REGULAMIN OBIEKTU CHOCHOŁOWSKIE TERMY

CHOCHOŁÓW 400, 34-513 CHOCHOŁÓW

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z OBIEKTU

II. I. STREFY I ATRAKCJE

II.II. GODZINY OTWARCIA  

II.III. UŻYTKOWNICY – OGRANICZENIA WSTĘPU I KORZYSTANIA; GRUPY ZORGANIZOWANE

II.IV. OPŁATY I BILETY WSTĘPU; ZNIŻKI

II.V. PRZEBIERALNIE I SZAFKI; PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA

II.VI. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU; KONTROLA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

III. PROCEDURA REKLAMACYJNA

IV. DANE OSOBOWE; MONITORING

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

LISTA DOKUMENTÓW DODATKOWYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Spółkę Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie w obiekcie Chochołowskie Termy, zlokalizowanym pod adresem: Chochołów 400, 34-513 Chochołów.
 2. W Regulaminie posłużono się następującymi definicjami, przez które każdorazowo należy rozumieć: 
 1. Administrator lub Spółka – Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322;
 2. Cennik – dokument dostępny na stronie https://www.chocholowskietermy.pl/cennik/  oraz w kasach biletowych, który określa m.in. ceny biletów wstępu, w tym bilety ulgowe i oferty specjalne oraz ceny niektórych usług i opłat dodatkowych (te ujęte są w informacji dodatkowej o opłatach/dopłatach, stanowiącej załącznik do cennika podstawowego); Spółka ma prawo zmieniać lub aktualizować Cennik, co nie będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu;
 3. Chochołowskie Termy, Kompleks, Obiekt lub Termy – obiekt ponad nazwą: Chochołowskie Termy, zlokalizowany pod adresem: Chochołów 400, 34-513 Chochołów, którego właścicielem i administratorem jest Spółka Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie, składający się m.in. z parkingów, holów wejściowych, kas biletowych, szatni/przebieralni i pryszniców, strefy basenowej – wodnej (w tym m.in. basenów wewnętrznych i zewnętrznych, kompleksu zjeżdżalni, wodnych placów zabaw, obszaru leczniczego, obszaru ciszy i relaksu), strefy SPA (Chochołowskie SPA), strefy saun (Chochołowskie Saunarium), komór normobarycznych (Chochołowska Normobaria), strefy sportu, w tym siłowni (Chochołowskie Centrum Sportu), kompleksu restauracji i strefy usługowej;
 4. Gość, Klient, Odwiedzający lub Użytkownik – każda osoba korzystająca z określonych rodzajowo usług świadczonych przez Spółkę;
 5. Grupa zorganizowana –  grupa składająca się z minimum 15 osób, za której zorganizowanie i rezerwację pobytu oraz dopełnienie wymaganych formalności i dokonanie płatności odpowiedzialny jest Organizator; 
 6. Kierownictwo Obiektu – osoby zarządzające Obiektem w imieniu jego administratora, tj. Spółki Chochołowskie Termy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie;
 7. Obsługa lub Personel –  zespół osób zaangażowanych w zarządzanie i działalność Obiektu, w tym w szczególności pracownicy i współpracownicy (ratownicy, kasjerzy, pracownicy Biura Obsługi Klienta, pracownicy/terapeuci SPA, saunamistrzowie, personel gastronomiczny, pracownicy ochrony, pracownicy serwisów sprzątających itp.), dyrekcja, kierownicy (menadżerowie) itp.;     
 8. Opiekun grupy zorganizowanej – osoba fizyczna, która sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i wszelkimi działaniami uczestników danej grupy zorganizowanej w trakcie pobytu w Termach, a w przypadku grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży, jest ponadto odpowiedzialna za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Term;
 9. Organizator – osoba fizyczna/podmiot, która/y organizuje pobyt w Termach dla grupy zorganizowanej;
 10. Regulamin/y – treść niniejszego dokumentu oraz treść innych, uchwalonych przez Zarząd Spółki Chochołowskie Termy oraz inne uprawnione osoby, dokumentów regulujących zasady korzystania z usług świadczonych przez Spółkę w Obiekcie.

§ 2

 1. Regulamin stanowi podstawę korzystania z usług świadczonych przez Spółkę w Obiekcie Chochołowskich Term i jest głównym dokumentem określającym prawa i obowiązki jego Użytkowników.
 2. Regulamin określa przede wszystkim:
 1. sposób i formę świadczenia usług przez Spółkę, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych usług;
 2. warunki, na podstawie których Spółka świadczy w Obiekcie usługi na rzecz jego Użytkowników, w tym zakres czynności Personelu oraz warunki współdziałania między Personelem, a Użytkownikami Obiektu, dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników;
 3. prawa i obowiązki Użytkowników Term, zasady odpowiedzialności.
 1. Zasady korzystania z usług świadczonych przez Spółkę w Obiekcie precyzują dodatkowo Załączniki, których lista wyszczególniona została na końcu niniejszego Regulaminu i które stanowią jego integralną część. 
 2. Każdy Klient jest bezwzględnie zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed wejściem na teren Term oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń/usług świadczonych przez Spółkę, w tym także przed zakupem usług w formie online lub przed zamówieniem danej usługi, a kolejno do przestrzegania jego postanowień.
 3. Każdy Gość jest również zobowiązany do przestrzegania: (i) zakazów, nakazów i zaleceń przedstawionych na tablicach informacyjnych lub ostrzegawczych oraz znakach umieszczonych na terenie Obiektu, (ii) instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń, a także znajdujących się obok nich tabliczek piktogramowych, (iii) regulaminów uzupełniających dotyczących korzystania z infrastruktury i atrakcji (basenów, zjeżdżalni, saun, SPA itp.), które są dostępne przy poszczególnych atrakcjach oraz (iv) instrukcji i poleceń Personelu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Obiektu.
 4. Regulamin Term obowiązuje wszystkich ich Użytkowników. Z chwilą wejścia na teren Obiektu lub rozpoczęcia korzystania z usług Spółki (w zależności, co nastąpi pierwsze), każdy Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Obiektu. Jeśli Gość nie wyraża zgody na przestrzeganie ww. dokumentów, nie powinien korzystać z usług Spółki i wchodzić na teren Obiektu. 
 5. Regulamin udostępniony jest do wglądu na oficjalnej stronie internetowej Term w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/regulamin/ oraz w siedzibie Spółki (w kasach biletowych, w Biurze Obsługi Klienta oraz w recepcji SPA i w recepcji Chochołowskiej Normobarii). 

