré by mohlo ostatných používateľov uviesť do rozpakov, vrátane akéhokoľvek správania alebo konania, ktoré by sa podľa trestného práva mohlo považovať za neprístojné, je zakázané.

§ 20

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo kontrolovať batožinu osôb vstupujúcich do Areálu a vnášané predmety v záujme zabezpečenia najvyšších bezpečnostných štandardov a boja proti porušovaniu ustanovení tohto Prevádzkového poriadku, vrátane najmä zákazov a obmedzení vnášania určitých predmetov do Areálu (najmä potravín, nápojov a všetkých druhov alkoholu a alkoholických nápojov zakúpených mimo Areálu, nebezpečných predmetov atď.). Takáto kontrola sa vykonáva bez porušenia osobných práv Návštevníkov a s maximálnym rešpektovaním ich osobnej dôstojnosti.
 2. V rámci kontroly uvedenej v odseku 1 vyššie môže oprávnený Personál, najmä zamestnanec bezpečnostnej služby, požiadať Návštevníka vstupujúceho do Areálu, aby ukázal obsah tašiek a inej batožiny, ako aj v odôvodnených, osobitných prípadoch obsah vreciek a/alebo aby si sám odhrnul vrchný odev alebo vyhrnul rukávy bunky, svetra, košele atď. alebo nohavice. Kontrola sa môže vykonať aj pomocou vhodného zariadenia (röntgenový prístroj/skener batožiny, iné röntgenové zariadenie, systémy na detekciu kovov a výbušnín atď.).).
 3. Kontrola bude vykonaná len vtedy, ak s ňou Návštevník dobrovoľne súhlasí. Súhlas môže mať akúkoľvek formu vrátane konkludentného súhlasu, a to dobrovoľným podrobením sa kontrole. Odmietnutie súhlasu má za následok, že Personál je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb vrátane odmietnutia predaja vstupného lístka a požadovať okamžitý odchod z Areálu.
 4. Ak sa v prípade kontroly zistí, že Návštevník má pri sebe predmet, ktorého nosenie je zakázané alebo potenciálne nebezpečné, Personál je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb vrátane odmietnutia predaja vstupenky a požiadať zákazníka, aby okamžite opustil Areál.
 5. V prípade, že Zákazník, ktorý si už zakúpil vstupenku, odmietne kontrolu, bude mu vrátená cena vstupenky. To isté platí, ak sa u Zákazníka, ktorý už má zaplatenú vstupenku, zistí, že má pri sebe zakázané predmety. Ak chcete vrátiť lístok vo vyššie uvedených prípadoch, musíte bezodkladne, t. j. v ten istý deň, kontaktovať Oddelenie služieb zákazníkom Areálu Chochołowskie Termy.
 6. Spoločnosť ustanovuje, že nebude prechovávať, skladovať ani uschovávať nebezpečné predmety alebo predmety, ktoré je zakázané vnášať do Areálu.

§ 21

 1. Návštevníci využívajú Areál vrátane jeho atrakcií, hracieho vybavenia a športových zariadení na vlastnú zodpovednosť.
 2. Spoločnosť Chochołowskie Termy nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou, prírodnými silami, poveternostnými podmienkami alebo škody vzniknuté výlučne zavinením poškodenej strany alebo tretej strany.
 3. Spoločnosť Chochołowskie Termy nezodpovedá za udalosti, škody a ich následky, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pravidiel uvedených v tomto Prevádzkovom poriadku a v ďalších predpisoch, pokynoch a príkazoch upravujúcich prevádzku Areálu a určujúcich pravidlá používania Areálu zo strany používateľov.
 4. Spoločnosť Chochołowskie Termy nezodpovedá za žiadne prerušenie dodávok elektrickej energie, plynu, vody alebo iných médií, ani za akékoľvek súvisiace nepríjemnosti, ktoré neboli spôsobené spoločnosťou Termy.
 5. Spoločnosť Chochołowskie Termy nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo zničenie predmetov vnesených do Areálu a ponechaných na mieste, ktoré nie je na tento účel určené.
 6. Návštevník zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením alebo zavineným zanedbaním, vrátane škôd spôsobených nesprávnym využívaním Areálu a nesprávnym používaním zariadení v jeho priestoroch. Okrem toho každý Návštevník zodpovedá za škodu spôsobenú iným Návštevníkom vlastným zavinením.
 7. Rodičia alebo opatrovatelia sú plne zodpovední za svoje deti a iné osoby, o ktoré sa starajú, vrátane škôd, ktoré spôsobia.