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z OBIEKTU

II.I. STREFY I ATRAKCJE

§ 3

 1. W Termach wydzielone są główne strefy dostępności dla Użytkowników. Są to:
 1. strefa basenowa; 
 2. strefa SPA (Chochołowskie SPA);
 3. strefa saun (Chochołowskie Saunarium);     
 4. komory normobaryczne (Chochołowska Normobaria);
 5. strefa sportu, w tym siłownia (Chochołowskie Centrum Sportu);     
 6. kompleks restauracji i strefa usługowa.

Każda z ww. stref posiada inną funkcjonalność, a za wejścia do tych stref mogą obowiązywać inne opłaty, zgodnie z Cennikiem Obiektu.

 1. Szczegółowe zasady użytkowania każdej ze stref wymienionych w ust. 1 powyżej, a także urządzeń bądź atrakcji dostępnych w poszczególnych strefach, w tym także parametry i ograniczenia związane z możliwością ich użytkowania, określają odrębne regulaminy (w tym regulaminy stanowiskowe), a ponadto mogą je precyzować instrukcje, tablice informacyjne i piktogramy. Ww. dokumenty dostępne są przy wejściach do każdej ze stref bądź atrakcji, a regulaminy i instrukcje dodatkowo także na oficjalnej stronie internetowej Obiektu. Dokumenty stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu wymienione zostały w liście Załączników, o której mowa § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek atrakcji/urządzeń, Gość powinien dokładnie zapoznać się i zrozumieć zasady ich użytkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy poprosić Personel o wyjaśnienia.
 3. Użytkownicy Term są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać poleceń Personelu oraz zaleceń widniejących na wszystkich tablicach ostrzegawczych rozmieszczonych w Obiekcie. Zabrania się je niszczyć, brudzić, czy usuwać z dotychczasowych miejsc. 
 4. Zabronione jest korzystanie z poszczególnych stref i używanie atrakcji/urządzeń niezgodnie z wyznaczonymi zasadami ich użytkowania, w tym w szczególności przez osoby, których warunki i stan fizyczny uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie, zgodne z instrukcjami (w tym instrukcjami producenta). Zakazane jest również używanie sprzętu lub wyposażenia Obiektu, który jest uszkodzony, działa nieprawidłowo lub jest wyłączony z użytkowania.
 5. Atrakcje i urządzenia dostępne w Obiekcie są sterowane automatycznie.
 6. Administrator dokłada należytej staranności, aby jak najwięcej atrakcji i urządzeń zlokalizowanych w Obiekcie było dostępnych dla Gości, nie gwarantuje jednak i nie jest odpowiedzialny za stałą i nieprzerwaną dostępność ich wszystkich, z których część może być okresowo nieczynna m.in. z uwagi na warunki atmosferyczne, prowadzone konserwacje lub naprawy, warunki bezpieczeństwa i inne.
 7. Goście nie są uprawnieni do żądania zwrotu pieniędzy lub rabatów w przypadku, gdy którekolwiek z urządzeń/atrakcji/udogodnień itp. nie jest dostępne.
 8. Administrator nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do atrakcji i usług znajdujących się w Obiekcie. Ze względu na ograniczoną pojemność niektórych atrakcji Goście muszą poczekać na swoją kolej, aby z nich skorzystać.      

II.II. GODZINY OTWARCIA     

§ 4

 1. Godziny otwarcia Kompleksu (w tym poszczególnych stref, atrakcji, restauracji itd.), są ustalane przez Administratora, a informacje o nich dostępne są w kasach biletowych, Biurze Obsługi Klienta oraz na: https://www.chocholowskietermy.pl/.
 2. Kierownictwo Obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia Obiektu bądź poszczególnych stref/atrakcji, w określone dni/godziny, o czym Klienci będą stosownie informowani, w tym w szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Obiektu.
 3. Strefy i atrakcje wyłączone czasowo z eksploatacji są odpowiednio oznakowane i korzystanie z nich      w tym czasie jest zabronione.
 4. Maksymalny dopuszczalny czas korzystania z poszczególnych usług/atrakcji w Obiekcie przez danego Klienta zależy od rodzaju zakupionego biletu wstępu. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Obiektu, tj. niewykorzystania całego wykupionego czasu pobytu, zwrot za niewykorzystany czas nie przysługuje.
 5. Atrakcje i urządzenia (np. baseny, zjeżdżalnie, place zabaw, sauny, restauracje itp.) mogą być używane przez Gości tylko w godzinach ich otwarcia.
 6. Użytkownicy będą wpuszczani do poszczególnych stref Obiektu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną i obowiązującą godziną ich zamknięcia. 
 7. Wyłączanie poszczególnych atrakcji co do zasady poprzedzane jest komunikatem głosowym oraz akustycznym.
 8. Poszczególne strefy Kompleksu, w tym w szczególności strefę basenową, Klienci zobowiązani są opuścić co najmniej na 15 min. przed godziną ich zamknięcia i udać się do szatni. Obiekt wraz z terenami na zewnątrz (w tym w szczególności terenem parkingu) należy opuścić nie później niż w ciągu 30 min. po zamknięciu budynku głównego Kompleksu. Opuszczenie Obiektu po wyznaczonej godzinie skutkować będzie naliczaniem opłaty dodatkowej w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem.       

II.III. UŻYTKOWNICY – OGRANICZENIA WSTĘPU I KORZYSTANIA; GRUPY ZORGANIZOWANE

§ 5

 1. Z usług Term nie mogą korzystać osoby: 
 • cierpiące na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);
 • cierpiące na zakaźne wysypki skórne, zmiany zapalne itp.;
 • mające rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia);
 • o indywidualnych przeciwwskazaniach lekarskich;
 • których zachowanie wskazuje na znajdowanie się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub narkotyków bądź innych środków o podobnym działaniu, tj. środków zakłócających lub ograniczających ocenę sytuacji bądź powodujących nienaturalne zachowanie;
 • naruszające porządek publiczny, ogólnie przyjęte normy zachowania, zasady moralności lub stwarzające ryzyko i zagrożenie dla siebie lub innych bądź dla mienia;
 • zachowujące się agresywnie, niebezpiecznie, wulgarnie;
 • naruszające Regulamin i/lub nieprzestrzegające poleceń Personelu;
 • które wcześniej naruszyły Regulamin i/lub którym wcześniej zakazano wstępu do Obiektu.

W przypadkach budzących wątpliwość konieczne jest przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia, na podstawie którego Kierownictwo Obiektu może podjąć decyzję o ewentualnym wpuszczeniu danej osoby na teren Kompleksu.

 1. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt. Ze względu na charakter prowadzonej działalności i konieczność zapewnienia najwyższych standardów sanitarnych, zakaz obejmuje także psy przebywające z Gościem w charakterze przewodnika osoby niewidomej/niedowidzącej, psy asystujące itp. – zwierzęta te mogą wejść jedynie do holu budynku głównego (w tym lobby) i do głównej restauracji (Restauracji Chochołowskiej zlokalizowanej na poziomie O).
 2. Kierownictwo lub osoby przez nie upoważnione z Personelu są również uprawnieni do odmowy świadczenia usług na rzecz osób, których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej (w tym w szczególności sprzedaży/realizacji biletu wstępu), a także do żądania od tych osób natychmiastowego opuszczenia Obiektu, w tym bez możliwości żądania zwrotu ceny biletu wstępu.
 3. Kierownictwo lub osoby przez nie upoważnione z Personelu są ponadto uprawnieni do odmowy wykonania określonych usług przez Termy Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu. Nieprzestrzeganie zawartych w Regulaminie warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Term, a tym samym może spowodować wezwanie przez pracowników Term ochrony, a w razie konieczności Policji. Pracownicy ochrony w granicach obowiązujących przepisów, są uprawnieni do podjęcia środków przewidzianych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. 
 4. Goście zakłócający porządek publiczny i ogólnie przyjęte normy zachowania, naruszający postanowienia Regulaminów lub nieprzestrzegający poleceń Personelu, mogą zostać poproszeni o opuszczenie Obiektu bez zwrotu ceny zapłaconego biletu, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lub komfortu pobytu innym osobom przebywającym w Obiekcie.
 5. Kto w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 5 powyżej, nie będzie stosował się do polecenia Kierownictwa Obiektu bądź osób przez nie upoważnionych i wejdzie na teren Term bądź nie opuści Obiektu lub nie będzie się stosował do wydanych mu poleceń, a także kto w jakikolwiek inny sposób naruszał będzie postanowienia niniejszego Regulaminu bądź ogólnie przyjętych norm społecznych, będzie podlegał karze porządkowej w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem. Spółka będzie ponadto uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
 6. W razie sytuacji spornej, celem jej rozstrzygnięcia, Klient, który nie zgadza się z oceną Personelu i Kierownictwa Obiektu odnośnie swojego stanu, ma prawo zażądać przeprowadzenia badania stanu trzeźwości przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, w tym w szczególności Policję, wezwany przez Personel Term na jednoznaczne żądanie Klienta. Dopuszcza się również, aby oceny stanu trzeźwości obejmującej zbadanie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, dokonał upoważniony Personel Term przy użyciu alkomatu należącego do Spółki – wyłącznie na jednoznaczne żądanie Klienta i za jego wyraźną, dobrowolną zgodą. Niewykonanie ww. badań skutkować będzie uprawnieniem Spółki do uznania danej osoby za niespełniającą warunków do korzystania z usług Term i do odmowy wstępu do Obiektu. 
 7. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, chorób układu krążenia, jak również osoby, które z powodu poważnej niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej są niesamodzielne lub potrzebują nadzoru, mogą przebywać na terenie Obiektu jedynie w obecności i pod nadzorem odpowiedniego, pełnoletniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić Personelowi dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego opieką.
 8. Dzieci poniżej 13 roku życia, osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, osoby niewidome, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z Obiektu jedynie pod stałą opieką i bezpośrednim nadzorem pełnoletniego opiekuna. 
 9. Osoby w wieku od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z Obiektu, w tym poszczególnych stref, wyłącznie pod stałą i bezpośrednią opieką osoby pełnoletniej, przebywającej wspólnie z podopiecznym (w tej samej strefie, w obrębie tej samej atrakcji itd.).     
 10. Obowiązku opieki nie można przenieść na inne osoby, w szczególności na pracowników Term. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby będące pod ich opieką, w szczególności za ich bezpieczeństwo, poprawność korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji oraz za wszelkie ewentualnie spowodowane szkody.
 11. Opiekun płaci za pobyt w danej strefie według obowiązującego Cennika.
 12. Dzieci w wieku do 3 lat oraz osoby korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania i używania przez cały czas pobytu w strefie basenowej, jednorazowych pieluch/pieluchomajtek przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
 13. Kobiety w ciąży oraz osoby z problemami zdrowotnymi mogą korzystać z oferty Term wyłącznie na własną odpowiedzialność, z uwzględnieniem dotyczących ich przeciwwskazań i zaleceń lekarskich. 
 14. Ze wszystkich atrakcji dostępnych w Kompleksie (w tym szczególności zjeżdżalni, rur, masaży wodnych), każdy Użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność – przed skorzystaniem z danej atrakcji Gość powinien mieć świadomość własnego stanu zdrowia i obowiązujących go przeciwwskazań oraz jest zobowiązany zapoznać się, a kolejno bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji, ostrzeżeń, warunków dostępu i zasad bezpieczeństwa, przedstawionych przy wejściu do danej atrakcji. Dzieci do lat 16 muszą znajdować się pod stałą opieką osoby pełnoletniej. 
 15. Spółka i Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia strojów      kąpielowych i innych elementów ubioru, biżuterii, wyposażenia itd. podczas korzystania z atrakcji, w tym w szczególności rur i zjeżdżalni.
 16. Jeżeli wiek danego Użytkownika budzi wątpliwości, Personel ma prawo do weryfikacji, prosząc o przedstawienie do wglądu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia.
 17. Personel, ze względów bezpieczeństwa, jest uprawniony do odmowy skorzystania z danej atrakcji/usługi osobom niespełniającym czy niestosującym się do zasad i warunków ich użytkowania, a także osobom, które z innych względów, w rozsądnej ocenie Personelu, nie powinny korzystać z danej atrakcji/usługi.
 18. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, ostatecznie każdy Gość indywidualnie i na własną odpowiedzialność podejmuje samodzielną decyzję o skorzystaniu z danej atrakcji/urządzenia/usługi dostępnych w Obiekcie, licząc się z wszelkimi ewentualnymi zagrożeniami i ryzykiem z tym związanym.

§ 6

 1. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren Obiektu zobowiązane są zgłosić się do Biura Obsługi Klienta celem uzgodnienia szczegółowych warunków korzystania, w tym wypełnienia przez opiekunów grup, o których mowa poniżej, stosownych formularzy. Wypełnienie formularza przez opiekuna grupy jest dobrowolne, jednak koniecznie niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę przez daną grupę zorganizowaną.
 2. Grupy zorganizowane składające się z osób pełnoletnich muszą mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna na grupę zorganizowaną, który zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i wszelkimi działaniami uczestników tej grupy. 
 3. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży w wieku szkolnym muszą mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna na każde rozpoczęte 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Term. 
 4. Z uwzględnieniem powyższych ustępów Termy zastrzegają, że liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki, grupy zorganizowane mają obowiązek ustalić samodzielnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, a także specyfikę Obiektu. 
 5. Przed rozpoczęciem korzystania przez grupę zorganizowaną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z atrakcji oferowanych na terenie Kompleksu, opiekun grupy zobowiązuje się do przeprowadzenia zbiórki uczestników grupy, aby przed bramkami wejściowymi (w holu, przy kasach biletowych zlokalizowanych na poziomie -1) zapoznali się z filmem instruktażowym dotyczącym zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania Obiektu. W tym celu opiekun grupy zobowiązany jest do zgłoszenia się do Kierownika kas biletowych.

§ 7

W przypadku zaistnienia nagłej konieczności, Kierownictwo Obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z usług Term (w tym wstęp do Obiektu oraz sprzedaż biletów wstępu), w szczególności w przypadku wystąpienia przekroczenia limitu dopuszczalnej liczby Użytkowników, w razie pilnej potrzeby lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności, szczególnie tych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu Użytkowników. Informacja na ten temat przekazywana będzie każdorazowo w formie stosownych komunikatów.

II.IV. OPŁATY I BILETY WSTĘPU; ZNIŻKI

§ 8

 1. Prawo wstępu do Kompleksu – w dniach i godzinach jego otwarcia – mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu (jednorazowy bądź karnet), voucher upominkowy/podarunkowy, specjalny voucher prezentowy lub inny rodzaj zaproszenia wydanego przez Spółkę (dalej łącznie jako „Bilet/y wstępu”). Rodzaje Biletów wstępu i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów (zasady sprzedaży tychże biletów) są każdorazowo szczegółowo opisane na stronie internetowej: https://www.chocholowskietermy.pl. Stosowne informacje można również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta i kasach biletowych w siedzibie Spółki. 
 2. Ceny Biletów wstępu określa Cennik. Obowiązujący Cennik jest dostępny w kasach biletowych Spółki oraz na stronie internetowej: https://www.chocholowskietermy.pl/cennik/
 3. Cennik może być okresowo zmieniany lub aktualizowany przez Spółkę, a zmiana lub aktualizacja Cennika nie będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Zakupu Biletu wstępu można dokonać bezpośrednio w Kompleksie lub za pośrednictwem strony internetowej: https://www.chocholowskietermy.pl/sklep/.
 5. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów wstępu kupowanych wyłącznie na miejscu, w siedzibie Spółki, określa Regulamin zakupu i korzystania z biletów wstępu do Kompleksu Chochołowskie Termy, dostępny na oficjalnej stronie internetowej w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/regulamin-bilety/, a także w kasach biletowych w siedzibie Spółki. Szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji miejsc i zakupu wejściówek za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Spółki określa stosowny Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na oficjalnej stronie internetowej w zakładce umożliwiającej zakup biletu.
 6. Jednorazowy Bilet wstępu zakupiony stacjonarnie w siedzibie Spółki obowiązuje i jest ważny jedynie w dniu zakupu. Ważność i termin realizacji biletów zakupionych przez Internet, karnetów okresowych oraz wszelkiego rodzaju voucherów i zaproszeń uzależniona jest od ich rodzaju i określana przy zakupie/przy wydawaniu.
 7. W zależności od rodzaju Biletu wstępu zakupionego/otrzymanego przez Klienta, Klient ten ma prawo dostępu i korzystania tylko z takich stref Kompleksu i poszczególnych atrakcji/usług, które obejmuje ten bilet. Dostęp i korzystanie z niewykupionych stref i atrakcji oraz usług wymaga dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem dla danej strefy, atrakcji lub usługi. 
 8. Po przejściu przez bramki wejściowe, błędnie zakupione Bilety wstępu nie podlegają zwrotowi.
 9. Jednorazowy Bilet wstępu (w tym bilet całodniowy, bez limitu czasu) umożliwia wyłącznie jednokrotny wstęp do Obiektu – nie ma możliwości, aby na podstawie takiego biletu opuszczać Obiekt i wracać do niego, choćby w tym samym dniu. 

§ 9

 1. Obniżone ceny Biletów wstępu do Chochołowskich Term przysługują:
 1. dzieciom od 3 do 16 roku życia;
 2. osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunom (zniżka dla 1 opiekuna na 1 osobę niepełnosprawną);
 3. seniorom, którzy ukończyli 60-ty rok życia.     
 1. Dzieci w wieku poniżej 3 lat wprowadzane są bezpłatnie.
 2. Podstawą do uzyskania możliwości zakupu Biletu wstępu w obniżonej cenie jest okazanie Personelowi do wglądu ważnego dokumentu, który jednoznacznie potwierdzi prawo do zniżki, w tym w szczególności tożsamość i wiek uprawniający do danej ulgi (np. legitymacja, dowód osobisty, orzeczenie lub inny dokument).
 3. Istnieje możliwość utworzenia biletu rodzinnego. O sposobie tworzenia biletów rodzinnych decyduje kasjer. Do biletu rodzinnego można dołączyć:
 • maksymalnie 5 biletów normalnych;
 • maksymalnie 10 biletów ulgowych.

Warunkiem jest zakupienie biletów na jednym paragonie. Zniżki udzielane są maksymalnie do 14 osób.

 1. Spółka zastrzega ponadto możliwość przedstawiania dla Użytkowników odrębnych ofert, zawierających inne promocje i rabaty. Reguły korzystania z danej akcji promocyjnej, rabatu itp.      każdorazowo określa stosowny regulamin, zasady i/lub informacje dostępne w Biurze Obsługi Klienta. 
 2. Ulgi, zniżki, rabaty i promocje co do zasady nie łączą się i nie sumują, chyba że w regulaminie danej promocji jednoznacznie określono inaczej. 
 3. Aktualne informacje na temat rodzajów, cen i zasad korzystania z oferowanych przez Termy usług i produktów są umieszczane w dostępnych na terenie Obiektu ulotkach i informatorach, w Cenniku,  w Biurze Obsługi Klienta, a także na stronie internetowej.
 4. Wszelkie rabaty i zniżki udzielane są przed zafiskalizowaniem paragonu za Bilety wejściowe.

§ 10

 1. Po dokonaniu płatności za bilet w kasie lub okazaniu biletu, który został zakupiony przez Internet, Gość otrzymuje transponder Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (nośnik danych) z wewnętrznym limitem pieniężnym w wysokości zależnej od wybranej oferty, która jest przypisywana do każdego transpondera indywidualnie. Informacje o aktualnie obowiązującej wysokości limitu można uzyskać w dowolnym stanowisku biletowym.
 2. Transponder jest podstawą wstępu do poszczególnych stref Obiektu. Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru transpondera przy kasie. Brak transpondera uniemożliwia wejście. Użytkownicy, którzy bezprawnie przekroczą bramki wejściowe i bezprawnie będą korzystać z płatnych usług, zostaną natychmiast wydaleni z Obiektu oraz obciążeni opłatą za brak transpondera (w wysokości kwoty odpowiadającej równowartości limitu przypisanego transponderowi). 
 3. Przeskakiwanie przez bramki lub zmiana stref bez uiszczenia opłaty za Bilet wstępu jest zakazane. 
 4. Transponder aktywuje Personel w kasie biletowej przy wydawaniu go Gościowi.
 5. Transponder należy założyć na nadgarstek w sposób zapobiegający jego zgubieniu lub uszkodzeniu, nosić go przez cały czas pobytu w Obiekcie, a w razie potrzeby okazywać na żądanie Personelu Term. 
 6. Transponder umożliwia korzystanie z atrakcji i usług objętych dodatkowymi opłatami (w ramach wykupionego limitu), a także stanowi klucz do otwierania i zamykania szafek w szatniach. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwy jest do wykorzystania na zakup towarów gastronomicznych, usług i towarów SPA, odpłatnych atrakcji oraz innych produktów handlowych oferowanych przez Spółkę w Obiekcie.  
 7. Klient może wnioskować o zmianę limitu przypisanego do transpondera, tj. o jego całkowite usunięcie, zmniejszenie lub odnowienie, jednak maksymalnie do kwoty ustalonej w obowiązującym Cenniku (limit kredytu) i z zastrzeżeniem, że odnowienie limitu jest możliwe tylko po wykorzystaniu i całościowym opłaceniu dotychczasowego obciążenia. Personel może, według własnego uznania, odmówić zmiany limitu.
 8. Terminale informacyjne umieszczone na terenie Term pozwalają sprawdzić pozostały do wykorzystania stan limitu wydatków na danym transponderze, pozostały czas zakupionego biletu oraz numer prawidłowo zamkniętej szafki przypisanej do danego transpondera, z zastrzeżeniem, iż odczyt na terminalu może nie uwzględniać aktualnej dopłaty za przekroczenie czasu oraz opłaty za korzystanie z niewykupionych stref.
 9. Czas korzystania z danego Biletu wstępu liczy się od pierwszego odczytu transpondera na bramce wejściowej do jego zwrotu i przejścia przez bramkę wyjściową. Korzystanie z gastronomii (dotyczy lokali i punktów znajdujących się za bramkami wejściowymi), szatni oraz natrysków jest wliczone w czas pobytu. Ewentualne dopłaty za przekroczenie limitu czasu rozliczane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 10. Jeden transponder umożliwia wyłącznie jedno przejście przez bramki wejściowe i wyjściowe, dla jednej osoby. 
 11. Obowiązuje zakaz udostępniania transpondera innym Użytkownikom – z danego transpondera może korzystać wyłącznie Użytkownik, który aktywował go na bramce wejściowej. 
 12. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden transponder aktywowany przez Personel w kasie biletowej przy wydawaniu go Gościowi. Użytkownicy posiadający więcej niż jeden transponder są zobowiązani do zwrotu jednego z nich, pod rygorem odmowy wpuszczenia na teren Obiektu. Nieprzestrzeganie powyższego warunku, odmowa zwrotu jednego z transporterów i próba wtargnięcia na teren Obiektu, może być poczytana jako próba zakłócenia spokoju na terenie Term, a tym samym spowodować wezwanie przez Personel funkcjonariuszy odpowiednich służb. 
 13. Za poprawną liczbę zakupionych Biletów wstępu i wydanych transponderów dla członków grupy zorganizowanej odpowiedzialność ponosi Organizator (jeśli dotyczy) lub Opiekun grupy.
 14. W przypadku awarii lub niepoprawnego działania transpondera, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Personelowi. W przypadku zniszczenia lub zgubienia transpondera, należy niezwłocznie udać się do obsługi kas (Kierownika zmiany) celem zablokowania transpondera. Opłata za wydanie transpondera zastępczego odpowiadać będzie kosztowi zakupu urządzenia, zgodnie z Cennikiem. Jeśli fakt zniszczenia/zgubienia nie zostanie zgłoszony lub zgłoszony zbyt późno, właściciel transpondera musi pokryć należność, która będzie widniała na transponderze – w przypadku jego znalezienia, a jeśli transponder nie zostanie odnaleziony, Gość będzie zobowiązany zapłacić kwotę odpowiadającą równowartości limitu przypisanego transponderowi oraz kosztu zakupu urządzenia, zgodnie z Cennikiem.  
 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu posiadanego transpondera.
 16. Transponder jest własnością Spółki, a Gość jest zobowiązany, przed opuszczeniem Obiektu, zwrócić go Personelowi kas biletowych i zapłacić za ewentualny wydłużony czas pobytu oraz za usługi i towary zarejestrowane na transponderze (w przypadku dokonania transakcji z wykorzystaniem limitu na posiadanym transponderze, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty, na jaką wykorzystał przypisany do transpondera limit).     
 17. Nieposiadanie transpondera przy wyjściu jest równoznaczne z jego zgubieniem i płatne (opłata w wysokości kwoty odpowiadającej równowartości limitu przypisanego transponderowi oraz kosztu zakupu urządzenia, zgodnie z Cennikiem).
 18. W sytuacji, gdy Użytkownik opuszcza Termy i przy końcowym rozliczeniu przy kasie zakwestionuje zapłatę za usługę lub towar twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, wdrożona zostanie procedura wyjaśniająca i nastąpi zebranie materiału dowodowego (na podstawie zarejestrowanych w systemie operacji i innych danych z systemów i zapisów Spółki). Użytkownik kwestionujący fakt zakupu towarów bądź usług ma prawo do złożenia reklamacji (zgodnie z procedurą opisaną w § 22 Regulaminu), co nie zwalnia go z konieczności zapłaty za dany towar lub usługę. 

II.V. PRZEBIERALNIE I SZAFKI; PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA

§ 11

 1. Korzystanie z szatni (przebieralni) Obiektu oraz z szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Klucz do otwierania i zamykania szafek stanowi transponder. 
 2. Ze względu na monitoring pomieszczeń przebieralni, należy przebierać się w kabinach do tego przeznaczonych. W kabinie do przebierania może przebywać wyłącznie jeden Gość, za wyjątkiem sytuacji pomocy dziecku lub osobie niepełnosprawnej bądź niesamodzielnej.     
 3. Każdy z Użytkowników przed pozostawieniem rzeczy na terenie Term zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami korzystania z szafek, a także do ich stosowania.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zostawić swój bagaż i rzeczy osobiste, nieprzeznaczone do korzystania z określonych stref, w osobistej, przypisanej do danego Klienta szafce, którą powinien skutecznie i prawidłowo zamknąć. Zasady otwierania i zamykania szafek szczegółowo określają i obrazują stosowne instrukcje dostępne w widocznych miejscach na terenie szatni, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania i włożeniem rzeczy do szafki.     
 5. Każdy Gość ma prawo korzystać z nie więcej niż jednej szafki. 
 6. Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy jego szafka jest prawidłowo zamknięta przed udaniem się do stref.       
 7. Przedmioty wartościowe należy złożyć w depozycie znajdującym się w kasach biletowych lub recepcji SPA. Ze względu na ograniczenia wielkościowe, przyjmowane będą jedynie przedmioty o niewielkich rozmiarach, pozostałe nie powinny być wnoszone do Obiektu.
 8. Za rzeczy wartościowe pozostawione poza depozytem oraz pozostałe rzeczy pozostawione poza szafkami, a także za przedmioty pozostawione w otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych szafkach, Spółka nie ponosi odpowiedzialności. 
 9. Wózki dziecięce lub podobne przedmioty/urządzenia, nie mogą być umieszczane w szafkach, a ich użycie jest zabronione w strefach, zaczynając od wejścia do szatni, dlatego chęć przechowania tych rzeczy należy zgłosić Personelowi, który wskaże odpowiednie miejsce, w którym rzecz powinna być przechowywana przez czas korzystania z usług Term.
 10. W przypadku posiadania innych rzeczy, które ze względu na swój rozmiar nie mieszczą się w szafce, należy ten fakt zgłosić Personelowi, który, jeśli będzie to możliwe, wskaże miejsce, w którym rzecz powinna być przechowywana przez czas korzystania z usług Term.

§ 12

 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia transpondera umożliwiającego otwarcie szafki, jej zawartość zostanie przekazana Użytkownikowi dopiero po kontroli i przedstawieniu przez Użytkownika dowodów na to, że jest właścicielem pozostawionych rzeczy. Otwarcie takiej szafki w celu przekazania rzeczy nastąpi przez Kierownika kas biletowych lub innego upoważnionego członka Personelu, w obecności zainteresowanych i uprawnionych osób.
 2. Szafka przypisana do innego transpondera niż posiadany przez osobę domagającą się jej otwarcia, będzie otwierana w obecności posiadacza transpondera, do którego przypisana jest szafka lub w obecności Policji, ewentualnie jeżeli ww. byłoby niemożliwe do przeprowadzenia, bądź wymagało podjęcia niewspółmiernych działań, szafka może zostać otwarta przez uprawnionego członka Personelu wraz z pracownikiem ochrony, którzy, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, z podjętych działań mogą sporządzić stosowny protokół, w tym obejmujący dokumentacją zdjęciową bądź filmową – ewentualna zawartość takiej szafki zostanie wydana Użytkownikowi dopiero po kontroli i przedstawieniu dowodów na to, że jest właścicielem określonych rzeczy. 

§ 13

 1. W kasach oraz w strefie SPA istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia ręczników (opłata według Cennika).
 2. Odpowiedzialność za wypożyczony ręcznik ponosi osoba wypożyczająca.
 3. Ręcznik jest własnością Spółki, a Gość jest zobowiązany, przed opuszczeniem Obiektu, zwrócić go Personelowi przy kasach wyjściowych.
 4. Niezwrócenie i nieposiadanie wypożyczonego ręcznika przy wyjściu jest równoznaczne z jego zgubieniem i płatne (opłata według Cennika).

§ 14

W każdej ze stref obowiązują odmienne zasady odnośnie higieny oraz dopuszczalnej i wymaganej odzieży i obuwia, szczegółowo rozpisane w regulacjach wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu, z których treścią każdy Użytkownik korzystający z danej strefy zobowiązany jest zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać. 

II.VI. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU; KONTROLA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

§ 15

 1. Klienci są zobowiązani do korzystania z wszelkich usług, urządzeń i wyposażenia (w tym roślinności) Obiektu z należytą ostrożnością oraz poszanowaniem i dbałością o ich stan. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego zanieczyszczania, uszkodzenia, niszczenia lub usunięcia określonych przedmiotów/urządzeń z ich dotychczasowej lokalizacji, Użytkownik ponosi pełną prawną i materialną odpowiedzialność za powstałe szkody i spowodowane straty. 
 2. Wszystkie sprzęty i urządzenia znajdujące się w Obiekcie są własnością Term – ich wynoszenie poza teren Obiektu jest zabronione. W razie zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Użytkownik ponosi koszty naprawy, które każdorazowo szacowane będą przez Kierownictwo Obiektu.
 3. Stwierdzenie przez Obsługę niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym Klientowi do używania mieniem Spółki (transponder, ręczniki, szlafroki, wyposażenie restauracji, leżaki itp.), będzie każdorazowo traktowane jako poważne naruszenie Regulaminu. Niezależnie od powyższego, Użytkownik pokryje wszelkie straty materialne spowodowane swoim zachowaniem.

§ 16

 1. W razie zauważenia jakichkolwiek wad, usterek, awarii, ale też wypadków, czy jakichkolwiek innych sytuacji stanowiących realne zagrożenie dla pozostałych Użytkowników lub Obsługi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Personelu. 
 2. W przypadku obrażeń lub uszkodzeń ciała, bez względu na ich charakter, Gość (lub jego opiekun), jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z ratownikiem znajdującym się na najbliższym stanowisku i wykonywania jego poleceń.      
 3. Termy nie odpowiadają za zwiększenie szkody, będącej wynikiem opóźnienia jej zgłoszenia.

§ 17

 1. Gość jest zobowiązany do przekazania Personelowi wszelkich znalezionych na terenie Obiektu przedmiotów, które nie są jego własnością.
 2. Rzeczy zgubione, pozostawione przez Użytkowników w Obiekcie, w tym w szafkach ubraniowych, przechowuje się na terenie Term przez okres 7 dni od dnia ich znalezienia. Po tym terminie Spółka dysponuje tymi rzeczami stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych. Spółka zastrzega sobie prawo do otwarcia pozostawionych toreb w celu weryfikacji, czy nie zawierają materiałów i substancji niebezpiecznych, jak również szybko psujących się artykułów spożywczych.

§ 18

 1. Ze względu na charakter Obiektu, Goście zobowiązani są brać pod uwagę, iż na jego terenie istnieje duże ryzyko poślizgnięcia się i wypadków na mokrych powierzchniach. Z tego względu Goście powinni wykazać wzmożoną uwagę, w szczególności na terenie znajdującym się przy basenach oraz przy i na zjeżdżalniach. Z powyższych powodów Goście zobowiązani są poruszać się po obszarze Obiektu wyłącznie w odpowiednim obuwiu posiadającym właściwości antypoślizgowe, za wyjątkiem stref, w których nakazane jest zdjęcie obuwia.
 2. Na terenie całego Kompleksu obowiązuje kategoryczny zakaz biegania oraz skakania do wody.  

§ 19

 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania prywatnych wózków dziecięcych na obszar strefy basenowej. Wózki dziecięce należy pozostawić w oznaczonym miejscu. Termy dają możliwość bezpłatnego wypożyczenia wózka, którym można się poruszać w strefie basenowej. Liczba wózków dziecięcych dostępnych do wypożyczenia jest ograniczona.
 2. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu, bez pisemnej zgody Kierownictwa, jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym w szczególności prowadzenia prywatnych treningów, nauki pływania, zajęć, lekcji itp.
 3. Zakazane jest wchodzenie do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla Klientów, oznaczonych jako dostępnych wyłącznie dla Personelu, a także do kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni (oprócz strefy z szafkami), magazynów itp.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren poszczególnych stref Obiektu (w tym w szczególności strefy basenowej) i spożywania żywności, napojów oraz wszelkiego rodzaju alkoholu i napojów alkoholowych zakupionych poza daną strefą. Przedmioty nie mogą być wnoszone nawet wówczas, jeżeli Klient oświadcza, iż nie będzie ich spożywał w trakcie pobytu w Termach, czy pozostawi je w szafkach. Zakaz ten nie dotyczy jedynie jedzenia i napojów dla Użytkowników objętych specjalistyczną dietą żywieniową (w chorobie lub chorobie dietozależnej, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, które musi zostać przedłożone do wglądu Personelowi) oraz pokarmów dla niemowląt. Zakaz obejmuje żywność, napoje oraz wszelkiego rodzaju alkohol i napojowe alkoholowe zakupione przed przekroczeniem bramek wejściowych, w tym również w punktach sprzedażowych Obiektu (np. w Restauracji Chochołowskiej, lobby barze, w punktach usługowych i sklepikach zlokalizowanych w Obiekcie przed bramkami wejściowymi).  
 5. Zabrania się spożywania posiłków i napojów (w tym alkoholu) poza obszarami do tego przeznaczonymi.
 6. Zabrania się przemieszczenia pomiędzy strefami z jedzeniem lub napojami. 
 7. Zabrania się wynoszenia szkła, porcelany i innych mogących stworzyć zagrożenie przedmiotów, poza obszar punktów gastronomicznych.
 8. Na terenie Term zabrania się palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych itp. Palenie jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego specjalnie wydzielonych, odpowiednio oznakowanych i wyposażonych.
 9. Zakazuje się wnoszenia do Term jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób, w tym m.in.: broni palnej, czy innego rodzaju broni, przedmiotów z ostrym zakończeniem, materiałów wybuchowych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, substancji psychotropowych. 
 10. Zabrania się wnoszenia na obszar poszczególnych stref: opakowań szklanych oraz przedmiotów i płynów łatwopalnych, np. pojemników ciśnieniowych: w tym dezodorantów, sprayów do włosów itp. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach.
 11. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest we wszystkich strefach poza strefą saun (gdzie rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest kategorycznie zabronione) i wyłącznie w celach prywatnych. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć winno się odbywać w sposób nienaruszający dóbr osobistych innych Użytkowników Obiektu.
 12. Profesjonalne nagrywanie filmów lub robienie zdjęć może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Kierownictwa Obiektu. 
 13. Zabronione jest również latanie dronami i innymi podobnymi urządzeniami powietrznymi na obszarze należącym do Spółki.
 14. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz zajmowania miejsc w czasie, gdy Gość z nich nie korzysta. Dotyczy to w szczególności miejsc w saunach, leżaków, miejsc w wypoczywalniach itp. (na przykład Gość nie może zarezerwować leżaka, pozostawiając na nim ręcznik lub przedmiot). Gość ma obowiązek opuścić dane miejsce (tj. usunąć z niego swoje rzeczy), jeśli przestaje z niego korzystać. Rzeczy pozostawione przez osoby rzeczywiście niekorzystające z danego miejsca Personel ma prawo usunąć.
 15. Zakazane są wszelkie zachowania dyskryminujące innych Użytkowników Obiektu. 
 16. Niedozwolone jest zachowywanie się w sposób mogący powodować zakłopotanie innych Użytkowników, w tym wszelkie zachowania i czyny, które mogą być potraktowane jako nieobyczajny wybryk w rozumieniu przepisów prawa karnego. 

§ 20

 1. Celem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz celem przeciwdziałania łamaniu postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przede wszystkim zakazów i ograniczeń dotyczących wnoszenia na teren Obiektu określonych przedmiotów (w szczególności żywności, napojów oraz wszelkiego rodzaju alkoholu i napojów alkoholowych zakupionych poza Obiektem, przedmiotów niebezpiecznych itp.), Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli bagażu osób wchodzących na teren Obiektu i wnoszonych przedmiotów. Kontrola taka przeprowadzana jest bez naruszania dóbr osobistych Klientów i z maksymalnym poszanowaniem ich godności osobistej.
 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej, upoważniony Personel, w szczególności pracownik ochrony, może żądać od Gościa wchodzącego na teren Obiektu samodzielnego okazania zawartości toreb i innego bagażu, a także w uzasadnionych, szczególnych przypadkach – zawartości kieszeni i/lub samodzielnego odchylenia odzieży wierzchniej, czy podciągnięcia rękawów bluzy, swetra lub koszuli itp. bądź nogawek spodni. Kontrola może być przeprowadzana również przy użyciu stosownych urządzeń (prześwietlarki/skanera bagażu, innego urządzenia rentgenowskiego, systemów wykrywania metali i materiałów wybuchów itp.).
 3. Kontrola przeprowadzana jest wyłącznie wówczas, gdy Klient wyrazi dobrowolną zgodę na jej dokonanie. Wyrażenie zgody może przybrać dowolną formę, w tym także dorozumianą, poprzez dokonanie dobrowolnego poddania się kontroli. Odmowa wyrażenia zgody skutkuje tym, iż Personel uprawniony jest do odmowy świadczenia usług, w tym odmowy sprzedaży Biletu wstępu i do żądania natychmiastowego opuszczenia Obiektu. 
 4. Jeżeli w razie kontroli stwierdzone zostanie, iż Klient posiada przy sobie jakikolwiek przedmiot, którego wnoszenie jest zabronione bądź potencjalnie niebezpieczne, Personel uprawniony jest do odmowy świadczenia usług, w tym odmowy sprzedaży Biletu wstępu i do żądania natychmiastowego opuszczenia Obiektu.
 5. W przypadku, gdy odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli dokona Klient, który już posiada opłacony Bilet wstępu, bilet ten podlegać będzie zwrotowi. Analogiczne zasady obowiązywać będą wówczas, gdy u Klienta, który już dysponuje opłaconym Biletem wstępu, stwierdzone zostanie posiadanie rzeczy niedozwolonych. Celem dokonania zwrotu biletu w ww. sytuacjach, należy niezwłocznie, tj. w tym samym dniu, skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Term.
 6. Spółka zastrzega, iż nie będzie przechowywać, składować i obejmować depozytem przedmiotów niebezpiecznych oraz przedmiotów, których wnoszenie na teren Obiektu jest zakazane.

§ 21

 1. Użytkownicy korzystają z Obiektu wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. 
 2. Chochołowskie Termy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej, sił natury, warunków pogodowych oraz za szkody wynikające z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 3. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się przez Użytkowników do zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pozostałych regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach regulujących funkcjonowanie Obiektu i określających zasady korzystania.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, a także za wszelkie związane z tym niedogodności, które nie zostały spowodowane przez Termy. 
 5. Termy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów wniesionych na teren Obiektu i pozostawionych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub spowodowane zawinionym zaniechaniem, w tym za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z Obiektu i użytkowania urządzeń znajdujących się na jego terenie. Ponadto każdy Gość ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Gościom z jego winy.
 7. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz inne osoby będące pod ich opieką, w tym za ewentualne szkody przez nie spowodowane.     

III. PROCEDURA REKLAMACYJNA

§ 22     

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia oraz uwagi i wnioski należy zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Term, pisemnie na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres: bok@chocholowskietermy.pl, z dopiskiem: „Reklamacja”. Formularz reklamacyjny, za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację, jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Term oraz na stronie internetowej Spółki. 
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe, w terminie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez Spółkę usługach. 

IV. DANE OSOBOWE; MONITORING

§ 23     

Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Termy jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261672, REGON: 120300433, NIP: 7361640322.

§ 24

 1. Obiekt Term objęty jest monitoringiem wizyjnym.
 2. Monitoring nie obejmuje kabin w przebieralniach oraz toalet.
 3. Wyłącznym celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników), porządku oraz ochrony mienia, a ponadto ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń.
 4. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej. 
 5. Zaznacza się, że monitoring będzie w jak najmniejszym stopniu ingerował w prywatność Klientów.

§ 25     

Wszelkie pozostałe wymagane przepisami informacje szczegółowe dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Termy, zawarte są w stosownych klauzulach informacyjnych dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.chocholowskietermy.pl, w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-polityka-transparentnosci-klauzule-informacyjne/, a także w Polityce prywatności dostępnej w zakładce: https://www.chocholowskietermy.pl/polityka-prywatnosci-obiektu/.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26     

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz innych właściwych aktów prawnych, a także pozostałe wewnętrzne regulacje obowiązujące w Termach.
 2. Spółka zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie (z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej). Za wiążącą dla danego Klienta należy uznawać tę wersję Regulaminu, która obowiązuje w chwili korzystania z usług Spółki w danym momencie (zmiany będą dotyczyć umów zawartych po wejściu w życie zmienionej wersji Regulaminu). 
 3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Aktualizacja listy załączników, zmiana ich tytułów, numeracji, dodawanie/usuwanie załączników i podobne działania obowiązują automatycznie i nie wymagają zachowania procedury opisanej w ust. 2 powyżej. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2023 roku.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW ->

LISTA ZAŁĄCZNLISTA DOKUMENTÓW DODATKOWYCH REGULUJĄCYCH ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W OBIEKCIE

1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMÓR NORMOBARYCZNYCH /CHOCHOŁOWSKA NORMOBARIA/