III. REKLAMÁCIA

§ 22

 1. Všetky sťažnosti a reklamácie, ako aj pripomienky a žiadosti je potrebné podať osobne na Oddelení služieb zákazníkom, písomne na adresu sídla Spoločnosti alebo e-mailom na adresu: bok@chocholowskietermy.pl, pričom do predmetu veci je potrebné uviesť „Reklamácia“. Formulár, prostredníctvom ktorého je možné podať reklamáciu, je k dispozícii v Oddelení služieb zákazníkom Term a na webovej stránke Spoločnosti.
 2. Sťažovateľ/reklamujúci bude informovaný písomne alebo elektronicky (e-mailom) na kontaktné údaje, ktoré uviedol, a to v lehote, ktorá je v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 3. Sťažnosť/reklamáciu je potrebné podať ihneď po zistení nedostatkov v službách poskytovaných Spoločnosťou.


IV. OSOBNÉ ÚDAJE; MONITORING
§ 23

Správcom osobných údajov osôb využívajúcich služby poskytované areálom Termy je spoločnosť Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Chochołowe (34-513) Chochołów 400, zapísaná v Obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného okresným súdom: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000261672, IČO: 120300433, DIČ: 7361640322.

§ 24

 1. Areál Chochołowskie Termy je monitorovaný kamerovým systémom.
 2. Monitorovanie nezahŕňa prezliekacie kabínky a toalety.
 3. Jediným účelom použitia kamerového monitorovania je zaistenie bezpečnosti osôb v monitorovanom priestore (vrátane bezpečnosti zamestnancov), poriadku a ochrany majetku, ako aj prípadné zistenie, vyšetrenie a obhajoba protipohľadávok.
 4. Zaznamenané informácie nebudú použité na iné ako vyššie uvedené účely..
 5. Je potrebné zdôrazniť, že monitorovanie bude čo najmenej zasahovať do súkromia Zákazníkov.

§ 25

Všetky ostatné zákonom požadované údaje týkajúce sa pravidiel spracovania osobných údajov osôb využívajúcich služby poskytované spoločnosťou Chochołowskie Termy sú uvedené v príslušných informačných doložkách, ktoré sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke Spoločnosti na adrese: https://www.chocholowskietermy.pl, v záložke: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-polityka-transparentnosci-klauzule-informacyjne/, ako aj v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v záložke: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-prywatnosci-obiektu.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 26

 1. Vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú upravené v tomto Prevádzkovom poriadku, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľskej legislatívy, najmä ustanovenia zákona z 23. apríla 1964 – Občianskeho zákonníka a iných príslušných právnych predpisov, ako aj iných interných predpisov platných v Areáli Chochołowskie Termy.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku. Zmeny a doplnenia tohto Poriadku nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v informácii o zmene a doplnení (podľa bodu 3 nižšie). Za záväzné pre daného Zákazníka sa považuje znenie Prevádzkového poriadku platného v čase využívania služieb Spoločnosti v danom čase (zmeny a doplnenia sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené po nadobudnutí účinnosti zmeneného znenia Prevádzkového poriadku).
 3. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Prevádzkového poriadku. Aktualizácia zoznamu príloh, zmena ich názvov, prečíslovanie, doplnenie/vypustenie príloh a podobné činnosti sa vykonávajú automaticky a nevyžadujú si postup uvedený v odseku 2.
 4. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť odo dňa 27.06 2023.

ZOZNAM PRÍLOH K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU ->

ZOZNAM ĎALŠÍCH DOKUMENTOV UPRAVUJÚCICH VYUŽÍVANIE SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZOZNAM ĎALŠÍCH DOKUMENTOV UPRAVUJÚCICH VYUŽÍVANIE SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH